Je bekijkt nu Aanmaningskosten 2023

Aanmaningskosten 2023

Wanneer u verzuimt om tijdig betalen, kan de Belastingdienst overgaan tot het sturen van een aanmaning. Het niet betalen van de belastingen kan leiden tot extra kosten, zoals aanmaningskosten. Dit kan vervelend zijn, zeker als u niet op de hoogte bent van de hoogte van deze kosten en onder welke omstandigheden deze in rekening worden gebracht. In dit artikel ga ik daarom in op de aanmaningskosten 2023 van de Belastingdienst. Ik zal een overzicht geven van de situaties waarin aanmaningskosten worden opgelegd, het beleid van de Belastingdienst op dit gebied en de bedragen die in rekening worden gebracht.

Wanneer aanmaningskosten 2023

De Belastingdienst kan aanmaningskosten 2023 in rekening brengen wanneer u te laat bent met het betalen van uw openstaande belastingbedragen. Het kan zijn dat u al een betalingsherinnering heeft ontvangen voordat de aanmaning wordt verstuurd. In dat geval is het belangrijk om snel actie te ondernemen en te betalen, om verdere kosten te voorkomen.

Wettelijke basis aanmaningskosten

De wettelijke basis voor het in rekening brengen van aanmaningskosten is vastgelegd in de Kostenwet invordering rijksbelastingen. Hierin staat dat de Belastingdienst kosten in rekening mag brengen wanneer een belastingplichtige niet op tijd betaalt. Het bedrag dat in rekening wordt gebracht is wettelijk vastgesteld.

Bedragen van aanmaningskosten 2023

De hoogte van de aanmaningskosten 2023 is wettelijk vastgesteld. Het bedrag is afhankelijk van de hoogte van uw belastingschuld. Hieronder vindt u een overzicht van de bedragen in 2023:

  • € 8 Indien uw belastingschuld kleiner is dan € 454
  • € 18 uw belastingschuld groter is dan € 454

Wanneer er na de aanmaning nog steeds niet is betaald, kan de Belastingdienst overgaan tot dwanginvordering. In dat geval kunnen er nog extra kosten in rekening worden gebracht, zoals kosten voor de deurwaarder, kosten van betekening dwangbevel en invorderingsrente.

Beleid van de Belastingdienst

Het beleid van de Belastingdienst op het gebied van aanmaningskosten 2023 is vastgelegd in het Handboek Invordering. Hierin staat onder meer dat de Belastingdienst altijd eerst een betalingsherinnering verstuurt voordat er een aanmaning wordt verstuurd. Als er sprake is van een betalingsregeling, wordt er geen aanmaning verstuurd zolang de belastingplichtige zich aan de afspraken houdt.

Ook wanneer er sprake is van een vergissing van de Belastingdienst, bijvoorbeeld omdat er onterecht belasting is opgelegd, kunnen er toch aanmaningskosten in rekening worden gebracht als de belastingplichtige niet op tijd bezwaar maakt of niet op tijd betaalt. Dit kan dus voor de belastingplichtige erg vervelend zijn, omdat er kosten in rekening worden gebracht terwijl deze eigenlijk niet verschuldigd zijn. Daarom is het altijd belangrijk om tijdig bezwaar te maken en eventueel uitstel van betaling aan te vragen als er sprake is van een geschil met de Belastingdienst.

Wat kunt u doen tegen aanmaningskosten van Belastingdienst?

  1. Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de opgelegde aanmaningskosten 2023, kun je bezwaar maken bij de Belastingdienst. Dit moet je binnen zes weken na dagtekening van de aanmaning doen. Dat is de datum die op brief staat waarin aanmaningskosten in rekening zijn gebracht.

In het bezwaarschrift kunt u aangeven waarom je het niet eens bent met de aanmaningskosten. De Belastingdienst zal dan je bezwaar in behandeling nemen en een beslissing nemen. Als de Belastingdienst het bezwaar gegrond verklaart, dan worden de aanmaningskosten kwijtgescholden.

  1. Beroep instellen

Als je het niet eens bent met de beslissing op je bezwaarschrift, kun je in beroep gaan bij de rechtbank. Ook hiervoor geldt een termijn van zes weken na dagtekening van de beslissing op het bezwaarschrift. In het beroepschrift kun je aangeven waarom je het niet eens bent met de beslissing van de Belastingdienst. De rechtbank zal dan een uitspraak doen.

  1. Verzoek om uitstel van betaling

Als u de verschuldigde belasting of de opgelegde aanmaningskosten 2023 niet kunt betalen, kun je een verzoek om uitstel van betaling indienen bij de Belastingdienst. U moet dan wel kunnen aantonen dat u niet in staat bent om te betalen en dat er sprake is van betalingsonmacht. Als de Belastingdienst het verzoek om uitstel van betaling goedkeurt, dan hoeft u de belasting of de aanmaningskosten pas later te betalen.

  1. Betalingsregeling treffen

Als u de verschuldigde belasting of de opgelegde aanmaningskosten wel kunt betalen, maar niet in één keer, kun je een betalingsregeling treffen met de Belastingdienst. Dit kunt u doen door contact op te nemen met de Belastingdienst en een voorstel te doen voor een betalingsregeling. Als de Belastingdienst akkoord gaat met het voorstel, dan kunt u in termijnen betalen.

Tot slot is het altijd raadzaam om op tijd te reageren op verzoeken van de Belastingdienst en op tijd te betalen, om aanmaningskosten te voorkomen. Mocht u toch geconfronteerd worden met aanmaningskosten, dan zijn er dus verschillende mogelijkheden om hier iets aan te doen.

Conclusie

Aanmaningskosten 2023 kunnen dus worden opgelegd wanneer er niet op tijd wordt betaald of aangifte wordt gedaan, of wanneer er niet op tijd wordt gereageerd op een verzoek om informatie of documenten. Het bedrag dat in rekening wordt gebracht is wettelijk vastgesteld en hangt af van het aantal aanmaningen dat is verstuurd. Het beleid van de Belastingdienst op dit gebied is vastgelegd in het Handboek Invordering. Het is belangrijk om tijdig te betalen of tijdig bezwaar te maken als er sprake is van een geschil met de Belastingdienst, om onnodige kosten te voorkomen.

Geef een reactie