Je bekijkt nu Accijns: Een overzicht

Accijns: Een overzicht

Accijns 2023 is een vorm van indirecte belasting die wordt geheven op de verkoop van bepaalde (verbruiks)goederen. In Nederland en België is vooral sprake van accijns op alcoholische dranken, frisdranken, tabak en brandstoffen (bijvoorbeeld benzineaccijns). Accijns is een manier om de consumptie van deze goederen te ontmoedigen of te beperken, omdat ze schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid of het milieu. Accijns levert ook inkomsten op voor de overheid, die gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld onderwijs, zorg of infrastructuur.

In dit artikel leest u meer over:

 • Hoe u accijns betaalt als consument of ondernemer
 • Hoe hoog de accijnstarieven zijn voor verschillende producten
 • Hoe u accijns berekent voor benzine en sigaretten
 • Hoe u accijns kunt terugvragen of vrijstelling kunt krijgen

Accijns betalen

Als consument betaalt u meestal belasting over bepaalde producten zonder dat u het merkt. De accijns is namelijk inbegrepen in de prijs die u betaalt aan de verkoper. U betaalt de belasting over de volgende producten:

 • Alcoholhoudende producten, zoals bier en wijn
 • Tabaksproducten, zoals sigaretten en sigaren
 • Brandstof, zoals benzine, diesel en lpg

Als ondernemer moet u belasting betalen als u deze producten maakt, opslaat, invoert of verkoopt in Nederland. U moet daarvoor een vergunning hebben en aangifte doen bij de Belastingdienst. U kunt ook accijnsgoederen verzenden of ontvangen onder schorsing van de belasting. Dat betekent dat u geen accijns betaalt totdat de goederen worden verkocht of gebruikt. U heeft daarvoor ook een vergunning nodig.

Voor suikerhoudende dranken zoals frisdranken geldt een andere verbruiksbelasting.

Accijns benzine 2023

De accijns op benzine tijdelijk verlaagd met 21% vanaf 1 april 2022 tot en met 30 juni 2023. Dit is een maatregel van het kabinet om de sterk gestegen prijzen van brandstoffen te dempen.

Vanaf 1 juli 2023 wordt de accijnsverlaging op benzine afgebouwd. Het accijnstarief van benzine stijgt dan van € 0,789 per liter naar € 0,850 per liter. Dit is nog steeds lager dan het tarief van € 0,867 per liter dat gold voor 1 april 2022.

Vanaf 1 juli 2024 wordt de accijnsverlaging op benzine helemaal teruggedraaid. Het accijnstarief van benzine wordt dan weer € 0,867 per liter.

Dit betekent dat u als consument meer gaat betalen voor een liter benzine naarmate de accijnsverlaging wordt afgebouwd en teruggedraaid. U kunt de prijs van een liter benzine berekenen door het accijnstarief op te tellen bij de productprijs en de btw. De productprijs is de prijs die de leverancier vraagt voor de benzine.

Een voorbeeld

U koopt een liter benzine op 1 juli 2024. De productprijs is € 0,80. Het accijnstarief is € 0,867. De btw is 21%.

De berekening is als volgt:

Prijs inclusief accijns = € 0,80 + € 0,867 = € 1,667 Btw = € 1,667 x 21% = € 0,350 Totaal = € 1,667 + € 0,350 = € 2,017

U betaalt dus € 2,017 voor een liter benzine, waarvan € 1,217 aan accijns en btw.

De hoogte van de accijnstarieven hangt af van het soort product en wordt regelmatig aangepast door de overheid. Hieronder ziet u een overzicht van de accijnstarieven per 1 april 2023 voor enkele veelgebruikte producten:

ProductAccijnstarief
Benzine (per liter)€ 0,789
Diesel (per liter)€ 0,516
Lpg (per kilogram)€ 0,345
Bier (per hectoliter)€ 37,18
Wijn (per hectoliter)€ 88,42
Sigaretten (per 1000 stuks)€ 607,90

Let op: deze tarieven zijn exclusief btw. De btw wordt berekend over de gehele prijs dus inclusief accijns.

Accijns sigaretten

De accijns op sigaretten wordt berekend per stuk. Het accijnstarief per stuk is afhankelijk van het gewicht van de sigaret. Hoe zwaarder de sigaret, hoe hoger de belasting. Het accijnstarief per stuk bestaat uit een vast bedrag en een percentage van de kleinhandelsprijs.

Het accijnstarief per stuk is op 1 april 2023 verhoogd met € 0,609 (inclusief btw). Een pakje sigaretten met 20 stuks kost daardoor gemiddeld € 9. Op 1 april 2024 wordt het accijnstarief per stuk nogmaals verhoogd met € 0,609 (inclusief btw). Een pakje sigaretten met 20 stuks kost dan gemiddeld € 10.

Waarom wordt de accijns op sigaretten verhoogd?

De verhoging van de accijns op sigaretten maakt deel uit van het beleid van de overheid om een rookvrije generatie te bereiken in 2040. Dat betekent dat in 2040 geen enkele jongere meer begint met roken. Door de prijs van sigaretten te verhogen, wil de overheid het roken minder aantrekkelijk maken, vooral voor jongeren en mensen met een laag inkomen.

De verhoging van de belasting op sigaretten levert ook extra inkomsten op voor de overheid, die gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs of schuldhulpverlening.

Om te berekenen hoeveel belasting u betaalt voor sigaretten, moet u eerst weten hoeveel stuks u koopt. Vervolgens vermenigvuldigt u dat met het accijnstarief per stuk. Daarna telt u daar de btw bij op.

De Wet op de accijns

De Wet op de accijns is de belangrijkste wet die de heffing van accijns in Nederland regelt. Accijns is een belasting die wordt geheven op de verkoop van bepaalde (verbruiks)goederen, zoals alcohol, tabak en brandstof. De Wet op de accijns bepaalt onder andere:

 • Welke goederen onder accijns vallen
 • Wanneer en hoe de accijns wordt verschuldigd
 • Wie belasting moet betalen en hoeveel
 • Hoe accijnsgoederen mogen worden geproduceerd, opgeslagen, verzonden en ontvangen
 • Hoe accijnsgoederen worden gecontroleerd en geregistreerd
 • Hoe belasting kan worden teruggevraagd of vrijgesteld
 • Welke boetes en sancties gelden bij overtreding van de wet

De Wet op de accijns is gebaseerd op Europese richtlijnen die de harmonisatie en het vrije verkeer van accijnsgoederen binnen de Europese Unie bevorderen. De wet is in 1991 ingevoerd en sindsdien meerdere keren gewijzigd. 

Hoe kunt u accijns terugvragen of vrijstelling krijgen?

In sommige situaties kunt u accijns terugvragen of vrijstelling krijgen. Bijvoorbeeld als u accijnsgoederen exporteert naar een ander land, als u accijnsgoederen gebruikt voor een ander doel dan waarvoor ze bestemd zijn, of als u accijnsgoederen verliest of vernietigt.

U moet daarvoor een verzoek indienen bij de Belastingdienst. U moet daarbij bewijsstukken meesturen, zoals facturen, vervoersdocumenten of verklaringen. De Belastingdienst beoordeelt uw verzoek en beslist of u recht heeft op teruggaaf of vrijstelling.

Conclusie

Accijns is een belasting die wordt geheven op bepaalde (verbruiks)goederen, zoals alcohol, tabak en brandstof. De belasting heeft als doel om de consumptie van deze goederen te ontmoedigen of te beperken, en om inkomsten te genereren voor de overheid. Als consument betaalt u accijns in de prijs die u betaalt voor een product. Als ondernemer moet u belasting betalen als u deze producten maakt, opslaat, invoert of verkoopt in Nederland. U kunt ook accijnsgoederen verzenden of ontvangen onder schorsing van accijns. U moet daarvoor een vergunning hebben en aangifte doen bij de Belastingdienst. U kunt soms ook belasting terugvragen of vrijstelling krijgen in bepaalde situaties.

Geef een reactie