Je bekijkt nu Belastingverdrag Nederland – België: Uitleg & Advies

Belastingverdrag Nederland – België: Uitleg & Advies

U bent waarschijnlijk geïnteresseerd in het belastingverdrag Nederland – België. Dit verdrag is bedoeld om te voorkomen dat u dubbel belasting betaalt over uw inkomen of vermogen in beide landen. Maar hoe werkt dit verdrag precies? En wat zijn de gevolgen voor u als u in Nederland of België woont, werkt of vermogen heeft? In dit artikel geven wij u een overzicht van de belangrijkste bepalingen en voorbeelden van het verdrag. Wij hopen dat u hiermee meer inzicht krijgt in uw fiscale situatie.

Wat is het belastingverdrag Nederland – België?

Het belastingverdrag Nederland – België is gesloten op 5 juni 2001 en is in werking getreden op 1 januari 2003. Het verdrag vervangt het oude verdrag uit 1970. Het verdrag is van toepassing op personen die inwoner zijn van een of van beide landen. Het belastingverdrag Nederland – België regelt welk land het recht heeft om belasting te heffen over verschillende soorten inkomsten en vermogensbestanddelen. Het verdrag bevat ook regels over de uitwisseling van informatie, de onderlinge bijstand bij invordering en de beslechting van geschillen tussen de landen.

Hoe weet ik of ik inwoner ben van Nederland of België?

Voor de toepassing van het verdrag moet u eerst bepalen of u inwoner bent van Nederland of België. Dit hangt af van uw persoonlijke omstandigheden, zoals uw woonplaats, uw verblijfsduur, uw gezinssituatie, uw economische banden en uw nationaliteit. In dit artikel ga ik uitgebreid in op het fiscaal inwonerschap.

Belastingverdrag Nederland – België: soorten inkomsten

Het belastingverdrag Nederland – België bepaalt per soort inkomen welk land het recht heeft om belasting te heffen. Dit kan zijn het land waar u woont (het woonland), het land waar u werkt of waar u uw inkomen ontvangt (het bronland), of beide landen. Het verdrag geeft ook aan hoeveel belasting het bronland maximaal mag heffen als het dat recht heeft. Dit wordt ook wel een bronheffing genoemd. Het woonland moet vervolgens voorkomen dat er dubbele belasting ontstaat door het inkomen vrij te stellen of door een verrekening toe te staan van de betaalde bronbelasting. Hieronder geven wij een overzicht van de belangrijkste soorten inkomsten en hoe zij worden behandeld volgens het verdrag.

Belastingverdrag Nederland – België: Loon

Als u loon ontvangt voor werkzaamheden die u verricht als werknemer, mag dit loon alleen worden belast in het land waar u woont, tenzij de werkzaamheden worden verricht in het andere land. In dat geval mag dat andere land ook belasting heffen over het loon dat daarop betrekking heeft. Er zijn echter een aantal uitzonderingen.

Uitzonderingen op de hoofdregel voor loon

Er zijn een aantal uitzonderingen op de hoofdregel dat het loon wordt belast in het land waar de werkzaamheden worden verricht. Deze uitzonderingen zijn bedoeld om te voorkomen dat u te maken krijgt met dubbele belasting of administratieve lasten als u tijdelijk of incidenteel in het andere land werkt. De belangrijkste uitzonderingen zijn:

  • Als u in een kalenderjaar niet meer dan 183 dagen in het andere land verblijft en uw loon wordt betaald door of namens een werkgever die niet in dat land is gevestigd, mag uw loon alleen worden belast in het land waar u woont. Dit wordt ook wel de 183-dagenregel genoemd.
  • Als uw loon wordt betaald door of namens een werkgever die in het andere land is gevestigd, maar uw werkzaamheden worden verricht voor een vaste inrichting (bijvoorbeeld een filiaal of een kantoor) van die werkgever in het land waar u woont, mag uw loon alleen worden belast in het land waar u woont. Dit wordt ook wel de vaste-inrichtingsregel genoemd.
  • Als uw loon betrekking heeft op werkzaamheden die u verricht aan boord van een schip of een luchtvaartuig dat wordt geëxploiteerd door een onderneming die inwoner is van een van de landen, mag uw loon alleen worden belast in het land waar de plaats van de werkelijke leiding van de onderneming is gelegen. Dit wordt ook wel de scheeps- en luchtvaartregel genoemd.

Voorbeeld van loon

Stel dat u in Nederland woont en werkt voor een Belgische werkgever die geen vaste inrichting heeft in Nederland. U verricht uw werkzaamheden gedeeltelijk in Nederland en gedeeltelijk in België. In 2023 verblijft u 150 dagen in België voor uw werk. Hoe wordt uw loon belast volgens het verdrag?

In dit geval kunt u gebruik maken van de 183-dagenregel, omdat u niet meer dan 183 dagen in België verblijft en uw loon wordt betaald door een Belgische werkgever. Dit betekent dat uw loon alleen wordt belast in Nederland, het land waar u woont. U hoeft dus geen belasting te betalen in België over uw loon. U moet wel aangifte doen in beide landen en aangeven dat u gebruik maakt van het belastingverdrag Nederland – België.

Belastingverdrag Nederland – België: Pensioen

Als u pensioen ontvangt voor uw vroegere werkzaamheden als werknemer of zelfstandige, mag dit pensioen alleen worden belast in het land waar u woont, tenzij het pensioen wordt betaald door of namens een overheidsinstantie van het andere land. In dat geval mag dat andere land ook belasting heffen over het pensioen. Er zijn echter een aantal situaties waarin het pensioen toch alleen wordt belast in het land waar u woont, ook al wordt het betaald door of namens een overheidsinstantie van het andere land. Dit is bijvoorbeeld het geval als:

  • U inwoner bent van België en uw pensioen wordt betaald door of namens een Nederlandse overheidsinstantie, en u in Nederland geen recht heeft op aftrek van premies of bijdragen voor de opbouw van dat pensioen.
  • U inwoner bent van Nederland en uw pensioen wordt betaald door of namens een Belgische overheidsinstantie, en u in België geen recht heeft op aftrek van premies of bijdragen voor de opbouw van dat pensioen, of als u dat recht wel heeft, maar de aftrek minder bedraagt dan 10% van het bruto pensioen.

Voorbeeld van pensioen

Stel dat u in België woont en een pensioen ontvangt van uw vroegere Nederlandse werkgever, die geen overheidsinstantie is. Hoe wordt uw pensioen belast volgens het belastingverdrag Nederland – België?

In dit geval wordt uw pensioen alleen belast in België, het land waar u woont. U hoeft dus geen belasting te betalen in Nederland over uw pensioen. U moet wel aangifte doen in beide landen en aangeven dat u gebruik maakt van het verdrag.

Belastingverdrag Nederland – België: Rente, dividend en royalty’s

Als u rente, dividend of royalty’s ontvangt uit het andere land, mag dit inkomen worden belast in beide landen. Het land waar u woont mag het inkomen volledig belasten volgens zijn eigen wetgeving. Het land waar het inkomen vandaan komt mag ook belasting heffen, maar alleen tot een bepaald percentage van het bruto bedrag. Dit percentage hangt af van het soort inkomen en de relatie tussen de betaler en de ontvanger. Het verdrag bepaalt de volgende maximale bronheffingen:

  • Rente: 10%
  • Dividend: 15%, of 5% als de ontvanger een vennootschap is die ten minste 10% van het kapitaal van de betalende vennootschap bezit
  • Royalty’s: 0%, of 10% als de royalty’s betrekking hebben op het gebruik van of het recht om industriële, commerciële of wetenschappelijke apparatuur te gebruiken

Het land waar u woont moet vervolgens voorkomen dat er dubbele belasting ontstaat door een verrekening toe te staan van de betaalde bronbelasting. Dit betekent dat u de bronbelasting kunt aftrekken van de belasting die u in uw woonland moet betalen over hetzelfde inkomen. De verrekening is echter beperkt tot het bedrag van de belasting die u in uw woonland verschuldigd bent over het inkomen.

Voorbeeld van rente

Stel dat u in Nederland woont en rente ontvangt van een Belgische bank. De rente bedraagt 1000 euro per jaar. Hoe wordt deze rente belast volgens het verdrag?

In dit geval mag België, als bronland, 10% bronbelasting heffen over de rente. Dit betekent dat u 100 euro moet betalen aan de Belgische fiscus. Nederland, als woonland, mag de rente volledig belasten volgens zijn eigen wetgeving. Stel dat u in Nederland 30% belasting moet betalen over de rente. Dit betekent dat u 300 euro moet betalen aan de Nederlandse fiscus. Echter, Nederland moet een verrekening toestaan van de betaalde bronbelasting. Dit betekent dat u de 100 euro die u al heeft betaald in België kunt aftrekken van de 300 euro die u moet betalen in Nederland. U hoeft dus nog maar 200 euro te betalen in Nederland. Uw totale belastingdruk over de rente is dan 300 euro (100 euro in België en 200 euro in Nederland). U moet wel aangifte doen in beide landen en aangeven dat u gebruik maakt van belastingverdrag Nederland – België.

Onroerend goed

Als u inkomsten ontvangt uit onroerend goed (bijvoorbeeld huur of verkoopwinst) dat gelegen is in het andere land, mag dit inkomen worden belast in dat land. Het land waar u woont mag het inkomen ook belasten, maar moet een verrekening toestaan van de betaalde belasting in het andere land. Dit geldt ook voor inkomsten uit de vervreemding van aandelen of andere rechten die hun waarde hoofdzakelijk ontlenen aan onroerend goed dat gelegen is in het andere land.

Voorbeeld van onroerend goed

Stel dat u in België woont en een vakantiewoning heeft in Nederland. U verhuurt deze woning voor 5000 euro per jaar. Hoe wordt deze huur belast volgens het belastingverdrag Nederland – België?

In dit geval mag Nederland, als bronland, belasting heffen over de huur, omdat het onroerend goed in Nederland is gelegen. Stel dat u in Nederland 30% belasting moet betalen over de huur. Dit betekent dat u 1500 euro moet betalen aan de Nederlandse fiscus. België, als woonland, mag de huur ook belasten, maar moet een verrekening toestaan van de betaalde belasting in Nederland. Stel dat u in België 40% belasting moet betalen over de huur. Dit betekent dat u 2000 euro moet betalen aan de Belgische fiscus. Echter, België moet de 1500 euro die u al heeft betaald in Nederland aftrekken van de 2000 euro die u moet betalen in België. U hoeft dus nog maar 500 euro te betalen in België. Uw totale belastingdruk over de huur is dan 2000 euro (1500 euro in Nederland en 500 euro in België). U moet wel aangifte doen in beide landen en aangeven dat u gebruik maakt van het verdrag.

Belastingverdrag Nederland – België: Overige inkomsten

Als u inkomsten ontvangt die niet onder een van de voorgaande categorieën vallen, bijvoorbeeld inkomsten uit zelfstandige arbeid, mag dit inkomen alleen worden belast in het land waar u woont, tenzij u in het andere land een vaste basis heeft waarvandaan u uw werkzaamheden verricht. In dat geval mag dat andere land ook belasting heffen over het inkomen dat daaraan is toe te rekenen. Een vaste basis kan bijvoorbeeld een kantoor, een werkplaats of een atelier zijn.

Voorbeeld van overige inkomsten

Stel dat u in Nederland woont en als zelfstandig kunstenaar werkt. U heeft een atelier in België waar u regelmatig schildert. U verkoopt uw schilderijen zowel in Nederland als in België. Hoe worden uw inkomsten belast volgens het verdrag?

In dit geval heeft u een vaste basis in België, namelijk uw atelier. Dit betekent dat België, als bronland, belasting mag heffen over het deel van uw inkomsten dat is toe te rekenen aan uw werkzaamheden in uw atelier. Stel dat dit 40% van uw totale inkomsten is. Nederland, als woonland, mag uw inkomsten volledig belasten volgens zijn eigen wetgeving. Echter, Nederland moet een verrekening toestaan van de betaalde belasting in België. Dit betekent dat u de belasting die u in België heeft betaald over 40% van uw inkomsten kunt aftrekken van de belasting die u in Nederland moet betalen over uw totale inkomsten. U moet wel aangifte doen in beide landen en aangeven dat u gebruik maakt van het verdrag.

Conclusie

Het belastingverdrag Nederland – België is een complexe materie die afhankelijk is van uw persoonlijke situatie en het soort inkomen dat u ontvangt. Het verdrag heeft als doel om dubbele belasting te voorkomen en om belastingontwijking te bestrijden. Het verdrag bepaalt welk land het recht heeft om belasting te heffen over uw inkomen en hoeveel belasting dat land maximaal mag heffen. Het land waar u woont moet vervolgens voorkomen dat er dubbele belasting ontstaat door het inkomen vrij te stellen of door een verrekening toe te staan van de betaalde belasting in het andere land. Wij raden u aan om altijd goed na te gaan welke regels voor u gelden en om aangifte te doen in beide landen als u inkomen ontvangt uit of heeft in het andere land. Als u twijfelt of vragen heeft, kunt u het beste contact opnemen met een fiscaal adviseur of met de belastingdienst van het betreffende land.

Geef een reactie