Je bekijkt nu Belastingverdrag Nederland – Verenigd Koninkrijk: Uitleg & Advies

Belastingverdrag Nederland – Verenigd Koninkrijk: Uitleg & Advies

Als u in Nederland woont en inkomen of vermogen heeft in het Verenigd Koninkrijk, of andersom, kunt u te maken krijgen met het belastingverdrag Nederland – Verenigd Koninkrijk. Dit verdrag is bedoeld om dubbele belasting te voorkomen en belastingontwijking tegen te gaan. In dit artikel leg ik uit wat het verdrag inhoudt, voor wie het geldt en welke regels er gelden voor verschillende soorten inkomen.

Voor wie geldt het belastingverdrag Nederland – Verenigd Koninkrijk?

Het belastingverdrag Nederland – Verenigd Koninkrijk is van toepassing op personen die inwoner zijn van Nederland of het Verenigd Koninkrijk, of van beide landen. Dit betekent dat u onder het verdrag valt als u in een van deze landen woont volgens de fiscale regels van dat land. Het kan ook zijn dat u in beide landen als inwoner wordt beschouwd, bijvoorbeeld als u een huis heeft in beide landen of als u regelmatig heen en weer reist. In dat geval bepaalt het verdrag in welk land u als inwoner wordt behandeld voor belastingdoeleinden. Dit hangt af van een aantal factoren, zoals waar uw gezin woont, waar u werkt en waar u persoonlijke banden heeft.

Welke belastingen vallen onder het belastingverdrag Nederland – Verenigd Koninkrijk?

Het verdrag is van toepassing op belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten die worden geheven door Nederland of het Verenigd Koninkrijk. Dit zijn onder andere:

  • in Nederland: de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de vennootschapsbelasting (inclusief het aandeel van de overheid in de winst uit de exploitatie van natuurlijke rijkdommen), de dividendbelasting;
  • in het Verenigd Koninkrijk: de income tax (inkomstenbelasting), de corporation tax (vennootschapsbelasting), de capital gains tax (vermogenswinstbelasting), de petroleum revenue tax (belasting op inkomsten uit de winning van aardolie), de supplementary charge in respect of ring fence trades (aanvullende heffing met betrekking tot afgeschermde olie- en aardgasbaten).

Het verdrag geldt ook voor alle belastingen die in de toekomst worden ingevoerd die gelijk of vergelijkbaar zijn met deze belastingen.

Hoe wordt dubbele belasting voorkomen?

Het belastingverdrag Nederland – Verenigd Koninkrijk verdeelt het heffingsrecht over verschillende soorten inkomen en vermogen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Dit betekent dat elk land alleen belasting mag heffen over bepaalde inkomsten of vermogensbestanddelen, of dat beide landen belasting mogen heffen maar dat een van de landen een vermindering of vrijstelling moet geven om dubbele belasting te voorkomen. De regels verschillen per soort inkomen of vermogen. Hieronder bespreken we enkele voorbeelden.

Belastingverdrag Nederland – Verenigd Koninkrijk: Loon

Als u loon ontvangt uit een dienstbetrekking, mag dit loon alleen worden belast in het land waar u woont, tenzij u uw werkzaamheden verricht in het andere land. In dat geval mag het loon worden belast in het land waar u werkt. Er zijn echter uitzonderingen op deze hoofdregel, bijvoorbeeld als u tijdelijk naar het andere land wordt uitgezonden of als u werkt voor een overheidsinstantie.

Voorbeeld: U woont in Nederland en werkt voor een Nederlands bedrijf. U wordt voor zes maanden gedetacheerd naar het Verenigd Koninkrijk om daar een project uit te voeren. Uw loon wordt betaald door uw Nederlandse werkgever. In dit geval mag uw loon worden belast in zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk, omdat u uw werkzaamheden verricht in het Verenigd Koninkrijk. Echter, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u een vrijstelling krijgen in het Verenigd Koninkrijk. Een van de voorwaarden is dat uw loon niet ten laste komt van een vaste inrichting (bijvoorbeeld een filiaal of een kantoor) die uw werkgever heeft in het Verenigd Koninkrijk.

Belastingverdrag Nederland – Verenigd Koninkrijk: Pensioen

Als u een pensioen ontvangt uit een van de landen, mag dit pensioen alleen worden belast in het land waar u woont, tenzij het pensioen wordt betaald door of namens een overheidsinstantie van het andere land. In dat geval mag het pensioen worden belast in het land dat het pensioen betaalt. Er zijn echter volgens het belastingverdrag Nederland – Verenigd Koninkrijk uitzonderingen op deze regel. Bijvoorbeeld als u in het verleden in overheidsdienst bent geweest in beide landen of als u een aanvullend pensioen ontvangt bovenop uw overheidspensioen.

Belastingverdrag Nederland – Verenigd Koninkrijk: Dividend

Als u dividend ontvangt uit aandelen of andere rechten die recht geven op een deel van de winst van een vennootschap die inwoner is van een van de landen, mag dit dividend worden belast in beide landen. Echter, als u de uiteindelijk gerechtigde bent van het dividend, mag het belastingtarief in het land waar de vennootschap is gevestigd niet hoger zijn dan:

  • 0% als u een vennootschap bent die ten minste 10% van het kapitaal van de vennootschap die het dividend betaalt bezit;
  • 5% als u een pensioenfonds bent dat niet aan belasting onderworpen is en dat ten minste 10% van het kapitaal van de vennootschap die het dividend betaalt bezit;
  • 10% in alle andere gevallen.

Deze tarieven gelden alleen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals dat u geen bijzondere regeling heeft getroffen om het dividend te ontvangen of dat u geen verbonden persoon bent met de vennootschap die het dividend betaalt.

In sommige gevallen heeft u ook recht op een tax credit in het land waar de vennootschap is gevestigd. Dit is een vermindering van de belasting die u moet betalen over het dividend. De hoogte van de tax credit hangt af van het soort aandelen of rechten waaruit het dividend voortvloeit en van de regels die gelden in het land waar de vennootschap is gevestigd. Het kan zijn dat u een halve tax credit krijgt (bijvoorbeeld als u aandelen bezit die zijn genoteerd aan een erkende effectenbeurs) of een hele tax credit (bijvoorbeeld als u aandelen bezit die niet zijn genoteerd aan een erkende effectenbeurs). Als u recht heeft op een tax credit, mag het land waar de vennootschap is gevestigd ook belasting heffen over het totaal van het dividend en de tax credit. Deze belasting bedraagt maximaal 5% als u een halve tax credit krijgt en maximaal 15% als u een hele tax credit krijgt.

Voorbeeld: U woont in Nederland en bezit aandelen in een vennootschap die inwoner is van het Verenigd Koninkrijk. U ontvangt een dividend van 100 pond. De vennootschap heeft geen bronbelasting ingehouden op het dividend. U heeft recht op een halve tax credit van 10 pond. In dit geval mag het Verenigd Koninkrijk belasting heffen over 110 pond (het dividend plus de tax credit) tegen een tarief van maximaal 5%. Dit betekent dat u maximaal 5,50 pond aan belasting moet betalen in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland moet u ook belasting betalen over het dividend.

Vastgoed

Als u inkomsten of vermogenswinsten ontvangt uit onroerende zaken (bijvoorbeeld huur of verkoopopbrengst) die zijn gelegen in een van de landen, mag dit inkomen of deze vermogenswinst worden belast in het land waar de onroerende zaken zijn gelegen. Dit geldt ook als u de onroerende zaken bezit via een vennootschap of een ander lichaam waarvan het vermogen hoofdzakelijk bestaat uit onroerende zaken. Het maakt volgens het belastingverdrag Nederland – Verenigd Koninkrijk niet uit of u inwoner bent van het land waar de onroerende zaken zijn gelegen of niet.

Voorbeeld: U woont in het Verenigd Koninkrijk en bezit een appartement in Amsterdam. U verhuurt dit appartement aan een Nederlandse huurder. U ontvangt een huurinkomen van 10.000 euro per jaar. In dit geval mag Nederland belasting heffen over dit huurinkomen, omdat de onroerende zaak is gelegen in Nederland. Het belastingtarief dat u moet betalen in Nederland hangt af van uw persoonlijke situatie. Stel dat dit tarief 30% is. Dan moet u 3.000 euro aan belasting betalen in Nederland. In het Verenigd Koninkrijk moet u ook belasting betalen over het huurinkomen. Echter, om dubbele belasting te voorkomen, kunt u de belasting die u heeft betaald in Nederland aftrekken van de belasting die u moet betalen in het Verenigd Koninkrijk.

Zelfstandigen

Als u winst uit onderneming ontvangt als zelfstandige (bijvoorbeeld als freelancer, consultant of eigenaar van een eenmanszaak), mag deze winst volgens het belastingverdrag Nederland – Verenigd Koninkrijk alleen worden belast in het land waar u woont, tenzij u uw werkzaamheden verricht via een vaste inrichting (bijvoorbeeld een kantoor of een werkplaats) die u heeft in het andere land. In dat geval mag de winst die aan de vaste inrichting kan worden toegerekend worden belast in het land waar de vaste inrichting is gelegen.

Voorbeeld: U woont in het Verenigd Koninkrijk en werkt als freelance journalist. U schrijft regelmatig artikelen voor een Nederlandse krant. U heeft geen kantoor of andere vaste inrichting in Nederland. U verricht uw werkzaamheden vanuit uw huis in Londen of op locatie in het Verenigd Koninkrijk of andere landen. U ontvangt een jaarlijkse winst van 50.000 pond uit uw onderneming. In dit geval mag uw winst alleen worden belast in het Verenigd Koninkrijk, omdat u geen vaste inrichting heeft in Nederland. Het maakt niet uit of u de artikelen schrijft over Nederlandse onderwerpen of niet. In Nederland hoeft u geen belasting te betalen over uw winst uit onderneming.

Conclusie

Het belastingverdrag Nederland – Verenigd Koninkrijk is een belangrijk instrument om dubbele belasting te voorkomen en belastingontwijking tegen te gaan. Het verdrag bevat regels die bepalen welk land belasting mag heffen over verschillende soorten inkomen en vermogen, zoals loon, pensioen, dividend en vastgoed. Het belastingverdrag Nederland – Verenigd Koninkrijk geeft ook recht op vermindering of vrijstelling van belasting in bepaalde situaties, zoals bij tax credits of bij grensarbeiders. Het is daarom raadzaam om goed op de hoogte te zijn van het verdrag als u inkomsten of vermogen heeft in Nederland of het Verenigd Koninkrijk, of als u van plan bent om naar een van deze landen te verhuizen of te werken. Zo kunt u optimaal gebruik maken van de voordelen die het verdrag biedt en eventuele problemen voorkomen.

Geef een reactie