Je bekijkt nu Belastingverdrag Nederland – Verenigde Staten: Uitleg & Advies

Belastingverdrag Nederland – Verenigde Staten: Uitleg & Advies

Dit artikel gaat over het belastingverdrag Nederland – Verenigde Staten. Dit is een overeenkomst die beide landen hebben gesloten om te voorkomen dat u dubbel belasting betaalt over uw inkomen en vermogen. Maar wat houdt dit verdrag precies in? En hoe werkt het in de praktijk? In dit artikel geven we u een overzicht van de belangrijkste aspecten van het belastingverdrag en enkele voorbeelden van hoe het kan worden toegepast.

Belastingverdrag Nederland – Verenigde Staten: Soorten inkomen en vermogen

Inkomsten en vermogens zijn de twee belangrijkste categorieën waarover u belasting moet betalen. Inkomsten zijn alle geldbedragen die u ontvangt of verdient door te werken, te beleggen, te ondernemen of andere activiteiten uit te voeren. Vermogens zijn alle bezittingen die u heeft, zoals geld, aandelen, onroerend goed, auto’s, sieraden, kunstwerken of andere waardevolle zaken.

Er zijn verschillende soorten inkomsten en vermogens, die elk onderworpen kunnen zijn aan verschillende belastingregels. Enkele voorbeelden van soorten inkomsten zijn:

 • Loon: dit is het geld dat u krijgt van uw werkgever voor uw arbeid.
 • Winst: dit is het geld dat u overhoudt na aftrek van uw kosten als u een eigen bedrijf heeft of zelfstandig werkt.
 • Dividend: dit is het geld dat u krijgt als u aandelen heeft in een bedrijf dat winst uitkeert aan zijn aandeelhouders.
 • Rente: dit is het geld dat u krijgt als u geld uitleent of spaart bij een bank of een andere instelling.
 • Huur: dit is het geld dat u krijgt als u een woning of een ander onroerend goed verhuurt aan iemand anders.
 • Pensioen: dit is het geld dat u krijgt als u met pensioen gaat na een periode van werken.
 • Uitkering: dit is het geld dat u krijgt van de overheid of een andere organisatie als u niet kunt werken of geen inkomen heeft.

Enkele voorbeelden van soorten vermogens zijn:

 • Spaargeld: dit is het geld dat u op een bankrekening heeft staan.
 • Beleggingen: dit zijn de aandelen, obligaties, fondsen of andere financiële producten die u koopt om rendement te behalen.
 • Onroerend goed: dit zijn de woningen, kantoren, winkels, fabrieken of andere gebouwen die u bezit of gebruikt.
 • Roerende zaken: dit zijn de auto’s, boten, fietsen, meubels, apparaten of andere zaken die u bezit of gebruikt.
 • Kunst en antiek: dit zijn de schilderijen, beelden, juwelen, munten of andere waardevolle objecten die u verzamelt of bewaart.

Hoe werkt het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten?

Het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten is in 1992 gesloten en in 2004 gewijzigd. Het verdrag bevat regels voor de belastingheffing over verschillende soorten inkomsten en vermogens die u kunt hebben als u in een van de twee landen woont of daar activiteiten verricht. Het verdrag bepaalt ook hoe u dubbele belasting kunt voorkomen of verminderen, en hoe u eventuele geschillen kunt oplossen.

Het belastingverdrag Nederland – Verenigde Staten is gebaseerd op het principe dat u in principe belasting betaalt in het land waar u woont, tenzij het verdrag anders bepaalt. Dit wordt het woonstaatheffingsrecht genoemd. Het verdrag geeft echter ook het recht aan het land waar uw inkomen of vermogen vandaan komt om daarover belasting te heffen. Dit wordt het bronstaatheffingsrecht genoemd. Het verdrag verdeelt het heffingsrecht over de verschillende soorten inkomsten en vermogens, en stelt daarbij vaak een maximum aan de belasting die het bronland mag heffen.

Als u in beide landen belasting moet betalen over hetzelfde inkomen of vermogen, kunt u dubbele belasting voorkomen of verminderen door gebruik te maken van de verrekeningsmethode of de vrijstellingsmethode. De verrekeningsmethode houdt in dat u in uw woonland de belasting die u in het bronland heeft betaald, mag aftrekken van de belasting die u daar moet betalen. De vrijstellingsmethode houdt in dat u in uw woonland geen belasting hoeft te betalen over het inkomen of vermogen waarover u al in het bronland heeft betaald. Het verdrag bepaalt welke methode van toepassing is op welke soorten inkomsten en vermogens.

Als u niet zeker weet of u onder het belastingverdrag Nederland – Verenigde Staten valt, of als u een geschil heeft met een van de belastingautoriteiten over de toepassing van het verdrag, kunt u een beroep doen op de onderlinge overlegprocedure. Dit is een procedure waarbij u uw zaak voorlegt aan de bevoegde autoriteit van uw woonland, die vervolgens zal proberen om een oplossing te vinden met de bevoegde autoriteit van het andere land. Als er geen oplossing wordt gevonden binnen twee jaar, kunt u uw zaak voorleggen aan een onafhankelijke arbitragecommissie, die een bindende beslissing zal nemen.

Toepassingen van het belastingverdrag Nederland – Verenigde Staten

Om u een beter idee te geven van hoe het belastingverdrag Nederland – Verenigde Staten werkt, geef ik hieronder enkele voorbeelden van situaties waarin het verdrag van toepassing kan zijn. Let op: deze voorbeelden zijn slechts illustratief en kunnen afwijken van uw persoonlijke situatie.

Loon

Stel dat u in Nederland woont en werkt voor een Amerikaans bedrijf. U krijgt uw loon uitbetaald door een Amerikaanse bankrekening. Hoe wordt uw loon belast volgens het verdrag?

Volgens artikel 15 van het belastingverdrag Nederland – Verenigde Staten wordt uw loon in principe alleen belast in Nederland, omdat dat uw woonland is. Het maakt niet uit dat uw werkgever of uw bankrekening zich in de Verenigde Staten bevindt. U moet dus alleen aangifte doen en belasting betalen in Nederland.

Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:

 • Als u tijdelijk naar de Verenigde Staten gaat om daar te werken, bijvoorbeeld voor een zakenreis of een training, dan mag de Verenigde Staten ook belasting heffen over het loon dat u daar verdient. Dit geldt echter alleen als u niet langer dan 183 dagen per jaar in de Verenigde Staten verblijft, en als uw loon wordt betaald door of namens een werkgever die niet in de Verenigde Staten is gevestigd, en als uw loon niet ten laste komt van een vaste inrichting (bijvoorbeeld een kantoor of een fabriek) die uw werkgever heeft in de Verenigde Staten. Als u aan deze voorwaarden voldoet, dan hoeft u geen belasting te betalen in de Verenigde Staten over het loon dat u daar verdient. U moet dit wel aangeven in uw Nederlandse aangifte en eventueel een beroep doen op de vrijstellingsmethode om dubbele belasting te voorkomen.
 • Als u werkt voor een overheidsinstantie van de Verenigde Staten, bijvoorbeeld als diplomaat, militair of ambtenaar, dan mag de Verenigde Staten belasting heffen over uw loon, ongeacht waar u woont of werkt. Dit geldt echter niet als u een Nederlands staatsburger bent en geen Amerikaans staatsburger of ingezetene. In dat geval wordt uw loon alleen belast in Nederland.

Dividend

Stel dat u in Nederland woont en aandelen heeft in een Amerikaans bedrijf. U ontvangt dividend van dit bedrijf op uw Nederlandse bankrekening. Hoe wordt uw dividend belast volgens het verdrag?

Volgens artikel 10 van het belastingverdrag Nederland – Verenigde Staten mag de Verenigde Staten belasting heffen over het dividend dat u ontvangt van het Amerikaanse bedrijf. Dit is omdat de Verenigde Staten het bronland is van het dividend. De Verenigde Staten mag echter niet meer dan 15% belasting heffen over het bruto bedrag van het dividend, tenzij u een belang heeft van meer dan 10% in het Amerikaanse bedrijf. In dat geval mag de Verenigde Staten niet meer dan 5% belasting heffen over het bruto bedrag van het dividend.

Nederland mag ook belasting heffen over het dividend dat u ontvangt van het Amerikaanse bedrijf. Dit is omdat Nederland uw woonland is. U moet dus aangifte doen en belasting betalen in Nederland over het netto bedrag van het dividend, dat wil zeggen na aftrek van de Amerikaanse bronbelasting. U kunt echter de verrekeningsmethode gebruiken om de dubbele belasting te verminderen. Dit houdt in dat u in Nederland de Amerikaanse bronbelasting mag aftrekken van de Nederlandse belasting die u moet betalen over het dividend.

Onroerend goed

Stel dat u in Nederland woont en een vakantiewoning heeft in de Verenigde Staten. U gebruikt deze woning zelf, maar u verhuurt hem ook af en toe aan anderen. U ontvangt huurinkomsten van deze woning op uw Amerikaanse bankrekening. Hoe wordt uw onroerend goed en uw huurinkomsten belast volgens het verdrag?

Volgens het belastingverdrag Nederland – Verenigde Staten mag de Verenigde Staten belasting heffen over uw onroerend goed en uw huurinkomsten die u heeft in de Verenigde Staten. Dit is omdat de Verenigde Staten het bronland is van het onroerend goed en de huurinkomsten. U moet dus aangifte doen en belasting betalen in de Verenigde Staten over de waarde van uw onroerend goed en de bruto bedragen van uw huurinkomsten.

Nederland mag ook belasting heffen over uw onroerend goed en uw huurinkomsten die u heeft in de Verenigde Staten. Dit is omdat Nederland uw woonland is. U moet dus ook aangifte doen en belasting betalen in Nederland over de waarde van uw onroerend goed en de netto bedragen van uw huurinkomsten, dat wil zeggen na aftrek van eventuele kosten die u heeft gemaakt voor het onderhoud of de verhuur van uw woning. U kunt echter de vrijstellingsmethode gebruiken om de dubbele belasting te voorkomen. Dit houdt in dat u in Nederland geen belasting hoeft te betalen over uw onroerend goed en uw huurinkomsten die u al in de Verenigde Staten heeft betaald.

Conclusie

Het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten is een complexe maar nuttige overeenkomst die ervoor zorgt dat u niet dubbel belast wordt over uw grensoverschrijdende inkomsten en vermogens. Het verdrag bevat veel regels en uitzonderingen die afhankelijk zijn van uw persoonlijke situatie en omstandigheden.

Geef een reactie