Je bekijkt nu Bestuurdersaansprakelijkheid Belastingschulden

Bestuurdersaansprakelijkheid Belastingschulden

Bestuurders van bedrijven hebben een belangrijke verantwoordelijkheid: zij zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het bedrijf. Als een bedrijf in financiële problemen raakt en niet meer in staat is om belastingen te betalen, kan de Belastingdienst de bestuurders aansprakelijk stellen voor de onbetaalde belastingen. Dit wordt bestuurdersaansprakelijkheid genoemd.

In dit artikel zal ik ingaan op wat bestuurdersaansprakelijkheid door de Belastingdienst inhoudt en hoe bestuurders zich hiertegen kunnen beschermen.

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Bestuurdersaansprakelijkheid houdt in dat een bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden voor de schulden van een onderneming. Dit geldt niet alleen voor belastingschulden, maar ook voor andere schulden, zoals huurachterstanden, leveranciersschulden en loonbelasting. Als een bedrijf belastingschulden niet kan of wil betalen, kan de Belastingdienst de bestuurder aansprakelijk stellen voor het tekort.

Het doel van bestuurdersaansprakelijkheid is om ervoor te zorgen dat bestuurders hun verantwoordelijkheid serieus nemen en zich ervan bewust zijn dat zij persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de financiële situatie van het bedrijf.

Stichting en vereniging

Ook bij stichtingen en verenigingen kan sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid door onbehoorlijk bestuur. De reden hiervan is dat de vereniging of stichting rechtspersoonlijkheid heeft.

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

Interne bestuurdersaansprakelijkheid heeft betrekking op de verantwoordelijkheid van bestuurders jegens de vennootschap zelf. Dit houdt in dat bestuurders bepaalde wettelijke en statutaire verplichtingen moeten nakomen. Ze moeten handelen met de zorgvuldigheid van een ‘goed bestuurder’ en ervoor zorgen dat hun beslissingen in overeenstemming zijn met de wet en de statuten van de vennootschap. Als bestuurders hun verplichtingen niet nakomen, kunnen ze persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de vennootschap lijdt.

Externe bestuurdersaansprakelijkheid

Externe bestuurdersaansprakelijkheid heeft betrekking op de verantwoordelijkheid van bestuurders jegens derden buiten de vennootschap, zoals schuldeisers en de Belastingdienst.

Hoe kan de Belastingdienst een bestuurder aansprakelijk stellen?

De Belastingdienst kan een bestuurder aansprakelijk stellen als er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Onbehoorlijk bestuur is een breed begrip en omvat onder andere het niet naleven van wettelijke verplichtingen, het niet tijdig deponeren van jaarstukken en het niet betalen van belastingen. Dit betekent dat de bestuurder zijn taak niet behoorlijk heeft uitgeoefend en daardoor heeft bijgedragen aan de onbetaalde schulden van het bedrijf.

Om te kunnen spreken van kennelijk onbehoorlijk bestuur moet er sprake zijn van ernstige fouten of nalatigheden van de bestuurder. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bestuurder de belastingaangifte niet op tijd indient, de betaling van belastingen uitstelt of geen actie onderneemt om de financiële problemen van het bedrijf op te lossen.

Als de Belastingdienst van mening is dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur, kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de onbetaalde schulden. Dit kan leiden tot beslaglegging op persoonlijke bezittingen, zoals het huis of de auto van de bestuurder.

Hoe kunnen bestuurders zich beschermen tegen aansprakelijkheid?

Bestuurders kunnen zich beschermen tegen aansprakelijkheid door ervoor te zorgen dat zij hun taken als bestuurder behoorlijk uitvoeren. Dit houdt in dat zij voldoende kennis hebben van de financiële situatie van het bedrijf en tijdig actie ondernemen als er problemen dreigen te ontstaan. Hieronder vindt u enkele praktische tips om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen:

  1. Doe tijdig de melding betalingsonmacht: Een tijdige melding beschermt u tegen aansprakelijkstelling door de Belastingdienst.
  2. Houd de financiën goed bij: Een van de belangrijkste taken van de bestuurder is het monitoren van de financiële situatie van het bedrijf. Zorg ervoor dat u als bestuurder regelmatig inzicht heeft in de financiële cijfers van het bedrijf en dat u op de hoogte bent van eventuele problemen.
  3. Zorg voor tijdige betaling: Zorg ervoor dat u als bestuurder ervoor zorgt dat alle belastingen en andere verplichte betalingen tijdig worden betaald. Als er financiële problemen zijn, is het beter om in overleg te treden met de Belastingdienst om een betalingsregeling te treffen.
  4. Voorkom uitstel van betaling: Het is verleidelijk om betalingen uit te stellen om de liquiditeit van het bedrijf te verbeteren. Dit kan echter leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Zorg er daarom voor dat u als bestuurder betalingen niet uitstelt, maar in plaats daarvan op zoek gaat naar andere manieren om de liquiditeit van het bedrijf te verbeteren.

Conclusie

Bestuurdersaansprakelijkheid door de Belastingdienst is een complex onderwerp waarbij bestuurders persoonlijk verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de schulden van een bedrijf. Het is belangrijk dat bestuurders hun taken behoorlijk uitvoeren en zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid. Door de financiën goed bij te houden, tijdig te betalen, uitstel van betaling te voorkomen en zich te laten adviseren door specialisten, kunnen bestuurders zich beschermen tegen aansprakelijkheid.

Geef een reactie