Je bekijkt nu Bezwaarschrift Voorbeeld & Uitleg

Bezwaarschrift Voorbeeld & Uitleg

Bezwaarschrift voorbeeld & uitleg: Bent u het niet eens met een beslissing van de overheid die uw rechten of plichten beïnvloedt? Bijvoorbeeld over uw belasting, toeslag, uitkering of vergunning? Dan kunt u daar iets tegen doen. U kunt een bezwaarschrift indienen om de overheid te vragen om de beslissing te heroverwegen. In dit artikel leggen we uit wat een bezwaarschrift is en hoe u er een kunt maken. Ook geven we tips en voorbeelden om uw bezwaar zo sterk mogelijk te maken. Lees verder en ontdek hoe u uw recht kunt halen.

Wat is een bezwaarschrift

Een bezwaarschrift is een brief waarmee u aangeeft dat u het niet eens bent met een beslissing van een overheidsinstantie, zoals de gemeente, de Belastingdienst of het UWV. Met een bezwaarschrift start u een bestuursrechtelijke procedure om de beslissing te laten herzien. U moet uw bezwaarschrift binnen een bepaalde termijn indienen bij de instantie die de beslissing heeft genomen. 

In uw bezwaarschrift moet u duidelijk vermelden tegen welke beslissing u bezwaar maakt, wat uw redenen zijn en welke bewijzen u heeft. Een bezwaarschrift kan u helpen om uw recht te halen als u vindt dat de overheid een fout heeft gemaakt of onrechtvaardig heeft gehandeld.

Waarom zou u een bezwaarschrift maken?

U kunt verschillende redenen hebben om een bezwaarschrift te maken. Een bezwaarschrift kunt u als voorbeeld indienen omdat u vindt dat de overheidsinstantie:

 • een fout heeft gemaakt in de berekening of de toepassing van de wet;
 • onvoldoende rekening heeft gehouden met uw persoonlijke omstandigheden;
 • onduidelijk of onvolledig heeft gecommuniceerd over de beslissing;
 • niet binnen de wettelijke termijn een beslissing heeft genomen.

Met een bezwaarschrift kunt u de overheidsinstantie vragen om de beslissing te wijzigen of in te trekken. U kunt ook vragen om een schadevergoeding of een rentevergoeding als u financieel nadeel heeft ondervonden door de beslissing.

Waartegen kunt u bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken tegen elke beslissing van een overheidsinstantie die rechtsgevolgen voor u heeft. Dat wil zeggen dat de beslissing invloed heeft op uw rechten of plichten. Een bezwaarschrift kan als voorbeeld gericht zijn tegen:

 • een belastingaanslag of een boete;
 • een toeslag of een uitkering;
 • een vergunning of een subsidie;
 • een registratie of een verklaring.

U kunt geen bezwaar maken tegen algemene regels die voor iedereen gelden, zoals wetten, verordeningen of beleidsregels. Ook kunt u geen bezwaar maken tegen informatieve brieven of voorlopige beslissingen die nog niet definitief zijn.

Bezwaarschrift voorbeeld: De eisen

Om bezwaar te maken moet u binnen zes weken na de datum van de beslissing een bezwaarschrift indienen bij de overheidsinstantie die de beslissing heeft genomen. Deze termijn staat meestal vermeld in de brief waarin de beslissing wordt meegedeeld. Als u te laat bent met uw bezwaarschrift, wordt uw bezwaar niet in behandeling genomen, tenzij u kunt aantonen dat u door overmacht niet op tijd kon reageren.

Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend. U kunt het per post versturen of persoonlijk afgeven bij de overheidsinstantie. Sommige instanties bieden ook de mogelijkheid om online bezwaar te maken via hun website. In dat geval moet u wel uw digitale handtekening (DigiD) gebruiken.

Een bezwaarschrift moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Het moet uw naam en adres bevatten.
 • Het moet de datum vermelden.
 • Het moet duidelijk aangeven tegen welke beslissing u bezwaar maakt. U kunt hiervoor het kenmerk of het nummer van de beslissing gebruiken, of een kopie van de brief bijvoegen.
 • Het moet de redenen voor uw bezwaar uitleggen. U moet zo concreet mogelijk aangeven waarom u het niet eens bent met de beslissing en welke bewijzen of argumenten u daarvoor heeft.
 • Het moet ondertekend zijn door uzelf of door iemand die namens u optreedt.

Bezwaarschrift voorbeeld belastingdienst

Als u het niet eens bent met een beslissing van de Belastingdienst, bijvoorbeeld over uw belastingaanslag, toeslag of boete, kunt u daar bezwaar tegen maken. Een bezwaar is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing en wat u wilt dat de Belastingdienst doet. U moet uw bezwaar binnen zes weken na de datum van de beslissing indienen bij de Belastingdienst. U kunt uw bezwaar online, per post of persoonlijk indienen. 

U kunt ook gebruik maken van mijn voorbeeldbrief bezwaarschrift om uw bezwaar op te stellen. Deze voorbeeldbrief is bedoeld tegen de aanslag inkomstenbelasting. U kunt het bezwaarschrift voorbeeld natuurlijk aanpassen naar uw eigen wensen.

Heeft u een brief nodig voor een andere situatie? Neem dan contact met mij op.

Wat gebeurt er na het indienen van uw bezwaarschrift?

Nadat u uw bezwaarschrift heeft ingediend, ontvangt u binnen twee weken een ontvangstbevestiging van de overheidsinstantie. Daarin staat hoe lang de behandeling van uw bezwaar ongeveer zal duren en wie uw contactpersoon is.

De overheidsinstantie zal uw bezwaarschrift beoordelen en een nieuwe beslissing nemen. Dit heet de beslissing op bezwaar. De overheidsinstantie moet dit binnen zes weken doen, maar deze termijn kan met zes weken worden verlengd als er meer tijd nodig is. U kunt ook zelf om uitstel vragen als u bijvoorbeeld meer informatie wilt aanleveren.

Voordat de overheidsinstantie een beslissing op bezwaar neemt, kan zij u uitnodigen voor een hoorzitting. Dit is een gesprek waarin u uw bezwaar mondeling kunt toelichten en vragen kunt stellen. U bent niet verplicht om naar de hoorzitting te gaan, maar het kan wel in uw voordeel werken. U mag ook iemand meenemen naar de hoorzitting, zoals een familielid, een vriend of een juridisch adviseur.

De beslissing op bezwaar wordt schriftelijk aan u meegedeeld. In de brief staat of uw bezwaar gegrond of ongegrond is verklaard en wat de gevolgen daarvan zijn. Als uw bezwaar gegrond is, betekent dit dat de overheidsinstantie de oorspronkelijke beslissing heeft herzien of ingetrokken. Als uw bezwaar ongegrond is, betekent dit dat de overheidsinstantie de oorspronkelijke beslissing heeft gehandhaafd.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar?

Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. Dit moet u binnen zes weken na de datum van de beslissing op bezwaar doen. In de brief waarin de beslissing op bezwaar wordt meegedeeld, staat bij welke rechtbank u beroep kunt instellen en hoe u dat moet doen.

In beroep kunt u de rechter vragen om de beslissing op bezwaar te vernietigen en een nieuwe beslissing te nemen. U moet hiervoor wel griffierecht betalen, tenzij u in aanmerking komt voor een ontheffing of een vermindering. Het griffierecht is een bedrag dat u betaalt voor het gebruik van de rechterlijke macht.

In beroep kunt u ook vragen om een voorlopige voorziening. Dit is een tijdelijke maatregel die geldt totdat er een definitieve uitspraak is in uw zaak. Bijvoorbeeld als u wilt voorkomen dat u schade lijdt door de uitvoering van de beslissing op bezwaar. Een voorlopige voorziening moet u aanvragen bij de voorzieningenrechter van dezelfde rechtbank waar u beroep heeft ingesteld.

Bezwaarschrift voorbeeld: Conclusie

Een bezwaarschrift is een manier om uw onvrede over een beslissing van een overheidsinstantie kenbaar te maken. Het is belangrijk dat u uw bezwaarschrift goed onderbouwt en op tijd indient. Als u niet tevreden bent met de beslissing op bezwaar, kunt u in beroep gaan bij de rechter. U kunt ook hulp zoeken bij verschillende instanties die u kunnen informeren of adviseren over uw zaak.

Dit artikel bevat ook een bezwaarschrift dat u als voorbeeld kunt gebruiken.

Geef een reactie