Je bekijkt nu Dividendbelasting 2023: Een Overzicht

Dividendbelasting 2023: Een Overzicht

Dividend is een winstuitkering die een vennootschap doet aan haar aandeelhouders. Als u dividend ontvangt of uitkeert, krijgt u te maken met dividendbelasting. Dit is een voorheffing op de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. In dit artikel geef ik u een overzicht van de werking van de dividendbelasting 2023 in de praktijk, inclusief de aangifte en vrijstellingen.

Wat is dividendbelasting?

Dividendbelasting is een belasting die wordt ingehouden op het bruto dividend dat een vennootschap uitkeert aan haar aandeelhouders. De vennootschap die het dividend uitkeert, moet de dividendbelasting inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. De aandeelhouder die het dividend ontvangt, kan de ingehouden dividendbelasting verrekenen met zijn of haar inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Dividendbelasting is dus een voorheffing op de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Dat betekent dat de dividendbelasting wordt verrekend met de belasting die u uiteindelijk moet betalen over uw inkomen of winst. De dividendbelasting voorkomt dat u te weinig belasting betaalt over uw dividendinkomsten.

Hoogte dividendbelasting 2023

Het tarief van de dividendbelasting bedraagt in 2023 15%. Dat betekent dat de vennootschap die het dividend uitkeert, 15% van het bruto dividend moet inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. De aandeelhouder die het dividend ontvangt, krijgt dus 85% van het bruto dividend netto uitgekeerd.

Bijvoorbeeld: U ontvangt een bruto dividend van € 10.000 van uw bv. De bv houdt hierop 15% dividendbelasting in. U ontvangt een netto dividend van € 8.500. In uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting geeft u het bruto dividend aan van € 10.000. Over dit bedrag betaalt u belasting volgens het tarief dat voor u geldt. De ingehouden dividendbelasting van € 1.500 wordt hiermee verrekend.

Aangifte dividendbelasting 2023

Als u als vennootschap dividend uitkeert aan uw aandeelhouders, moet u hiervan aangifte doen bij de Belastingdienst. U moet ook de ingehouden dividendbelasting betalen aan de Belastingdienst. U doet dit met het formulier ‘Aangifte dividendbelasting’. 

U moet de aangifte en de betaling doen binnen één maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld. Dat is meestal de dag waarop het dividend wordt uitbetaald of bijgeschreven op de rekening van de aandeelhouder. Als u te laat bent met uw aangifte of betaling, kunt u een boete of een naheffingsaanslag krijgen.

Als u als aandeelhouder dividend ontvangt van een vennootschap die in Nederland is gevestigd, hoeft u hiervan geen aparte aangifte te doen bij de Belastingdienst. U geeft het bruto dividend aan in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over hetzelfde jaar. U kunt dan ook de ingehouden dividendbelasting verrekenen met uw belastingschuld.

Bepalen bruto dividend 2023

Het bruto dividend is het bedrag dat de vennootschap uitkeert aan haar aandeelhouders voordat er belasting wordt ingehouden. Het gaat om het nettobedrag, dat wil zeggen het bruto dividend min eventuele kosten die verband houden met de uitkering, zoals administratiekosten of bankkosten.

Bijvoorbeeld: Uw bv keert € 10.000 bruto dividend uit aan haar aandeelhouders. De bank brengt € 100 kosten in rekening voor het overmaken van het geld. Het nettobedrag dat wordt overgemaakt aan de aandeelhouders is dan € 9.900. Het bruto dividend blijft echter € 10.000. Over dit bedrag moet 15% dividendbelasting worden ingehouden en afgedragen.

Berekening netto dividend na dividendbelasting

Het netto dividend is het bedrag dat de aandeelhouder ontvangt na aftrek van de ingehouden belasting. Het gaat om het nettobedrag, dat wil zeggen het bruto dividend min eventuele kosten die verband houden met de uitkering, min de ingehouden belasting.

Bijvoorbeeld: Uw bv keert € 10.000 bruto dividend uit aan haar aandeelhouders. De bank brengt € 100 kosten in rekening voor het overmaken van het geld. Het nettobedrag dat wordt overgemaakt aan de aandeelhouders is dan € 9.900. Over dit bedrag moet 15% dividendbelasting worden ingehouden en afgedragen. De ingehouden belasting bedraagt dus € 1.485 (15% van € 9.900). Het netto dividend dat de aandeelhouders ontvangen is dan € 8.415 (€ 9.900 min € 1.485).

Vrijstelling dividendbelasting 2023

In sommige gevallen bent u vrijgesteld van dividendbelasting of kunt u een teruggaaf krijgen van de ingehouden belasting. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

  • Binnenlandse en buitenlandse rechtspersonen die onderworpen zijn aan een winstbelasting en ten minste 5% van de aandelen bezitten (deelnemingsvrijstelling)
  • Binnenlandse en buitenlandse pensioenfondsen en andere vrijgestelde lichamen
  • Binnenlandse en buitenlandse beleggingsinstellingen die voldoen aan bepaalde voorwaarden (fiscale beleggingsinstellingen)
  • Binnenlandse en buitenlandse coöperaties die voldoen aan bepaalde voorwaarden (coöperatievrijstelling)

Om gebruik te maken van deze vrijstellingen of teruggaven moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen en soms ook een verklaring indienen bij de Belastingdienst. Raadpleeg daarom altijd uw belastingadviseur of neem contact op met de Belastingdienst als u denkt dat u recht heeft op een vrijstelling of teruggaaf van dividendbelasting.

Conclusie

Dividendbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting die wordt ingehouden op het bruto dividend dat een vennootschap uitkeert aan haar aandeelhouders. Het tarief van de dividendbelasting bedraagt in 2023 15%. De vennootschap die het dividend uitkeert, moet hiervan aangifte doen en betalen bij de Belastingdienst. De aandeelhouder die het dividend ontvangt, kan de ingehouden belasting verrekenen met zijn of haar belastingschuld.

In sommige gevallen bent u vrijgesteld van dividendbelasting of kunt u een teruggaaf krijgen van de ingehouden belasting. Dit geldt bijvoorbeeld voor bepaalde binnenlandse en buitenlandse rechtspersonen, pensioenfondsen, beleggingsinstellingen en coöperaties.

Geef een reactie