Je bekijkt nu Navordering: Wat u moet weten

Navordering: Wat u moet weten

De Belastingdienst heeft de taak om belastingen te heffen en te innen. Soms kan het gebeuren dat er achteraf gezien te weinig belasting is geheven. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt aan de Belastingdienst. In dit geval kan de Belastingdienst overgaan tot navordering. Maar wat houdt navordering precies in en wat zijn de gevolgen hiervan? In dit artikel ga ik in op dit onderwerp.

Wat is een navordering

Navordering is het achteraf corrigeren van een aanslag door de Belastingdienst. Navorderen gebeurt dus alleen bij de zogenaamde aanslagbelastingen zoals de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Bij een aangiftebelasting zoals omzetbelasting en loonbelasting is het de belastingplichtige zelf die het te betalen bedrag berekent en afdraagt. Voor aangiftebelastingen spreken we dan van naheffingen.

Een navordering kan gebeuren als er te weinig belasting is geheven doordat er onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt. Hierbij kan gedacht worden aan het niet opgeven van inkomsten of vermogen, het onjuist invullen van belastingaangiften of het niet voldoen aan de verplichting om informatie te verstrekken.

Wanneer kan de Belastingdienst navorderen

De Belastingdienst kan niet zomaar navorderen. Er moet sprake zijn van een van de volgende situaties:

  • Er is een nieuw feit ontdekt dat bij het vaststellen van de eerdere belastingaanslag nog niet bekend was. Dit kan bijvoorbeeld gaan om inkomsten of vermogen uit het buitenland, of om een fout in de administratie van de belastingplichtige of van een derde partij.
  • De belastingplichtige heeft geen aangifte gedaan, terwijl hij of zij daartoe wel verplicht was. De Belastingdienst maakt dan een schatting van het inkomen of het belastbaar bedrag. Als later blijkt dat deze schatting te laag is, kan er worden nagevorderd.
  • De belastingplichtige heeft opzettelijk onjuiste of onvolledige aangifte gedaan, waardoor er te weinig belasting is betaald. Dit wordt ook wel kwade trouw genoemd. Er hoeft dan geen sprake te zijn van een nieuw feit. De Belastingdienst kan dan ook een boete opleggen van maximaal 100% van de extra belasting.
  • De Belastingdienst heeft een verkeerd bedrag verrekend met de belasting die verschuldigd is. Dit kan gaan om voorheffingen (zoals loonheffing of dividendbelasting), voorlopige aanslagen, voorlopige teruggaven of voorlopige verliesverrekening.
  • De belastingplichtige vraagt om een wijziging van het bedrag aan gemeenschappelijke inkomsten- en aftrekposten in de aanslag, waardoor er een bedrag moet worden betaald. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de verdeling van het inkomen of de hypotheekrente tussen fiscale partners.
  • De Belastingdienst heeft een fout gemaakt, waardoor er te weinig belasting is betaald. Dit kan alleen als de te weinig geheven belasting ten minste 30% van de juist vastgestelde belasting bedraagt. Dan wordt dit geacht redelijkerwijs kenbaar te zijn voor de belastingplichtige.

Hoe lang kan de Belastingdienst een navordering opleggen

De navorderingstermijn voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting is in de meeste gevallen 5 jaar na het jaar waarover de belastingaanslag is opgelegd. Dit betekent dat de Belastingdienst binnen deze termijn nog kan navorderen als er bijvoorbeeld sprake is van een fout in de aangifte of als er belangrijke informatie is achtergehouden.

Er zijn echter situaties waarin de navorderingstermijn langer is dan 5 jaar. Bijvoorbeeld als er sprake is van een buitenlands vermogen dat niet is aangegeven, of als er sprake is van fraude of opzet. In deze gevallen is de navorderingstermijn verlengd naar 12 jaar na het jaar waarover de belastingaanslag is opgelegd.

De verlengde navorderingstermijn van 12 jaar geldt dus in gevallen waarin er sprake is van fraude of opzet. Dit betekent dat de Belastingdienst moet kunnen aantonen dat de belastingplichtige opzettelijk heeft gehandeld om te kunnen navorderen. Als er geen sprake is van fraude of opzet, dan geldt de standaard navorderingstermijn van 5 jaar.

De Belastingdienst kan niet zomaar navorderen. Er moet sprake zijn van een nieuw feit, dat wil zeggen informatie die de Belastingdienst nog niet bekend was op het moment dat de oorspronkelijke belastingaanslag werd opgelegd. Als er geen sprake is van een nieuw feit, dan kan de Belastingdienst niet meer navorderen, ook niet binnen de verlengde termijn van 12 jaar.

Wat zijn de gevolgen van navordering?

Navordering kan vervelende gevolgen hebben voor de belastingplichtige. Ten eerste moet er vaak extra belasting betaald worden, wat kan leiden tot financiële problemen. Daarnaast kan navordering ook leiden tot boetes en rente. Deze boetes en rente kunnen hoog oplopen en zorgen voor nog meer financiële problemen.

Bovendien kan navordering ook leiden tot extra stress en onzekerheid bij de belastingplichtige. Het kan soms lang duren voordat er duidelijkheid is over de hoogte van de navordering en de mogelijke gevolgen hiervan. Dit kan zorgen voor extra spanningen en onzekerheid bij de belastingplichtige.

Het is daarom belangrijk om te voorkomen dat er reden is voor navordering. Dit kan bijvoorbeeld door zorgvuldig en correct de belastingaangifte in te vullen en juiste en volledige informatie te verstrekken aan de Belastingdienst. Ook is het verstandig om wijzigingen in de persoonlijke situatie tijdig door te geven aan de Belastingdienst, zodat de aanslag kan worden aangepast.

Hoe kunt u bezwaar maken tegen een navorderingsaanslag?

Als u het niet eens bent met een navorderingsaanslag, kunt u binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken bij de Belastingdienst. In uw bezwaarschrift moet u duidelijk aangeven waarom u het niet eens bent met de navordering. U kunt bijvoorbeeld betwisten dat er sprake is van een nieuw feit, dat u kwade trouw had, dat de schatting onjuist is, of dat de termijn is verstreken. U kunt ook vragen om uitstel van betaling totdat er een beslissing is genomen op uw bezwaar.

Als de Belastingdienst uw bezwaar afwijst, kunt u binnen zes weken na de dagtekening van de uitspraak op bezwaar beroep instellen bij de rechtbank. Als de rechtbank uw beroep afwijst, kunt u binnen zes weken na de dagtekening van de uitspraak op beroep hoger beroep instellen bij het gerechtshof. Als het gerechtshof uw hoger beroep afwijst, kunt u binnen zes weken na de dagtekening van de uitspraak op hoger beroep cassatieberoep instellen bij de Hoge Raad.

Voorbeelden navordering

Hieronder geven wij enkele voorbeelden van situaties waarin navordering kan plaatsvinden:

  • U heeft in 2019 een erfenis ontvangen uit Duitsland, maar dit niet opgegeven in uw aangifte inkomstenbelasting. In 2022 komt de Belastingdienst hierachter door een gegevensuitwisseling met de Duitse autoriteiten. De Belastingdienst kan dan een navorderingsaanslag opleggen voor de inkomstenbelasting over 2019, plus een boete en belastingrente.
  • U heeft in 2020 een eigen woning gekocht met uw partner, maar u heeft niet aangegeven hoe u de hypotheekrente wilt verdelen. De Belastingdienst heeft daarom 50% van de rente aan u en 50% aan uw partner toegerekend. In 2021 vraagt u om een wijziging van deze verdeling, omdat uw partner meer inkomen heeft dan u. De Belastingdienst kan dan een navorderingsaanslag opleggen voor het verschil in belasting over 2020.
  • U heeft in 2018 een fout gemaakt in uw aangifte vennootschapsbelasting, waardoor u te weinig belasting heeft betaald. U heeft dit niet opzettelijk gedaan. In 2021 ontdekt de Belastingdienst deze fout bij een boekenonderzoek. De Belastingdienst kan dan een navorderingsaanslag opleggen voor de vennootschapsbelasting over 2018, plus heffingsrente.

Conclusie

Navordering door de Belastingdienst kan vervelende gevolgen hebben voor de belastingplichtige. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig en correct de belastingaangifte in te vullen en juiste en volledige informatie te verstrekken aan de Belastingdienst. Als er toch sprake van is, is het verstandig om tijdig bezwaar te maken en eventueel in beroep te gaan. Zo kan worden voorkomen dat er onnodige boetes en rente worden opgelegd en kan er zo snel mogelijk duidelijkheid worden verkregen over de hoogte van de navordering.

Geef een reactie