Je bekijkt nu Onbehoorlijk bestuur: Uitleg & Advies

Onbehoorlijk bestuur: Uitleg & Advies

Onbehoorlijk bestuur is een term die wordt gebruikt om aan te geven dat een bestuurder van een rechtspersoon zijn taken niet goed heeft uitgevoerd. Dit kan leiden tot (ernstige) gevolgen voor de rechtspersoon, zoals financiële schade, reputatieschade of zelfs faillissement. Bovendien kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor zijn fouten en de schade die hij heeft veroorzaakt. In dit artikel leggen we uit wat onbehoorlijk bestuur inhoudt, wie er verantwoordelijk voor kan worden gehouden en hoe u het kunt voorkomen.

Wat is onbehoorlijk bestuur?

Onbehoorlijk bestuur staat ook wel bekend als wanbeleid of onbehoorlijke taakvervulling. Het gaat om situaties waarin een bestuurder zijn taken zo slecht heeft uitgevoerd dat geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden hetzelfde zou hebben gedaan. Het gaat dus om grove fouten die grote gevolgen hebben voor de rechtspersoon, zoals:

 • Het niet bijhouden van een financiële administratie
 • Het doen van dure investeringen, waarbij de kans op winst klein is
 • Het niet op tijd indienen van de jaarrekening
 • Het plegen van fraude
 • Het aannemen van steekpenningen

Onbehoorlijk bestuur kan zowel interne als externe aansprakelijkheid tot gevolg hebben.

Interne aansprakelijkheid betekent dat de bestuurder tegenover de rechtspersoon aansprakelijk is. Externe aansprakelijkheid betekent dat de bestuurder tegenover derden, zoals schuldeisers, aansprakelijk is.

Betekenis aansprakelijk stellen

Aansprakelijkstelling is een juridisch begrip dat betekent dat iemand verantwoordelijk wordt gehouden voor de schade die een ander heeft geleden. Aansprakelijkstelling kan plaatsvinden in het civiele recht, ook wel burgerlijk recht genoemd. Het civiele recht regelt de rechtsverhoudingen tussen burgers onderling, zoals bijvoorbeeld tussen een consument en een verkoper, of tussen een werknemer en een werkgever.

Als iemand schade lijdt door de handeling of nalatigheid van een ander, kan hij of zij de ander aansprakelijk stellen voor die schade. De aansprakelijke partij moet dan de schade vergoeden aan de benadeelde partij. Er zijn verschillende soorten aansprakelijkheid in het civiele recht, zoals contractuele aansprakelijkheid, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid en productaansprakelijkheid.

Contractuele aansprakelijkheid ontstaat als iemand een overeenkomst niet nakomt, bijvoorbeeld als een verkoper een defect product levert of als een huurder de huur niet betaalt. Onrechtmatige daad is een handeling die in strijd is met de wet of met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt, bijvoorbeeld als iemand een ander beledigt of mishandelt. Risicoaansprakelijkheid is een vorm van aansprakelijkheid die niet afhankelijk is van de schuld of verwijtbaarheid van de dader, maar van het gevaar dat hij of zij veroorzaakt, bijvoorbeeld als iemand aansprakelijk is voor de schade die zijn of haar huisdier of kind aanricht. Productaansprakelijkheid is een speciale vorm van risicoaansprakelijkheid die geldt voor producenten van gebrekkige producten die schade veroorzaken aan personen of zaken.

Aansprakelijkstelling in het civiele recht is dus een manier om recht te doen aan degenen die schade hebben geleden door het handelen of nalaten van anderen. Het doel van aansprakelijkstelling is om de schade te herstellen of te compenseren, en om te voorkomen dat dezelfde schade zich in de toekomst herhaalt.

Wie kan een bestuurder aansprakelijk stellen?

Een bestuurder kan door verschillende partijen aansprakelijk worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur. De meest voorkomende partijen zijn:

 • De rechtspersoon zelf, bijvoorbeeld via de algemene vergadering van aandeelhouders of een curator in geval van faillissement
 • Andere bestuurders, bijvoorbeeld als zij mede-aansprakelijk worden gesteld voor de fouten van een collega-bestuurder
 • Schuldeisers, bijvoorbeeld als zij hun vordering niet kunnen verhalen op de rechtspersoon
 • Belanghebbenden, bijvoorbeeld werknemers, klanten of leveranciers die schade hebben geleden door het onbehoorlijk bestuur

Om een bestuurder aansprakelijk te kunnen stellen, moet er sprake zijn van een causaal verband tussen het onbehoorlijk bestuur en de schade. Dat wil zeggen dat de schade het gevolg moet zijn van het onbehoorlijk bestuur en niet van andere factoren. Bovendien moet de schade concreet en aantoonbaar zijn.

Hoe kunt u onbehoorlijk bestuur voorkomen?

Onbehoorlijk bestuur kan grote gevolgen hebben voor zowel de rechtspersoon als de bestuurder zelf. Daarom is het belangrijk om onbehoorlijk bestuur te voorkomen. Dit kunt u doen door onder andere:

 • U goed te informeren over uw taken en verantwoordelijkheden als bestuurder
 • U te houden aan de wet- en regelgeving die geldt voor uw rechtspersoon
 • U te laten adviseren door deskundigen op het gebied van financiën, juridische zaken of andere relevante onderwerpen
 • Uw beslissingen goed te onderbouwen en vast te leggen
 • Uw administratie op orde te houden en tijdig te publiceren
 • Uw mede-bestuurders te controleren en aan te spreken op hun gedrag
 • Uw risico’s te beperken door bijvoorbeeld een goede verzekering af te sluiten of een vrijwaringsovereenkomst te sluiten met de rechtspersoon

Aansprakelijkheid belastingschulden

Als u als bestuurder van een onderneming, stichting of vereniging verwacht dat u de belastingen en premies niet op tijd kunt betalen, moet u dit zo snel mogelijk melden bij de Belastingdienst. Dit heet een melding betalingsonmacht.

Met deze melding voorkomt u dat u persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden van uw rechtspersoon. U kunt de melding betalingsonmacht doen met een formulier dat u kunt downloaden op de website van de Belastingdienst. In dit artikel leg ik u uitgebreid uit wat de melding inhoudt en in welke situaties dit voorkomt.

Conclusie

Onbehoorlijk bestuur is een ernstige zaak die grote gevolgen kan hebben voor de rechtspersoon en de bestuurder. Het kan leiden tot financiële schade, reputatieschade, juridische gevolgen en verlies van vertrouwen bij belanghebbenden. Het is is niet alleen een kwestie van individuele verantwoordelijkheid, maar ook van collectieve actie en samenwerking. Door samen te werken kunnen organisaties een goed bestuur bevorderen.

Geef een reactie