Je bekijkt nu Uitstel van betaling particulieren

Uitstel van betaling particulieren

Als particulier kunt u te maken krijgen met belastingaanslagen die u op dat moment niet direct kunt betalen. In dat geval kunt u uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Hieronder leest u alles over de algemene regels en voorwaarden voor uitstel voor particulieren, inclusief informatie over het corona-uitstel dat in 2020 is ingevoerd.

Wanneer kunt u uitstel van betaling aanvragen?

U kunt uitstel van betaling aanvragen als u de aanslag niet kunt betalen binnen de gestelde termijn. Dit mag niet langer duren dan 12 maanden, alleen in bijzondere gevallen krijgt u langer uitstel. Het kan hierbij gaan om verschillende belastingen, zoals inkomstenbelasting, omzetbelasting, erfbelasting en schenkbelasting.

Daarnaast geldt dat u niet zomaar altijd uitstel krijgt. De Belastingdienst zal altijd beoordelen of u in aanmerking komt voor uitstel. Als u niet aan de voorwaarden voldoet, kan het verzoek om uitstel worden afgewezen. Het is daarom belangrijk om aan de volgende voorwaarden te voldoen.

Voorwaarden voor uitstel van betaling voor particulieren regulier

Als u uitstel van betaling wilt aanvragen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U moet tijdig uitstel van betaling aanvragen

U moet tijdig uitstel aanvragen. Dit betekent dat u het verzoek om uitstel moet indienen vóórdat de betalingstermijn is verstreken. Als u te laat bent, kan de Belastingdienst uw verzoek om uitstel van betaling afwijzen.

 1. Er moet sprake zijn van betalingsproblemen

U moet aantonen dat u tijdelijk niet in staat bent om de belasting te betalen. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat u inkomensverlies heeft geleden, of doordat u te maken heeft met hoge kosten. U moet dus kunnen aantonen dat u betalingsproblemen heeft.

 1. De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard

U moet kunnen aantonen dat de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn. Dit betekent dat u verwacht binnen afzienbare tijd weer in staat te zijn om aan uw betalingsverplichting te voldoen. Het is daarom belangrijk om een realistisch betalingsvoorstel te doen.

 1. Er mag geen sprake zijn van onwil

Als u niet wilt betalen, krijgt u geen uitstel. Het verzoek om uitstel van betaling kan worden afgewezen als er sprake is van onwil om te betalen.

 1. U heeft geen openstaande schulden bij de Belastingdienst

Indien u nog andere schulden heeft bij de Belastingdienst, kan uw verzoek om uitstel worden afgewezen. Het is daarom van belang om, voordat u een verzoek om uitstel indient, na te gaan of er nog andere openstaande belastingschulden zijn. Als er sprake is van andere openstaande belastingschulden, dient u deze schulden eerst te betalen voordat u in aanmerking kunt komen voor uitstel.

Kortlopend uitstel

Kort uitstel van betaling kan worden aangevraagd wanneer u door omstandigheden niet in staat is om zijn of haar belastingschuld op tijd te betalen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan ziekte, een scheiding, een faillissement of een verhuizing. Het is hierbij wel van belang dat de u kan aantonen dat hij of zij daadwerkelijk door deze omstandigheden niet in staat is geweest om op tijd te betalen.

Het is wel belangrijk om te beseffen dat kort uitstel van betaling alleen geldt voor de betaling van de belastingschuld. Eventuele rente die verschuldigd is over de belastingschuld loopt wel door en moet dus alsnog worden betaald. Ook kan het zijn dat de Belastingdienst extra zekerheden verlangt, zoals het stellen van een bankgarantie.

Voorwaarden kortlopend uitstel

Om in aanmerking te komen voor kortlopend uitstel van betaling bij de Belastingdienst, dient u te voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden. Allereerst dient uw totale belastingschuld minder te bedragen dan €20.000. Daarnaast mag er nog geen eerdere aanvraag voor (kortlopend) uitstel van betaling zijn ingediend voor deze of een andere belastingschuld.

Daarnaast is het zo dat de regeling niet geldt voor voorlopige aanslagen die in meer dan één termijn mogen worden betaald. Tot slot mag er geen dwangbevel zijn betekend voor uw openstaande belastingschuld. Als u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u een verzoek tot kortlopend uitstel van betaling indienen bij de Belastingdienst.

Hoe vraagt u uitstel van betaling aan?

U kunt op 2 manieren uitstel van betaling of een betalingsregeling aanvragen:

 • Telefonisch voor kort uitstel
  Bel hiervoor met de BelastingTelefoon. U kunt dan onder voorwaarden 4 maanden uitstel krijgen. Als u al een dwangbevel heeft gekregen, dan krijgt u geen kortlopend uitstel.
 • Schriftelijk voor een betalingsregeling
  Voor de reguliere uitstel van betaling vult u dit formulier in: Verzoek betalingsregeling voor particulieren. Daarna stuurt u het ingevulde en ondertekende formulier op naar het adres dat op het formulier staat.

Welke belastingen komen in aanmerking voor uitstel?

U kunt voor verschillende belastingen uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Hierbij gaat het om:

 • Inkomstenbelasting
 • Omzetbelasting (btw)
 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Erfbelasting
 • Schenkbelasting

Welke kosten komen niet in aanmerking voor uitstel?

Sommige kosten komen niet in aanmerking voor uitstel. Het gaat hierbij om kosten waarover geen belasting hoeft te worden betaald. Hieronder vallen bijvoorbeeld de belasting van personenauto’s en motorrijtuigenbelasting. Ook zijn er kosten waarvoor de Belastingdienst geen uitstel van betaling kan verlenen. Dit zijn bijvoorbeeld fiscale boetes en vergrijpboetes.

Individueel uitstel van betaling

Als u na het korte uitstel of de betalingsregeling nog steeds niet in staat bent om uw belastingaanslagen te betalen, kunt u individueel uitstel van betaling aanvragen. Dit is een speciale regeling die ervoor zorgt dat de Belastingdienst maatwerk kan leveren voor belastingschuldigen.

De Belastingdienst kan dan verzoeken om aanvullende informatie, zoals een liquiditeitsbegroting en jaarrekening. Ook kan de Belastingdienst vragen om zekerheid te stellen, bijvoorbeeld door het verpanden van goederen of het afgeven van een bankgarantie.

Het is belangrijk om te weten dat u bij individueel uitstel van betaling wel invorderingsrente verschuldigd bent over het openstaande bedrag. Deze rente wordt berekend vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken tot het moment waarop u het bedrag betaalt.

Verzoek om uitstel afgewezen

Wanneer u het niet eens bent met de afwijzing van uw verzoek om uitstel van betaling, kunt u in beroep gaan bij de Belastingdienst. Om dit te doen, dient u binnen 10 dagen na de datum van de afwijzing een brief te sturen naar de directeur van de Belastingdienst, die u verstuurt naar het volgende adres:

Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen

In deze brief dient u het kenmerk van de afwijzingsbrief te vermelden en aan te geven waarom u het niet eens bent met de afwijzing. Wanneer de Belastingdienst uw beroepschrift heeft ontvangen, zal de invordering van uw openstaande belastingschuld worden uitgesteld totdat er een beslissing is genomen over uw beroep. U krijgt binnen 8 weken na indiening van uw beroepschrift een beslissing van de Belastingdienst.

Corona-uitstel voor particulieren

In verband met de coronacrisis heeft de Belastingdienst in 2020 en 2021 bijzondere maatregelen genomen om particulieren te ondersteunen. Een van deze maatregelen is het verlenen van bijzonder uitstel van betaling.

Als u als gevolg van de coronacrisis betalingsproblemen had, kon u bij de Belastingdienst uitstel aanvragen voor belastingschulden. U kon dan gedurende een periode van 3 maanden uitstel krijgen. Dit uitstel kan vervolgens nog eens met 3 maanden worden verlengd.

Vanaf 1 oktober 2021 werden de betalingsregelingen voor belastingschulden stapsgewijs afgebouwd. Dit betekent dat u vanaf die datum weer moet voldoen aan uw betalingsverplichtingen, tenzij u gebruikmaakt van de mogelijkheid tot betalingsregeling.

Conclusie

Als particulier kunt u in bepaalde gevallen uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u door onvoorziene omstandigheden tijdelijk niet in staat bent om uw belastingaanslagen te betalen. Het is belangrijk om te weten dat u bij uitstel wel rente verschuldigd bent over het openstaande bedrag. Ook zijn er bepaalde kosten waarvoor geen uitstel kan worden verleend. In geval van financiële problemen is het verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met de Belastingdienst en te kijken naar de mogelijkheden voor uitste.

Geef een reactie