Je bekijkt nu Vaststellingsovereenkomst/VSO

Vaststellingsovereenkomst/VSO

Als belastingbetaler kunt u te maken krijgen met geschillen met de Belastingdienst. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een verschil van mening over de hoogte van uw belastingaanslag, de aftrekbaarheid van bepaalde kosten of de toepassing van fiscale regels. In dergelijke situaties kan het interessant zijn om een vaststellingsovereenkomst (afkorting: VSO) met de Belastingdienst te sluiten. In dit artikel zal ik ingaan op wat een vaststellingsovereenkomst inhoudt, waarom het interessant kan zijn en hoe het sluiten van een vaststellingsovereenkomst in de praktijk werkt.

Wat is een vaststellingsovereenkomst/VSO?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen u en de Belastingdienst waarin u een geschil beëindigt door gezamenlijk afspraken te maken over de fiscale behandeling van een specifieke situatie. Hierbij kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat u bepaalde kosten wel of niet mag aftrekken, dat er een bepaald bedrag aan belasting verschuldigd is of dat er geen sprake is van een onderneming voor de inkomstenbelasting.

Een vaststellingsovereenkomst wordt doorgaans afgesloten met de inspecteur.

Waarom is een vaststellingsovereenkomst interessant?

Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst kan verschillende voordelen hebben ten opzichte van het voeren van een bezwaar- of beroepsprocedure. Zo kan het sluiten van een vaststellingsovereenkomst bijvoorbeeld leiden tot:

  • Duidelijkheid: door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst weet u precies waar u aan toe bent en voorkomt u verdere onzekerheid over de fiscale behandeling van uw situatie.
  • Korting op boetes: als u een geschil heeft met de Belastingdienst kan dit leiden tot boetes. Door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst kan de Belastingdienst bereid zijn om een korting op deze boetes te geven.
  • Kostenbesparing: het voeren van bezwaar- of beroepsprocedures kan leiden tot hoge kosten voor bijvoorbeeld juridische bijstand. Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst kan in sommige gevallen een goedkopere oplossing zijn.

Hoe werkt het sluiten van een vaststellingsovereenkomst in de praktijk?

Als u een geschil heeft met de Belastingdienst kunt u ervoor kiezen om een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Dit doet u door een brief te sturen naar de Belastingdienst waarin u aangeeft dat u graag een vaststellingsovereenkomst wilt sluiten. In deze brief geeft u ook aan waar het geschil precies over gaat en welke afspraken u graag wilt maken.

Als de Belastingdienst bereid is om een vaststellingsovereenkomst te sluiten zal er overleg plaatsvinden over de inhoud van de overeenkomst. Hierbij zal de Belastingdienst bijvoorbeeld vragen om aanvullende informatie of stukken om de zaak goed te kunnen beoordelen.

Als er overeenstemming is bereikt over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst, zal deze worden opgesteld en ter ondertekening worden voorgelegd aan zowel de belastingplichtige als de Belastingdienst. Het is van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed doorleest en begrijpt voordat u tot ondertekening overgaat. Immers, door ondertekening van de vaststellingsovereenkomst gaat u akkoord met de inhoud en de afspraken die daarin zijn vastgelegd.

Als de vaststellingsovereenkomst eenmaal is ondertekend, zijn beide partijen hieraan gebonden. Dit betekent dat u als belastingplichtige de in de overeenkomst vastgelegde afspraken dient na te komen en dat de Belastingdienst zich hieraan zal houden bij het opleggen van aanslagen. Het is daarom van groot belang dat de vaststellingsovereenkomst zorgvuldig wordt opgesteld en dat alle afspraken helder en eenduidig worden geformuleerd.

Mogelijke inhoud van een vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst kan betrekking hebben op diverse fiscale onderwerpen, zoals de hoogte van de belastingaanslag, de hoogte van een boete of de toepassing van een specifieke fiscale regeling. In de overeenkomst worden de afspraken tussen de belastingplichtige en de Belastingdienst vastgelegd.

Een voorbeeld van een situatie waarin een vaststellingsovereenkomst kan worden gesloten is wanneer er discussie bestaat over de hoogte van de belastingaanslag. In dat geval kan de belastingplichtige ervoor kiezen om een overeenkomst te sluiten met de Belastingdienst. Hierbij kan worden afgesproken dat de belastingplichtige een bepaald bedrag aan belasting zal betalen, waarbij de Belastingdienst afziet van verdere navordering.

Een ander voorbeeld is wanneer er onzekerheid bestaat over de toepassing van een fiscale regeling. In dat geval kan de belastingplichtige ervoor kiezen om een vaststellingsovereenkomst te sluiten met de Belastingdienst, waarin wordt afgesproken hoe de fiscale regeling in het concrete geval moet worden toegepast.

Voordelen

Een vaststellingsovereenkomst kan verschillende voordelen bieden voor zowel de belastingplichtige als de Belastingdienst. Hieronder worden enkele van de belangrijkste voordelen beschreven.

Zekerheid

Een van de belangrijkste voordelen van een vaststellingsovereenkomst is dat het zekerheid biedt. Als er overeenstemming is bereikt over de hoogte van de verschuldigde belasting en eventuele boetes en rentes, dan is dit een definitieve afspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. Dit betekent dat de belastingplichtige niet meer hoeft te vrezen voor een onverwachte belastingaanslag of boete in de toekomst.

Minder kosten

Een ander voordeel van een vaststellingsovereenkomst is dat het kan leiden tot lagere kosten. Als de zaak voor de rechter komt, brengt dit immers extra kosten met zich mee, zoals advocaatkosten en griffierechten. Door het sluiten van een overeenkomst kunnen deze kosten worden bespaard.

Minder administratieve lasten

Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst kan ook leiden tot minder administratieve lasten. Als er geen overeenstemming is en de zaak voor de rechter komt, moet er immers veel administratieve informatie worden aangeleverd en verwerkt. Bij een overeenkomst kan dit proces veel sneller en efficiënter verlopen.

Meer tijd voor andere zaken

Tot slot kan het sluiten van een overeenkomst ook zorgen voor meer tijd en energie voor andere zaken. Als de zaak voor de rechter komt, kan dit een langdurig proces zijn waar veel tijd en energie in gaat zitten. Door het sluiten van een overeenkomst kan dit worden voorkomen en kan de belastingplichtige zich weer richten op andere belangrijke zaken.

Nadelen

Naast voordelen zijn er ook enkele nadelen verbonden aan het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Hieronder worden enkele van de belangrijkste nadelen beschreven.

Geen beroep meer mogelijk

Een belangrijk nadeel van een overeenkomst is dat er geen beroep meer mogelijk is tegen de belastingaanslag waarop de overeenkomst betrekking heeft. Dit betekent dat de belastingplichtige zijn recht om in bezwaar te gaan tegen de belastingaanslag opgeeft. Dit kan een risico zijn als de belastingplichtige achteraf toch van mening is dat de belastingaanslag onjuist is. Het is daarom van belang om de zaak goed te laten beoordelen voordat er een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten.

Conclusie

Een vaststellingsovereenkomst kan een handig middel zijn om geschillen met de Belastingdienst op te lossen. Het kan echter ook risico’s met zich meebrengen, zoals het opgeven van het recht om in bezwaar te gaan tegen de belastingaanslag. Het is daarom belangrijk om de zaak goed te laten beoordelen voordat er een overeenkomst wordt gesloten en om eventuele twijfels of onduidelijkheden tijdig met de Belastingdienst te bespreken. Het is verstandig om bij het sluiten van een overeenkomst de hulp in te roepen van een fiscaal jurist of belastingadviseur om ervoor te zorgen dat de overeenkomst op de juiste wijze wordt opgesteld en dat er geen risico’s worden genomen.

Geef een reactie