Je bekijkt nu Audit Betekenis & Uitleg

Audit Betekenis & Uitleg

Audit is een term die veel wordt gebruikt in de zakelijke wereld, maar wat betekent het eigenlijk? En waarom is het belangrijk voor organisaties om audits uit te voeren of te ondergaan? In dit artikel leg ik u uit wat audit inhoudt, welke soorten audits er zijn en welke voordelen audits kunnen opleveren. Daarnaast ga ik in op de audit betekenis voor de praktijk en fiscale audits.

Audit Betekenis

Het woord audit is afgeleid van het Latijnse woord “audire”, wat betekent “om te horen”. Een audit is een systematisch en onafhankelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door een auditor. Op basis van vragenlijsten, checklists en gesprekken met medewerkers bepaalt een auditor of de gang van zaken binnen een bedrijf overeenkomt met de normen, standaarden of doelen die op papier staan. De uitkomsten van een audit worden vastgelegd in een auditrapport.

Audits kunnen zich richten op een complete organisatie, maar bijvoorbeeld ook op een specifiek proces binnen een onderneming. Een audit van een accountant richt zich bijvoorbeeld op het controleren van verantwoordingsstukken zoals jaarrekeningen, subsidieaanvragen of rapportages.

Audit betekenis voor de praktijk

De betekenis voor de praktijk van een audit hangt af van het doel. Meestal gaat het om een van deze zoelen:

 • Het verschaffen van extra zekerheid aan opdrachtgevers of derde partijen.
 • Het onderzoeken van de opzet en werking van beheers- of veiligheidsmaatregelen.
 • Het controleren van de betrouwbaarheid van de verslaglegging.

Regelmatig een audit (laten) uitvoeren levert een organisatie veel voordelen op. Een aantal voorbeelden zijn:

 • U ziet sneller waar zich knelpunten, problemen, risico’s of structurele fouten binnen een proces of kwaliteitsmanagementsysteem bevinden.
 • U kunt gerichte verbeteringen doorvoeren om de kwaliteit en efficiëntie van uw processen te verhogen.
 • U toont aan dat u voldoet aan belangrijke branchestandaarden en wettelijke vereisten. Dit is goed voor uw reputatie, maar ook voor je bedrijfsfinanciën. U voorkomt namelijk boetes of sancties.
 • U krijgt meer inzicht in uw bedrijfsprestaties en doelstellingen. U kunt zien of uw nieuwe maatregelen of werkzaamheden effect hebben.

Audit betekenis: Verschillende soorten

Er zijn in de praktijk diverse soorten audits. De meest voorkomende zijn:

 • Interne audit: De betekenis van een interne audit is een audit die geïnitieerd wordt door de organisatie zelf. De auditoren zijn dus mensen die werken voor de te auditen organisatie. De interne audit is vooral een managementtool die wordt gebruikt om risico’s boven tafel te krijgen, knelpunten in kaart te brengen en verbeteringen door te voeren.
 • Externe audit: Een externe audit is een audit die geïnitieerd wordt door een externe partij, zoals een klant, een leverancier, een toezichthouder of een certificerende instantie. De auditoren zijn dus mensen die niet werken voor de te auditen organisatie. De externe audit is vooral een controlemiddel die wordt gebruikt om zekerheid te geven over de kwaliteit en betrouwbaarheid van de organisatie.
 • Financiële audit: De betekenis van een financiële audit is een audit die zich richt op het controleren van de financiële verslaglegging van een organisatie. Dit kan zowel intern als extern gebeuren. Een financiële audit wordt meestal uitgevoerd door een accountant die bevoegd is om een verklaring af te geven over de getrouwheid van de financiële informatie.
 • Operationele audit: Een operationele audit is een audit die zich richt op het controleren van de operationele processen van een organisatie. Dit kan zowel intern als extern gebeuren. Een operationele audit wordt meestal uitgevoerd door een auditor die gespecialiseerd is in een bepaald vakgebied, zoals productie, logistiek, marketing of IT.
 • Compliance audit: De betekenis van een compliance audit is een audit die zich richt op het controleren of een organisatie voldoet aan de relevante wet- en regelgeving, normen, richtlijnen of contracten. Dit kan zowel intern als extern gebeuren. Een compliance audit wordt meestal uitgevoerd door een auditor die kennis heeft van de betreffende regels en eisen.

Hoe verloopt een audit?

Een audit verloopt meestal volgens een vast stappenplan. De exacte invulling kan per soort audit en per organisatie verschillen, maar over het algemeen bestaat een audit uit de volgende fasen:

 • Voorbereiding: In deze fase wordt de scope, de planning en de methode van de audit bepaald. De auditor maakt afspraken met de auditee (de organisatie die wordt geaudit) over de doelen, de criteria, de tijdsduur en de verwachtingen van de audit. De auditor verzamelt ook relevante informatie en documenten om zich in te lezen in de situatie van de auditee.
 • Uitvoering: In deze fase voert de auditor de daadwerkelijke controle uit. De auditor gebruikt verschillende technieken om bewijsmateriaal te verzamelen, zoals interviews, observaties, steekproeven, tests en analyses. De auditor toetst of de werkelijkheid overeenkomt met de normen of doelen die vooraf zijn vastgesteld.
 • Rapportage: In deze fase rapporteert de auditor zijn bevindingen aan de auditee. De auditor maakt een schriftelijk verslag waarin hij aangeeft wat goed gaat en wat beter kan. De auditor geeft ook aanbevelingen voor verbetering of corrigerende maatregelen. De auditee krijgt de kans om te reageren op het rapport en eventuele correcties of aanvullingen aan te brengen.
 • Opvolging: In deze fase wordt gekeken of de auditee actie heeft ondernomen naar aanleiding van het rapport. De auditor controleert of de auditee de afgesproken verbeteringen of corrigerende maatregelen heeft doorgevoerd en of deze effectief zijn. De auditor geeft eventueel een verklaring af over het resultaat van de audit.

Audit betekenis bij belastingen

Fiscaliteit is een belangrijk aspect bij een audit, omdat het gaat over de naleving van de belastingwetgeving door een organisatie. Een auditor moet controleren of de organisatie de juiste belastingen heeft betaald, aangegeven en verantwoord. Dit kan zowel betrekking hebben op de directe belastingen, zoals de vennootschapsbelasting en de loonbelasting, als op de indirecte belastingen, zoals de btw en de accijnzen.

Een fiscale audit kan verschillende doelen hebben, afhankelijk van de opdrachtgever en de reikwijdte van de controle. Dit kan bijvoorbeeld gericht zijn op:

 • Het beoordelen van de fiscale positie en risico’s van een organisatie.
 • Het adviseren over fiscale optimalisatiemogelijkheden of besparingsmaatregelen.
 • Het ondersteunen bij fiscale procedures of geschillen met de belastingdienst.
 • Het verlenen van fiscale assurance of zekerheid over de fiscale informatie.

Een fiscale audit kan zowel intern als extern worden uitgevoerd. Een interne fiscale audit wordt gedaan door een medewerker of afdeling van de organisatie zelf, die verantwoordelijk is voor het fiscale beleid en de compliance. Een externe fiscale audit wordt gedaan door een onafhankelijke partij, zoals een accountant, een belastingadviseur of een fiscaal jurist. Vaak zijn dit een van de grotere consultancy kantoren zoals Ernst & Young.

Fasen fiscale audit

Een fiscale audit verloopt meestal volgens een vast stappenplan, dat vergelijkbaar is met het algemene auditproces. De belangrijkste fasen zijn:

 • Voorbereiding: In deze fase wordt de scope, de planning en de methode van de fiscale audit bepaald. De auditor maakt afspraken met de auditee (de organisatie die wordt geaudit) over de doelen, de criteria, de tijdsduur en de verwachtingen van de fiscale audit. De auditor verzamelt ook relevante informatie en documenten om zich in te lezen in de fiscale situatie van de auditee.
 • Uitvoering: In deze fase voert de auditor de daadwerkelijke controle uit. De auditor gebruikt verschillende technieken om bewijsmateriaal te verzamelen, zoals interviews, observaties, steekproeven, tests en analyses. De auditor toetst of de fiscale informatie en handelingen van de auditee overeenkomen met de geldende wet- en regelgeving, normen of doelen.
 • Rapportage: In deze fase rapporteert de auditor zijn bevindingen aan de auditee. De auditor maakt een schriftelijk verslag waarin hij aangeeft wat goed gaat en wat beter kan op het gebied van fiscaliteit. De auditor geeft ook aanbevelingen voor verbetering of corrigerende maatregelen. De auditee krijgt de kans om te reageren op het rapport en eventuele correcties of aanvullingen aan te brengen.
 • Opvolging: In deze fase wordt gekeken of de auditee actie heeft ondernomen naar aanleiding van het rapport. De auditor controleert of de auditee de afgesproken verbeteringen of corrigerende maatregelen heeft doorgevoerd en of deze effectief zijn. De auditor geeft eventueel een verklaring af over het resultaat van de fiscale audit.

Conclusie

Audit is een belangrijk instrument voor organisaties om hun kwaliteit en betrouwbaarheid te waarborgen en te verbeteren. Er zijn verschillende soorten audits die verschillende doelen dienen. Een audit verloopt meestal volgens een vast stappenplan waarbij een auditor een systematisch en onafhankelijk onderzoek uitvoert. Een audit levert waardevolle inzichten op die kunnen helpen om risico’s te verminderen, problemen op te lossen en prestaties te verhogen.

Geef een reactie