Je bekijkt nu Belastingplan 2024: Wat Betekent Het Voor U?

Belastingplan 2024: Wat Betekent Het Voor U?

Het belastingplan 2024 is een pakket van wetsvoorstellen die de regering op Prinsjesdag 2023 heeft gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Het belastingplan 2024 bevat maatregelen die invloed hebben op de belastingen die u in 2024 betaalt als burger of ondernemer.

In dit artikel geven we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor verschillende soorten belastingen, zoals de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de overdrachtsbelasting en de btw. We geven ook enkele voorbeelden om de plannen te verduidelijken.

Belastingplan 2024: Inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting is de belasting die u betaalt over uw inkomen uit werk en woning (box 1), uw inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en uw inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Het kabinet wil de inkomstenbelasting meer in balans brengen door verschillende maatregelen te nemen.

Box 1: werk en woning

Als u werkt en een inkomen heeft tussen de € 23.000 en € 37.000, dan heeft u goed nieuws. Het kabinet wil u namelijk meer geld laten overhouden van uw salaris. Hoe doen ze dat? Door de arbeidskorting te verhogen. Dat is een korting op de belasting die u betaalt over uw inkomen. In 2024 gaat deze korting met € 115 omhoog. Dat betekent dat u minder belasting hoeft te betalen en dus meer netto inkomen krijgt. Dit is een van de maatregelen die het kabinet neemt om de koopkracht van de lagere inkomens te verbeteren.

Het is op dit moment nog niet duidelijk of de tarieven en de schijven in het belastingplan 2024 worden aangepast. Zodra hierover meer bekend is, zal ik het artikel uiteraard onmiddellijk updaten.

Box 2: aanmerkelijk belang

Het tarief voor box 2 wordt per 1 januari 2024 verdeeld in twee schijven:

 • 24,5% over de eerste € 67.000 aan inkomsten per persoon
 • 31% over het bedrag boven de € 67.000

Dit betekent dat u meer belasting betaalt over uw inkomen uit aanmerkelijk belang, zoals dividend of winst uit de verkoop van aandelen in een bv of nv wanneer het bedrag € 67.000 overschrijdt. In dit artikel ga ik dieper in op het aanmerkelijk belang in 2024 met rekenvoorbeelden.

Box 3: sparen en beleggen

Het kabinet heeft besloten om de invoering van het nieuwe belastingstelsel voor sparen en beleggen, ook wel box 3 genoemd, uit te stellen tot 2027. Dit betekent dat u tot die tijd nog belasting betaalt over een forfaitair rendement, dat wil zeggen een vastgesteld percentage dat niet afhankelijk is van uw werkelijke inkomsten uit uw vermogen.

Om dit uitstel te compenseren, gaat het belastingtarief in box 3 wel omhoog. In 2023 betaalt u nog 32% belasting over uw forfaitaire rendement, maar in 2024 wordt dit 33% en in 2025 zelfs 34%.

Daarnaast wordt het onderscheid tussen verschillende soorten vermogen verder verfijnd. Zo wordt het aandeel in het vermogen van een Vereniging van Eigenaren (VvE) voortaan gezien als een banktegoed, omdat dit meestal op een spaarrekening staat. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw belastingaanslag in box 3.

In box 3 wordt het heffingvrije vermogen verhoogd door middel van een inflatiecorrectie. Zodra dit precieze bedrag is bekendgemaakt, zal ik dit artikel updaten.

Belastingplan 2024: Loonbelasting 30%-regeling

Als u in Nederland werkt, maar uit het buitenland komt, kunt u onder voorwaarden gebruik maken van de 30%-regeling. Dit betekent dat u een deel van uw loon belastingvrij krijgt als vergoeding voor de extra kosten die u maakt. Deze regeling geldt nu nog voor elk loon, maar vanaf 1 januari 2024 wordt er een maximum gesteld.

U kunt dan alleen nog de 30%-regeling toepassen op een loon tot €233.000 per jaar. Het belastingvrije deel wordt dan maximaal €69.900 per jaar. Als u al gebruik maakt van de 30%-regeling in 2022, dan verandert er voor u niets tot eind 2025, zolang u bij dezelfde werkgever blijft. Dit is een van de maatregelen die het kabinet heeft voorgesteld in het belastingplan voor 2024.

Belastingplan 2024: Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is de belasting die bv’s en nv’s betalen over hun winst. Het kabinet wil de vennootschapsbelasting verlagen voor kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) en verhogen voor grote ondernemingen.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Als u wilt investeren in energiebesparende maatregelen, kunt u gebruikmaken van de energie-investeringsaftrek (EIA). Dit is een fiscale regeling die u een extra aftrekpost geeft voor uw investeringen. Maar let op: vanaf 2024 wordt deze regeling versoberd. Het percentage van de aftrek wordt verlaagd en het maximale bedrag dat u mag aftrekken wordt ook lager. Dit betekent dat u minder belastingvoordeel heeft als u na 2024 investeert in energiebesparing.

Dividendstripping

Een ander onderwerp dat in het belastingplan 2024 is opgenomen, is de dividendbelasting. Dit is de belasting die u moet betalen als u dividend ontvangt van een bedrijf waarin u aandelen heeft. Er is geprobeerd om deze belasting te ontwijken door gebruik te maken van een truc die ‘dividendstripping’ heet. Ze splitsen het recht op het dividend op in twee delen: het juridische recht en het economische recht. Zo komen ze in een gunstigere positie om minder of geen dividendbelasting te betalen. De overheid wil dit tegengaan en heeft daarom twee nieuwe maatregelen aangekondigd die op Prinsjesdag 2023 worden voorgesteld:

 • Er komt een vaste datum waarop wordt bepaald wie recht heeft op verrekening, teruggaaf of vermindering van de dividendbelasting. Dit heet de registratiedatum.
 • De belastinginspecteurs krijgen meer mogelijkheden om te bewijzen dat er sprake is van dividendstripping.

Renteaftrek vpb

Tot slot willen we het nog hebben over de renteaftrek in de vennootschapsbelasting. Dit is de aftrek die u mag toepassen als u rente betaalt over een lening die u heeft afgesloten voor uw bedrijf. Er is wel een grens aan hoeveel rente u mag aftrekken. Deze grens hangt af van twee dingen:

 • 20% van uw winst na bepaalde correcties;
 • € 1 miljoen.

Het kabinet heeft ontdekt dat sommige bedrijven die vastgoed verhuren aan anderen, hun leningen en rentelasten zo verdelen dat ze per bedrijf net onder de grens van € 1 miljoen blijven. Zo kunnen ze meer rente aftrekken dan eigenlijk de bedoeling is. Daarom wordt er op Prinsjesdag 2024 voorgesteld dat deze grens van € 1 miljoen niet meer geldt voor deze bedrijven. Zij mogen dan alleen nog rente aftrekken tot 20% van hun gecorrigeerde winst.

Belastingplan 2024: Overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting is de belasting die u betaalt als u een woning of een ander onroerend goed koopt of krijgt. Het kabinet wil de overdrachtsbelasting vereenvoudigen en meer in lijn brengen met de doelstellingen op het gebied van woningmarkt en klimaat.

Tarief Overdrachtsbelasting

Het tarief van de overdrachtsbelasting wordt in het Belastingplan 2024 in drie categorieën verdeeld: een laag tarief voor starters op de woningmarkt, een middentarief voor doorstromers op de woningmarkt en een hoog tarief voor beleggers en bedrijven.

 • Het lage tarief van de overdrachtsbelasting is 0% en geldt voor kopers van 18 tot 35 jaar die een woning kopen om zelf in te wonen. Dit tarief geldt alleen voor de eerste aankoop van een woning en niet voor latere aankopen. Ook geldt er een (verhoogde) maximale koopprijs van € 510.000. Als de koopprijs hoger is, geldt het middentarief.
 • Het middentarief van de overdrachtsbelasting is 2% en geldt voor kopers van 35 jaar of ouder die een woning kopen om zelf in te wonen. Dit tarief geldt ook voor kopers van 18 tot 35 jaar die al eerder een woning hebben gekocht of die een woning kopen met een koopprijs boven de € 510.000.
 • Het hoge tarief van de overdrachtsbelasting is 10,4% en geldt voor alle andere gevallen, zoals de aankoop van een tweede woning, een vakantiewoning, een bedrijfspand of een woning die wordt verhuurd.

Een voorbeeld: Eva is 30 jaar en koopt in 2024 haar eerste woning voor € 350.000. Ze gaat zelf in de woning wonen. Ze betaalt dan geen overdrachtsbelasting, omdat ze gebruik kan maken van het lage tarief. Frank is 40 jaar en koopt in 2024 zijn tweede woning voor € 300.000. Hij gaat de woning verhuren. Hij betaalt dan € 24.000 aan overdrachtsbelasting, omdat hij het hoge tarief moet betalen.

Vrijstelling

Het kabinet wil ook een vrijstelling van overdrachtsbelasting invoeren voor bepaalde situaties waarin de overdracht van onroerend goed geen winstoogmerk heeft of bijdraagt aan maatschappelijke doelen. De vrijstelling geldt voor:

 • De overdracht van onroerend goed aan een organisatie met een algemeen nut beogende instelling (ANBI) status, zoals een goed doel of een kerk.
 • De overdracht van onroerend goed aan een natuurbeherende organisatie, zoals Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer.
 • De overdracht van onroerend goed aan een gemeente, provincie of het Rijk in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Dit is een wet die gemeenten de mogelijkheid geeft om grond te kopen die nodig is voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld woningbouw of infrastructuur.
 • De overdracht van onroerend goed aan een woningcorporatie of een andere sociale verhuurder, als het gaat om sociale huurwoningen of maatschappelijk vastgoed, zoals scholen of zorginstellingen.

Een voorbeeld: Bas erft in 2024 een boerderij met landbouwgrond van zijn oom. Hij wil de boerderij en de grond schenken aan een stichting die zich inzet voor het behoud van het landschap en de biodiversiteit. De stichting heeft een ANBI status. Bas hoeft dan geen overdrachtsbelasting te betalen over de schenking, omdat hij gebruik kan maken van de vrijstelling.

Belastingplan 2024: Btw

De btw is de belasting die u betaalt over de toegevoegde waarde van goederen en diensten die u koopt of verkoopt. Het kabinet wil de btw meer in lijn brengen met de Europese regels en de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid.

Vrijstelling

Het kabinet wil ook een aantal vrijstellingen van btw invoeren of uitbreiden voor bepaalde situaties waarin de btw-heffing leidt tot ongewenste administratieve lasten of concurrentieverstoringen. De vrijstelling in het Belastingplan 2024 geldt voor:

 • De levering van water door drinkwaterbedrijven. Dit is nu nog belast met het lage tarief, maar wordt vrijgesteld om de drinkwaterbedrijven gelijk te stellen met de leveranciers van elektriciteit en gas, die al zijn vrijgesteld.
 • De verhuur van onroerend goed door woningcorporaties of andere sociale verhuurders aan huurders met een laag inkomen. Dit is nu nog belast met het hoge tarief, maar wordt vrijgesteld om de sociale verhuurders te stimuleren om meer betaalbare woningen aan te bieden.
 • De diensten van bloedbanken, weefselbanken en orgaanbanken. Dit zijn nu nog belast met het lage tarief, maar worden vrijgesteld om de kosten voor de gezondheidszorg te verlagen en de donatie van bloed, weefsel en organen te bevorderen.
 • De diensten van bemiddelaars die werkzaam zijn in de deeleconomie, zoals platforms voor het delen van auto’s, fietsen of gereedschap. Dit zijn nu nog belast met het hoge tarief, maar worden vrijgesteld om de deeleconomie te stimuleren en de milieubelasting te verminderen.

Schenkbelasting

De vrijstelling voor de eigen woning is in 2023 €27.231. Deze vrijstelling wordt helemaal afgeschaft in 2024 en gaat dus naar 0.

Belastingplan 2024: Vliegbelasting 2024

De vliegbelasting is de belasting die u betaalt als u een vliegticket koopt of krijgt voor een vlucht die vertrekt vanaf een Nederlandse luchthaven. Het kabinet wil de vliegbelasting verhogen om de CO2-uitstoot door vliegen te verminderen en alternatieven zoals de trein aantrekkelijker te maken. Per 1 januari 2024 is de vliegbelasting verhoogd met € 18,48. Het tarief gaat dan omhoog van €7,95 naar €26,43 per passagier. De vliegbelasting geldt niet voor transferpassagiers en kinderen jonger dan 2 jaar.

Belastingplan 2024: Energiebelasting

De energiebelasting is de belasting die u betaalt over het verbruik van elektriciteit en aardgas. Het kabinet wil de energiebelasting meer in lijn brengen met de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Het kabinet verhoogt de energiebelasting voor aardgas en verlaagt de energiebelasting voor elektriciteit vanaf 2024. De overheid wil hiermee stimuleren dat huishoudens vaker kiezen voor elektrische of duurzame warmteopties, zoals warmtepompen of aardwarmte.

Huurtoeslag 2024

De huurtoeslag is een financiële tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen die in een huurwoning wonen. Het kabinet wil de huurtoeslag hervormen, zodat deze beter aansluit bij de werkelijke huurprijzen en de behoeften van de huurders. Daarom worden er een aantal veranderingen doorgevoerd in de regels voor de huurtoeslag.

 • Ten eerste wordt de leeftijdsgrens voor het aanvragen van de huurtoeslag verlaagd van 23 naar 21 jaar. Dit betekent dat meer jongeren recht hebben op deze toeslag.
 • Ten tweede worden de maximum huurgrenzen afgeschaft. Dit zijn de maximale bedragen die u aan huur mag betalen om in aanmerking te komen voor de huurtoeslag. Door deze grenzen te schrappen, wordt voorkomen dat u ineens uw hele toeslag verliest als uw huur iets stijgt.
 • Ten derde tellen de servicekosten niet meer mee voor de hoogte van de toeslag. Dit zijn de kosten die u naast de kale huur betaalt voor bijvoorbeeld gas, water, elektra, schoonmaak of onderhoud.

Door deze kosten buiten beschouwing te laten, wordt uw huurtoeslag hoger. Deze veranderingen gaan in per 1 januari 2024.

Conclusie

Het belastingplan 2024 bevat een aantal wijzigingen die gevolgen hebben voor de belastingen die u betaalt als burger of ondernemer. Sommige wijzigingen zijn gunstig voor u, andere niet. Het is daarom belangrijk om u goed te informeren over het belastingplan en uw persoonlijke situatie.

Geef een reactie