Je bekijkt nu Belastingverdrag Nederland – Frankrijk: Uitleg & Advies

Belastingverdrag Nederland – Frankrijk: Uitleg & Advies

Als u in Nederland woont en inkomen of vermogen heeft uit Frankrijk, of andersom, kunt u te maken krijgen met dubbele belastingheffing. Dat betekent dat u over hetzelfde inkomen of vermogen in beide landen belasting moet betalen. Om dat te voorkomen, is er het belastingverdrag Nederland – Frankrijk tussen de landen overeengekomen. In dit artikel leg ik uit wat een belastingverdrag is, welke belastingen het verdrag tussen Nederland en Frankrijk omvat, en hoe u kunt voorkomen dat u te veel belasting betaalt.

Wat is een belastingverdrag?

Een belastingverdrag is een afspraak tussen twee landen over welk land belasting mag heffen over bepaalde inkomsten of vermogensbestanddelen. Een belastingverdrag heeft als doel om dubbele belastingheffing te vermijden en het ontgaan van belasting te voorkomen. Een belastingverdrag gaat altijd voor op de nationale wetgeving van de verdragslanden.

Welke belastingen vallen onder het belastingverdrag Nederland – Frankrijk?

Het belastingverdrag Nederland – Frankrijk is van toepassing op belastingen naar het inkomen en naar het vermogen die worden geheven ten behoeve van elk van de staten of van de staatkundige onderdelen of plaatselijke publiekrechtelijke lichamen daarvan. Het gaat om de volgende belastingen:

  • Voor Nederland: de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting en de vermogensbelasting.
  • Voor Frankrijk: de inkomstenbelasting (impôt sur le revenu), de vennootschapsbelasting (impôt sur les sociétés), de sociale bijdragen (prélèvements sociaux), de solidariteitsbijdrage (contribution sociale généralisée), de bijdrage voor het terugdringen van het sociale tekort (contribution pour le remboursement de la dette sociale) en de vermogensbelasting (impôt sur la fortune immobilière).

Het verdrag is ook van toepassing op alle soortgelijke belastingen die na de ondertekening van het verdrag worden ingevoerd of gewijzigd.

Hoe werkt het belastingverdrag Nederland – Frankrijk?

Het belastingverdrag Nederland – Frankrijk bepaalt welk land het recht heeft om belasting te heffen over verschillende soorten inkomsten of vermogensbestanddelen. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals de aard van het inkomen of vermogen, de bron ervan, en de woonplaats of vestigingsplaats van de belastingplichtige.

In het algemeen geldt dat een land alleen belasting mag heffen over inkomsten of vermogen die afkomstig zijn uit dat land, tenzij het andere land daar ook recht op heeft volgens het belastingverdrag Nederland – Frankrijk. In dat geval moet het eerste land voorkoming van dubbele belasting verlenen aan de belastingplichtige. Dat kan op twee manieren:

  • Vrijstelling: het eerste land heft geen belasting over het inkomen of vermogen waarover het andere land mag heffen.
  • Verrekening: het eerste land heft wel belasting over het inkomen of vermogen waarover het andere land mag heffen, maar verrekent een deel daarvan met de belasting die al in het andere land is betaald.

De methode van voorkoming van dubbele belasting hangt af van het soort inkomen of vermogen waarover het gaat. In sommige gevallen kan een land ook een beperkt tarief toepassen op bepaalde inkomsten die uit dat land afkomstig zijn.

Voorbeelden werking verdrag tussen Nederland en Frankrijk werkt

Om te illustreren hoe het verdrag tussen Nederland en Frankrijk werkt, geven we hieronder enkele voorbeelden van veelvoorkomende situaties.

Loon uit dienstbetrekking

Stel dat u in Nederland woont en werkt voor een Franse werkgever. U verricht uw werkzaamheden zowel in Nederland als in Frankrijk. Hoe wordt uw loon uit dienstbetrekking belast?

Volgens het belastingverdrag Nederland – Frankrijk mag uw loon uit dienstbetrekking alleen worden belast in het land waar u woont, dus Nederland. Maar als u uw werkzaamheden ook in Frankrijk verricht, mag Frankrijk ook een deel van uw loon belasten. Dat deel is gelijk aan het deel van de tijd dat u in Frankrijk werkt. Nederland moet dan voorkoming van dubbele belasting verlenen voor dat deel van uw loon. Dat doet Nederland door een vrijstelling te geven.

Dividend uit aandelen

Stel dat u in Nederland woont en aandelen heeft in een Franse vennootschap. U ontvangt dividend uit die aandelen. Hoe wordt uw dividend belast?

Volgens het belastingverdrag Nederland – Frankrijk mag uw dividend worden belast in het land waar u woont, dus Nederland. Maar als de vennootschap die het dividend betaalt in Frankrijk is gevestigd, mag Frankrijk ook een deel van uw dividend belasten. Dat deel is beperkt tot 15% van het bruto dividend. Nederland moet dan voorkoming van dubbele belasting verlenen voor dat deel van uw dividend. Dat doet Nederland door een verrekening te geven.

Vermogen in onroerende zaken

Stel dat u in Nederland woont en een vakantiewoning heeft in Frankrijk. U heeft geen ander vermogen in Frankrijk. Hoe wordt uw vermogen in onroerende zaken belast?

Volgens het belastingverdrag Nederland – Frankrijk mag uw vermogen in onroerende zaken alleen worden belast in het land waar die onroerende zaken zijn gelegen, dus Frankrijk. Nederland mag geen vermogensbelasting heffen over uw vakantiewoning in Frankrijk. U moet wel uw vakantiewoning opgeven in uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar u krijgt daarvoor een vrijstelling.

Belastingverdrag Nederland – Frankrijk: Pensioen

Een belangrijk onderwerp voor veel mensen die met pensioen gaan in Frankrijk is hoe hun pensioen wordt belast. Dit hangt af van het soort pensioen dat u ontvangt en van uw woonplaats.

  • Als u in Nederland woont en een Frans pensioen ontvangt, wordt uw pensioen alleen belast in Frankrijk. U moet wel uw Frans pensioen opgeven in uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar u krijgt daarvoor een vrijstelling.
  • Als u in Frankrijk woont en een Nederlands pensioen ontvangt, wordt uw pensioen meestal alleen belast in Frankrijk. Dit geldt voor de AOW en het aanvullend bedrijfspensioen, maar niet voor oud-ambtenaren. U moet wel aangifte doen van uw inkomen in Frankrijk, ook als u in Nederland belast wordt. U kunt dan een verzoek om teruggaaf indienen bij de Nederlandse belastingdienst.
  • Als u zowel in Nederland als in Frankrijk pensioen heeft opgebouwd, bent u sociaal verzekerd in Frankrijk. U moet dan geen Nederlandse sociale zekerheidspremies betalen over uw pensioen. U moet wel uw Nederlandse pensioen opgeven in uw Franse aangifte inkomstenbelasting en daarover Franse sociale zekerheidspremies betalen.

Belastingverdrag Nederland – Frankrijk: Rente en royalty’s

Een ander onderwerp waar u mee te maken kunt krijgen als u inkomsten heeft uit Frankrijk of Nederland, is hoe uw rente en royalty’s worden belast. Dit zijn bijvoorbeeld inkomsten uit leningen, spaarrekeningen, auteursrechten of octrooien.

  • Als u in Nederland woont en rente of royalty’s ontvangt uit Frankrijk, wordt uw rente of royalty’s belast in Nederland. Maar als de betaler van de rente of royalty’s in Frankrijk is gevestigd, mag Frankrijk ook een deel van uw rente of royalty’s belasten. Dat deel is beperkt tot 10% van het bruto bedrag. Nederland moet dan voorkoming van dubbele belasting verlenen voor dat deel van uw rente of royalty’s. Dat doet Nederland door een verrekening te geven.
  • Als u in Frankrijk woont en rente of royalty’s ontvangt uit Nederland, wordt uw rente of royalty’s belast in Frankrijk. Maar als de betaler van de rente of royalty’s in Nederland is gevestigd, mag Nederland ook een deel van uw rente of royalty’s belasten. Dat deel is beperkt tot 10% van het bruto bedrag. Frankrijk moet dan voorkoming van dubbele belasting verlenen voor dat deel van uw rente of royalty’s. Dat doet Frankrijk door een verrekening te geven.

Om te voorkomen dat er te veel bronbelasting wordt ingehouden op uw rente of royalty’s, kunt u een verzoek om vrijstelling of teruggaaf indienen bij de belastingdienst van het land dat de bronbelasting heft. U moet daarvoor een formulier invullen en een woonplaatsverklaring meesturen. U kunt deze documenten vinden op de websites van de Nederlandse en Franse belastingdienst.

Hoe kunt u te veel betaalde belasting terugvragen?

Het kan voorkomen dat u te veel belasting heeft betaald in een van de verdragslanden, bijvoorbeeld omdat er te veel bronbelasting is ingehouden op uw dividend of rente. In dat geval kunt u een verzoek om teruggaaf indienen bij de belastingdienst van dat land.

Voor Frankrijk kunt u dat doen via een speciaal formulier dat u kunt downloaden van de website van de Franse belastingdienst (www.impots.gouv.fr). U moet daarbij bewijsstukken meesturen, zoals een woonplaatsverklaring, een bankafschrift en een dividendnota. U moet uw verzoek indienen binnen twee jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de bronbelasting is ingehouden.

Voor Nederland kunt u een verzoek om teruggaaf indienen via uw aangifte inkomstenbelasting of via een apart formulier dat u kunt downloaden van de website van de Nederlandse belastingdienst (www.belastingdienst.nl). U moet daarbij bewijsstukken meesturen, zoals een woonplaatsverklaring, een bankafschrift en een dividendnota. U moet uw verzoek indienen binnen drie jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de bronbelasting is ingehouden.

Conclusie

Het belastingverdrag Nederland – Frankrijk is een belangrijk instrument om dubbele belastingheffing te voorkomen en het ontgaan van belasting te bestrijden. Het verdrag regelt welk land het recht heeft om belasting te heffen over verschillende soorten inkomsten of vermogensbestanddelen, en hoe het andere land daarvoor voorkoming van dubbele belasting moet verlenen. Het verdrag is van toepassing op belastingen naar het inkomen en naar het vermogen die worden geheven in beide landen.

Geef een reactie