Je bekijkt nu Belastingverdrag Nederland – Zwitserland: Uitleg & Advies

Belastingverdrag Nederland – Zwitserland: Uitleg & Advies

Hebt u inkomsten uit Nederland of Zwitserland, of woont u in een van deze landen? Dan kunt u te maken krijgen met het belastingverdrag Nederland – Zwitserland. Dit verdrag regelt hoe de belastingheffing over uw inkomsten wordt verdeeld tussen de twee landen. Het verdrag is onlangs gewijzigd, waardoor er een aantal zaken zijn veranderd. In dit artikel leg ik uit wat het belastingverdrag inhoudt, voor wie het geldt en wat er is veranderd. Zo kunt u goed voorbereid zijn op uw belastingaangifte en eventuele vragen daarover.

Wat houdt het belastingverdrag Nederland – Zwitserland in?

Het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland is een overeenkomst die tot doel heeft om dubbele belasting te voorkomen en belastingontduiking en -ontwijking te bestrijden. Het verdrag is in 2010 gesloten en is op 1 januari 2021 gewijzigd. In dit artikel leggen we uit wat het verdrag inhoudt, voor wie het geldt en wat er is veranderd.

Het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland is van toepassing op personen die inwoner zijn van een of van beide landen. Het verdrag is van toepassing op belastingen naar het inkomen, zoals de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting.

Het verdrag bevat regels over hoe de heffingsrechten worden verdeeld over verschillende soorten inkomsten, zoals:

 • Winst uit onderneming
 • Loon uit dienstbetrekking
 • Pensioen, lijfrente en sociale zekerheidsuitkering
 • Dividend, rente en royalty’s
 • Vermogenswinst
 • Overige inkomsten

Het belastingverdrag Nederland – Zwitserland bevat ook bepalingen over de uitwisseling van informatie en de onderlinge bijstand bij de invordering van belastingen. Daarnaast bevat het verdrag een antimisbruikbepaling die voorkomt dat personen of entiteiten die geen reële band hebben met een van de landen gebruik kunnen maken van de voordelen van het verdrag.

Wat is er veranderd in het belastingverdrag Nederland – Zwitserland?

Het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland is op 1 januari 2021 gewijzigd. De belangrijkste wijziging betreft de heffing over pensioenen, lijfrenten en sociale zekerheidsuitkeringen.

Voorheen mocht het land waar de uitkering vandaan kwam daarover maximaal 15% bronbelasting inhouden, als aan bepaalde voorwaarden werd voldaan. Het andere land moest dan een vrijstelling geven voor die uitkering.

Vanaf 1 januari 2021 mag het land waar de uitkering vandaan komt nog steeds maximaal 15% bronbelasting inhouden, maar alleen over het totaalbedrag van alle uitkeringen samen. Het andere land mag dan ook belasting heffen over die uitkeringen, maar moet wel rekening houden met de bronbelasting die al is betaald.

Deze wijziging geldt ook voor afkoopsommen van pensioenen, lijfrenten en sociale zekerheidsuitkeringen. Deze worden voortaan altijd belast in het land waar ze vandaan komen. Het andere land kan ook nog belasting heffen, maar moet dan rekening houden met de bronbelasting die al is betaald.

Wat betekent dit voor u?

Als u in Nederland woont en een pensioen, lijfrente of sociale zekerheidsuitkering uit Zwitserland ontvangt, of andersom, dan kan dit gevolgen hebben voor uw belastingheffing. U kunt te maken krijgen met een hogere of lagere belastingdruk, afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

U moet in ieder geval uw uitkeringen opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting in het land waar u woont. U moet ook rekening houden met de bronbelasting die is ingehouden in het land waar de uitkering vandaan komt. U kunt deze bronbelasting verrekenen met de belasting die u moet betalen in het land waar u woont, als u daar recht op hebt.

Als u een vrijstelling van inhouding loonheffing had voor uw uitkeringen uit Nederland, dan is deze niet meer geldig na 1 januari 2021. Uw uitkerende instantie moet vanaf dan weer loonheffing inhouden over maximaal 15% van het totaalbedrag van uw uitkeringen.

Voorbeelden

Om het belastingverdrag Nederland – Zwitserland beter te begrijpen, geven we hier twee voorbeelden van hoe de heffing over pensioenen, lijfrenten en sociale zekerheidsuitkeringen werkt na de wijziging.

Pensioen

Stel dat u in Nederland woont en een pensioen van € 40.000 per jaar ontvangt uit Zwitserland. U hebt geen andere inkomsten.

De Zwitserse pensioenuitkerende instantie houdt maximaal 15% bronbelasting in over uw pensioen. Dat is € 6.000 per jaar. U betaalt dus € 34.000 netto aan pensioen.

In Nederland moet u uw pensioen opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting. U betaalt daarover belasting volgens het reguliere tarief. Stel dat dit 37,10% is over de eerste € 68.507 en 49,50% over het meerdere. Dan betaalt u € 14.840 aan belasting over uw pensioen.

U kunt echter de bronbelasting die al is betaald in Zwitserland verrekenen met de belasting die u moet betalen in Nederland. U hebt recht op een verrekening van maximaal 15% over het brutobedrag van uw pensioen. Dat is € 6.000 per jaar. U betaalt dus € 8.840 netto aan belasting in Nederland.

Uw totale belastingdruk over uw pensioen is dan € 6.000 + € 8.840 = € 14.840. Dat is 37,10% van uw brutopensioen.

AOW-uitkering uit Nederland

Stel dat u in Zwitserland woont en een AOW-uitkering van € 10.000 per jaar ontvangt uit Nederland. U hebt geen andere inkomsten.

De Nederlandse Sociale Verzekeringsbank (SVB) houdt maximaal 15% loonheffing in over uw AOW-uitkering. Dat is € 1.500 per jaar. U ontvangt dus € 8.500 netto aan AOW-uitkering.

In Zwitserland moet u uw AOW-uitkering opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting. U betaalt daarover belasting volgens het reguliere tarief. Stel dat dit 20% is over het hele bedrag. Dan betaalt u € 2.000 aan belasting over uw AOW-uitkering.

U kunt echter de loonheffing die al is betaald in Nederland verrekenen met de belasting die u moet betalen in Zwitserland. U hebt recht op een verrekening van maximaal 15% over het brutobedrag van uw AOW-uitkering. Dat is € 1.500 per jaar. U betaalt dus €

500 netto aan belasting in Zwitserland.

Uw totale belastingdruk over uw AOW-uitkering is dan € 1.500 + € 500 = € 2.000. Dat is 20% van uw bruto-AOW-uitkering.

Belastingverdrag Nederland – Zwitserland: Andere inkomsten

Naast pensioenen, lijfrenten en sociale zekerheidsuitkeringen, kunt u ook andere soorten inkomsten hebben uit Nederland of Zwitserland. Hoe worden deze inkomsten belast volgens het belastingverdrag? We geven hier een kort overzicht.

Huurinkomsten en vastgoed

Huurinkomsten zijn inkomsten die u ontvangt voor het verhuren van een onroerende zaak, zoals een woning, een winkel of een kantoor. Een onroerende zaak is een gebouw of een stuk grond.

Volgens het belastingverdrag mag het land waar de onroerende zaak is gelegen belasting heffen over de huurinkomsten die u daaruit ontvangt. Het andere land moet dan een vrijstelling geven voor die inkomsten.

Dit geldt ook voor de voordelen die u behaalt uit de verkoop van een onroerende zaak. Deze voordelen worden belast in het land waar de onroerende zaak is gelegen.

Belastingverdrag Nederland – Zwitserland: Rente

Rente is een vergoeding die u ontvangt of betaalt voor het lenen of uitlenen van geld. Bijvoorbeeld als u spaart bij een bank, een obligatie koopt of een hypotheek afsluit.

Volgens het belastingverdrag Nederland – Zwitserland mag het land waar de rente vandaan komt daarover maximaal 10% bronbelasting inhouden. Het andere land mag dan ook belasting heffen over de rente, maar moet wel rekening houden met de bronbelasting die al is betaald.

Er zijn echter enkele uitzonderingen waarbij er geen bronbelasting wordt ingehouden over de rente. Dit is bijvoorbeeld het geval als:

 • De rente wordt betaald aan de overheid of aan een overheidsinstelling van het andere land
 • De rente wordt betaald aan een bank of aan een andere financiële instelling van het andere land
 • De rente wordt betaald aan een pensioenfonds of aan een andere instelling voor sociale zekerheid van het andere land
 • De rente wordt betaald in verband met de verkoop op afbetaling van industriële, commerciële of wetenschappelijke apparatuur

Dividend

Dividend is een winstuitkering die u ontvangt als u aandelen bezit in een vennootschap. Bijvoorbeeld als u aandelen koopt op de beurs of als u deelneemt in een besloten vennootschap.

Volgens het belastingverdrag Nederland – Zwitserland mag het land waar het dividend vandaan komt daarover maximaal 15% bronbelasting inhouden. Het andere land mag dan ook belasting heffen over het dividend, maar moet wel rekening houden met de bronbelasting die al is betaald.

Er zijn echter enkele uitzonderingen waarbij er geen of minder bronbelasting wordt ingehouden over het dividend. Dit is bijvoorbeeld het geval als:

 • Het dividend wordt betaald aan de overheid of aan een overheidsinstelling van het andere land
 • Het dividend wordt betaald aan een pensioenfonds of aan een andere instelling voor sociale zekerheid van het andere land
 • Het dividend wordt betaald aan een vennootschap die ten minste 10% van de aandelen bezit in de vennootschap die het dividend betaalt (dan geldt een tarief van 5%)

Royalty’s

Royalty’s zijn vergoedingen die u ontvangt of betaalt voor het gebruik of het recht op gebruik van intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, octrooien, merken of modellen. Bijvoorbeeld als u een boek schrijft, een uitvinding doet of een logo ontwerpt.

Volgens het belastingverdrag mag het land waar de royalty’s vandaan komen daarover geen bronbelasting inhouden. Het andere land mag dan belasting heffen over de royalty’s volgens zijn eigen wetgeving.

Er zijn echter enkele situaties waarbij er wel bronbelasting wordt ingehouden over de royalty’s. Dit is bijvoorbeeld het geval als:

 • De royalty’s worden betaald voor het gebruik of het recht op gebruik van een onroerende zaak of van een recht dat daarmee verband houdt
 • De royalty’s worden betaald voor het gebruik of het recht op gebruik van apparatuur die zich bevindt in het land waar de royalty’s vandaan komen
 • De royalty’s worden betaald door een persoon die inwoner is van het land waar de royalty’s vandaan komen, maar die de royalty’s aftrekt van zijn belastbare winst in het andere land
 • Erfenissen en schenkingen zijn overdrachten van vermogen bij overlijden of bij leven. Bijvoorbeeld als u een huis, een auto of een geldbedrag erft of krijgt van iemand.
 • Volgens het belastingverdrag mag het land waar de erflater of de schenker woont belasting heffen over de erfenis of de schenking die u ontvangt. Het andere land moet dan een vrijstelling geven voor die erfenis of schenking.
 • Dit geldt echter niet voor onroerende zaken. Als u een onroerende zaak erft of krijgt van iemand die in het andere land woont, dan mag het land waar de onroerende zaak is gelegen belasting heffen over de waarde daarvan.
 • Als u in Nederland woont en een erfenis of een schenking ontvangt uit Zwitserland, of andersom, dan moet u daarvan aangifte doen in het land waar de erflater of de schenker woont. U moet dan ook rekening houden met de vrijstellingen die gelden in dat land.

Conclusie

Het belastingverdrag Nederland – Zwitserland is een belangrijk instrument om dubbele belasting te voorkomen en belastingontduiking en -ontwijking te bestrijden. Het verdrag is op 1 januari 2021 gewijzigd, vooral op het gebied van de heffing over pensioenen, lijfrenten en sociale zekerheidsuitkeringen. Dit kan gevolgen hebben voor uw belastingheffing als u in een van de landen woont en een uitkering uit het andere land ontvangt. U moet dan rekening houden met de bronbelasting die is ingehouden in het land waar de uitkering vandaan komt en deze verrekenen met de belasting die u moet betalen in het land waar u woont.

Geef een reactie