Je bekijkt nu Boekenonderzoek Belastingdienst: Goed voorbereid!

Boekenonderzoek Belastingdienst: Goed voorbereid!

Een boekenonderzoek belastingdienst is een controle van de belastingaangiften en de administratie van een onderneming door de belastingdienst. Het doel van een boekenonderzoek is om te beoordelen of de onderneming de juiste belastingen heeft betaald en of er sprake is van fraude of onregelmatigheden. Een boekenonderzoek kan zowel aangekondigd als onaangekondigd plaatsvinden, en kan betrekking hebben op één of meerdere belastingsoorten, zoals inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, etc. In dit artikel geven we u enkele tips en adviezen over hoe u zich kunt voorbereiden op een boekenonderzoek belastingdienst, wat u kunt verwachten tijdens het onderzoek, en hoe u kunt omgaan met de resultaten.

Voorbereiding op een boekenonderzoek belastingdienst

Als u een brief ontvangt van de belastingdienst waarin staat dat er een boekenonderzoek bij u zal worden uitgevoerd, is het belangrijk dat u goed voorbereid bent. Een goede voorbereiding kan u veel tijd, geld en stress besparen. Hier zijn enkele stappen die u kunt nemen om u voor te bereiden op een boekenonderzoek belastingdienst:

 • Neem contact op met uw accountant of belastingadviseur. Zij kunnen u helpen met het verzamelen en ordenen van de benodigde documenten, het beantwoorden van vragen van de belastinginspecteur, en het voeren van de onderhandelingen over eventuele correcties of naheffingen.
 • Zorg dat uw administratie compleet, actueel en overzichtelijk is. De belastingdienst kan tot zeven jaar terug in uw administratie kijken, dus zorg dat u alle facturen, bonnen, bankafschriften, contracten, jaarrekeningen, aangiften, etc. bij de hand heeft. Bewaar ook kopieën van alle documenten die u aan de belastingdienst verstrekt.
 • Maak een overzicht van de belangrijkste fiscale aandachtspunten in uw onderneming. Denk bijvoorbeeld aan de rechtsvorm, de bedrijfsactiviteiten, de omzet, de kosten, de investeringen, de aftrekposten, de fiscale faciliteiten, etc. Zo kunt u eventuele vragen of onduidelijkheden van de belastinginspecteur beter beantwoorden of toelichten.
 • Bereid u voor op mogelijke correcties of naheffingen. Het kan zijn dat de belastingdienst het niet eens is met uw aangiften of uw administratie, en dat er correcties of naheffingen worden opgelegd. Dit kan leiden tot extra belastingen, boetes of rente. Probeer te anticiperen op mogelijke knelpunten of risico’s in uw fiscale positie, en bedenk hoe u deze kunt onderbouwen of weerleggen.

Verloop van een boekenonderzoek belastingdienst

Een boekenonderzoek belastingdienst kan variëren in duur en intensiteit, afhankelijk van de omvang en complexiteit van uw onderneming en uw administratie. Over het algemeen verloopt een boekenonderzoek als volgt:

 • De belastinginspecteur maakt een afspraak met u voor het eerste gesprek. Dit gesprek vindt meestal plaats bij u op kantoor of bij uw accountant. Tijdens dit gesprek wordt het doel en de reikwijdte van het boekenonderzoek besproken, en wordt er een planning gemaakt voor het verdere verloop van het onderzoek.
 • De belastinginspecteur vraagt u om bepaalde documenten of informatie te verstrekken. Dit kan schriftelijk of mondeling gebeuren. U bent verplicht om mee te werken aan het boekenonderzoek en alle relevante gegevens te verstrekken. Als u bepaalde gegevens niet kunt of wilt verstrekken, moet u dit duidelijk aangeven en motiveren.
 • De belastinginspecteur controleert uw administratie en uw aangiften. Dit kan zowel bij u op kantoor als bij de belastingdienst gebeuren. De belastinginspecteur kan steekproeven nemen, detailcontroles uitvoeren, of analyses maken van uw administratie. De belastinginspecteur kan ook vragen stellen over uw administratie of uw aangiften, of u om nadere toelichting of bewijsstukken vragen.
 • De belastinginspecteur maakt een concept rapport op. In dit rapport worden de bevindingen en de conclusies van het boekenonderzoek vastgelegd. Het rapport bevat ook eventuele correcties of naheffingen die de belastingdienst wil opleggen, en de gronden waarop deze zijn gebaseerd. Het rapport wordt aan u voorgelegd ter inzage en commentaar.
 • De belastinginspecteur bespreekt het concept rapport met u. Dit gesprek vindt meestal plaats bij u op kantoor of bij uw accountant. Tijdens dit gesprek kunt u uw zienswijze geven over het concept rapport, en eventuele bezwaren of correcties aandragen. U kunt ook proberen om tot een compromis of een schikking te komen met de belastingdienst over de correcties of naheffingen.
 • De belastinginspecteur maakt een definitief rapport op. In dit rapport worden de definitieve bevindingen en conclusies van het boekenonderzoek vastgelegd, rekening houdend met uw zienswijze en eventuele afspraken. Het rapport wordt aan u verstuurd, samen met de definitieve aanslagen of beschikkingen.

Omgaan met de resultaten van een boekenonderzoek belastingdienst

Als u het niet eens bent met de resultaten van een boekenonderzoek belastingdienst, kunt u hiertegen in bezwaar of beroep gaan. U moet dit wel binnen een bepaalde termijn doen, anders worden de resultaten onherroepelijk. Hier zijn enkele stappen die u kunt nemen om uw rechten te beschermen:

 • Neem contact op met uw accountant of belastingadviseur. Zij kunnen u adviseren over de haalbaarheid en de gevolgen van een bezwaar- of beroepsprocedure, en u bijstaan in het voeren van deze procedure.
 • Maak bezwaar tegen de aanslagen of beschikkingen. U kunt binnen zes weken na dagtekening van de aanslagen of beschikkingen schriftelijk bezwaar maken bij de belastingdienst. In uw bezwaarschrift moet u duidelijk aangeven tegen welke aanslagen of beschikkingen u bezwaar maakt, wat uw argumenten zijn, en welke bewijsstukken u heeft. U kunt ook om uitstel van betaling vragen totdat er een beslissing is genomen op uw bezwaar.
 • Ga in beroep bij de rechtbank. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beslissing schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank. In uw beroepschrift moet u duidelijk aangeven tegen welke beslissing u beroep instelt, wat uw argumenten zijn, en welke bewijsstukken u heeft. U moet ook griffierecht betalen om uw beroep in behandeling te laten nemen.
 • Ga in hoger beroep bij het gerechtshof. Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de uitspraak schriftelijk hoger beroep instellen bij het gerechtshof. In uw hoger beroepschrift moet u duidelijk aangeven tegen welke uitspraak u hoger beroep instelt, wat uw argumenten zijn, en welke bewijsstukken u heeft. U moet ook griffierecht betalen om uw hoger beroep in behandeling te laten nemen.
 • Ga in cassatie bij de Hoge Raad. Als u het niet eens bent met de uitspraak van het gerechtshof, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de uitspraak schriftelijk cassatie instellen bij de Hoge Raad. In uw cassatieschrift moet u duidelijk aangeven tegen welke uitspraak u cassatie instelt, en op welke rechtsvragen uw cassatie is gebaseerd. U moet ook griffierecht betalen om uw cassatie in behandeling te laten nemen.

Conclusie

Een boekenonderzoek belastingdienst is een serieuze zaak die veel impact kan hebben op uw onderneming en uw financiële situatie. Het is daarom belangrijk dat u goed voorbereid bent, dat u weet wat uw rechten en plichten zijn, en dat u professionele hulp inschakelt als dat nodig is. In dit artikel hebben we u enkele tips en adviezen gegeven over hoe u zich kunt voorbereiden op een boekenonderzoek belastingdienst, wat u kunt verwachten tijdens het onderzoek, en hoe u kunt omgaan met de resultaten.

Geef een reactie