Je bekijkt nu Een Constitutioneel Hof in Nederland: Goed idee?

Een Constitutioneel Hof in Nederland: Goed idee?

Nederland is een van de weinige landen in Europa die geen constitutioneel hof heeft, ook wel grondwettelijk hof genoemd. Een constitutioneel hof is een rechterlijk orgaan dat wetten en andere normen toetst aan de grondwet. In veel landen speelt een constitutioneel hof een belangrijke rol in het bewaken van de democratische rechtsstaat. Daarnaast speelt het een rol in het beschermen van minderheden tegen de tirannie van de meerderheid. Maar in Nederland is het de wetgever zelf die bepaalt of een wet in overeenstemming is met de grondwet. Zonder dat de rechter daar iets over mag zeggen. Dit roept de vraag op: Is het tijd voor een constitutioneel hof in Nederland?

In dit artikel zullen we de voor- en nadelen van een constitutioneel hof bespreken. Ook kijken we naar het voorstel van de nieuwe politieke partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) om zo’n hof in te voeren. We zullen ook enkele voorbeelden geven van hoe een constitutioneel hof zou kunnen functioneren. Welke gevolgen zou het kunnen hebben voor de Nederlandse samenleving.

Waarom geen constitutioneel hof in Nederland?

De afwezigheid van een constitutioneel hof in Nederland heeft historische en politieke redenen. Historisch gezien heeft Nederland altijd een sterke traditie gehad van parlementaire soevereiniteit. Waarbij de volksvertegenwoordiging de hoogste macht heeft om wetten te maken en te veranderen. Dit gaat terug tot de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, toen er geen centraal gezag was en elke provincie zijn eigen wetten kon bepalen. Ook na de invoering van de grondwet in 1814 bleef het parlement de belangrijkste bron van legitimiteit en autoriteit.

Politiek gezien heeft Nederland altijd een consensusmodel gehad, waarbij verschillende partijen en belangen samenwerken om tot compromissen te komen. Dit model wordt gekenmerkt door pragmatisme, flexibiliteit en tolerantie. Een constitutioneel hof zou dit model kunnen verstoren, door meer polarisatie, juridisering en conflict te introduceren. Bovendien zou een grondwettelijk hof het democratische karakter van Nederland kunnen aantasten. Dit zou gebeuren door een ongekozen en oncontroleerbare macht te creëren die boven het parlement staat.

Waarom wel een constitutioneel hof in Nederland?

Er zijn echter ook goede argumenten om wel een constitutioneel hof in Nederland te hebben. Een grondwettelijk hof zou namelijk een aantal voordelen kunnen bieden, zoals:

 • Het beschermen van grondrechten: Een constitutioneel hof zou kunnen toezien op de naleving van de grondrechten die in de grondwet zijn vastgelegd. Denk aan het recht op privacy, gelijkheid, vrijheid van meningsuiting en godsdienst. Deze rechten zijn niet altijd gewaarborgd door de wetgever, die soms geneigd is om ze in te perken of te negeren onder druk van politieke of maatschappelijke ontwikkelingen. Een constitutioneel hof zou kunnen optreden als een tegenmacht die de rechten van burgers beschermt tegen onrechtmatige of disproportionele inbreuken door de overheid of andere actoren.
 • Het bevorderen van rechtszekerheid: Een grondwettelijk hof zou kunnen zorgen voor meer duidelijkheid en consistentie in de interpretatie en toepassing van de grondwet. Dit zou kunnen leiden tot meer rechtszekerheid voor burgers. Zij weten dan waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten van de overheid. Ook zou het kunnen leiden tot meer rechtsuniformiteit binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Dat bestaat uit vier landen (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten) met elk hun eigen grondwet en rechtsorde. Een constitutioneel hof zou kunnen fungeren als een bindend orgaan dat geschillen tussen deze landen kan beslechten op basis van gemeenschappelijke grondwettelijke normen.
 • Het versterken van het democratisch gehalte: Een constitutioneel hof zou kunnen bijdragen aan het verhogen van het democratisch gehalte van Nederland. Dit kan door meer checks and balances te creëren tussen de verschillende machten. Een constitutioneel hof zou kunnen fungeren als een waakhond die de macht van de wetgever en de uitvoerder controleert en begrenst. Daarnaast de rechten en belangen van minderheden en kwetsbare groepen behartigt. Het zou ook kunnen zorgen voor meer participatie en betrokkenheid van burgers. Bijvoorbeeld door hen de mogelijkheid te geven om wetten aan te vechten of om advies te vragen over grondwettelijke kwesties.

Hoe ziet het voorstel van NSC eruit?

De politieke partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) is in 2023 is opgericht door Pieter Omtzigt. NSC heeft in haar verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in november 2024 een voorstel gedaan om een constitutioneel hof in Nederland in te voeren. Het voorstel van NSC ziet er als volgt uit:

 • Het constitutioneel hof bestaat uit negen leden, die worden benoemd voor een termijn van negen jaar. De leden worden gekozen door de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Raad van State, elk met een derde van de stemmen. De leden moeten voldoen aan bepaalde kwalificaties, zoals juridische deskundigheid, onafhankelijkheid en diversiteit.
 • Het grondwettelijk hof heeft de bevoegdheid om wetten en andere normen te toetsen aan de grondwet, zowel voorafgaand als achteraf. Voorafgaande toetsing kan plaatsvinden op verzoek van de regering, het parlement of een kwart van de leden van een van de kamers. Toetsing achteraf kan plaatsvinden op verzoek van een burger die zich beroept op een grondrecht, of op verwijzing van een gewone rechter die twijfelt over de grondwettigheid van een wet of norm.
 • Het constitutioneel hof kan wetten en normen geheel of gedeeltelijk ongrondwettig verklaren, en daarmee buiten werking stellen of vernietigen. Het hof kan ook wetten en normen interpreteren of uitleggen, of aanbevelingen doen aan de wetgever of de uitvoerder om ze aan te passen of te verbeteren. Het hof kan ook prejudiciële vragen beantwoorden over de uitleg of toepassing van de grondwet. Deze rechtsvragen worden gesteld door gewone rechters of door andere constitutionele hoven binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
 • Het grondwettelijk hof is gebonden aan de tekst en de bedoeling van de grondwet. Het moet rekening houden met de historische, maatschappelijke en internationale context waarin deze is ontstaan en functioneert. Ook moet het hof rekening houden met het belang van rechtszekerheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming en met het evenwicht tussen de verschillende machten en belangen in de samenleving.

Gevolgen voor de belastingen en de belastingdienst

Een constitutioneel hof zou de bevoegdheid hebben om de belastingwetten te toetsen aan de grondwet. Dit zou betekenen dat het hof kan ingrijpen als een belastingwet in strijd is met bijvoorbeeld het recht op gelijke behandeling, het recht op eigendom, het recht op privacy of het legaliteitsbeginsel.

Het hof zou dan de belastingwet geheel of gedeeltelijk ongrondwettig kunnen verklaren, en daarmee buiten werking kunnen stellen of vernietigen. Dit zou kunnen leiden tot meer rechtsbescherming en rechtszekerheid voor de belastingplichtigen. Zij kunnen zich beroepen op hun grondrechten tegen onrechtvaardige of onduidelijke belastingheffing.

Voor de belastingdienst zou een grondwettelijk hof ook gevolgen hebben. De belastingdienst zou zich moeten houden aan de uitspraken van het hof, en zijn beleid en praktijk moeten aanpassen aan de grondwettelijke normen.

Ook zou de belastingdienst meer rekening moeten houden met de grondrechten van de belastingplichtigen bij het uitvoeren van zijn taken, zoals het verstrekken van informatie, het opleggen van aanslagen, het innen van belastingen en het opleggen van boetes of sancties. De belastingdienst zou ook meer transparantie en verantwoording moeten bieden over zijn handelen, en meer open moeten staan voor dialoog en bezwaar van de belastingplichtigen.

De voordelen van een constitutioneel hof

Een constitutioneel hof zou een aantal voordelen kunnen bieden voor Nederland, zoals:

 • Het bewaken van de democratische rechtsstaat: Een grondwettelijk hof zou kunnen fungeren als een waakhond die de macht van de wetgever en de uitvoerder controleert en begrenst, en die ervoor zorgt dat zij zich houden aan de grondwet en de grondrechten. Het hof zou ook kunnen zorgen voor een betere balans tussen de verschillende machten en belangen in de samenleving, en voor een betere naleving van de internationale verdragen waar Nederland zich aan heeft gebonden.
 • Het beschermen van de burgers: Een constitutioneel hof zou kunnen zorgen voor meer rechtsbescherming en rechtszekerheid voor de burgers, die zich kunnen beroepen op hun grondrechten tegen onrechtmatige of disproportionele inbreuken door de overheid of andere actoren. Het hof zou ook kunnen zorgen voor meer rechtsontwikkeling en rechtsvernieuwing, door nieuwe of complexe kwesties te behandelen die niet of onvoldoende zijn geregeld door de wetgever.
 • Het bevorderen van het publieke debat: Een constitutioneel hof zou kunnen bijdragen aan het verhogen van het publieke debat en het politieke bewustzijn over belangrijke onderwerpen die raken aan de grondwet en de grondrechten. Het hof zou ook kunnen zorgen voor meer participatie en betrokkenheid van burgers, organisaties en experts bij het constitutionele proces, door hen de mogelijkheid te geven om hun mening te geven of om advies te vragen over grondwettelijke kwesties.

De nadelen van een constitutioneel hof

Een constitutioneel hof zou ook een aantal nadelen kunnen hebben voor Nederland, zoals:

 • Het ondermijnen van de parlementaire soevereiniteit: Een grondwettelijk hof zou kunnen inbreken op de parlementaire soevereiniteit, waarbij de volksvertegenwoordiging de hoogste macht heeft om wetten te maken en te veranderen. Dit zou kunnen leiden tot meer juridisering en conflict, en tot minder flexibiliteit en consensus in het politieke proces. Ook zou het kunnen leiden tot meer polarisatie en fragmentatie in de samenleving, door meer ruimte te geven aan extreme of controversiële meningen.
 • Het creëren van een ongekozen en oncontroleerbare macht: Een constitutioneel hof zou een ongekozen en oncontroleerbare macht kunnen creëren die boven het parlement staat, en die niet of nauwelijks verantwoording hoeft af te leggen aan de burgers of aan andere machten. Dit zou kunnen leiden tot een verzwakking van het democratische karakter van Nederland, en tot een verlies van vertrouwen en legitimiteit in het rechtsstelsel. Ook zou het kunnen leiden tot een verlies van diversiteit en pluralisme in de rechtspraak, door een te grote nadruk op juridische expertise en uniformiteit.
 • Het beperken van de beleidsvrijheid en de innovatiekracht: Een grondwettelijk hof zou ook de beleidsvrijheid en de innovatiekracht van Nederland kunnen beperken, door meer beperkingen en voorwaarden op te leggen aan de wetgever en de uitvoerder. Dit zou kunnen leiden tot minder ruimte voor experimenten, vernieuwingen of maatwerk in het beleid, en tot meer rigiditeit en bureaucratie in de praktijk. Ook zou het kunnen leiden tot meer afhankelijkheid van juridische procedures en adviezen, en tot minder ruimte voor politieke afwegingen en compromissen.

Voorbeelden van zaken die het constitutioneel hof zou kunnen behandelen

Om een idee te krijgen van hoe een constitutioneel hof zou kunnen functioneren en welke gevolgen het zou kunnen hebben voor de Nederlandse samenleving, geven we hieronder enkele hypothetische voorbeelden van zaken die het hof zou kunnen behandelen:

 • Een zaak over de avondklok: Stel dat de regering in 2025 besluit om een avondklok in te stellen om een nieuwe variant van het coronavirus in te dammen. Een groep burgers die zich beroept op hun recht op vrijheid van beweging stapt naar het constitutioneel hof om deze maatregel aan te vechten. Het hof moet dan beoordelen of de avondklok noodzakelijk, proportioneel en effectief is om het doel van volksgezondheid te bereiken, en of er voldoende waarborgen zijn om misbruik of willekeur te voorkomen. Het hof kan dan besluiten om de avondklok te handhaven, te schorsen of te vernietigen, afhankelijk van zijn oordeel over de grondwettigheid ervan.
 • Een zaak over het boerkaverbod: Stel dat het parlement in 2026 besluit om een wet aan te nemen die het dragen van gezichtsbedekkende kleding, zoals een boerka of een niqab, verbiedt in het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg en de overheidsgebouwen. Een groep moslimvrouwen die zich beroept op hun recht op godsdienstvrijheid en non-discriminatie stapt naar het constitutioneel hof om deze wet aan te vechten. Het hof moet dan beoordelen of de wet een legitiem doel dient, zoals de veiligheid, de communicatie of de integratie, en of de wet niet verder gaat dan nodig is om dat doel te bereiken. Het hof moet ook rekening houden met de internationale verdragen waar Nederland zich aan heeft gebonden, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het hof kan dan besluiten om de wet te handhaven, te schorsen of te vernietigen, afhankelijk van zijn oordeel over de grondwettigheid ervan.
 • Een zaak over het klimaatakkoord: Stel dat de regering in 2027 een klimaatakkoord sluit met andere landen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de opwarming van de aarde te beperken. Een groep burgers die zich beroept op hun recht op een gezond leefmilieu stapt naar het constitutioneel hof om dit akkoord te ondersteunen. Het hof moet dan beoordelen of het akkoord in overeenstemming is met de grondwet, die sinds 2025 een bepaling bevat die de overheid verplicht om zorg te dragen voor het milieu. Het hof moet ook rekening houden met de belangen van andere partijen, zoals de industrie, de landbouw en de energievoorziening, die mogelijk nadelige gevolgen ondervinden van het akkoord. Het hof kan dan besluiten om het akkoord te bekrachtigen, te wijzigen of te verwerpen, afhankelijk van zijn oordeel over de grondwettigheid ervan.

Conclusie

Een constitutioneel hof in Nederland is een controversieel en complex onderwerp, dat voor- en tegenstanders heeft. Een constitutioneel hof zou voordelen kunnen bieden op het gebied van grondrechtenbescherming, rechtszekerheid en democratische controle, maar zou ook nadelen kunnen hebben op het gebied van parlementaire soevereiniteit, consensusvorming en politieke stabiliteit.

Het voorstel van NSC om een grondwettelijk hof in te voeren is een ambitieus en vernieuwend idee, dat veel vragen en discussies oproept. Het is aan u als kiezer om te bepalen of u dit voorstel steunt of niet. 

Geef een reactie