Je bekijkt nu Gebruikelijk loon 2024: Gevolgen Voor De DGA/Digra

Gebruikelijk loon 2024: Gevolgen Voor De DGA/Digra

Als u directeur-grootaandeelhouder (DGA of digra) bent van een bv of een coöperatie, dan moet u zichzelf een loon betalen dat normaal is voor het niveau en de duur van uw werkzaamheden. Dit heet het gebruikelijk loon. Het gebruikelijk loon 2024 moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

  • het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • het loon van de meestverdienende werknemer bij de bv of van de meestverdienende werknemer van een verbonden bv van de werkgever
  • ten minste € 51.000 in 2023 (in 2022 is dat € 48.000 en in 2021 € 47.000)

Het gebruikelijk loon wordt elk jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Voor 2024 is het gebruikelijk loon nog niet bekendgemaakt, maar u kunt alvast een schatting maken op basis van de verwachte inflatie en loonstijging.

Gebruikelijk loon 2024 berekenen

Het gebruikelijk loon 2024 is nog niet wettelijk vastgelegd. Zodra de bedragen bekend zijn, zal ik dit artikel aanpassen.

Om het gebruikelijk loon 2024 te berekenen, kunt u de volgende formule gebruiken:

Gebruikelijk loon 2024 = gebruikelijk loon 2023 × (1+percentage aanpassing)

Het percentage aanpassing is afhankelijk van de ontwikkeling van de cao-lonen in 2023. Dit percentage wordt meestal in oktober of november bekendgemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). U kunt ook zelf een schatting maken op basis van de verwachte inflatie en loonstijging.

Als voorbeeld nemen we aan dat het percentage aanpassing voor 2024 2% is. Dan wordt de formule:

Gebruikelijk loon 2024 = € 51.000 × (1+0,02) = € 52.020

Dit betekent dat het gebruikelijk loon voor de DGA in 2024 minimaal € 52.020 moet zijn, tenzij u kunt aantonen dat een lager loon gebruikelijk is voor uw werkzaamheden.

Wanneer mag u een lager gebruikelijk loon nemen?

In sommige gevallen mag u een lager gebruikelijk loon nemen dan het minimumbedrag. Dit moet u wel aannemelijk kunnen maken met een vergelijking met de meest vergelijkbare werkzaamheden uit loondienst waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt.

Voorbeeld

U bent DGA van een start-up die zich bezighoudt met innovatief onderzoek en ontwikkeling (S&O). Uw start-up heeft in 2023 een S&O-verklaring gekregen en recht op het verhoogde starterspercentage voor de afdrachtvermindering S&O. Uw start-up komt niet uit boven het ‘de minimisplafond’ voor wat betreft staatssteun volgens het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie.

In dat geval mag u in 2024 nog steeds gebruikmaken van de versoepeling van de gebruikelijkloonregeling voor start-ups. U mag dan het wettelijk minimumloon nemen als gebruikelijk loon, of als dat lager is, het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit laatste moet u wel aannemelijk maken.

Stel dat u in 2024 als DGA van uw start-up gemiddeld 40 uur per week werkt en dat het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder € 13,27 per uur is. Dan wordt uw gebruikelijk loon:

Gebruikelijk loon 2024 = 40 uur × € 13,27 × 52 weken = € 27.561,60

Dit is lager dan het minimumbedrag van € 52.020, dus u mag dit loon nemen als gebruikelijk loon.

Gevolgen

Het gebruikelijk loon 2024 heeft gevolgen voor uw inkomstenbelasting en voor de loonheffingen die uw bv of coöperatie moet inhouden en afdragen.

Voor de inkomstenbelasting moet u het gebruikelijk loon opgeven als loon uit dienstbetrekking in box 1. U betaalt hierover belasting volgens het progressieve tarief. Het gebruikelijk loon telt ook mee voor de berekening van uw premie zorgverzekeringswet (Zvw).

Voor de loonheffingen moet uw bv of coöperatie het gebruikelijk loon verwerken in de aangifte loonheffingen. Uw bv of coöperatie moet loonbelasting/premie volksverzekeringen en bijdrage Zvw inhouden en afdragen over het gebruikelijk loon. Ook moet uw bv of coöperatie werkgeversheffing Zvw betalen over het gebruikelijk loon.

Het is belangrijk dat u het gebruikelijk loon 2024 tijdig vaststelt en verwerkt in uw administratie en aangiften. Zo voorkomt u dat u achteraf een correctie moet doen of een naheffingsaanslag krijgt.

Hoe kunt u het gebruikelijk loon optimaliseren?

Het gebruikelijk loon 2024 kan een flinke kostenpost zijn voor u en uw bv of coöperatie. Daarom is het verstandig om te kijken of u het gebruikelijk loon kunt optimaliseren. Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van uw situatie.

Een mogelijkheid is om gebruik te maken van de afroommethode. Dit houdt in dat u het gebruikelijk loon baseert op de omzet van uw bv of coöperatie, verminderd met de aan die omzet toe te rekenen kosten (exclusief het loon van de DGA), lasten en afschrijvingen. Dit kan voordelig zijn als uw bv of coöperatie een lage winstmarge heeft.

Een tweede mogelijkheid is om gebruik te maken van de gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups. Dit houdt in dat u het wettelijk minimumloon of het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking mag nemen als gebruikelijk loon, mits u voldoet aan bepaalde voorwaarden. Dit kan voordelig zijn als u een start-up heeft die zich bezighoudt met S&O.

De mogelijkheid om de doelmatigheidsmarge toe te passen is helaas afgeschaft per 1 januari 2023.

Conclusie

Het gebruikelijk loon 2024 is het loon dat u als DGA van een bv of een coöperatie minimaal moet krijgen voor uw werkzaamheden. Het gebruikelijk loon wordt elk jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Voor 2024 is het gebruikelijk loon nog niet bekendgemaakt, maar u kunt alvast een schatting maken op basis van de verwachte inflatie en loonstijging.

Geef een reactie