Je bekijkt nu Gemoedsbezwaard: Wat betekent het?

Gemoedsbezwaard: Wat betekent het?

Bent u het niet eens met het verplichte karakter van sommige sociale verzekeringen? Wilt u zich niet laten verzekeren tegen risico’s die in strijd zijn met uw geloof of levensovertuiging? Dan kunt u misschien gemoedsbezwaard worden. Maar wat houdt dat in en wat zijn de gevolgen voor uw belastingen en toeslagen? In dit artikel leggen we u alles uit wat u moet weten over gemoedsbezwaard zijn.

Gemoedsbezwaard betekenis

Gemoedsbezwaard zijn betekent dat u zich vanuit uw levensovertuiging of geloof niet wilt verzekeren tegen bepaalde risico’s, zoals ziektekosten, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. U kunt dan een ontheffing aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waarin u als gemoedsbezwaarde wordt erkend. Dit heeft gevolgen voor uw belastingen en toeslagen.

Gemoedsbezwaard voor de volksverzekeringen en de Zorgverzekeringswet

De volksverzekeringen zijn de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De Zorgverzekeringswet (Zvw) regelt de basisverzekering voor zorgkosten. Als u gemoedsbezwaard bent voor de volksverzekeringen en de Zvw, betaalt u geen premie voor deze verzekeringen. In plaats daarvan moet u premievervangende loonbelasting en bijdragevervangende belasting betalen. Dit zijn bedragen die even hoog zijn als de premies die u anders zou betalen. Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt deze bedragen in op uw loon of uitkering en draagt ze af aan de Belastingdienst.

Als u gemoedsbezwaard bent voor de volksverzekeringen en de Zvw, hebt u geen recht op uitkeringen of toeslagen die met deze verzekeringen te maken hebben. Dit betekent dat u geen AOW, Anw, kinderbijslag, Wlz-zorg of zorgtoeslag kunt krijgen. U moet zelf zorgen voor uw inkomen en zorgkosten als u oud, nabestaande, ouder of langdurig ziek wordt.

Gemoedsbezwaard voor de werknemersverzekeringen

De werknemersverzekeringen zijn de Werkloosheidswet (WW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Ziektewet (ZW) en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Als u gemoedsbezwaard bent voor de werknemersverzekeringen, betaalt u geen premies voor deze verzekeringen. Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt ook geen premies in op uw loon of uitkering. U hoeft ook geen premievervangende belasting te betalen.

Als u gemoedsbezwaard bent voor de werknemersverzekeringen, hebt u geen recht op uitkeringen die met deze verzekeringen te maken hebben. Dit betekent dat u geen WW, WIA, WAO, ZW of Wajong kunt krijgen. U moet zelf zorgen voor uw inkomen als u werkloos, arbeidsongeschikt of ziek wordt.

Belastingaangifte invullen

Als u gemoedsbezwaard bent, moet u dit aangeven in uw belastingaangifte. U kunt dit doen door in het scherm ‘Persoonlijke gegevens’ bij ‘Bijzondere situaties’ het vakje ‘Ik ben gemoedsbezwaarde’ aan te vinken. Vervolgens kunt u aangeven voor welke verzekeringen u gemoedsbezwaard bent: de volksverzekeringen, de Zvw, de werknemersverzekeringen of een combinatie daarvan.

Als u gemoedsbezwaard bent voor de volksverzekeringen en de Zvw, moet u in uw belastingaangifte de premievervangende loonbelasting en de bijdragevervangende belasting invullen. Deze bedragen vindt u terug op uw jaaropgave of loonstrook. U moet deze bedragen optellen bij uw belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1). U betaalt hierover dus inkomstenbelasting. U kunt deze bedragen niet aftrekken als zorgkosten of als persoonsgebonden aftrek.

Als u gemoedsbezwaard bent voor de werknemersverzekeringen, hoeft u geen premievervangende belasting in te vullen. Uw belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) wordt dan verminderd met de premies die u anders zou betalen. U betaalt hierover dus minder inkomstenbelasting.

Conclusie

Gemoedsbezwaard zijn is een bijzondere situatie die invloed heeft op uw belastingen en toeslagen. Als u gemoedsbezwaard bent, moet u dit aangeven bij de SVB en de Belastingdienst. U betaalt dan geen premies voor de verzekeringen waarvoor u gemoedsbezwaard bent, maar wel premievervangende of bijdragevervangende belasting. U hebt ook geen recht op uitkeringen of toeslagen die met deze verzekeringen te maken hebben. U moet zelf zorgen voor uw inkomen en zorgkosten als u een risico loopt dat normaal gesproken door een verzekering wordt gedekt.

Geef een reactie