Je bekijkt nu Belasting Over Vakantiegeld Uitgelegd

Belasting Over Vakantiegeld Uitgelegd

Vakantiegeld is een extra uitkering die u ontvangt als u in loondienst bent of een uitkering ontvangt. Het vakantiegeld bedraagt meestal 8 procent van uw brutoloon of uitkering. U krijgt het vakantiegeld meestal in mei of juni uitbetaald. In dit artikel wordt de belasting over vakantiegeld uitgelegd. Ik ga in op de volgende vragen:

  • Hoe wordt de belasting op vakantiegeld berekend?
  • Wat is het bijzonder tarief voor vakantiegeld?
  • Hoeveel belasting betaalt u over uw vakantiegeld?
  • Hoe kunt u uw netto vakantiegeld berekenen?
  • Hoe zit dat met pensioenen?

Hoe wordt de belasting over vakantiegeld berekend?

Over het vakantiegeld betaalt u belasting, net als over uw gewone loon of uitkering. Maar voor het vakantiegeld geldt een ander belastingtarief dan voor uw reguliere inkomen. Dit heet het bijzonder tarief.

Het bijzonder tarief is een percentage dat afhangt van de hoogte van uw jaarinkomen. Het jaarinkomen is het totale brutobedrag dat u in een jaar verdient of ontvangt, inclusief het vakantiegeld.

Het bijzonder tarief bestaat uit twee delen: het standaardtarief en het verrekeningspercentage. Het standaardtarief is het hoogste belastingtarief dat voor u geldt in de reguliere belastingschijven. Het verrekeningspercentage is een extra percentage dat wordt toegepast om rekening te houden met de heffingskortingen waar u recht op hebt.

Tarieven belasting over vakantiegeld

Het bijzonder tarief voor vakantiegeld verschilt per persoon en per jaar. In 2024 gelden de volgende standaardtarieven en verrekeningspercentages voor medewerkers jonger dan de AOW-leeftijd:

JaarinkomenStandaardtariefVerrekeningspercentageBijzonder tarief
< € 73.03136,93%0%36,93%
> € 73.03149,50%6,1%55,60%

Hoeveel belasting betaalt u over uw vakantiegeld?

Om te weten hoeveel belasting u betaalt over uw vakantiegeld, moet u eerst weten wat uw bruto vakantiegeld is. Dit is meestal 8 procent van uw brutoloon of uitkering over een heel jaar.

Vervolgens moet u weten wat uw jaarinkomen is. Dit is het totale brutobedrag dat u in een jaar verdient of ontvangt, inclusief het vakantiegeld.

Daarna kunt u in de tabel hierboven zien welk bijzonder tarief voor u geldt. Dit percentage past u toe op uw bruto vakantiegeld om te berekenen hoeveel belasting u moet betalen.

Het bedrag dat overblijft na aftrek van de belasting is uw netto vakantiegeld.

Hoe berekent u uw netto vakantiegeld?

Om te weten hoeveel vakantiegeld u netto overhoudt na aftrek van de belasting, kunt u de volgende formule gebruiken:

Netto vakantiegeld = bruto vakantiegeld x (1 – belastingpercentage)

Dus als u bijvoorbeeld € 2.400 bruto aan vakantiegeld krijgt en 43,03% belasting betaalt, dan is uw netto vakantiegeld:

Netto vakantiegeld = € 2.400 x (1 – 0,4303) = € 1.367,92

Vakantiegeld over AOW

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen dat u ontvangt van de overheid als u de AOW-leeftijd heeft bereikt. De AOW-leeftijd is afhankelijk van uw geboortedatum en wordt geleidelijk verhoogd naar 67 jaar in 20241. De hoogte van uw AOW hangt af van uw leefsituatie (alleenstaand of samenwonend) en uw verzekerde jaren (het aantal jaren dat u in Nederland heeft gewoond of gewerkt tussen uw 15e en uw AOW-leeftijd).

Het vakantiegeld bij AOW is 8% van uw bruto AOW-bedrag. Het wordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U krijgt uw vakantiegeld samen met uw AOW op 23 mei. Het vakantiegeld wordt op dezelfde dag overgemaakt als uw maandelijkse AOW, in twee aparte betalingen.

LeefsituatieBruto AOW-bedrag per maandVakantiegeld per maand
Alleenstaand€ 1.281,50€ 102,52
Getrouwd of samenwonend met partner die ook AOW ontvangt€ 881,03 per persoon€ 70,48 per persoon
Getrouwd of samenwonend met partner die nog geen AOW ontvangt en geen toeslag krijgt€ 881,03€ 70,48
Getrouwd of samenwonend met partner die nog geen AOW ontvangt en wel toeslag krijgt€ 881,03 + maximaal € 881,03 toeslag€ 70,48 + maximaal € 70,48 toeslag

Vakantiegeld aanvullend pensioen

Naast de AOW kunt u ook een aanvullend pensioen hebben opgebouwd via uw werkgever of via een eigen regeling. Dit pensioen wordt beheerd door een pensioenfonds of een verzekeraar. De hoogte van uw aanvullend pensioen hangt af van uw salaris, uw dienstjaren en de regeling die u heeft afgesproken met uw werkgever of uzelf.

Uw vakantiegeld bij ander pensioen wordt uitbetaald door uw pensioenuitvoerder. U krijgt uw vakantiegeld meestal in mei samen met uw maandelijkse pensioen. Het kan ook zijn dat u uw vakantiegeld al elke maand krijgt bij uw pensioen. Dit verschilt per pensioenregeling.

Het vakantiegeld bij ander pensioen is meestal 8% van uw bruto pensioenbedrag. Het bruto pensioenbedrag hangt af van de hoogte van uw opgebouwde pensioenrechten en de indexatie die eventueel wordt toegepast. De indexatie is een verhoging van uw pensioen om de koopkracht te behouden.

Conclusie

Vakantiegeld is een fijne aanvulling op uw inkomen, maar houd er rekening mee dat u hier ook belasting over moet betalen. De belasting op vakantiegeld wordt bepaald door het bijzonder tarief en het verrekeningspercentage. Deze zijn afhankelijk van de hoogte van uw jaarinkomen en de heffingskortingen waar u recht op heeft.

Geef een reactie