Je bekijkt nu Box 3 2023

Box 3 2023

In deze box wordt vermogensbelasting geheven over uw spaargeld, beleggingen en ander vermogen. Box 3 belast dan ook officieel ‘Inkomen uit spraken en beleggen’). Zoals u heeft kunnen vernemen in media is er veel gebeurd rondom box 3 van de inkomstenbelasting. In dit artikel zal ik uitgebreid ingaan op de meest actuele informatie over box 3 en hoe het voordeel uit sparen en beleggen in 2022 en 2023 wordt behandeld.

Box 3: 2022 Twee Methodes

De belastingdienst berekent het belastbaar inkomen in box 3 door het totale vermogen van de belastingplichtige te verminderen met de schulden die op dat vermogen rusten. Voor 2022 worden hiervoor twee methodes gebruikt. De Belastingdienst zal voor uw aangifte inkomstenbelasting beide methodes hanteren en de voordeligste voor u toepassen.

Methode 1 (de oude methode)

In 2022 zijn er 3 groepen waarin de Belastingdienst uw vermogen verdeelt om te berekenen hoeveel rendement u mogelijk maakt. Bij elke groep gebruiken ze een hoger percentage voor het berekenen van het fictieve rendement, omdat ze verwachten dat u meer rendement maakt als u meer vermogen heeft. De Belastingdienst gaat er met deze methode ook vanuit dat als u meer vermogen heeft, u meer belegt dan spaart. Omdat dit onrechtvaardig kan uitpakken, is dit ook de reden geweest waarom er massaal bezwaar is gemaakt.

Peildatum Box 3

De peildatum is de datum waarop de waarde van uw belastbare vermogen (bezittingen minus schulden) vastgesteld worden. Als peildatum geldt 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet.

Tarieven en rendement methode 1

Allereerst wordt uw belastbaar vermogen vastgesteld. Het belastbaar vermogen is het totale vermogen minus de schulden.

Het belastbaar vermogen wordt vervolgens verdeeld in 3 schijven:

 • Over het gedeelte van uw vermogen tot € 50.651 wordt het rendement vastgesteld op 1,818%
 • Over het gedeelte van uw vermogen van € 50.651 tot € 962.351 wordt het rendement vastgesteld op 4,366%
 • Over het gedeelte van uw vermogen boven de € 962.351 wordt het rendement vastgesteld op 5,53%

Over het totale rendement wat uit de bovengenoemde schijven komt betaalt u vervolgens 31% inkomstenbelasting in box 3.

Rekenvoorbeeld Box 3 2022:

Stel dat een belastingplichtige op 1 januari 2022 (peildatum) de volgende vermogenspositie heeft:

 • Spaargeld: € 50.000
 • Beleggingen: € 75.000
 • Schulden: € 20.000

Het belastbaar vermogen is dan het totale vermogen minus de schulden:

 • € 50.000 + € 75.000 – € 20.000 = € 105.000

Het heffingsvrij vermogen in 2022 bedraagt: € 50.650. Uw totaal belastbaar vermogen komt dan uit op (€ 105.000 – € 50.650) € 54.350.

Vervolgens wordt er gekeken naar de vermogensschijven en bijbehorende percentages. Voor het belastbaar vermogen tot € 50.651 geldt het percentage van 1,818% (schijf van € 0 tot € 50.651).

Het fictieve rendement wordt berekend door het belastbaar vermogen te vermenigvuldigen met het percentage:

 • € 50.651 x 1,818% = € 920

Voor het belastbaar vermogen van € 50.651 tot € 962.351 geldt het percentage van 4,366%. In dit geval bestaat het vermogen in deze schijf uit € € 54.350 – € 50.651 = € 3.699

 • € 3.699 x 4,366% = € 161

Totaal verschuldigd over het inkomen uit box 3 is dus € 1.081 Dit bedrag dient de belastingplichtige dan te betalen bij de aangifte inkomstenbelasting over 2022.

Methode 2 (De nieuwe methode) Box 3 2023

Bij de nieuwe rekenmethode wordt uitgegaan van uw werkelijke vermogensbestanddelen, zoals deze zijn aangegeven in uw aangifte inkomstenbelasting. Hierbij worden fictieve rendementen gebruikt die nauw aansluiten bij de werkelijke rendementspercentages voor sparen of beleggen. Voor spaargeld wordt bijvoorbeeld een veel lager rendementspercentage gehanteerd dan voor beleggingen.

Er zijn geen schijven voor uw vermogen meer. Voor het berekenen van het rendement voor de nieuwe methode in 2022 gebruikt u de volgende percentages:

 • Bank- en spaartegoeden en contant geld: 0,00%
 • Beleggingen/andere bezittingen: 5,53%
 • Schulden: 2,28%

Dit zijn de rendementspercentages voor 2023:

 • Bank- en spaartegoeden en contant geld: 0,36%
 • Beleggingen/andere bezittingen: 6,17%
 • Schulden: 2,57%

De nieuwe methode wordt voor 2022 naast de oude methode gebruikt om te kijken welke voor u het voordeligst is.

Vanaf belastingjaar 2023 wordt alleen deze nieuwe methode gebruikt.

Uitleg berekening nieuwe methode

Zo berekent u in 2022 en 2023 uw box 3-inkomen met behulp van de nieuwe methode:

 1. Allereerst gebruikt u de fictieverendementspercentages 2022 die eerder zijn genoemd om het rendement per soort vermogen op 1 januari te berekenen.
 2. Vervolgens telt u het rendement van uw bank- en spaartegoeden en contant geld op bij het rendement van uw beleggingen en andere bezittingen. Hierna trekt u het rendement op uw aftrekbare schulden af. De uitkomst hiervan is uw belastbaar rendement.
 3. Daarnaast berekent u uw vermogen door het totaal van uw verschillende soorten vermogens (bezittingen min schulden) bij elkaar op te tellen. U vermindert uw schulden eerst met de drempel voordat u het totaal berekent. Dit resulteert in uw rendementsgrondslag.
 4. U vermindert uw vermogen met het heffingsvrij vermogen. Hierdoor ontstaat uw grondslag sparen en beleggen. Als u een fiscale partner hebt, kunt u de grondslag verdelen.
 5. Vervolgens deelt u uw grondslag sparen en beleggen door de rendementsgrondslag en vermenigvuldigt u de uitkomst met 100. Rond af op 2 decimalen achter de komma. Dit percentage is uw aandeel in de rendementsgrondslag.
 6. Ten slotte vermenigvuldigt u uw belastbaar rendement met dit percentage. De uitkomst van deze berekening is uw box 3-inkomen.

Dit fictieve rendement wordt belast tegen een tarief van 31% in 2022 en 32% in 2023.

Conclusie

De nieuwe rekenmethode voor het bepalen van het box 3-inkomen zien dat de Belastingdienst steeds verder gaat in het streven naar een belastingheffing die beter aansluit bij de werkelijkheid. Door de werkelijke vermogensbestanddelen van belastingplichtigen als uitgangspunt te nemen en hierbij gebruik te maken van nauwkeurig berekende fictieve rendementspercentages, wordt getracht de belastingheffing op een meer rechtvaardige en evenwichtige manier te laten plaatsvinden.

Hoewel deze nieuwe methode ook een aantal complexe berekeningen met zich meebrengt, biedt het wel meer inzicht in de manier waarop het box 3-inkomen wordt vastgesteld en op welke wijze u als belastingplichtige invloed kunt uitoefenen op de hoogte hiervan. Kortom, het blijft van belang om goed op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen en regels omtrent het box 3-inkomen, om zo uw belastingaangifte correct en tijdig te kunnen indienen.

Geef een reactie