Je bekijkt nu Bronbelasting: Uitleg & Advies

Bronbelasting: Uitleg & Advies

Wat is bronbelasting precies? Wanneer krijgt u ermee te maken? En hoe kunt u bronbelasting vermijden of verlagen? In dit artikel geef ik u een uitgebreid antwoord op deze vragen. Ik leg ook uit wat de nieuwe wet bronbelasting 2021 inhoudt en wat de gevolgen zijn voor u als ondernemer of belegger.

Wat is bronbelasting?

Bronbelasting is een vorm van belasting die wordt geheven over bepaalde inkomsten uit het buitenland, zoals dividend, rente of royalty’s. Deze inkomsten worden ook wel inkomsten uit de bron genoemd, omdat ze afkomstig zijn van een buitenlandse bron (bijvoorbeeld een bedrijf of een bank). Bronbelasting wordt ingehouden door het land waar de inkomsten vandaan komen, voordat ze worden uitbetaald aan de ontvanger. De ontvanger kan een natuurlijk persoon zijn, zoals een particuliere belegger of spaarder, of een rechtspersoon, zoals een bedrijf of een stichting.

Het doel van bronbelasting is om te voorkomen dat inkomsten uit het buitenland onbelast blijven of dubbel worden belast. Onbelast blijven zou betekenen dat de ontvanger geen belasting betaalt over de inkomsten in het land waar hij woont of is gevestigd. Dubbel belast worden zou betekenen dat de ontvanger zowel belasting betaalt in het land waar de inkomsten vandaan komen als in het land waar hij woont of is gevestigd. Om dit te voorkomen, hebben veel landen onderling belastingverdragen gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over het heffen en verdelen van bronbelasting.

Wanneer krijgt u te maken met bronbelasting?

U krijgt te maken met bronbelasting als u inkomsten ontvangt of uitkeert uit of naar het buitenland. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u:

 • dividend ontvangt van een buitenlands bedrijf waarin u aandelen bezit
 • rente ontvangt van een buitenlandse bank waar u een spaarrekening heeft
 • royalty’s ontvangt van een buitenlandse partij die gebruikmaakt van uw intellectuele eigendomsrechten (bijvoorbeeld een patent of een merknaam)
 • dividend uitkeert aan een buitenlands bedrijf of persoon die aandelen bezit in uw bedrijf
 • rente betaalt aan een buitenlandse bank waar u geld heeft geleend
 • royalty’s betaalt aan een buitenlandse partij die u toestemming geeft om gebruik te maken van zijn intellectuele eigendomsrechten

De hoogte en de wijze van inhouding van bronbelasting hangt af van verschillende factoren, zoals:

 • het land waar de inkomsten vandaan komen of naartoe gaan
 • het soort inkomsten (dividend, rente of royalty’s)
 • de relatie tussen de betaler en de ontvanger (gelieerd of niet-gelieerd)
 • het bestaan en de inhoud van een belastingverdrag tussen de betrokken landen
 • de toepassing van eventuele vrijstellingen, verminderingen of teruggaven van bronbelasting

Wat is de Wet bronbelasting 2021?

De Wet bronbelasting 2021 is een nieuwe wet die per 1 januari 2021 is ingevoerd in Nederland. Het is een bronbelasting op bepaalde rente- en royaltybetalingen die worden gedaan door een in Nederland gevestigd lichaam aan een gelieerd lichaam in een laagbelastend land of in een misbruiksituatie. Een lichaam is een rechtspersoon, zoals een bv, nv, stichting of vereniging, of een fonds voor gemene rekening.

Een laagbelastend land is een land dat door de Nederlandse overheid is aangewezen als een land met een te laag belastingtarief of een te gebrekkige belastingheffing. De lijst van laagbelastende landen wordt jaarlijks bijgewerkt en gepubliceerd. Voor 2021 bestaat de lijst uit 23 landen, waaronder Bermuda, Guernsey, Jersey, Panama en de Verenigde Arabische Emiraten.

Een misbruiksituatie is een situatie waarin sprake is van kunstmatige constructies of regelingen die bedoeld zijn om belasting te ontwijken of te ontduiken. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van tussenschakels, doorstroomvennootschappen of hybride entiteiten. De wet bevat een aantal criteria om te bepalen of er sprake is van misbruik.

Het doel van de Wet bronbelasting 2021 is om te voorkomen dat Nederland wordt gebruikt als toegangspoort voor doorstroomactiviteiten naar laagbelastende landen en om het risico van belastingontwijking door het verschuiven van de (Nederlandse) belastinggrondslag naar laagbelastende landen te verkleinen. De wet sluit aan bij de internationale afspraken en initiatieven op het gebied van belastingontwijking, zoals de OESO/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project.

Hoe werkt de Wet bronbelasting 2021?

De Wet bronbelasting 2021 werkt als volgt:

 • Als een in Nederland gevestigd lichaam rente of royalty’s betaalt aan een gelieerd lichaam in een laagbelastend land of in een misbruiksituatie, dan moet het Nederlandse lichaam bronbelasting inhouden en afdragen aan de Nederlandse Belastingdienst.
 • Het tarief van de bronbelasting is gelijk aan het hoogste tarief van de vennootschapsbelasting. Voor 2021 is dit tarief 25%.
 • Als er een belastingverdrag geldt tussen Nederland en het andere land, dan kan het tarief van de bronbelasting worden verlaagd volgens het verdrag. Dit
 • Dit geldt alleen als het andere land het verdrag daadwerkelijk naleeft en de informatie uitwisselt met Nederland. Als het andere land niet meewerkt, dan geldt alsnog het tarief van 25%.
 • Het Nederlandse lichaam moet de bronbelasting aangeven en betalen binnen één maand na afloop van het kalenderjaar waarin de rente of royalty’s zijn betaald of verschuldigd zijn.
 • Het Nederlandse lichaam moet ook een opgaaf doen van de rente- en royaltybetalingen aan de Belastingdienst. Dit moet binnen één maand na afloop van het kalenderkwartaal waarin de betalingen zijn gedaan of verschuldigd zijn.
 • Het gelieerde lichaam dat de rente of royalty’s ontvangt, kan de bronbelasting verrekenen met de belasting die het verschuldigd is in het andere land, voor zover dat mogelijk is volgens de wetgeving en het verdrag van dat land.

Voorbeelden van de Wet bronbelasting 2021

Om u een beter beeld te geven van de werking van de Wet bronbelasting 2021, geven we u hieronder enkele voorbeelden van situaties waarin de wet van toepassing is.

Voorbeeld 1: Rente naar Panama

Stel dat een Nederlandse bv een lening verstrekt aan een Panamese bv die tot dezelfde groep behoort. De Nederlandse bv ontvangt jaarlijks 100.000 euro rente van de Panamese bv. Panama staat op de lijst van laagbelastende landen voor 2021. Er is geen belastingverdrag tussen Nederland en Panama.

In dit geval moet de Nederlandse bv 25% bronbelasting inhouden over de rentebetalingen aan de Panamese bv. Dat betekent dat de Nederlandse bv 75.000 euro netto overmaakt naar Panama en 25.000 euro afdraagt aan de Belastingdienst. De Nederlandse bv moet ook een opgaaf doen van de rentebetalingen aan de Belastingdienst.

De Panamese bv kan in principe geen verrekening claimen voor de bronbelasting, omdat er geen belastingverdrag is tussen Nederland en Panama. De Panamese bv moet wel rekening houden met eventuele lokale belastingheffing over de ontvangen rente.

Voorbeeld 2: Royalty’s naar Jersey

Stel dat een Nederlandse nv een licentieovereenkomst sluit met een Jerseyse nv die tot dezelfde groep behoort. De Nederlandse nv betaalt jaarlijks 200.000 euro royalty’s aan de Jerseyse nv voor het gebruik van een merknaam. Jersey staat op de lijst van laagbelastende landen voor 2021. Er is wel een belastingverdrag tussen Nederland en Jersey, dat een bronbelastingtarief van 0% toestaat voor royalty’s.

In dit geval moet de Nederlandse nv nagaan of er sprake is van een misbruiksituatie. Als dat niet het geval is, dan kan de Nederlandse nv gebruikmaken van het verdragstarief van 0% en hoeft er geen bronbelasting te worden ingehouden over de royaltybetalingen aan de Jerseyse nv. De Nederlandse nv moet wel een opgaaf doen van de royaltybetalingen aan de Belastingdienst.

Als er wel sprake is van een misbruiksituatie, dan geldt het verdragstarief niet en moet de Nederlandse nv alsnog 25% bronbelasting inhouden over de royaltybetalingen aan de Jerseyse nv. Dat betekent dat de Nederlandse nv 150.000 euro netto overmaakt naar Jersey en 50.000 euro afdraagt aan de Belastingdienst.

De Jerseyse nv kan in principe verrekening claimen voor de bronbelasting, mits Jersey het verdrag naleeft en informatie uitwisselt met Nederland. De Jerseyse nv moet ook rekening houden met eventuele lokale belastingheffing over de ontvangen royalty’s.

Hoe kunt u bronbelasting vermijden of verlagen?

Als u te maken krijgt met bronbelasting, wilt u natuurlijk zo min mogelijk belasting betalen. Gelukkig zijn er verschillende manieren om bronbelasting te vermijden of te verlagen. Hieronder geven we enkele voorbeelden:

 • Maak gebruik van belastingverdragen: veel landen hebben onderling belastingverdragen gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over het heffen en verdelen van bronbelasting. In deze verdragen staat meestal dat het land waar de inkomsten vandaan komen slechts een beperkt percentage mag inhouden als bronbelasting (bijvoorbeeld 10% of 15%). Het resterende percentage wordt dan geheven door het land waar de ontvanger woont of is gevestigd. Om gebruik te kunnen maken van deze verdragsvoordelen, moet u meestal wel kunnen aantonen dat u daadwerkelijk

Om gebruik te kunnen maken van deze verdragsvoordelen, moet u meestal wel kunnen aantonen dat u daadwerkelijk inwoner of gevestigd bent in het land waar u aanspraak op maakt. Dit kunt u doen door een zogenaamd woonplaatsbewijs of residence certificate aan te vragen bij de belastingdienst van uw land. Dit is een document waarin staat dat u onderworpen bent aan de belastingwetgeving van dat land. U moet dit document vervolgens overleggen aan de buitenlandse partij die de bronbelasting inhoudt, zodat deze het verlaagde tarief kan toepassen.

 • Maak gebruik van vrijstellingen: soms kunt u ook vrijgesteld worden van bronbelasting, bijvoorbeeld als u voldoet aan bepaalde voorwaarden of als u deel uitmaakt van een specifieke groep. Zo zijn er in Nederland vrijstellingen voor:
  • dividenduitkeringen binnen een fiscale eenheid (een groep van verbonden vennootschappen die voor de vennootschapsbelasting als één geheel worden beschouwd)
  • dividenduitkeringen aan deelnemingen (vennootschappen waarin een belang van ten minste 5% wordt gehouden)
  • dividenduitkeringen aan pensioenfondsen en charitatieve instellingen
  • rentebetalingen aan banken en verzekeraars
  • royaltybetalingen voor het gebruik van octrooien en innovatieve activa

Om gebruik te kunnen maken van deze vrijstellingen, moet u meestal wel een verklaring invullen en indienen bij de Nederlandse belastingdienst, waarin u aangeeft dat u aan de voorwaarden voldoet.

 • Maak gebruik van teruggaven: als u toch bronbelasting heeft betaald, maar achteraf blijkt dat u daarvoor niet of slechts gedeeltelijk belastingplichtig was, kunt u in sommige gevallen de te veel betaalde bronbelasting terugvragen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u:
  • dubbele belasting heeft betaald over dezelfde inkomsten
  • recht had op een verlaagd tarief of een vrijstelling, maar dit niet heeft gekregen
  • geen of onjuiste gegevens heeft verstrekt over uw woonplaats of status

Om de te veel betaalde bronbelasting terug te vragen, moet u meestal een verzoek indienen bij de belastingdienst van het land dat de bronbelasting heeft geheven. U moet daarbij bewijsstukken meesturen, zoals een afschrift van de betaling, een woonplaatsbewijs en een aangifte of aanslag. De termijn en de procedure voor het indienen van een teruggaafverzoek kunnen per land verschillen.

Conclusie

Bronbelasting is een vorm van belasting die wordt geheven over bepaalde inkomsten uit het buitenland, zoals dividend, rente of royalty’s. Bronbelasting wordt ingehouden door het land waar de inkomsten vandaan komen, voordat ze worden uitbetaald aan de ontvanger. Het doel van bronbelasting is om te voorkomen dat inkomsten uit het buitenland onbelast blijven of dubbel worden belast.

U kunt bronbelasting vermijden of verlagen door gebruik te maken van belastingverdragen, vrijstellingen of teruggaven. U moet daarvoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen en de nodige documenten aanleveren.

Geef een reactie