Je bekijkt nu Inkeerregeling Uitgelegd

Inkeerregeling Uitgelegd

De inkeerregeling is een regeling voor mensen die inkomsten of vermogen hebben verzwegen voor de Belastingdienst. Bijvoorbeeld omdat ze geld op een buitenlandse rekening hebben staan, of omdat ze inkomsten uit klussen of erfenissen niet hebben opgegeven. Door gebruik te maken van de inkeerregeling kunt u alsnog uw aangifte verbeteren of alsnog aangifte doen van uw niet-aangegeven inkomsten of vermogen. In dit artikel leest u wat de inkeerregeling inhoudt, wanneer u ervoor in aanmerking komt en hoe u deze kunt toepassen.

Wat is de inkeerregeling?

De inkeerregeling is een vorm van vrijwillige verbetering van uw aangifte. Dit betekent dat u zelf aan de Belastingdienst meldt dat u nog belasting moet betalen over inkomsten of vermogen die u eerder niet heeft aangegeven. Dit kan per ongeluk zijn gebeurd, omdat u een foutje heeft gemaakt, of met opzet, omdat u belasting wilde ontwijken.

Het voordeel van de inkeerregeling is dat u mogelijk geen boete of een lagere boete krijgt dan wanneer de Belastingdienst er zelf achter komt dat u te weinig belasting heeft betaald. De verschuldigde belasting en de rente over het bedrag dat u te laat heeft betaald, moet u wel altijd betalen.

De inkeerregeling geldt voor alle soorten belastingen waarvoor u aangifte moet doen, zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en erfbelasting. De inkeerregeling geldt ook voor inkomsten of vermogen die u in het buitenland heeft verkregen, zoals spaargeld, beleggingen of een erfenis.

Wanneer komt u in aanmerking voor de inkeerregeling?

U komt in aanmerking voor de inkeerregeling als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U meldt zich vrijwillig bij de Belastingdienst voordat u weet of kunt weten dat de Belastingdienst op de hoogte is of zal komen van uw niet-aangegeven inkomsten of vermogen.
 • U geeft alsnog juist en volledig aangifte van uw niet-aangegeven inkomsten of vermogen.
 • U werkt mee aan het vaststellen van de verschuldigde belasting en rente.
 • U betaalt de verschuldigde belasting en rente binnen de gestelde termijn.

Als u aan deze voorwaarden voldoet, krijgt u geen boete voor het niet-aangeven van uw inkomsten of vermogen. Als u zich vrijwillig meldt nadat de Belastingdienst al op de hoogte is of zal komen van uw niet-aangegeven inkomsten of vermogen, krijgt u wel een boete. Maar deze boete is vaak lager dan wanneer u zich helemaal niet meldt. De hoogte van de boete hangt af van het soort belasting, het bedrag dat u te weinig heeft betaald en de mate van verwijtbaarheid.

Hoe kunt u gebruik maken van de inkeerregeling?

Als u gebruik wilt maken van de inkeerregeling, kunt u het volgende doen:

 • Als u nog geen aangifte heeft gedaan, kunt u dat alsnog doen. Vermeld dan ook uw niet-aangegeven inkomsten of vermogen.
 • Als u al wel aangifte heeft gedaan, kunt u kijken of u die aangifte nog kunt verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld via Mijn Belastingdienst of via een brief.
 • Als u uw aangifte niet meer kunt verbeteren, kunt u gebruik maken van het formulier Melding Vrijwillige Verbetering. Hiermee geeft u aan dat u alsnog vrijwillig aangifte wilt doen van uw niet-aangegeven inkomsten of vermogen.

De Belastingdienst beoordeelt uw melding en kijkt of u in aanmerking komt voor de inkeerregeling. U krijgt dan een brief met de uitslag en een berekening van de verschuldigde belasting en rente. U moet deze bedragen binnen de gestelde termijn betalen.

Waarom is het verstandig om gebruik te maken van de inkeerregeling?

Er zijn verschillende redenen om gebruik te maken van de inkeerregeling, zoals:

 • U voorkomt of beperkt een boete voor het niet-aangeven van uw inkomsten of vermogen.
 • U voorkomt dat de Belastingdienst een strafrechtelijk onderzoek naar u instelt of aangifte doet bij het Openbaar Ministerie.
 • U kunt uw vermogen weer vrij gebruiken, bijvoorbeeld voor een hypotheek, een schenking of een erfenis.
 • U kunt weer met een gerust hart slapen, zonder angst voor ontdekking door de Belastingdienst.

Wat zijn de gevolgen als u geen gebruik maakt van de inkeerregeling?

Als u geen gebruik maakt van de inkeerregeling, loopt u het risico dat de Belastingdienst er zelf achter komt dat u te weinig belasting heeft betaald. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door:

 • Een controle of onderzoek van de Belastingdienst.
 • Een tip of melding van een derde, zoals een bank, een ex-partner of een klokkenluider.
 • Een uitwisseling van informatie met andere landen, bijvoorbeeld via automatische gegevensuitwisseling of inlichtingenverdragen.

Als de Belastingdienst er achter komt dat u te weinig belasting heeft betaald, kunt u te maken krijgen met de volgende gevolgen:

 • U moet alsnog de verschuldigde belasting en rente betalen, eventueel met terugwerkende kracht tot 12 jaar.
 • U krijgt een boete die kan oplopen tot 300% van de verschuldigde belasting.
 • U kunt strafrechtelijk vervolgd worden voor belastingfraude, witwassen of valsheid in geschrifte.

Voorbeelden

Om u een idee te geven van hoe de inkeerregeling werkt, geven we hier twee voorbeelden.

Voorbeeld 1: Inkeren voor buitenlands vermogen

Stel dat u al jarenlang € 100.000 op een Zwitserse bankrekening heeft staan, waarover u nooit belasting heeft betaald. U wilt nu gebruik maken van de inkeerregeling en alsnog aangifte doen van uw buitenlands vermogen. Hoe gaat dat in zijn werk?

U vult het formulier Melding Vrijwillige Verbetering in en stuurt dit naar de Belastingdienst. U geeft hierin aan dat u € 100.000 op een Zwitserse bankrekening heeft staan en dat u dit nooit heeft aangegeven. U stuurt ook bewijsstukken mee, zoals bankafschriften of jaaroverzichten.

De Belastingdienst beoordeelt uw melding en kijkt of u in aanmerking komt voor de inkeerregeling. Omdat u zich vrijwillig meldt voordat de Belastingdienst op de hoogte is of zal komen van uw buitenlands vermogen, komt u in aanmerking voor de inkeerregeling. U krijgt dan geen boete.

De Belastingdienst berekent hoeveel belasting en rente u moet betalen over uw buitenlands vermogen. Dit hangt af van hoe lang u het vermogen al heeft en hoe hoog het rendement is geweest. Stel dat u het vermogen al sinds 2010 heeft en dat het rendement gemiddeld 4% per jaar is geweest. Dan moet u over de periode 2010-2020 ongeveer € 15.000 aan belasting betalen (30% over 4% rendement per jaar over € 100.000). Daarnaast moet u ook rente betalen over het bedrag dat u te laat heeft betaald. Stel dat deze rente gemiddeld 4% per jaar is geweest. Dan moet u ongeveer € 6.000 aan rente betalen.

Voorbeeld 2: Inkeren voor binnenlands inkomen

Stel dat u in 2019 een klus heeft gedaan waarvoor u € 10.000 heeft ontvangen, maar dat u dit niet heeft opgegeven in uw aangifte inkomstenbelasting over dat jaar. U wilt nu gebruik maken van de inkeerregeling en alsnog aangifte doen van uw niet-aangegeven inkomen. Hoe gaat dat in zijn werk?

U logt in op Mijn Belastingdienst en kijkt of u uw aangifte over 2019 nog kunt verbeteren. Dit kan tot 1 mei 2021. U vult alsnog uw niet-aangegeven inkomen van € 10.000 in bij de rubriek ‘resultaat uit overig werk’. U verstuurt uw verbeterde aangifte naar de Belastingdienst.

De Belastingdienst beoordeelt uw verbeterde aangifte en kijkt of u in aanmerking komt voor de inkeerregeling. Omdat u zich vrijwillig meldt voordat de Belastingdienst op de hoogte is of zal komen van uw niet-aangegeven inkomen, komt u in aanmerking voor de inkeerregeling. U krijgt dan geen boete.

De Belastingdienst berekent hoeveel belasting u moet betalen over uw niet-aangegeven inkomen. Dit hangt af van uw belastbaar inkomen en het belastingtarief dat daarbij hoort. Stel dat uw belastbaar inkomen zonder het niet-aangegeven inkomen € 40.000 was en dat het belastingtarief 38,1% was. Dan moet u over het niet-aangegeven inkomen van € 10.000 ongeveer € 3.800 aan belasting betalen (38,1% over € 10.000). Daarnaast moet u ook rente betalen over het bedrag dat u te laat heeft betaald. Stel dat deze rente 4% per jaar is geweest. Dan moet u ongeveer € 150 aan rente betalen.

U krijgt een brief van de Belastingdienst met de berekening van de verschuldigde belasting en rente. U moet deze bedragen binnen de gestelde termijn betalen.

Door gebruik te maken van de inkeerregeling heeft u geen boete gekregen en kunt u weer met een gerust hart slapen.

Conclusie

De inkeerregeling is een regeling voor mensen die inkomsten of vermogen hebben verzwegen voor de Belastingdienst. Door gebruik te maken van de inkeerregeling kunt u alsnog uw aangifte verbeteren of alsnog aangifte doen van uw niet-aangegeven inkomsten of vermogen. Het voordeel van de inkeerregeling is dat u mogelijk geen boete of een lagere boete krijgt dan wanneer de Belastingdienst er zelf achter komt dat u te weinig belasting heeft betaald. De verschuldigde belasting en rente moet u wel altijd betalen.

Als u gebruik wilt maken van de inkeerregeling, moet u zich vrijwillig melden bij de Belastingdienst voordat u weet of kunt weten dat de Belastingdienst op de hoogte is of zal komen van uw niet-aangegeven inkomsten of vermogen. U kunt dan alsnog aangifte doen of uw aangifte verbeteren, afhankelijk van uw situatie. De Belastingdienst beoordeelt uw melding en kijkt of u in aanmerking komt voor de inkeerregeling.

Het is verstandig om gebruik te maken van de inkeerregeling, omdat u daarmee een boete voorkomt of beperkt, een strafrechtelijke vervolging vermijdt en uw vermogen weer vrij kunt gebruiken. Als u geen gebruik maakt van de inkeerregeling, loopt u het risico dat de Belastingdienst er zelf achter komt dat u te weinig belasting heeft betaald. Dit kan leiden tot hoge boetes, rente en zelfs een gevangenisstraf.

Geef een reactie