Je bekijkt nu Resultaat overige werkzaamheden/ROW

Resultaat overige werkzaamheden/ROW

In dit artikel wil ik u graag informeren over de inkomensbron resultaat uit overige werkzaamheden. Dit is een restcategorie van inkomensbronnen die belast zijn in box 1. In dit artikel ga ik in op de toepassing, voorwaarden en wijze van heffing van de inkomensbron resultaat uit overige werkzaamheden/ROW. Ook zal ik praktische voorbeelden geven om het begrijpelijk te maken voor een breed publiek.

Wat is resultaat uit overige werkzaamheden?

Resultaat uit overige werkzaamheden is een inkomstenbron waarbij er sprake is van inkomen uit werkzaamheden die niet onder de loon- of winstbelasting vallen. Het gaat dus om een restcategorie en komt in beeld als de andere bronnen niet van toepassing zijn. Omdat het om een restcategorie gaat, is het toepassingsbereik zeer breed en niet eenvoudig te omschrijven. Hierna zal wel duidelijker worden wat bedoeld wordt met resultaat overige werkzaamheden/ROW.

Voorwaarden resultaat overige werkzaamheden/ROW

Inkomen dat belast wordt uit resultaat uit overige werkzaamheden/ROW moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Deelname aan het economisch verkeer: Om als bron van inkomen te worden beschouwd, moet er sprake zijn van deelname aan het economisch verkeer. Dit betekent dat de activiteiten of transacties plaatsvinden in het openbaar. Voorbeelden hiervan zijn het verkopen van producten of diensten aan klanten. Hobby’s of transacties in de familiesfeer vallen hier dus buiten. Een kind dat regelmatig de auto van de vader was tegen een vergoeding zal daarom niet deelnemen aan het economisch verkeer.
  • U moet voordeel beogen: Er moet een oogmerk zijn om voordeel te behalen. Dit betekent dat de activiteit of transactie gericht moet zijn op het behalen van een voordeel. Als er activiteiten worden verricht tegen een symbolisch bedrag of afhankelijk is van donaties, is er geen oogmerk om voordeel te behalen.
  • U kunt voordeel verwachten: Er moet een objectieve voordeelsverwachting zijn. Het behalen van voordeel uit de bron moet mogelijk en realistisch zijn zijn. Het behalen van voordeel uit de bron moet mogelijk en realistisch zijn zijn. Aan deze voorwaarden is meestal al voldaan omdat zeer onrealistische werkzaamheden weinig voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een chronisch zieke (hart)patiënt die topsport activiteiten wilt ondernemen.

Indien aan deze 3 voorwaarden is voldaan, is er sprake van een belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan het verrichten van freelance opdrachten, het verzorgen van workshops of het schrijven van boeken. Ook het regelmatig kopen en verkopen van producten op marktplaats met het oogmerk om hier winst mee te maken kan worden gezien als resultaat uit overige werkzaamheden.

Standaard - DeGoedkoopsteNotaris - Vergelijk alle

Grens winst uit onderneming / resultaat uit overige werkzaamheden

Het is soms lastig om het onderscheid te maken tussen een onderneming voor de inkomstenbelasting en ROW. Die grens is ook niet duidelijk te omschrijven omdat het per situatie verschilt.

In het algemeen kan wel gesteld worden dat sneller van een onderneming sprake is als de persoon zich ook als een onderneming presenteert. Bijvoorbeeld door het gebruik van visitekaartes, een handelsnaam gebruikt etc.

Wijze van heffing

Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het tarief voor deze inkomstenbron is hetzelfde als het tarief voor het inkomen uit werk en woning. Dit betekent dat het progressieve tarief van toepassing is, waarbij het tarief stijgt naarmate het inkomen hoger wordt.

Als resultaatgenieter heeft u geen recht op de ondernemersfaciliteiten. U heeft dus geen recht op bijvoorbeeld de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek.

Daarnaast is nog van belang dat een resultaatgenieter een eenvoudige administratie moet bijhouden en dus niet volledig valt onder de bewaarplicht en de administratieplicht.

Voorbeeld

Stel, u bent freelancer en heeft een jaarinkomen uit uw werkzaamheden van €30.000,-. U heeft geen recht op zelfstandigenaftrek of andere aftrekposten. In dat geval wordt uw resultaat uit overige werkzaamheden belast in box 1 van de inkomstenbelasting. U betaalt dan belasting over het gehele bedrag van €30.000,-. Het belastingtarief dat u moet betalen, is afhankelijk van uw totale inkomen. Indien u verder geen inkomsten heeft, betaalt u belasting over het gehele bedrag van €30.000,- tegen het tarief van de eerste schijf, namelijk 36,93% in 2023.

Indien u ook inkomen uit loondienst of een uitkering heeft, dan worden deze inkomsten bij uw resultaat uit overige werkzaamheden opgeteld. Het totale bedrag wordt dan belast tegen het tarief dat geldt voor uw totale inkomen.

Aftrekposten

Net als bij andere inkomstenbronnen zijn er bij het resultaat uit overige werkzaamheden ook aftrekposten mogelijk. Zo zijn er bepaalde kosten die u kunt aftrekken van het resultaat uit overige werkzaamheden, zoals reiskosten, telefoon- en internetkosten en kosten voor een werkruimte thuis. Het is echter belangrijk om hierbij goed te kijken naar de voorwaarden die gelden voor deze aftrekposten, omdat deze kunnen verschillen per kostenpost.

Conclusie

Het resultaat uit overige werkzaamheden is een inkomstenbron waarbij er sprake is van werkzaamheden die niet onder de loon- of winstbelasting vallen. Deze inkomsten worden belast in box 1 van de inkomstenbelasting tegen hetzelfde tarief als het inkomen uit werk en woning. Bij het bepalen van de belasting die u moet betalen, wordt er gekeken naar uw totale inkomen.

Geef een reactie