Je bekijkt nu Weekenduitgaven voor gehandicapten 2023

Weekenduitgaven voor gehandicapten 2023

In de inkomstenbelasting zijn er verschillende aftrekposten waar belastingplichtigen gebruik van kunnen maken om de belastingdruk te verlagen. Een van deze aftrekposten is de aftrek voor weekenduitgaven voor gehandicapten. In dit artikel zal ik ingaan op de weekenduitgaven voor gehandicapten, hoe deze werkt en welke voorwaarden er gelden om hiervoor in aanmerking te komen. Daarnaast zal ik ook enkele praktische voorbeelden geven.

Wat zijn weekenduitgaven voor gehandicapten?

Weekenduitgaven voor gehandicapten zijn extra uitgaven die gedaan worden om gehandicapten in staat te stellen een normaal sociaal leven te leiden. Het gaat hierbij om uitgaven die niet gedaan zouden worden als de gehandicapte niet gehandicapt zou zijn. Voorbeelden van deze uitgaven zijn extra kosten voor vervoer, verblijf en begeleiding tijdens uitstapjes of vakanties.

Welke voorwaarden gelden er

Het gaat om de extra kosten die zijn gemaakt in 2023. Het gaat om verzorging van een ernstig gehandicapt(e) kind, broer of zus, bijvoorbeeld tijdens weekends of vakanties. Het geldt ook voor een ernstig gehandicapte persoon die onder mentorschap of curatele van u staat en wiens persoonlijke belangen worden behartigd door een curator.

Om in aanmerking te komen, moet de gehandicapte persoon ouder zijn dan 21 jaar en doorgaans in een instelling verblijven.

Wanneer is sprake van een ernstig gehandicapt?

Een ernstig gehandicapte persoon is iemand die 24 uur per dag intensieve zorg, toezicht of hulp nodig heeft. Ook geldt dat hij of zij in aanmerking komt voor verblijf in een intramurale inrichting die wordt geregeld door de Wet langdurige zorg (Wlz). Een indicatie voor opname in zo’n inrichting wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Als de gehandicapte persoon in een particuliere instelling verblijft waar dezelfde zorg wordt geboden als in een Wlz-instelling, kan het zijn dat aftrek toch mogelijk is.

Welke kosten komen in aanmerking?

De extra kosten die u heeft gemaakt voor de verzorging thuis van een ernstig gehandicapt(e) persoon, zoals tijdens weekends of vakanties, kunnen worden afgetrokken van de belastingen. Dit geldt ook voor een persoon onder mentorschap of curatele van u. De persoon moet wel 21 jaar of ouder zijn en normaal gesproken in een instelling verblijven.

De hoogte van de aftrek is in 2023 € 12 per dag voor verzorging door de belastingplichtige. Als de gehandicapte wordt opgehaald of teruggebracht door u met de eigen auto, dan is de aftrek €0,21 per kilometer. Het wordt berekend over de reisafstand tussen de plaats waar de gehandicapte verblijft en de plaats waar de belastingplichtige verblijft.

Bij een afstand van bijvoorbeeld 20 km is de aftrek dan 4 × 20 × € 0,21 = € 16,80 per weekendbezoek (heen en terug).

Als de u meer dan één gehandicapte verzorgt, mogen de kosten per gehandicapte worden afgetrokken.

De uitgaven moeten wel drukken en ontvangen vergoedingen verminderen het aftrekbare bedrag. Als de gehandicapte 21 jaar wordt in 2022, wordt de aftrek berekend vanaf de verjaardag.

Voorbeelden

Om de aftrekpost van weekenduitgaven voor gehandicapten te verduidelijken, geef ik enkele voorbeelden:

Voorbeeld 1: Femke heeft een zoon van 10 jaar met een lichamelijke beperking. Ze gaan regelmatig op weekenduitstapjes om haar zoon de kans te geven om sociale contacten op te doen en nieuwe ervaringen op te doen. Tijdens deze uitstapjes maken ze extra kosten voor aangepast vervoer, verblijf en begeleiding. De totale kosten voor deze uitgaven bedragen €2.500 per jaar. Femke verdient €35.000 per jaar. In dit geval kan Femke de volledige €2.500 aftrekken van haar belastbaar inkomen.

Voorbeeld 2: Erik heeft een dochter van 25 jaar met een verstandelijke beperking. Zijn dochter gaat elk jaar op vakantie met een speciale begeleidingsorganisatie voor gehandicapten. De extra kosten voor deze vakantie bedragen €3.500. Erik verdient €50.000 per jaar. In dit geval kan Erik de volledige €3.500 aftrekken van zijn belastbaar inkomen.

Belangrijk om op te merken is dat het niet gaat om de totale kosten van de vakantie, maar alleen om de extra kosten die voortvloeien uit de handicap van de dochter. Het kan dus zijn dat de totale kosten van de vakantie hoger zijn dan de aftrekpost.

Verantwoording van de uitgaven

Om gebruik te kunnen maken van de aftrekpost voor weekenduitgaven voor gehandicapten, is het belangrijk om de uitgaven goed te kunnen verantwoorden. Bewaar daarom alle bonnen en facturen die betrekking hebben op de extra uitgaven die gedaan zijn in het kader van het weekenduitstapje of de vakantie van de gehandicapte. Deze bonnen en facturen moeten kunnen worden overlegd aan de Belastingdienst indien daarom wordt gevraagd.

Conclusie

De aftrekpost voor weekenduitgaven voor gehandicapten kan een welkome verlichting zijn voor de extra kosten die gepaard gaan met het hebben van een handicap. Het is belangrijk om te voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden en om de uitgaven goed te kunnen verantwoorden. Door deze aftrekpost op de juiste manier toe te passen, kan de belastingdruk worden verlaagd en kan er meer financiële ruimte ontstaan om gehandicapten in staat te stellen om een normaal sociaal leven te leiden. Heeft u vragen over deze aftrekpost of wilt u meer informatie? Neem dan contact met mij op.

Geef een reactie