Je bekijkt nu Premies werknemersverzekeringen 2023

Premies werknemersverzekeringen 2023

Als werkgever of werknemer krijgt u te maken met verschillende premies die worden ingehouden op het loon, maar wat zijn deze premies precies en hoe werken ze? In dit artikel ga ik in op de premies werknemersverzekeringen, wat de verzekeringen inhouden en de percentages in 2023.

Wat zijn werknemersverzekeringen?

Werknemersverzekeringen zijn sociale verzekeringen die bedoeld zijn om werknemers te beschermen tegen financiële risico’s bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en ziekte. Deze verzekeringen zijn wettelijk verplicht voor zowel de werkgever als de werknemer in Nederland. De premies voor werknemersverzekeringen worden ingehouden op het loon van de werknemer en afgedragen aan de Belastingdienst door de werkgever.

Er zijn verschillende soorten werknemersverzekeringen in Nederland, namelijk:

 1. Werkloosheidswet (WW): Deze verzekering voorziet in een uitkering bij werkloosheid en is bedoeld om werknemers te ondersteunen die hun baan verliezen.
 2. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA): Deze verzekering voorziet in een uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid en is bedoeld om werknemers financieel te ondersteunen wanneer zij door ziekte of handicap niet meer kunnen werken.
 3. Ziektewet (ZW): Deze verzekering voorziet in een uitkering bij ziekte en is bedoeld om werknemers te ondersteunen die ziek zijn en daardoor niet kunnen werken.
 4. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO): Deze verzekering voorziet in een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en is bedoeld voor werknemers die voor 1 januari 2004 ziek of arbeidsongeschikt zijn geworden.
 5. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong): Deze verzekering voorziet in een uitkering bij arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten die op jonge leeftijd een ziekte of handicap hebben gekregen.

Hoe worden premies werknemersverzekeringen berekend?

De premies werknemersverzekeringen worden berekend op basis van het loon van de werknemer. Hierbij geldt een percentage dat door de overheid wordt vastgesteld. Dit percentage kan jaarlijks veranderen en kan verschillen per type werknemersverzekering. Werkgevers zijn verplicht om de premies correct te berekenen, in te houden op het loon van de werknemer en af te dragen aan de Belastingdienst.

Het percentage voor de WW-premie wordt berekend over het loon tot een bepaald maximum, ook wel het maximum premieloon genoemd. Dit maximum premieloon wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid en kan verschillen per kalenderjaar. Het maximum premieloon wordt gebruikt om te bepalen hoeveel loon er belast wordt met de WW-premie.

Voor de WIA- en ZW-premies geldt eveneens een percentage dat wordt toegepast op het loon van de werknemer, met een maximum premieloon. Het maximum premieloon voor de WIA en ZW wordt ook jaarlijks door de overheid vastgesteld en kan verschillen per kalenderjaar.

Het percentage voor de WAO-premie wordt berekend over het loon van de werknemer, zonder een maximum premieloon. Dit betekent dat de premie wordt berekend over het volledige loon van de werknemer, zonder beperkingen.

Hoogte premies werknemersverzekeringen 2023

 1. Werkloosheidswet (WW)
 • Het premiepercentage, lage premie, is 2,64% voor het jaar 2023.
 • Het premiepercentage, hoge premie, is 7,64% voor het jaar 2023.
 1. Ziektewet (ZW)
 • Premiepercentage: 0,68%
 • Dit is een gemiddeld percentage.
 1. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en WAO
  • Basispremie WAO/WIA over het sv-loon voor grote en middelgrote werkgevers
  • Basispremie WAO/WIA over het sv-loon voor kleine werkgevers

Premiegrenzen 2023

Per 1 januari 2023 zijn er nieuwe maximumpremielonen en maximumbijdragelonen vastgesteld voor de werknemersverzekeringen. Het maximumpremieloon bedraagt nu € 66.956 per jaar, wat kan worden herleid naar andere tijdvakken als volgt: € 5.579,66 per maand, € 5.150,46 per 4 weken, € 1.287,61 per week, en € 257,52 per dag. Deze grenzen zijn van toepassing op de berekening van premies en bijdragen voor sociale verzekeringen en kunnen van invloed zijn op de salarisadministratie en de sociale zekerheidspositie van werknemers. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van deze grenzen en deze correct toe te passen om naleving van de geldende wet- en regelgeving te waarborgen.

Inhouding en Afdracht van premies werknemersverzekeringen

Zoals eerder vermeld, zijn werkgevers verplicht om de premies werknemersverzekeringen correct in te houden op het loon van de werknemer en deze af te dragen aan de Belastingdienst. De inhouding van de premies gebeurt doorgaans automatisch door de werkgever bij het uitbetalen van het salaris aan de werknemer.

De afdracht van de premies aan de Belastingdienst dient te gebeuren binnen een bepaalde termijn, meestal uiterlijk de 15e van de volgende maand. De werkgever is verantwoordelijk voor het juist en tijdig afdragen van de premies aan de Belastingdienst. Bij het niet correct of tijdig afdragen van de premies kunnen er boetes en andere financiële sancties worden opgelegd door de Belastingdienst.

Het is belangrijk voor werkgevers om op de hoogte te zijn van de regels en verplichtingen met betrekking tot de inhouding en afdracht van de premies werknemersverzekeringen. Het niet naleven van deze verplichtingen kan leiden tot financiële gevolgen en juridische geschillen met de Belastingdienst.

Aangifte Loonheffingen

Om aan de verplichtingen omtrent de premies werknemersverzekeringen te voldoen, dienen werkgevers periodiek aangifte te doen bij de Belastingdienst voor de loonheffingen. De Loonheffingen omvatten onder andere de premies werknemersverzekeringen, maar ook andere loonbelastingen zoals de loonbelasting en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).

In de aangifte loonheffingen worden de gegevens van de werknemers, het loon waarover de premies berekend zijn, de berekende premies en andere loonbelastingen, en eventuele andere relevante gegevens vermeld. Op basis van deze aangifte berekent de Belastingdienst het totaalbedrag aan verschuldigde premies en loonbelastingen dat de werkgever dient af te dragen.

Conclusie

Premies werknemersverzekeringen zijn een belangrijk onderdeel van de loonkosten voor werkgevers en dragen bij aan de sociale zekerheid van werknemers in Nederland. Het betreft verschillende verzekeringen, zoals de WW, de ZW en de WIA, die bedoeld zijn om werknemers te beschermen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Werkgevers zijn verplicht om de premies werknemersverzekeringen in te houden op het loon van hun werknemers en deze tijdig en correct af te dragen aan de Belastingdienst.

Geef een reactie