Je bekijkt nu Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties)

Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties)

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is in het leven geroepen om de arbeidsrelaties tussen opdrachtgevers en zzp’ers te verduidelijken. De wet is op 1 mei 2016 ingegaan en heeft als doel om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. In dit artikel zal ik ingaan op de achtergrond en inhoud van de Wet DBA en de gevolgen ervan voor opdrachtgevers en zzp’ers.

Achtergrond van de Wet DBA

De Wet DBA is ontstaan als opvolger van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Met de VAR konden zzp’ers vooraf zekerheid krijgen over hun fiscale status. Opdrachtgevers waren dan gevrijwaard van eventuele naheffingen en boetes. Maar de VAR zorgde ook voor onduidelijkheid en misbruik, met name bij de inzet van zzp’ers in de bouw- en transportsector.

De Wet DBA is bedoeld om deze onduidelijkheid en misbruik tegen te gaan en om de arbeidsrelaties tussen opdrachtgevers en zzp’ers te verduidelijken. De wet is van toepassing op alle sectoren en geldt voor alle opdrachtgevers die gebruik maken van de diensten van zzp’ers.

De gevolgen van de Wet DBA voor opdrachtgevers

De Wet DBA houdt in dat opdrachtgevers en zzp’ers vooraf duidelijke afspraken moeten maken over de aard van de arbeidsrelatie. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een overeenkomst van opdracht, die door de Belastingdienst beoordeeld kan worden op de vraag of er sprake is van een dienstverband of een zelfstandige opdracht. Als er sprake is van een dienstverband, dan moet de opdrachtgever loonheffing inhouden en afdragen, en gelden er verplichtingen

Als opdrachtgever moet u ervoor zorgen dat de arbeidsrelatie met de zzp’er voldoet aan de regels van de Wet DBA. Dit betekent dat er geen sprake mag zijn van een dienstbetrekking tussen de opdrachtgever en de zzp’er. Dit wordt ook wel de ‘geen gezagsverhouding’-eis genoemd.

Om aan deze eis te voldoen, is het belangrijk dat de zzp’er zelfstandigheid toont en vrijheid heeft in de uitvoering van de werkzaamheden. Daarnaast moet de opdrachtgever ervoor zorgen dat er geen sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Dit houdt in dat er geen sprake mag zijn van een arbeidsrelatie die volgens de wet als dienstbetrekking wordt beschouwd, ook al is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst.

Als opdrachtgever kunt u ervoor kiezen om een modelovereenkomst te gebruiken. Dit is een overeenkomst die is opgesteld door de Belastingdienst en die duidelijkheid geeft over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en zzp’er. Het gebruik van een modelovereenkomst is niet verplicht, maar kan wel helpen om aan te tonen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.

Gevolgen van de Wet DBA voor zzp’ers

Voor zzp’ers betekent de Wet DBA dat zij moeten kunnen aantonen dat zij zelfstandig zijn en vrijheid hebben in de uitvoering van hun werkzaamheden. Daarnaast moeten zij ervoor zorgen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking tussen hen en hun opdrachtgever.

Aantonen zelfstandigheid en vrijheid in uitvoering werkzaamheden

Voor zzp’ers is het van groot belang om aan te kunnen tonen dat zij zelfstandig zijn en vrijheid hebben in de uitvoering van hun werkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een modelovereenkomst, waarin de afspraken tussen de zzp’er en de opdrachtgever zijn vastgelegd. De Belastingdienst beoordeelt vervolgens of er sprake is van een dienstbetrekking of niet.

Als uit de beoordeling blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, dan kan de zzp’er opdrachten aannemen zonder dat de opdrachtgever loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen. Als er wel sprake is van een dienstbetrekking, dan moet de opdrachtgever loonheffingen inhouden en afdragen.

Voorkomen van dienstbetrekking

Het is voor zzp’ers van belang om goed op te letten dat er geen sprake is van een dienstbetrekking tussen hen en hun opdrachtgever. Dit kan bijvoorbeeld door vrijheid te hebben in de uitvoering van de werkzaamheden. Als de opdrachtgever te veel controle uitoefent over de werkzaamheden van de zzp’er, kan dit leiden tot de conclusie dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Daarnaast is het belangrijk dat de zzp’er meerdere opdrachtgevers heeft en niet afhankelijk is van één opdrachtgever. Ook moet de zzp’er zelfstandig zijn in het bepalen van de prijs voor zijn werkzaamheden en moet hij zelfstandig kunnen beslissen over de manier waarop hij zijn werkzaamheden uitvoert.

Modelovereenkomsten

Om duidelijkheid te scheppen over de aard van de samenwerking tussen zzp’ers en opdrachtgevers, heeft de overheid modelovereenkomsten opgesteld. Deze overeenkomsten geven aan wat de afspraken zijn tussen de zzp’er en de opdrachtgever en hoe deze afspraken moeten worden uitgevoerd.

Als een zzp’er en opdrachtgever werken volgens een modelovereenkomst, dan is er geen sprake van een dienstbetrekking. De Belastingdienst geeft in dat geval vooraf zekerheid dat er geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden en afgedragen.

Markconforme tarieven en de rol van de Belastingdienst

Het is van belang dat zzp’ers bij het bepalen van hun tarieven rekening houden met de marktconforme tarieven. Als een zzp’er een te hoog tarief rekent, kan dit ervoor zorgen dat hij geen opdrachten meer krijgt, omdat opdrachtgevers liever met goedkopere zzp’ers werken. Aan de andere kant kan een te laag tarief ervoor zorgen dat de zzp’er niet genoeg verdient om zijn bedrijf draaiende te houden. Het bepalen van een marktconform tarief is dus van belang voor zowel de zzp’er als de opdrachtgever.

De Belastingdienst heeft aangegeven dat zij bij het beoordelen van de arbeidsrelatie tussen zzp’ers en opdrachtgevers rekening houden met de marktconforme tarieven. Als een zzp’er een tarief hanteert dat substantieel lager is dan de marktconforme tarieven, kan dit erop wijzen dat hij niet zelfstandig genoeg is. Dit kan dan weer gevolgen hebben voor de beoordeling van de arbeidsrelatie en kan voor de inspecteur aanleiding zijn voor naheffingen en boetes.

Om te bepalen wat marktconforme tarieven zijn, kan de zzp’er gebruik maken van verschillende bronnen, zoals brancheorganisaties, tarievenonderzoeken en vergelijkingssites. Ook kan hij overleggen met collega-zzp’ers en opdrachtgevers om tot een redelijk tarief te komen.

Conclusie

De Wet DBA heeft als doel om schijnzelfstandigheid tegen te gaan en duidelijkheid te scheppen over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en zzp’ers. Dit heeft echter ook tot onzekerheid en onduidelijkheid geleid, zowel bij opdrachtgevers als bij zzp’ers.

Het is van belang dat opdrachtgevers en zzp’ers zich bewust zijn van de criteria die de Belastingdienst hanteert bij het beoordelen van de arbeidsrelatie. Door zoveel mogelijk invulling te geven aan de criteria van zelfstandigheid en het voorkomen van een gezagsverhouding, kunnen zzp’ers en opdrachtgevers duidelijkheid creëren en risico’s vermijden.

Daarnaast is het bepalen van een marktconform tarief van belang voor zowel de zzp’er als de opdrachtgever. Een te hoog tarief kan leiden tot het mislopen van opdrachten, terwijl een te laag tarief kan leiden tot onvoldoende inkomsten. Het is daarom aan te raden om bij het bepalen van de tarieven rekening te houden met de marktconforme tarieven en deze indien mogelijk te vergelijken met tarieven in dezelfde branche of sector.

Geef een reactie