Je bekijkt nu Het Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA)

Het Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA)

Als ondernemer kunt u de btw die u betaalt over uw zakelijke kosten in principe aftrekken als voorbelasting. Maar er zijn uitzonderingen. Sommige kosten hebben namelijk niet alleen een zakelijk, maar ook een privé- of consumptief karakter. Denk bijvoorbeeld aan relatiegeschenken, personeelsvoorzieningen of giften. Voor deze kosten geldt het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA). Dit besluit beperkt of sluit de aftrek van btw op deze kosten uit. In dit artikel leg ik uit wat het BUA inhoudt, voor welke kosten het geldt en hoe u het moet toepassen.

Wat is het doel van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting?

Het doel van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting is om te voorkomen dat de ondernemer een voordeel krijgt ten opzichte van de consument, die de btw op deze kosten niet kan aftrekken. Het BUA zorgt ervoor dat de ondernemer de btw op deze kosten (deels) moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Zo wordt de concurrentievervalsing tussen de ondernemer en de consument tegengegaan.

Het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting geldt alleen voor de ondernemer die de kosten maakt, niet voor de ontvanger van de goederen of diensten. De ontvanger hoeft dus geen btw te betalen over de ontvangen goederen of diensten, tenzij hij daarvoor een vergoeding betaalt aan de ondernemer.

Voor welke kosten geldt het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting?

Er zijn twee hoofdcategorieën waarvoor het BUA de aftrek van btw uitsluit:

 • Het geven van relatiegeschenken en andere giften
 • Het aan het personeel verlenen van bepaalde prestaties

Ik licht deze categorieën hieronder toe.

Relatiegeschenken en andere giften

Onder relatiegeschenken vallen geschenken die een ondernemer om zakelijke redenen of uit vrijgevigheid geeft aan anderen, zoals klanten, leveranciers of zakenrelaties. Onder andere giften vallen verstrekkingen die uit vrijgevigheid plaatsvinden en geen zakelijke reden hebben.

De btw op relatiegeschenken en andere giften is niet aftrekbaar als:

 • De ontvanger van het geschenk de btw voor 70% of meer niet in aftrek zou kunnen brengen als hij het zelf zou kopen
 • De totale waarde van de geschenken per ontvanger per jaar meer dan € 227 (exclusief btw) bedraagt

Dit betekent dat als de ontvanger een particulier is, of een ondernemer die vrijgestelde prestaties verricht, de btw op het geschenk niet aftrekbaar is. Als de ontvanger een ondernemer is die belaste prestaties verricht, is de btw op het geschenk wel aftrekbaar, tenzij de waarde van het geschenk meer dan € 227 per jaar is.

Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel. Zo blijft het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting buiten toepassing als de ondernemer relatiegeschenken geeft aan een buitenlandse relatie, onder bepaalde voorwaarden. Ook hoeft de ondernemer geen btw-correctie te maken als hij voedingsmiddelen doneert aan een voedselbank of als hij gratis medische hulpmiddelen schenkt aan zorginstellingen, zorginrichtingen of huisartsen.

Prestaties aan het personeel

Onder prestaties aan het personeel vallen faciliteiten die de ondernemer aan zijn werknemers beschikbaar stelt, zoals huisvesting, fitness, ontspanning of loon in natura. Ook een kerstpakket of jubileumgeschenk valt hieronder.

De btw op prestaties aan het personeel is niet aftrekbaar als:

 • De prestatie een consumptief karakter heeft
 • De totale waarde van de prestaties per werknemer per jaar meer dan € 227 (exclusief btw) bedraagt

Dit betekent dat als de werknemer geen vergoeding betaalt voor de prestatie, of een symbolisch bedrag dat lager is dan de kostprijs, de btw op de prestatie niet aftrekbaar is. Als de werknemer wel een vergoeding betaalt die gelijk is aan of hoger is dan de kostprijs, is de btw op de prestatie wel aftrekbaar.

Er zijn ook hier enkele uitzonderingen op deze regel. Zo geldt er geen beperking van de aftrek van btw voor sommige prestaties aan het personeel, zoals arbovoorzieningen, reiskostenvergoedingen of studiekostenvergoedingen. Voor de aftrek van btw over eten en drinken voor het personeel geldt een eigen regeling.

Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting toepassen

Als u kosten maakt waarvoor het BUA geldt, moet u aan het einde van het boekjaar nagaan of u een correctie moet maken voor de eerder in aftrek gebrachte btw. Deze correctie moet u verwerken in de btw-aangifte over het laatste tijdvak van het boekjaar. Dit is meestal de aangifte over december of over het vierde kwartaal.

U moet per categorie (relatiegeschenken en giften, prestaties aan het personeel) en per begunstigde (ontvanger of werknemer) bepalen wat de totale waarde van de verstrekkingen is geweest in het boekjaar. Als deze waarde meer dan € 227 bedraagt, moet u de btw over het meerdere corrigeren.

U moet ook rekening houden met eventuele drempelbedragen die gelden voor kleine ondernemers of landbouwers. Als deze drempelbedragen worden overschreden door de BUA-correctie, kan dit gevolgen hebben voor uw recht op vermindering of teruggaaf van btw.

Voorbeelden

Om u een beter beeld te geven van hoe het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting werkt in de praktijk, geven we hieronder enkele voorbeelden.

Voorbeeld 1: relatiegeschenk aan particulier

U geeft als ondernemer een fles wijn ter waarde van € 30 (inclusief € 5,21 btw) cadeau aan uw buurman die jarig is. Uw buurman is geen ondernemer en kan dus geen btw aftrekken. U hebt dus te maken met het BUA.

De waarde van het geschenk is meer dan € 227 per jaar per ontvanger. U moet daarom de btw over dit geschenk corrigeren in uw laatste aangifte van het boekjaar. U moet € 5,21 extra afdragen aan de Belastingdienst.

Voorbeeld 2: relatiegeschenk aan belaste ondernemer

U geeft als ondernemer een laptop ter waarde van € 500 (inclusief € 86,78 btw) cadeau aan uw beste klant die belaste prestaties verricht. Uw klant kan dus wel btw aftrekken. U hebt dus ook te maken met het BUA.

De waarde van het geschenk is meer dan € 227 per jaar per ontvanger. U moet daarom ook hier de btw over dit geschenk corrigeren in uw laatste aangifte van het boekjaar. U moet € 86,78 extra afdragen aan de Belastingdienst.

Voorbeeld 3: personeelsvoorziening zonder vergoeding

U stelt als ondernemer een fitnessruimte ter beschikking aan uw werknemers zonder dat zij daarvoor een vergoeding betalen. De fitnessruimte kost u € 12.000 (inclusief € 2.082,64 btw) per jaar. U hebt dus te maken met het BUA.

De waarde van de prestatie heeft een consumptief karakter en is meer dan € 227 per jaar per werknemer. U hebt tien werknemers die gebruikmaken van de fitnessruimte. U moet daarom ook hier

Voorbeeld 4: personeelsvoorziening met vergoeding

U stelt als ondernemer een bedrijfsauto ter beschikking aan uw werknemer, die deze ook privé mag gebruiken. De werknemer betaalt hiervoor een vergoeding van € 100 per maand aan u. De bedrijfsauto kost u € 24.000 (inclusief € 4.162,81 btw) per jaar. U hebt dus ook te maken met het BUA.

De waarde van de prestatie heeft een consumptief karakter, maar de werknemer betaalt een vergoeding die hoger is dan de kostprijs. De kostprijs is € 24.000 / 12 = € 2.000 per maand. De vergoeding is € 100 x 21/121 = € 17,36 inclusief btw. U moet daarom geen btw-correctie maken voor deze prestatie. U kunt de btw op de bedrijfsauto volledig aftrekken als voorbelasting.

Let op! Voor het privégebruik van de auto van de zaak door uw werknemer geldt ook een aparte btw-correctie.

Gevolgen administratie Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting

Als u kosten maakt waarvoor het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting geldt, moet u een goede administratie bijhouden om te kunnen bepalen of u een btw-correctie moet maken. U moet onder andere de volgende gegevens vastleggen:

 • De datum en de omschrijving van de verstrekking
 • De naam en het adres van de ontvanger of de werknemer
 • De waarde (kostprijs) en de btw van de verstrekking
 • De eventuele vergoeding die de ontvanger of de werknemer betaalt
 • Het totaalbedrag per categorie en per begunstigde per boekjaar

U moet deze gegevens kunnen aantonen met facturen, bonnetjes of andere bewijsstukken. U moet deze gegevens ook verwerken in uw btw-aangifte en uw jaarrekening.

Hoe zit het met het BUA als u zaken doet met andere EU-landen?

Het BUA geldt in principe ook als u zaken doet met andere EU-landen. Dit betekent dat u ook dan een btw-correctie moet maken als u relatiegeschenken of personeelsvoorzieningen verstrekt aan ontvangers of werknemers in andere EU-landen.

Er zijn echter wel enkele bijzonderheden waar u rekening mee moet houden. Zo moet u soms ook rekening houden met de regels van het andere EU-land waar u het geschenk of de prestatie levert. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een intracommunautaire levering of dienst verricht.

Ook kan het zijn dat u geen Nederlandse btw hoeft te corrigeren, maar wel buitenlandse btw moet betalen over het geschenk of de prestatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een afstandsverkoop of een elektronische dienst verricht.

Het is daarom raadzaam om advies in te winnen bij een deskundige op dit gebied als u zaken doet met andere EU-landen.

Conclusie

Het BUA is een complexe regeling die veel vragen kan oproepen bij ondernemers. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de regels en de uitzonderingen die gelden voor uw situatie. Zo kunt u voorkomen dat u te veel of te weinig btw betaalt of aftrekt.

Geef een reactie