Je bekijkt nu CESOP: wat is het en hoe werkt het?

CESOP: wat is het en hoe werkt het?

CESOP staat voor Central Electronic System of Payment information. Het is een nieuw systeem dat de Europese Unie (EU) gaat invoeren om de btw-fraude bij grensoverschrijdende e-commerce te bestrijden. Vanaf 1 januari 2024 moeten alle betalingsdienstaanbieders in de EU gegevens over hun grensoverschrijdende betalingen registreren en rapporteren aan de Belastingdienst. Deze gegevens worden vervolgens opgeslagen en geanalyseerd in een centrale database die door de EU wordt beheerd. In dit artikel leg ik uit wat CESOP inhoudt, voor wie het geldt, wat het in de praktijk betekent en hoe u zich erop kunt voorbereiden.

Wat is CESOP?

Het doel van CESOP is om de btw-kloof in de EU te verkleinen. De btw-kloof is het verschil tussen de verwachte btw-inkomsten en de daadwerkelijk geïnde btw-inkomsten in de EU. Een belangrijke oorzaak van de btw-kloof is de btw-fraude bij grensoverschrijdende e-commerce. Dit is de handel in goederen en diensten via internet tussen verschillende landen.

De EU schat dat er jaarlijks voor ongeveer € 5 miljard aan btw wordt ontdoken bij grensoverschrijdende e-commerce. Dit komt onder andere doordat sommige verkopers geen btw aangeven of afdragen over hun online verkopen aan klanten in andere EU-landen. Ook komt het voor dat sommige verkopers hun omzet kunstmatig verlagen of hun vestigingsplaats verbergen om minder of geen btw te betalen.

Om deze vormen van btw-fraude te bestrijden, heeft de EU besloten om een nieuw systeem in te voeren dat meer inzicht geeft in de grensoverschrijdende betalingsstromen. Door de gegevens over deze betalingen te verzamelen en te analyseren, kan de EU beter controleren of de verkopers aan hun btw-verplichtingen voldoen. Ook kan de EU gerichter actie ondernemen tegen frauduleuze verkopers.

Wat is de wetgeving rond CESOP?

CESOP wordt ingevoerd door middel van een wijziging van de EU-btw-richtlijn (Richtlijn 2006/112/EG) en enkele uitvoeringsmaatregelen. Het gaat om een administratieve verplichting voor betalingsdienstaanbieders in de EU. Deze betalingsdienstaanbieders moeten bepaalde gegevens over hun grensoverschrijdende betalingen bijhouden en rapporteren aan de Belastingdienst. De Belastingdienst moet deze gegevens vervolgens doorsturen naar een centrale database die door de EU wordt beheerd.

De EU-btw-richtlijn is op 18 februari 2020 gewijzigd door Richtlijn (EU) 2020/284. Deze richtlijn wordt ook wel de PSP-CESOP-richtlijn genoemd, waarbij PSP staat voor Payment Service Provider (betalingsdienstaanbieder). De richtlijn moet uiterlijk op 31 december 2023 worden omgezet in nationale wetgeving door alle EU-lidstaten. De nieuwe regels gelden vanaf 1 januari 2024.

De uitvoeringsmaatregelen zijn vastgesteld door Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1674 en Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1675. Deze verordening en dit besluit bevatten nadere regels over onder andere de gegevens die moeten worden gerapporteerd, de wijze van rapportage, de toegang tot en het gebruik van de centrale database en de samenwerking tussen de lidstaten. Deze verordening en dit besluit zijn op 14 september 2021 gepubliceerd en zijn rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten vanaf 1 januari 2024.

Voor welke transacties geldt CESOP?

CESOP geldt voor alle grensoverschrijdende betalingen waarbij de betaler zich in de EU bevindt. Een grensoverschrijdende betaling is een betaling waarbij ten minste één van de volgende situaties zich voordoet:

 • De betaler en de begunstigde bevinden zich in verschillende EU-lidstaten
 • De betaler bevindt zich in een EU-lidstaat en de begunstigde bevindt zich buiten de EU
 • De betaler bevindt zich buiten de EU en de begunstigde bevindt zich in een EU-lidstaat

Een betaling wordt geacht plaats te vinden in het land waar de betaalrekening van de betaler of de begunstigde wordt aangehouden.

Elke betalingsdienstaanbieder die een grensoverschrijdende betaling verwerkt, moet bepaalde gegevens over deze betaling registreren en rapporteren. Er geldt echter een vrijstelling voor de betalingsdienstaanbieder van de betaler als ook de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde zich in dezelfde EU-lidstaat bevindt. Deze vrijstelling geldt niet voor eventuele tussenliggende betalingsdienstaanbieders die bij dezelfde betaling zijn betrokken.

Er geldt ook een drempel voor het rapporteren van gegevens. Een betalingsdienstaanbieder hoeft alleen gegevens te rapporteren als het aantal individuele betalingen aan dezelfde begunstigde meer dan 25 bedraagt in een kalenderkwartaal.

Welke gegevens moeten worden gerapporteerd?

De gegevens die moeten worden gerapporteerd, zijn onder andere:

 • De identificatiegegevens van de betaler, zoals naam, adres, landcode en btw-identificatienummer (indien beschikbaar)
 • De identificatiegegevens van de begunstigde, zoals naam, adres, landcode en btw-identificatienummer (indien beschikbaar)
 • De identificatiegegevens van de betaalrekening van de betaler en/of het unieke transactiekenmerk
 • De identificatiegegevens van
 • de betaalrekening van de begunstigde en/of het unieke transactiekenmerk
 • Het bedrag en de valuta van de betaling
 • De datum van de betaling
 • De aard van de goederen of diensten waarvoor de betaling wordt gedaan (indien beschikbaar)

De betalingsdienstaanbieders moeten deze gegevens binnen 10 werkdagen na het einde van elk kalenderkwartaal rapporteren aan de Belastingdienst. De Belastingdienst moet deze gegevens binnen 20 werkdagen na het einde van elk kalenderkwartaal doorsturen naar de centrale database.

Hoe krijgt u toegang tot en gebruik van de centrale database?

De centrale database wordt beheerd door de Europese Commissie. De Europese Commissie voert analyses uit op de gerapporteerde gegevens en verstrekt op basis daarvan signalen aan de lidstaten. Deze signalen kunnen wijzen op mogelijke gevallen van btw-fraude of -ontduiking.

De lidstaten krijgen toegang tot de centrale database via een beveiligd elektronisch portaal. De lidstaten kunnen alleen de gegevens raadplegen die betrekking hebben op hun eigen grondgebied of op transacties waarbij hun grondgebied is betrokken. De lidstaten kunnen ook verzoeken om toegang tot gegevens van andere lidstaten, onder bepaalde voorwaarden.

De lidstaten moeten de gegevens uit de centrale database gebruiken voor het controleren en innen van de btw. De lidstaten mogen de gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden, zoals het bestrijden van andere vormen van belastingfraude of -ontduiking, het voorkomen en opsporen van witwassen of terrorismefinanciering of het handhaven van andere wetten die verband houden met grensoverschrijdende betalingen.

De lidstaten moeten de gegevens uit de centrale database vertrouwelijk behandelen en beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging. De lidstaten moeten ook voldoen aan de regels voor gegevensbescherming die gelden in de EU.

Wat zijn de gevolgen van CESOP voor uw organisatie?

Als u een betalingsdienstaanbieder bent die grensoverschrijdende betalingen verwerkt, moet u zich voorbereiden op CESOP. U moet onder andere:

 • Nagaan welke gegevens u moet registreren en rapporteren
 • Controleren of u over deze gegevens beschikt en of ze volledig en nauwkeurig zijn
 • Zorgen voor een passend systeem en proces om deze gegevens te verzamelen, op te slaan, te verwerken en te versturen
 • Afstemmen met uw klanten, leveranciers, partners en andere betrokken partijen over de impact van CESOP
 • Voldoen aan uw verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming, beveiliging en compliance

CESOP kan een aanzienlijke impact hebben op uw organisatie, zowel operationeel als financieel. U moet rekening houden met extra kosten, risico’s en administratieve lasten. U moet ook alert zijn op mogelijke controles of onderzoeken door de Belastingdienst of andere autoriteiten.

Conclusie

CESOP is een nieuw systeem dat de EU gaat invoeren om de btw-fraude bij grensoverschrijdende e-commerce te bestrijden. Vanaf 1 januari 2024 moeten alle betalingsdienstaanbieders in de EU gegevens over hun grensoverschrijdende betalingen registreren en rapporteren aan de Belastingdienst. Deze gegevens worden vervolgens opgeslagen en geanalyseerd in een centrale database die door de EU wordt beheerd. CESOP heeft een aanzienlijke impact op de betalingsdienstaanbieders, zowel operationeel als financieel. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de regels en de uitzonderingen die gelden voor uw situatie. Zo kunt u tijdig en adequaat reageren op CESOP.

Geef een reactie