Je bekijkt nu Paulianeus Handelen: Uitleg & Advies

Paulianeus Handelen: Uitleg & Advies

Als u een schuld heeft bij iemand, dan wilt u die natuurlijk zo goed mogelijk aflossen. Maar wat als u niet genoeg geld heeft om al uw schuldeisers te betalen? Of wat als u bang bent dat u binnenkort failliet wordt verklaard? Dan kunt u in de verleiding komen om sommige schuldeisers voor te trekken boven anderen. Bijvoorbeeld door hen extra zekerheid te geven, of door hen goederen of geld te geven die eigenlijk voor andere schuldeisers bestemd waren. Dit wordt paulianeus handelen genoemd, en het is verboden volgens de wet. In dit artikel leggen we uit wat paulianeus handelen inhoudt en welke gevolgen het kan hebben. Daarnaast gaan we in op het paulianeus handelen tegenover de belastingdienst.

Betekenis paulianeus handelen

Paulianeus handelen is een term die afkomstig is uit het Romeinse recht. Het betekent dat u een rechtshandeling verricht die uw schuldeisers benadeelt. Een rechtshandeling is een handeling die een bepaald rechtsgevolg heeft, zoals het aangaan van een overeenkomst, het overdragen van eigendom, of het betalen van een schuld.

Paulianeus handelen is dus niet hetzelfde als fraude of oplichting, want daarbij gaat het om het misleiden van anderen. Bij paulianeus handelen gaat het om het bevoordelen van sommige schuldeisers ten koste van anderen.

Er zijn twee soorten paulianeus handelen: verplichte en onverplichte rechtshandelingen. Een verplichte rechtshandeling is een handeling die u moet verrichten omdat u daartoe wettelijk of contractueel verplicht bent. Bijvoorbeeld het betalen van een opeisbare factuur, of het leveren van een bestelde zaak.

Een onverplichte rechtshandeling is een handeling die u vrijwillig verricht, zonder dat u daartoe verplicht bent. Bijvoorbeeld het schenken van geld of goederen aan iemand, of het stellen van extra zekerheid voor een niet-opeisbare schuld.

Een verplichte rechtshandeling kan paulianeus zijn als u wist dat uw faillissement al was aangevraagd op het moment dat u de handeling verrichtte, of als u samenspande met de andere partij om hem te bevoordelen boven uw andere schuldeisers. Een onverplichte rechtshandeling kan paulianeus zijn als u en de andere partij wisten of behoorden te weten dat uw schuldeisers daardoor benadeeld zouden worden.

Wat zijn de gevolgen van paulianeus handelen?

Als u paulianeus heeft gehandeld, dan kan dat ernstige gevolgen hebben voor u en voor de andere partij waarmee u de rechtshandeling heeft verricht.

Ten eerste kan de curator, die uw faillissement afwikkelt, de rechtshandeling vernietigen. Dat betekent dat de rechtshandeling ongedaan wordt gemaakt, alsof die nooit heeft plaatsgevonden. De curator kan dit doen door een brief te sturen naar de andere partij, waarin hij de vernietiging inroept. De andere partij moet dan alles teruggeven wat hij van u heeft ontvangen, of de tegenprestatie alsnog leveren. Als de andere partij niet meewerkt, dan kan de curator naar de rechter stappen om zijn vordering af te dwingen.

Ten tweede kan de curator u aansprakelijk stellen voor het tekort in uw faillissement. Dat betekent dat u persoonlijk moet opdraaien voor de schulden die niet uit uw boedel kunnen worden betaald. De curator kan dit doen door een vordering in te stellen tegen u bij de rechter. U kunt dan veroordeeld worden tot betaling van een bedrag dat gelijk is aan het bedrag waarmee u uw schuldeisers heeft benadeeld.

Ten derde kunt u strafrechtelijk vervolgd worden voor bankbreuk. Dat is een misdrijf waarop een gevangenisstraf van maximaal zes jaar staat. Bankbreuk houdt in dat u opzettelijk uw schuldeisers heeft benadeeld door uw vermogen te verduisteren, te verminderen, of onbereikbaar te maken. Bijvoorbeeld door goederen te verkopen onder de marktprijs, of door valse schulden te erkennen. Als u wordt verdacht van bankbreuk, dan kan de officier van justitie een strafrechtelijk onderzoek instellen tegen u. U kunt dan worden aangehouden, verhoord, en voor de rechter worden gebracht.

Paulianeus handelen tegenover de Belastingdienst

Een speciale schuldeiser die vaak te maken krijgt met paulianeus handelen is de belastingdienst. De belastingdienst heeft namelijk een wettelijk voorrecht op een groot deel van de vorderingen die zij heeft op een belastingplichtige. Dit betekent dat de belastingdienst voorrang heeft boven andere schuldeisers bij de verdeling van de boedel in een faillissement.

De belastingdienst kan echter ook benadeeld worden door paulianeus handelen van de belastingplichtige of van derden. Bijvoorbeeld als de belastingplichtige goederen verkoopt of weggeeft aan familieleden of vrienden, of als hij zijn schulden aan andere schuldeisers betaalt, terwijl hij zijn belastingschulden onbetaald laat. De belastingdienst kan dan proberen om deze rechtshandelingen te vernietigen met een beroep op de faillissementspauliana.

De belastingdienst kan echter niet zomaar elke rechtshandeling vernietigen. Er moet sprake zijn van een onverplichte rechtshandeling die de verhaalsmogelijkheden van de belastingdienst heeft verminderd, en zowel de belastingplichtige als de andere partij moeten wetenschap van benadeling hebben gehad.

Dit betekent dat zij wisten of behoorden te weten dat de belastingdienst door hun handeling benadeeld zou worden. Dit is niet altijd makkelijk te bewijzen, vooral als de rechtshandeling al lang geleden heeft plaatsgevonden. Daarom heeft de wet een aantal gevallen aangewezen waarin de wetenschap van benadeling wordt vermoed aanwezig te zijn. Dit zijn onder andere de volgende situaties:

  • De rechtshandeling is binnen een jaar voor het faillissement verricht tussen de belastingplichtige en zijn echtgenoot, geregistreerde partner, bloed- of aanverwant in de rechte lijn, of een vennootschap waarmee hij in een groep verbonden is.
  • De rechtshandeling is een schenking of een andere om-niet verrichte rechtshandeling.
  • De rechtshandeling is het stellen van zekerheid voor een bestaande of toekomstige schuld die nog niet opeisbaar was.
  • De rechtshandeling is het voldoen van een niet opeisbare schuld.
  • De rechtshandeling is het aangaan van een overeenkomst waarbij de verplichtingen van de belastingplichtige groter zijn dan die van de andere partij.

In deze gevallen moet de andere partij aantonen dat er geen sprake was van wetenschap van benadeling. Als dat niet lukt, dan kan de belastingdienst de rechtshandeling vernietigen en haar voorrecht uitoefenen op hetgeen zij daardoor terugkrijgt. Zo kan de belastingdienst haar positie als bevoorrechte schuldeiser beschermen tegen paulianeus handelen.

Pauliana voorkomen

Paulianeus handelen is dus een ernstige zaak, die u veel problemen kan opleveren. Hoe kunt u voorkomen dat u in deze situatie terechtkomt? Hier zijn enkele tips:

  • Wees eerlijk en transparant over uw financiële situatie. Als u in financiële moeilijkheden verkeert, of als u een faillissement vreest, dan is het verstandig om daar open over te zijn tegenover uw schuldeisers. Probeer samen met hen tot een regeling te komen, waarbij u rekening houdt met de belangen van alle partijen. Zo kunt u wellicht een faillissement afwenden, of in elk geval de schade beperken.
  • Verricht geen onverplichte rechtshandelingen die uw schuldeisers kunnen benadelen. Als u geen verplichting heeft om iets te doen of te geven aan iemand, doe dat dan ook niet als dat ten koste gaat van uw andere schuldeisers. Denk bijvoorbeeld aan het schenken van geld of goederen aan familieleden of vrienden, of het verstrekken van extra zekerheid aan een bepaalde schuldeiser. Dit kan door de curator worden gezien als een poging om uw vermogen weg te sluizen of te verkleinen.
  • Verricht geen verplichte rechtshandelingen die uw schuldeisers kunnen benadelen, tenzij u daar een goede reden voor heeft. Als u een verplichting heeft om iets te doen of te geven aan iemand, doe dat dan alleen als dat redelijk en noodzakelijk is. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van een opeisbare factuur, of het leveren van een bestelde zaak. Dit kan door de curator worden gezien als een poging om een bepaalde schuldeiser te bevoordelen boven de anderen. Als u echter kunt aantonen dat u daarmee uw bedrijfsvoering heeft willen voortzetten, of dat u daarmee een hogere opbrengst voor uw boedel heeft willen realiseren, dan kunt u wellicht een beroep doen op de redelijkheid en billijkheid.
  • Vraag juridisch advies als u twijfelt over de rechtmatigheid van uw handelingen. Als u niet zeker weet of u paulianeus handelt, of als u wilt weten wat uw rechten en plichten zijn in geval van een dreigend faillissement, dan is het raadzaam om juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde advocaat. Deze kan u helpen om de juiste beslissingen te nemen, en om eventuele geschillen met de curator of de schuldeisers op te lossen.

Conclusie

Paulianeus handelen is het verrichten van rechtshandelingen die uw schuldeisers benadelen in het zicht van een faillissement. Dit is verboden volgens de wet, en kan leiden tot vernietiging, aansprakelijkheid, en strafvervolging. Om paulianeus handelen te voorkomen, is het belangrijk om eerlijk en transparant te zijn over uw financiële situatie, om geen onverplichte of onredelijke rechtshandelingen te verrichten die uw schuldeisers kunnen benadelen

Geef een reactie