Je bekijkt nu Periodieke uitkering: Uitleg & een overzicht

Periodieke uitkering: Uitleg & een overzicht

Periodieke uitkeringen zijn uitkeringen die u krijgt in een reeks van uitkeringen. Het verloop en de duur van deze uitkeringen zijn afhankelijk van een toekomstige onzekere gebeurtenis, bijvoorbeeld een overlijden, een scheiding of een arbeidsongeschiktheid. Een periodieke uitkering is een vorm van inkomen en tellen mee voor de belasting die u moet betalen in box 1: werk en woning. In dit artikel leg ik uit wat periodieke uitkeringen zijn, welke soorten er zijn, hoe u ze moet aangeven en hoe u de waarde ervan kunt berekenen.

Wat is een periodieke uitkering?

Een periodieke uitkering is een uitkering die onderdeel is, of kan zijn, van een reeks uitkeringen, voor zover elke uitkering, op zichzelf, afhankelijk is van een toekomstige onzekere gebeurtenis. Een periodieke uitkering is een persoonsgebonden inkomstenbron en dus belast bij degene die de inkomsten ontvangt. 

Periodieke uitkeringen hebben dus een periodiek karakter en zijn afhankelijk van een onzekere gebeurtenis zoals overlijden.

Voorbeelden van periodieke uitkeringen zijn:

 • Alimentatie: dit zijn betalingen die u krijgt of betaalt voor het levensonderhoud van uw ex-partner of uw kinderen na een scheiding.
 • Lijfrente: dit is een vorm van sparen of beleggen waarbij u periodiek een bedrag ontvangt van een verzekeraar of bank. U kunt zelf bepalen wanneer de lijfrente ingaat en hoe lang deze duurt. Een lijfrente kan bijvoorbeeld dienen als aanvulling op uw pensioen.
 • Nabestaandenpensioen: dit is een pensioenuitkering die u krijgt als uw partner overlijdt. De hoogte en duur van het nabestaandenpensioen hangt af van het pensioenreglement van uw partner.
 • Schadevergoeding: dit is een vergoeding die u krijgt voor de schade die u heeft geleden door bijvoorbeeld een ongeval, een medische fout of een beroepsziekte. Een schadevergoeding kan bestaan uit een eenmalige betaling of uit periodieke betalingen.

Welke soorten van de periodieke uitkering zijn er?

Er zijn verschillende soorten periodieke uitkeringen, afhankelijk van de duur, de ingangsdatum en de afhankelijkheid van iemands leven. We onderscheiden de volgende soorten:

SoortOmschrijving
Levenslange uitkeringEen uitkering die eindigt bij het overlijden van één persoon
Tijdelijke uitkeringEen uitkering die eindigt na een bepaalde periode of bij het overlijden van één persoon
Eeuwigdurende uitkeringEen uitkering die nooit eindigt

Daarnaast kunnen we periodieke uitkeringen indelen naar het moment dat ze ingaan:

MomentOmschrijving
Ingegane uitkeringEen uitkering die al is gestart op de peildatum (1 januari in het jaar waarover u aangifte doet)
Niet-ingegane uitkeringEen uitkering die nog niet is gestart op de peildatum

Hoe geeft u een periodieke uitkering aan?

Als u periodieke uitkeringen ontvangt of betaalt, moet u deze aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting. U moet hierbij rekening houden met de volgende punten:

 • U geeft alleen de uitkeringen aan die u in het betreffende jaar heeft ontvangen of betaald. U hoeft dus niet de toekomstige uitkeringen aan te geven.
 • U geeft de uitkeringen aan in box 1: werk en woning. U moet hierbij het bedrag invullen dat u netto heeft ontvangen of betaald, dus na aftrek van eventuele kosten of inhoudingen.
 • U geeft ook de waarde van de uitkeringen aan in box 3: sparen en beleggen. U moet hierbij de waarde berekenen van de uitkeringen op de peildatum (1 januari in het jaar waarover u aangifte doet). De waarde hangt af van het soort uitkering, de hoogte, de duur en de rente. 
 • U geeft alleen de uitkeringen aan die u in Nederland moet betalen of ontvangt. Als u uitkeringen betaalt of ontvangt uit een ander land, moet u deze mogelijk aangeven in dat land. U kunt dan meestal aftrek krijgen om dubbele belasting te voorkomen.

Voorbeelden van de periodieke uitkering

Om het wat duidelijker te maken, geven we hier twee voorbeelden van periodieke uitkeringen en hoe u deze moet aangeven.

Voorbeeld 1: alimentatie

Stel dat u na uw scheiding alimentatie betaalt aan uw ex-partner. U betaalt € 500 per maand, dus € 6.000 per jaar. Uw ex-partner is 50 jaar oud op de peildatum. De alimentatie stopt als uw ex-partner overlijdt of hertrouwt. De rente is 2%.

In dit geval betaalt u een levenslange uitkering die al is ingegaan. U moet deze als volgt aangeven:

 • In box 1: u vult het bedrag in dat u netto heeft betaald in het betreffende jaar, dus € 6.000.
 • In box 3: u berekent de waarde van de uitkering op de peildatum met behulp van de rekenmethode van de Belastingdienst. U vult hierbij in dat het gaat om een levenslange uitkering die al is ingegaan, dat de jaarlijkse uitkering € 6.000 is, dat de rente 2% is en dat de leeftijd van uw ex-partner 50 jaar is. De rekenhulp geeft dan als waarde € 86.640. Dit bedrag vult u in als een schuld in box 3.

Voorbeeld 2: lijfrente

Stel dat u een lijfrente heeft afgesloten bij een verzekeraar. U heeft hiervoor € 50.000 ingelegd. De lijfrente gaat in als u 65 jaar wordt en keert dan € 3.000 per jaar uit tot uw overlijden. De rente is 3%. U bent 60 jaar oud op de peildatum.

In dit geval ontvangt u een levenslange uitkering die nog niet is ingegaan. U moet deze als volgt aangeven:

 • In box 1: u vult niets in, want u heeft nog geen uitkering ontvangen in het betreffende jaar.
 • In box 3: u berekent de waarde van de uitkering op de peildatum. U vult hierbij in dat het gaat om een levenslange uitkering die nog niet is ingegaan, dat de jaarlijkse uitkering € 3.000 is, dat de rente 3% is, dat uw leeftijd 60 jaar is en dat de ingangsdatum uw 65e verjaardag is. De rekenhulp geeft dan als waarde € 35.280. Dit bedrag vult u in als een bezitting in box 3.

Conclusie

Periodieke uitkeringen zijn een vorm van inkomen die u moet aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting. Er zijn verschillende soorten periodieke uitkeringen, afhankelijk van de duur, de ingangsdatum en de afhankelijkheid van iemands leven. U moet zowel het bedrag dat u ontvangt of betaalt in box 1 aangeven als de waarde van de uitkering op de peildatum in box 3. Periodieke uitkeringen kunnen u helpen om uw inkomen aan te vullen of om uw financiële verplichtingen na te komen. Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de fiscale gevolgen van deze uitkeringen.

Geef een reactie