Je bekijkt nu Rekening-courant DGA 2023

Rekening-courant DGA 2023

Als DGA heeft u waarschijnlijk te maken met een rekening-courantverhouding met uw BV. Een rekening-courant is een lening van de BV aan de DGA en vice versa. Per 1 januari 2023 zijn er nieuwe regels van kracht. Het is belangrijk om de rekening-courantverhouding op een verantwoorde manier te gebruiken, zodat u niet tegen onverwachte fiscale consequenties aanloopt. In dit artikel ga ik dieper in op nieuwe regels inzake de rekening-courant lening voor DGA’s.

Achtergrond Wet excessief lenen

Op 20 december 2022 is het wetsvoorstel genaamd de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap aangenomen door de Eerste Kamer. Deze nieuwe wet zal ingaan per 1 januari 2023 met als eerste peildatum 31 december 2023. Het belangrijkste doel van deze wet is het ontmoedigen van rekening-courant leningen van een vennootschap aan zijn DGA en andere aanmerkelijkbelanghouders (ab-houders). Als de schulden van de ab-houder en zijn partner aan de eigen vennootschap samen meer bedragen dan €700.000 zal er op de peildatum in box 2 van de inkomstenbelasting een fictief regulier voordeel in aanmerking worden genomen.

Het is op dit moment voor ab-houders vaak mogelijk om belastingheffing in box 2 uit te stellen door te lenen van de eigen vennootschap in plaats van dividend uit te keren. Het kabinet wil dit uitstel van belastingheffing en het afstellen hiervan tegengaan met deze maatregel.

Wat is excessief lenen van de DGA?

Excessief lenen betekent dat een DGA geld leent van zijn of haar bv en dit niet (volledig) terugbetaalt. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld het niet aflossen van de lening of het niet betalen van rente over de rekening-courant door de DGA. Als het bedrag van de rekening-courant een DGA hoger is dan €700.000, dan wordt dit gezien als excessief lenen. Excessief lenen is een probleem omdat het de fiscale balans tussen de DGA en zijn of haar bv kan verstoren. Door geld te lenen van de bv kan de DGA belastingheffing ontwijken of uitstellen.

Gevolgen voor de rekening-courant lening van de DGA

Vanaf eind 2023 zal het meerdere van uw schuld aan uw vennootschap bij u worden belast in box 2 met 26,9% inkomstenbelasting, voor zover de totale schuld meer bedraagt dan € 700.000. Indien u een fiscaal partner heeft, geldt dit bedrag van € 700.000 voor u en uw partner samen. Dit maximumbedrag geldt ook als u beiden aanmerkelijkbelanghouder bent van een andere vennootschap.

Als de schuld aan het einde van 2023 meer bedraagt dan € 700.000 en u lost deze later af, dan wordt deze aflossing gezien als een negatief inkomen in box 2. Het negatief inkomen is maximaal gelijk aan het eerder in aanmerking genomen voordeel. Het is mogelijk om dit negatieve inkomen te verrekenen met positieve inkomsten in Box 2. Dit is een manier om dubbele belastingheffing te voorkomen.

Vanaf 2024 zal het tarief voor de inkomstenbelasting in box 2 wijzigen. Het huidige tarief van 26,9% zal veranderen naar 24,5% voor een dividenduitkering tot en met € 67.000 per jaar (voor partners tot een bedrag van € 134.000). Als er per jaar meer inkomsten uit aanmerkelijk belang worden genoten, dan zal het tarief stijgen naar 31%.

Andere situaties

De nieuwe wet ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ heeft ook gevolgen voor andere situaties dan alleen die van de DGA zelf. Een voorbeeld hiervan is wanneer een kind van de aanmerkelijkbelanghouder geld heeft geleend bij de vennootschap. In principe valt ook deze situatie onder de wet, maar hierbij geldt wel een aanvullende drempel van € 700.000 die geldt voor het kind en diens partner samen.

Wanneer het kind dat het geld heeft geleend geen aanmerkelijkbelanghouder is in de vennootschap, wordt het bovenmatige gedeelte van de schuld toegerekend aan de aanmerkelijkbelanghouder. Maar wanneer het kind zelf wel een aanmerkelijk belang heeft in de vennootschap, dan geldt de maatregel voor het kind zelf voor zover de betreffende schulden in totaal hoger zijn dan € 700.000. In de praktijk zal het kind vaak al snel als aanmerkelijkbelanghouder worden beschouwd, bijvoorbeeld als hij of zij één aandeel bezit in dezelfde vennootschap waarin de ouder of fiscaal partner zelf wel een aanmerkelijk belang heeft.

Het is dus belangrijk om bij het lenen van geld van de eigen vennootschap ook rekening te houden met de gevolgen voor eventuele kinderen die hierbij betrokken zijn en om te voorkomen dat zij onbedoeld ook onder de nieuwe wet vallen.

Om welke leningen van de DGA gaat het?

Alle schulden tellen mee bij het bepalen of de drempel van € 700.000 wordt overschreden. De enige uitzondering is eigenwoningschulden met hypotheekrecht op de woning per 31 december 2022.

Het doet er niet toe waarvoor de schulden zijn aangegaan. Ook vorderingen en rechten op de vennootschap worden niet gesaldeerd met schulden aan de vennootschap. Bijgeschreven rente en garantstellingen door de vennootschap tellen wel mee, evenals het doorlenen van gelden van de bv aan de aanmerkelijkbelanghouder door derden. Als een verbonden persoon zonder aanmerkelijk belang bovenmatig leent van de bv, wordt het bovenmatige deel van die schuld toegerekend aan de aanmerkelijkbelanghouder en diens partner, en bij hen belast voor zover dit bovenmatige deel boven de drempel van € 700.000 uitkomt. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij kinderen die lenen van de bv van hun ouders of andersom.

Hoe kunt u de belastingheffing beperken?

U heeft tot en met 2023 de mogelijkheid om bovenmatige leningen af te lossen, voordat de nieuwe maatregel van kracht wordt.

Indien u voldoende liquide middelen heeft, kunt u de lening aflossen met behulp hiervan. Een andere optie is om dividend uit te keren, maar houd er rekening mee dat vanaf 2024 een gesplitst tarief voor box 2-inkomsten van kracht wordt, zie boven.

ls u vastgoed in privé bezit heeft, dan kunt u overwegen om deze te verkopen en de opbrengst te gebruiken om de lening af te lossen, maar hierbij dient u wel rekening te houden met de overdrachtsbelasting die hierbij verschuldigd is. Een tijdelijke vrijstelling van deze belasting is niet opgenomen in de maatregel, omdat het kabinet dit onwenselijk acht om diverse redenen en er meerdere manieren zijn om te anticiperen op de nieuwe wetgeving.

Als alternatief kunt u de schuld (deels) herfinancieren bij een bank, maar wees erop attent dat het kabinet heeft gekozen voor een forfaitaire spaarvariant bij de hersteloperatie box 3, waarbij u niet de volledige schuld mag aftrekken, maar slechts een forfaitair rentebedrag.

Conclusie

De wet excessief lenen heeft grote gevolgen voor de DGA die een rekening-courant heeft bij zijn eigen vennootschap. Het doel van deze wet is om belastingontwijking tegen te gaan door het beperken van de mogelijkheden om belastingvrij vermogen op te bouwen in de bv.

De wet treedt in werking per 1 januari 2023 en dga’s hebben tot dat moment de mogelijkheid om eventuele bovenmatige leningen af te bouwen. Er zijn verschillende opties beschikbaar om dit te doen, zoals aflossen, dividend uitkeren, vastgoed verkopen of overdragen, of herfinancieren. Het is belangrijk dat dga’s zich bewust zijn van deze nieuwe wetgeving en tijdig actie ondernemen om extra belastingheffing te voorkomen.

Geef een reactie