Je bekijkt nu Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI)

Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI)

Een van de bekendste en meest gebruikte fiscale regimes voor beleggingsinstellingen in Nederland is de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI). In dit artikel zal ik ingaan op de vrijgestelde beleggingsinstelling, de voordelen die het biedt en hoe het in de praktijk kan worden toegepast. Ik zal ook enkele voorbeelden geven om de fiscale voordelen van een VBI te verduidelijken.

Wat is een Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI)?

Een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) is een speciale vorm van beleggingsinstelling in Nederland die is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit betekent dat een vrijgestelde beleggingsinstelling geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen over haar beleggingsinkomsten, zoals rente, dividend en koerswinsten. Dit maakt de VBI een aantrekkelijke optie voor beleggers die willen beleggen in Nederlandse beleggingsobjecten en willen profiteren van fiscale voordelen.

Voorwaarden voor een VBI

Om te kunnen profiteren van de fiscale voordelen van een vrijgestelde beleggingsinstelling, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Allereerst moet een vrijgestelde beleggingsinstelling een besloten fonds voor gemene rekening (FGR) zijn, wat betekent dat het een beleggingsfonds is zonder rechtspersoonlijkheid. Dit houdt in dat een VBI geen eigen rechtspersoonlijkheid heeft en wordt behandeld als een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Daarnaast moet een VBI voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Beleggingen: Een VBI moet ten minste 70% van haar vermogen beleggen in vastrentende waarden, zoals obligaties, en/of aandelen in beleggingsfondsen die zelf voldoen aan de 70%-eis. Het overige deel van het vermogen mag vrij worden belegd in andere beleggingen, zoals onroerende zaken of effecten.
  2. Uitkeringen: Een VBI moet jaarlijks ten minste 100% van haar beleggingsresultaat uitkeren aan haar participanten. Dit kan in de vorm van dividend of inkoop van participaties. De participanten worden belast in box 2 van de inkomstenbelasting over de uitkeringen die zij ontvangen.
  3. Beleggers: Alleen particuliere beleggers kunnen deelnemen in een VBI. Institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, zijn uitgesloten van deelname aan een VBI.

Voordelen van een vrijgestelde beleggingsinstelling

Een vrijgestelde beleggingsinstelling biedt verschillende fiscale voordelen voor beleggers, waaronder:

  1. Vrijstelling van vennootschapsbelasting: Een VBI is vrijgesteld van vennootschapsbelasting, wat betekent dat er geen belasting wordt betaald over de beleggingsinkomsten. Dit kan leiden tot aanzienlijke besparingen op de belastingdruk en kan het netto rendement van de beleggingen verhogen.
  2. Uitgestelde belastingheffing: De belastingheffing voor beleggers in een VBI wordt uitgesteld tot het moment van uitkering. Dit betekent dat beleggers in een VBI pas belasting betalen wanneer zij daadwerkelijk uitkeringen ontvangen. Hierdoor kan het vermogen in de VBI langer onbelast blijven groeien, wat kan leiden tot een hoger uiteindelijk rendement.
  3. Mogelijkheid tot optimalisatie van de belastingdruk: Doordat beleggers in een VBI pas belasting betalen bij uitkeringen, hebben zij de mogelijkheid om de belastingdruk te optimaliseren. Zij kunnen bijvoorbeeld de uitkeringen plannen op momenten waarop zij een lager belastingtarief hebben, waardoor zij minder belasting hoeven te betalen. Dit kan leiden tot een efficiëntere belastingplanning en een lagere totale belastingdruk.
  4. Flexibiliteit in beleggingskeuzes: Een VBI heeft de vrijheid om te beleggen in diverse beleggingscategorieën, zoals vastrentende waarden, aandelen en onroerende zaken. Dit geeft beleggers de mogelijkheid om hun beleggingsportefeuille af te stemmen op hun individuele beleggingsdoelen en risicoprofiel. Hierdoor kunnen beleggers hun beleggingen diversifiëren en beter inspelen op marktontwikkelingen.

Voorbeeld 1 vrijgestelde beleggingsinstelling

Familiebeleggingsfonds als vrijgestelde beleggingsinstelling Een praktisch voorbeeld van het gebruik van een VBI is een familiebeleggingsfonds. Stel dat een welvarende familie over aanzienlijk vermogen beschikt en dit vermogen wil beleggen om rendement te genereren voor de familieleden. In plaats van individueel te beleggen en te worden belast in box 3 van de inkomstenbelasting, kan de familie ervoor kiezen om een VBI op te richten als een besloten fonds voor gemene rekening.

Het familiebeleggingsfonds kan beleggen in diverse beleggingscategorieën, zoals obligaties, aandelen en onroerende zaken, en kan jaarlijks uitkeringen doen aan de familieleden. Aangezien de VBI is vrijgesteld van vennootschapsbelasting, worden de beleggingsinkomsten niet belast in de VBI. De familieleden worden belast in box 2 van de inkomstenbelasting over de uitkeringen die zij ontvangen, maar pas op het moment van de uitkeringen. Hierdoor kan de belastingheffing worden uitgesteld en kunnen de familieleden profiteren van de flexibiliteit en optimalisatiemogelijkheden die een VBI biedt.

Voorbeeld 2 vrijgestelde beleggingsinstelling

Een ander voorbeeld van het gebruik van een vrijgestelde beleggingsinstelling is voor beleggingen in vastgoed. Stel dat een belegger geïnteresseerd is in be

leggen in vastgoed, maar de belegger wil belastingvoordeel behalen door de belastingheffing uit te stellen en te optimaliseren. De belegger kan ervoor kiezen om een VBI op te richten en de vastgoedbeleggingen onder te brengen in deze VBI.

De VBI kan de vastgoedbeleggingen exploiteren, bijvoorbeeld door het verhuren van woningen of commercieel vastgoed. De huurinkomsten worden dan belast in de VBI tegen het lage VBI-tarief. Daarnaast kan de VBI gebruik maken van de fiscale faciliteiten voor vastgoedbeleggingen, zoals de fiscale afschrijvingsmogelijkheden en de mogelijkheid om de waarde van het vastgoed te waarderen op de WOZ-waarde in plaats van de kostprijs. Dit kan leiden tot een lagere belastinggrondslag in de VBI en dus tot een lager belastingbedrag.

De belegger kan ervoor kiezen om uitkeringen te doen uit de VBI op momenten waarop hij een lager belastingtarief heeft, bijvoorbeeld na zijn pensioen wanneer zijn inkomen lager is. Hierdoor kan de belastingheffing worden geoptimaliseerd en kan de belegger profiteren van een lager belastingbedrag.

Daarnaast kan de belegger in de VBI gebruik maken van de flexibiliteit in beleggingskeuzes. Zo kan de belegger ervoor kiezen om de vastgoedportefeuille van de VBI aan te passen aan de marktomstandigheden en de beleggingsdoelen van de belegger. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de VBI belegt in verschillende soorten vastgoed, zoals woningen, kantoren, of winkelpanden, afhankelijk van de marktontwikkelingen en de beleggingsstrategie van de belegger.

Belastingplicht en voorwaarden voor een vrijgestelde beleggingsinstelling

Hoewel een vrijgestelde beleggingsinstelling vrijgesteld is van vennootschapsbelasting, zijn er wel enkele voorwaarden waaraan moet worden voldaan om als VBI te worden aangemerkt. Ten eerste moet de VBI een beleggingsinstelling zijn in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit betekent onder andere dat de VBI zich moet houden aan de beleggingsrestricties en verslaggevingsverplichtingen die gelden voor beleggingsinstellingen.

Daarnaast moet de VBI voldoen aan de voorwaarden voor vrijstelling van vennootschapsbelasting zoals opgenomen in artikel 6a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Een belangrijke voorwaarde is dat de VBI minimaal 90% van haar beleggingsresultaat uitkeert aan haar aandeelhouders. Dit betekent dat de VBI jaarlijks minimaal 90% van haar beleggingsresultaat moet uitkeren, bijvoorbeeld in de vorm van dividend. Daarnaast moet de VBI aangemerkt zijn als open commanditaire vennootschap (CV) of als een fonds voor gemene rekening (FGR).

Conclusie

De Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI) is een interessante fiscale structuur voor beleggers die willen investeren in vastgoed en belastingvoordeel willen behalen door de belastingheffing uit te stellen en te optimaliseren. Door vastgoedbeleggingen onder te brengen in een VBI, kan de belegger profiteren van het lage VBI-tarief voor de belastingheffing over huurinkomsten en gebruik maken van fiscale faciliteiten voor vastgoedbeleggingen, zoals afschrijvingsmogelijkheden en waardering op WOZ-waarde. Bovendien biedt de VBI flexibiliteit in beleggingskeuzes en uitkeringsmomenten, waardoor de belegger de belastingheffing kan optimaliseren en kan inspelen op marktomstandigheden.

Geef een reactie