Je bekijkt nu Wet Minimumbelasting (pijler 2): Uitleg & Advies

Wet Minimumbelasting (pijler 2): Uitleg & Advies

De wereldwijde belastinghervorming die in 2022 is overeengekomen door de G20 en de OESO, heeft grote gevolgen voor multinationale ondernemingen. Een van de belangrijkste onderdelen van deze hervorming is pijler 2, die een minimumniveau van belastingheffing voor multinationale groepen vaststelt. Nederland loopt in Europa voorop met de implementatie van pijler 2 en heeft een wetsvoorstel ingediend om deze per 1 januari 2024 in te voeren. Wat houdt pijler 2 precies in en wat betekent dit voor Nederlandse bedrijven? In dit artikel gaan we in op de achtergrond, de inhoud en de gevolgen van het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 .

Betekenis van de wet minimumbelasting

De wet minimumbelasting is een onderdeel van een wereldwijd plan om de belastingheffing van multinationale ondernemingen eerlijker en effectiever te maken. Het plan bestaat uit twee pijlers: pijler 1 en pijler 2. Pijler 1 gaat over de verdeling van de belastingrechten tussen de landen waar een multinational actief is. Pijler 2 gaat over het vaststellen van een minimumniveau van belastingheffing voor multinationals, ongeacht waar ze gevestigd zijn of hun winst verschuiven.

Het doel van minimumbelasting is om belastingontwijking en -concurrentie tegen te gaan. Sommige multinationals maken gebruik van complexe structuren en regelingen om hun winst te verplaatsen naar landen met lage of geen belastingen. Dit leidt tot een verlies aan belastinginkomsten voor andere landen, vooral voor ontwikkelingslanden. Het ondermijnt ook het vertrouwen in het internationale belastingsysteem en de eerlijke concurrentie tussen bedrijven.

Om dit probleem aan te pakken, hebben de leden van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de G20 in oktober 2021 een akkoord bereikt over een mondiale minimumbelasting van 15% voor multinationals met een omzet van meer dan 750 miljoen euro per jaar. Dit betekent dat als een multinational in een land minder dan 15% belasting betaalt over zijn winst, een ander land waar het bedrijf actief is het verschil kan bijheffen. Zo wordt voorkomen dat multinationals onbelaste of laagbelaste winst kunnen opbouwen.

De wet minimumbelasting in de praktijk

Minimumbelasting (pijler 2) bestaat uit twee regels: de inkomensinclusieregel (IIR) en de onderworpenheidsregel (UTR). De IIR geeft het recht aan het land waar het hoofdkantoor van een multinational is gevestigd om een aanvullende belasting te heffen als de buitenlandse dochterondernemingen of vaste inrichtingen minder dan 15% belasting betalen over hun winst. De UTR geeft het recht aan het land waar een multinational activiteiten verricht om een bronbelasting in te houden als de betalingen aan verbonden lichamen in laagbelastende jurisdicties worden gedaan.

Een voorbeeld kan dit verduidelijken.

De wet minimumbelasting: Voorbeeld

Stel dat er een multinational is met een hoofdkantoor in Nederland, een dochteronderneming in Ierland en een vaste inrichting in India. De multinational maakt in totaal 100 miljoen euro winst, waarvan 40 miljoen euro in Ierland, 30 miljoen euro in India en 30 miljoen euro in Nederland. De belastingtarieven zijn respectievelijk 12,5%, 25% en 25%. De multinational betaalt dus 5 miljoen euro belasting in Ierland, 7,5 miljoen euro belasting in India en 7,5 miljoen euro belasting in Nederland.

Als de wet minimumbelasting wordt toegepast, zal Nederland als hoofdkantoorland gebruik maken van de IIR om het verschil tussen de effectieve belastingdruk van de dochteronderneming in Ierland (12,5%) en het minimumtarief van 15% bij te heffen. Dit betekent dat Nederland nog eens 1 miljoen euro belasting zal heffen over de winst van de dochteronderneming in Ierland (40 miljoen euro x (15% – 12,5%)). De totale belasting die de multinational betaalt, wordt dan 21 miljoen euro in plaats van 20 miljoen euro.

India als bronland kan ook gebruik maken van de UTR om een bronbelasting in te houden op betalingen die de vaste inrichting doet aan verbonden lichamen in laagbelastende jurisdicties. Stel dat de vaste inrichting in India 10 miljoen euro rente betaalt aan een verbonden lichaam in Bermuda, waar geen vennootschapsbelasting wordt geheven. India kan dan een bronbelasting van 15% inhouden op deze rentebetaling, wat neerkomt op 1,5 miljoen euro. De totale belasting die de multinational betaalt, wordt dan 22,5 miljoen euro in plaats van 21 miljoen euro.

Gevolgen van de wet minimumbelasting voor Nederland

Nederland is een van de landen die voorop lopen met de implementatie van de wet minimumbelasting. Op 31 mei 2023 heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om de richtlijn van de Europese Unie over minimumbelasting om te zetten in nationale wetgeving. Het wetsvoorstel bevat de IIR en de UTR, die per 1 januari 2024 in werking moeten treden.

De wet minimumbelasting heeft zowel voor- als nadelen voor Nederland. Een voordeel is dat Nederland meer belastinginkomsten kan genereren door de IIR toe te passen op de buitenlandse winsten van Nederlandse multinationals die in laagbelaste landen zijn gevestigd. Een ander voordeel is dat Nederland zijn reputatie als een eerlijk en transparant belastingland kan versterken door mee te werken aan een mondiale oplossing voor belastingontwijking en -concurrentie.

Een nadeel is dat Nederland minder aantrekkelijk kan worden voor buitenlandse multinationals die hun hoofdkantoor of dochterondernemingen in Nederland willen vestigen of houden. Dit kan leiden tot een verlies aan investeringen, werkgelegenheid en innovatie. Een ander nadeel is dat Nederland te maken kan krijgen met dubbele belasting of administratieve lasten als andere landen niet dezelfde regels volgen of andere interpretaties hanteren.

Hoe kunt u zich voorbereiden op minimumbelasting (pijler 2)?

De wet minimumbelasting zal een grote impact hebben op de belastingpositie en -strategie van multinationals. Het is daarom belangrijk om tijdig te anticiperen op de veranderingen en actie te ondernemen om eventuele risico’s of kansen te identificeren en te benutten. Hier zijn enkele tips om u te helpen:

  • Breng uw huidige belastingstructuur en -planning in kaart en analyseer hoe deze worden beïnvloed door minimumbelasting. Houd rekening met zowel de IIR als de UTR en de interactie met andere belastingregels, zoals de anti-misbruikbepalingen, de renteaftrekbeperkingen en de verrekenprijsregels.
  • Evalueer uw effectieve belastingdruk per land en per entiteit en vergelijk deze met het minimumtarief van 15%. Bepaal welke entiteiten of jurisdicties onderhevig zijn aan een aanvullende belastingheffing of een bronbelastinginhouding en hoeveel dit kost.
  • Overweeg mogelijke alternatieven of aanpassingen om uw belastingstructuur en -planning te optimaliseren of te vereenvoudigen. Denk bijvoorbeeld aan het herstructureren of consolideren van uw entiteiten, het herzien van uw financierings- of licentieovereenkomsten, het verplaatsen of diversifiëren van uw activiteiten of het claimen van verrekeningsmogelijkheden of vrijstellingen.
  • Volg de ontwikkelingen op het gebied van minimumbelasting op de voet, zowel op mondiaal, regionaal als nationaal niveau. Houd rekening met de verschillende implementatiedata, tarieven, drempels, definities en uitzonderingen die kunnen gelden in verschillende landen.
  • Communiceer proactief en transparant met uw stakeholders, zoals uw aandeelhouders, klanten, leveranciers, werknemers en toezichthouders. Leg uit wat minimumbelasting inhoudt, wat de gevolgen zijn voor uw bedrijf en welke maatregelen u neemt om hiermee om te gaan.

Conclusie

Minimumbelasting is een belangrijke stap in de richting van een eerlijker en effectiever internationaal belastingsysteem voor multinationals. Het stelt een minimumniveau van belastingheffing vast voor multinationals, ongeacht waar ze gevestigd zijn of hun winst verschuiven. Het beoogt belastingontwijking en -concurrentie te voorkomen en de belastinginkomsten voor alle landen te verhogen.

Minimumbelasting (pijler 2) heeft echter ook gevolgen voor de belastingpositie en -strategie van multinationals. Het kan leiden tot een hogere belastingdruk, een lagere investeringsaantrekkelijkheid, een grotere complexiteit en een hoger risico op dubbele belasting. Het is daarom belangrijk om tijdig te anticiperen op de veranderingen en actie te ondernemen om eventuele risico’s of kansen te identificeren en te benutten.

In dit artikel hebben we uitgelegd wat minimumbelasting (pijler 2) is, hoe het werkt, wat de gevolgen zijn voor Nederland en hoe u zich kunt voorbereiden. We hopen dat u hiermee meer inzicht heeft gekregen in dit actuele en relevante onderwerp. Als u meer wilt weten over minimumbelasting (pijler 2) of andere fiscale kwesties, kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvend gesprek. Wij staan u graag te woord.

Geef een reactie