Je bekijkt nu Vermogensetikettering: Uitleg & Advies Inkomstenbelasting

Vermogensetikettering: Uitleg & Advies Inkomstenbelasting

Als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, dan hebt u te maken met vermogensetikettering. Dit is een term die gebruikt wordt om te bepalen of een bedrijfsmiddel tot uw ondernemingsvermogen of uw privévermogen behoort. Dit heeft gevolgen voor de belastingheffing over de inkomsten en de waardeveranderingen van het bedrijfsmiddel. In dit artikel leggen we uit wat vermogensetikettering is, hoe het werkt en waar u op moet letten.

Wat is een bedrijfsmiddel?

Een bedrijfsmiddel is een zaak die u gebruikt voor het uitoefenen van uw onderneming, zoals een machine, een vervoermiddel, een gebouw, gereedschap, maar ook geld. Een bedrijfsmiddel kan een roerende zaak zijn, zoals een auto of een computer, of een onroerende zaak, zoals een pand of een stuk grond. Een bedrijfsmiddel kan ook een immateriële zaak zijn, zoals een patent of een goodwill.

Waarom is vermogensetikettering belangrijk?

Vermogensetikettering is belangrijk omdat het bepaalt hoe u het bedrijfsmiddel moet verwerken in uw administratie en uw aangifte inkomstenbelasting. Afhankelijk van de keuze die u maakt, kunt u bijvoorbeeld wel of niet afschrijven op het bedrijfsmiddel, investeringsaftrek claimen, btw aftrekken of bijtellen voor privégebruik. Ook bij de verkoop, de overdracht of de staking van uw onderneming kan de keuze voor ondernemingsvermogen of privévermogen gevolgen hebben voor de belastingheffing.

Hoe werkt vermogensetikettering?

Vermogensetikettering houdt in dat u het bedrijfsmiddel aanmerkt als ondernemingsvermogen of als privévermogen. U hebt alleen te maken met vermogensetikettering als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. In de vennootschapsbelasting komt vermogensetikettering niet voor, omdat alle vermogensbestanddelen van een bv of een nv tot het ondernemingsvermogen behoren.

Er zijn drie mogelijkheden voor vermogensetikettering:

  • Verplicht ondernemingsvermogen
  • Verplicht privévermogen
  • Keuzevermogen

Verplicht ondernemingsvermogen

Er is sprake van verplicht ondernemingsvermogen als u het bedrijfsmiddel voor meer dan 90% zakelijk gebruikt. Dit betekent dat u het bedrijfsmiddel op de balans van uw onderneming moet zetten en dat u de kosten en de opbrengsten van het bedrijfsmiddel moet verwerken in uw winst- en verliesrekening. U kunt dan bijvoorbeeld afschrijven op het bedrijfsmiddel, investeringsaftrek claimen en btw aftrekken. Als u het bedrijfsmiddel ook privé gebruikt, moet u een correctie maken voor het privégebruik. Dit kan bijvoorbeeld door een bedrag bij te tellen bij uw winst of door een deel van de btw niet af te trekken.

Een voorbeeld van verplicht ondernemingsvermogen is een bedrijfspand dat u uitsluitend gebruikt voor uw onderneming. Een ander voorbeeld is een auto die u voor meer dan 90% zakelijk rijdt. In dat geval moet u de auto op de balans zetten en jaarlijks een bedrag afschrijven. U kunt ook investeringsaftrek krijgen voor de aanschaf van de auto. Als u de auto ook privé gebruikt, moet u een bijtelling doen voor het privégebruik. Dit is een percentage van de cataloguswaarde van de auto dat u bij uw winst moet optellen. Het percentage hangt af van de CO2-uitstoot van de auto. U moet ook een deel van de btw over de autokosten corrigeren voor het privégebruik.

Verplicht privévermogen

Er is sprake van verplicht privévermogen als u het bedrijfsmiddel voor minder dan 10% zakelijk gebruikt. Dit betekent dat u het bedrijfsmiddel niet op de balans van uw onderneming hoeft te zetten en dat u de kosten en de opbrengsten van het bedrijfsmiddel niet mag verwerken in uw winst- en verliesrekening. U kunt dan bijvoorbeeld niet afschrijven op het bedrijfsmiddel, geen investeringsaftrek krijgen en geen btw aftrekken. Als u het bedrijfsmiddel ook zakelijk gebruikt, mag u wel een aftrekpost claimen voor het zakelijke gebruik. Dit kan bijvoorbeeld door een bedrag af te trekken van uw winst of door een deel van de btw terug te vragen.

Een voorbeeld van verplicht privévermogen is een woonhuis dat u niet gebruikt voor uw onderneming. Een ander voorbeeld is een auto die u voor minder dan 10% zakelijk rijdt. In dat geval hoeft u de auto niet op de balans te zetten en hoeft u geen bijtelling te doen voor het privégebruik. U kunt ook niet afschrijven op de auto, geen investeringsaftrek krijgen en geen btw aftrekken. Als u de auto ook zakelijk gebruikt, mag u wel een aftrekpost claimen voor het zakelijke gebruik. Dit is een bedrag per kilometer dat u van uw winst mag aftrekken. U mag ook een deel van de btw over de autokosten terugvragen.

Keuzevermogen

Er is sprake van keuzevermogen als u het bedrijfsmiddel zowel zakelijk als privé gebruikt, maar niet in een verhouding die leidt tot verplicht ondernemingsvermogen of verplicht privévermogen. Dit betekent dat u zelf mag kiezen of u het bedrijfsmiddel tot uw ondernemingsvermogen of uw privévermogen rekent. U moet wel binnen redelijke grenzen blijven. U kunt bijvoorbeeld niet een bedrijfsmiddel dat u voor 80% zakelijk gebruikt, tot uw privévermogen rekenen. Uw keuze heeft gevolgen voor de belastingheffing over de inkomsten en de waardeveranderingen van het bedrijfsmiddel.

Een voorbeeld van keuzevermogen is een computer die u zowel zakelijk als privé gebruikt. U mag zelf kiezen of u de computer op de balans zet of niet. Als u de computer tot uw ondernemingsvermogen rekent, kunt u afschrijven op de computer, investeringsaftrek krijgen en btw aftrekken. U moet dan wel een correctie maken voor het privégebruik. Als u de computer tot uw privévermogen rekent, kunt u niet afschrijven op de computer, geen investeringsaftrek krijgen en geen btw aftrekken. U mag dan wel een aftrekpost claimen voor het zakelijke gebruik.

Hoe maakt u de keuze voor vermogensetikettering?

U maakt de keuze voor vermogensetikettering op het moment dat u het bedrijfsmiddel aanschaft, huurt of leaset. U moet de keuze vastleggen in uw administratie en uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt de keuze in principe niet meer wijzigen, tenzij er sprake is van een bijzondere omstandigheid, zoals een wetswijziging of een ingrijpende verandering in het gebruik van het bedrijfsmiddel. U kunt de keuze wel herzien tot het moment dat de aanslag voor het jaar waarin u de keuze hebt gemaakt, onherroepelijk vaststaat. Dit is het geval als er binnen de geldende termijn geen bezwaar of beroep meer mogelijk is tegen de aanslag.

Waar moet u op letten bij vermogensetikettering?

Bij vermogensetikettering moet u op een aantal zaken letten, zoals:

  • Het gebruik van het bedrijfsmiddel. U moet bepalen in welke mate u het bedrijfsmiddel zakelijk of privé gebruikt. Dit kan soms lastig zijn, bijvoorbeeld als u een bedrijfsmiddel gebruikt voor gemengde doeleinden, zoals een telefoon of een internetaansluiting.
  • De fiscale gevolgen van het bedrijfsmiddel. U moet rekening houden met de belastingheffing over de inkomsten en de waardeveranderingen van het bedrijfsmiddel. Dit kan per situatie verschillen, afhankelijk van de keuze die u maakt voor vermogensetikettering. U moet bijvoorbeeld rekening houden met de afschrijving, de investeringsaftrek, de btw, de bijtelling, de verkoopwinst of het verlies, en de stakingswinst of het verlies.
  • De administratieve verplichtingen van het bedrijfsmiddel. U moet het bedrijfsmiddel op een juiste manier verwerken in uw administratie en uw aangifte inkomstenbelasting. U moet bijvoorbeeld het bedrijfsmiddel op de balans zetten als u het tot uw ondernemingsvermogen rekent, en de kosten en de opbrengsten van het bedrijfsmiddel verwerken in uw winst- en verliesrekening. U moet ook een sluitende rittenadministratie bijhouden als u een auto gebruikt voor uw onderneming.
  • De toekomstige ontwikkelingen van het bedrijfsmiddel. U moet rekening houden met de mogelijkheid dat het gebruik of de waarde van het bedrijfsmiddel in de toekomst verandert. Dit kan gevolgen hebben voor de vermogensetikettering en de belastingheffing. U moet bijvoorbeeld rekening houden met de kans dat u het bedrijfsmiddel verkoopt, overdraagt of stopt met uw onderneming.

Conclusie

Vermogensetikettering is een belangrijk onderwerp voor ondernemers voor de inkomstenbelasting. Het bepaalt of een bedrijfsmiddel tot het ondernemingsvermogen of het privévermogen behoort. Dit heeft gevolgen voor de belastingheffing over de inkomsten en de waardeveranderingen van het bedrijfsmiddel. Er zijn drie mogelijkheden voor vermogensetikettering: verplicht ondernemingsvermogen, verplicht privévermogen en keuzevermogen.

U maakt de keuze voor vermogensetikettering op het moment dat u het bedrijfsmiddel aanschaft, huurt of leaset. U moet de keuze vastleggen in uw administratie en uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt de keuze in principe niet meer wijzigen, tenzij er sprake is van een bijzondere omstandigheid. U moet rekening houden met een aantal zaken bij vermogensetikettering, zoals het gebruik, de fiscale gevolgen, de administratieve verplichtingen en de toekomstige ontwikkelingen van het bedrijfsmiddel

Geef een reactie