Je bekijkt nu Akte Van Cessie: Uitleg & Advies

Akte Van Cessie: Uitleg & Advies

Dit artikel gaat in op de akte van cessie. Dit is een document waarmee u een vordering of een recht kunt overdragen aan een ander persoon of bedrijf. Dit kan handig zijn als u uw schuld wilt aflossen, uw factuur wilt verkopen, uw verzekering wilt overdragen of uw auteursrecht wilt exploiteren. Maar hoe werkt een akte van cessie precies? Wat zijn de voorwaarden, de voordelen en de nadelen ervan? En hoe kunt u een akte van cessie opstellen en meedelen? In dit artikel leggen we u alles uit wat u moet weten over akte van cessie.

Wat is een akte van cessie?

Een akte van cessie is een document waarmee u een vordering of een recht op een ander persoon of bedrijf kunt overdragen. Dit wordt ook wel cessie genoemd. Cessie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een schuld aan een schuldeiser over te dragen aan een andere partij, die dan de nieuwe schuldeiser wordt. Dit kan handig zijn als u uw schuld niet kunt betalen, of als u uw schuld wilt verkopen aan iemand anders.

Een akte van cessie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om geldig te zijn. Zo moet de akte schriftelijk zijn, moet de akte de vordering of het recht duidelijk omschrijven, en moet de akte de wil van de overdrager en de verkrijger tot de overdracht uitdrukken. Bovendien moet de akte worden meegedeeld aan de debiteur, dat wil zeggen de persoon of het bedrijf die de vordering of het recht verschuldigd is. Pas na deze mededeling is de cessie voltooid en kan de verkrijger de vordering of het recht uitoefenen.

Waarom een akte van cessie gebruiken?

Een akte van cessie kan verschillende voordelen hebben voor de betrokken partijen. Voor de overdrager kan een akte een manier zijn om van een lastige of oninbare vordering af te komen, of om geld te krijgen voor een vordering die pas later opeisbaar is. De verkrijger kan een akte een kans zijn om een vordering met korting te kopen, of om een recht te verwerven dat anders niet beschikbaar zou zijn. Voor de debiteur kan een akte van cessie weinig veranderen, behalve dat hij of zij te maken krijgt met een andere schuldeiser of rechthebbende.

Een akte van cessie kan ook nadelen hebben voor de betrokken partijen. Voor de overdrager kan een akte betekenen dat hij of zij afstand doet van een potentieel waardevolle vordering of recht, of dat hij of zij aansprakelijk blijft voor de vordering of het recht als de verkrijger deze niet kan innen of uitoefenen. De verkrijger kan een akte betekenen dat hij of zij een risico neemt om een vordering of recht te kopen die misschien niet geldig, opeisbaar of afdwingbaar is, of dat hij of zij te maken krijgt met verweer of verzet van de debiteur. Voor de debiteur kan een akte van cessie betekenen dat hij of zij geen invloed heeft op de overdracht van de vordering of het recht, of dat hij of zij extra kosten of moeilijkheden ondervindt om de vordering of het recht te betwisten of te voldoen.

Hoe een akte van cessie opstellen?

Een akte van cessie moet schriftelijk worden opgesteld en ondertekend door de overdrager en de verkrijger. De akte moet de volgende gegevens bevatten:

 • De naam, het adres en het identificatienummer van de overdrager en de verkrijger
 • De naam, het adres en het identificatienummer van de debiteur
 • De aard, de omvang en de oorsprong van de vordering of het recht
 • De datum en de plaats van de overdracht
 • De prijs of de tegenprestatie van de overdracht
 • De verklaring dat de overdrager en de verkrijger de overdracht willen en dat de overdrager afstand doet van de vordering of het recht ten gunste van de verkrijger
 • De handtekening van de overdrager en de verkrijger

Een akte van cessie kan ook andere bepalingen bevatten, zoals:

 • De garanties of de voorbehouden van de overdrager of de verkrijger
 • De rechten en de plichten van de overdrager of de verkrijger na de overdracht
 • De wijze en de termijn van de betaling of de levering van de vordering of het recht
 • De geschillenregeling of de rechtskeuze bij een conflict over de overdracht

Een akte van cessie kan worden opgesteld door de partijen zelf, of door een advocaat of een notaris. Het hoeft niet per se in een notariële akte te worden vastgelegd, tenzij de wet dit vereist voor bepaalde soorten vorderingen of rechten, zoals onroerende zaken of intellectuele eigendomsrechten.

Hoe een akte van cessie meedelen?

Een akte van cessie moet worden meegedeeld aan de debiteur om de cessie te voltooien. De mededeling kan schriftelijk of mondeling gebeuren, maar het is aan te raden om dit schriftelijk te doen om bewijsproblemen te voorkomen. Ook moet de mededeling de debiteur informeren over de overdracht van de vordering of het recht, en de debiteur verzoeken om voortaan aan de verkrijger te betalen of te presteren.

De mededeling kan worden gedaan door de overdrager of de verkrijger, of door een derde namens hen. De mededeling kan worden gedaan op elk moment na de overdracht, maar het is aan te raden om dit zo snel mogelijk te doen om verwarring of vertraging te voorkomen. Het kan worden gedaan per brief, e-mail, telefoon, sms, of een ander communicatiemiddel.

De mededeling moet de volgende gegevens bevatten:

 • De naam, het adres en het identificatienummer van de overdrager en de verkrijger
 • De naam, het adres en het identificatienummer van de debiteur
 • De aard, de omvang en de oorsprong van de vordering of het recht
 • De datum en de plaats van de overdracht
 • De verklaring dat de overdracht heeft plaatsgevonden en dat de debiteur voortaan aan de verkrijger moet betalen of presteren
 • Een kopie of een verwijzing naar de akte van cessie

Gevolgen

Een akte van cessie heeft verschillende gevolgen voor de betrokken partijen. Voor de overdrager betekent een akte van cessie dat hij of zij de vordering of het recht niet meer kan uitoefenen of overdragen aan een ander. De overdrager kan ook niet meer profiteren van eventuele voordelen of verhogingen van de vordering of het recht. De overdrager kan wel nog aansprakelijk zijn voor eventuele gebreken of verplichtingen die verbonden zijn aan de vordering of het recht, tenzij de akte anders bepaalt.

Voor de verkrijger betekent een akte van cessie dat hij of zij de vordering of het recht kan uitoefenen of overdragen aan een ander. De verkrijger kan ook profiteren van eventuele voordelen of verhogingen van de vordering of het recht. De verkrijger kan echter ook te maken krijgen met eventuele gebreken of verplichtingen die verbonden zijn aan de vordering of het recht, tenzij de akte van cessie anders bepaalt.

Voor de debiteur betekent een akte van cessie dat hij of zij niet meer aan de overdrager moet betalen of presteren, maar aan de verkrijger. De debiteur kan ook niet meer een beroep doen op eventuele verweermiddelen of verrekeningen die hij of zij had tegen de overdrager, maar alleen tegen de verkrijger. De debiteur kan echter wel nog een beroep doen op eventuele nietigheids- of vernietigingsgronden die de overdracht aantasten, of op eventuele opschortings- of ontbindingsgronden die de vordering of het recht beïnvloeden.

Voorbeelden

Een akte van cessie kan worden gebruikt voor verschillende soorten vorderingen of rechten, zoals:

 • Een factuur: Een leverancier kan een factuur voor geleverde goederen of diensten overdragen aan een factoringbedrijf, dat de factuur betaalt aan de leverancier en vervolgens de factuur int bij de klant. De leverancier en het factoringbedrijf moeten een akte van cessie opstellen en meedelen aan de klant, die dan aan het factoringbedrijf moet betalen.
 • Een lening: Een kredietverstrekker kan een lening die hij of zij heeft verstrekt aan een kredietnemer overdragen aan een andere kredietverstrekker, die de lening overneemt en de rente en de aflossing ontvangt. De kredietverstrekker en de nieuwe kredietverstrekker moeten een akte van cessie opstellen en meedelen aan de kredietnemer, die dan aan de nieuwe kredietverstrekker moet betalen.
 • Een verzekering: Een verzekerde kan een verzekering die hij of zij heeft afgesloten bij een verzekeraar overdragen aan een andere verzekerde, die de verzekering overneemt en de premie betaalt. De verzekerde en de nieuwe verzekerde moeten een akte van cessie opstellen en meedelen aan de verzekeraar, die dan de nieuwe verzekerde als begunstigde erkent.
 • Een auteursrecht: Een auteur kan een auteursrecht dat hij of zij heeft op een werk overdragen aan een uitgever, die het werk mag publiceren en exploiteren. De auteur en de uitgever moeten een akte van cessie opstellen en registreren bij de auteursrechtenorganisatie, die dan de uitgever als rechthebbende registreert.

Tips

Een akte van cessie is een belangrijk document dat juridische gevolgen heeft voor de betrokken partijen. Daarom is het verstandig om de volgende tips in acht te nemen bij het opstellen, meedelen of ontvangen van een akte:

 • Controleer de identiteit en de bevoegdheid van de overdrager, de verkrijger en de debiteur
 • Controleer de geldigheid, de opeisbaarheid en de afdwingbaarheid van de vordering of het recht
 • Controleer de voorwaarden, de garanties en de voorbehouden van de overdracht
 • Controleer de wijze, de termijn en de kosten van de betaling of de levering van de vordering of het recht
 • Controleer de geschillenregeling, de rechtskeuze en de bevoegde rechter bij een conflict over de overdracht
 • Bewaar een kopie of een origineel van de akte van cessie en de mededeling
 • Raadpleeg een advocaat of een notaris bij twijfel of onduidelijkheid over de akte van cessie

Conclusie

Een akte van cessie is een document waarmee u een vordering of een recht kunt overdragen aan een ander persoon of bedrijf. Dit kan verschillende redenen en gevolgen hebben voor de betrokken partijen. Dit moet schriftelijk worden opgesteld en ondertekend door de overdrager en de verkrijger, en moet worden meegedeeld aan de debiteur. Het kan worden gebruikt voor verschillende soorten vorderingen of rechten, zoals een factuur, een lening, een verzekering of een auteursrecht. Een akte is een belangrijk document dat juridische gevolgen heeft voor de betrokken partijen. Daarom is het verstandig om de tips in dit artikel te volgen bij het opstellen, meedelen of ontvangen van een akte.

Geef een reactie