Je bekijkt nu ASC 740: Een overzicht

ASC 740: Een overzicht

ASC 740 is de afkorting voor Accounting Standards Codification (ASC) Topic 740, Income Taxes. Dit is een richtlijn die bedrijven moeten volgen om de effecten van belastingen op basis van inkomen te boekhouden en te rapporteren in hun financiële overzichten. In dit artikel leggen we uit wat ASC 740 inhoudt, waarom het belangrijk is en hoe het werkt in de praktijk. We geven ook enkele voorbeelden van hoe ASC 740 van invloed kan zijn op de belastingpositie van een bedrijf.

Wat is ASC 740?

ASC 740 is gebaseerd op de vermogens- en schuldenmethode, die de nadruk legt op de waardering van de huidige en uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Een belastingvordering is een bedrag dat een bedrijf verwacht terug te krijgen van de belastingdienst, terwijl een belastingschuld een bedrag is dat een bedrijf verwacht te betalen aan de belastingdienst.

Een huidige belastingvordering of -verplichting is het geschatte bedrag dat betaalbaar of terugvorderbaar is over het lopende boekjaar op basis van de toepasselijke belastingwetgeving. Een uitgestelde belastingvordering of -verplichting is het geschatte bedrag dat betaalbaar of terugvorderbaar is in toekomstige boekjaren als gevolg van tijdelijke verschillen of overdraagbare verliezen.

Tijdelijke verschillen zijn verschillen tussen de boekwaarde van een actief of passief in de balans en de fiscale grondslag daarvan. Fiscale grondslag is het bedrag dat wordt gebruikt voor het berekenen van de belastbare winst of het verlies. Tijdelijke verschillen kunnen leiden tot uitgestelde belastingvorderingen of -verplichtingen, afhankelijk van of ze een toekomstige belastbare winst of een toekomstig aftrekbaar verlies zullen genereren.

Overdraagbare verliezen zijn verliezen die niet volledig kunnen worden afgetrokken in het huidige boekjaar, maar die kunnen worden overgedragen naar toekomstige boekjaren om de belastbare winst te verminderen. Overdraagbare verliezen kunnen leiden tot uitgestelde belastingvorderingen, mits er voldoende toekomstige belastbare winst wordt verwacht om ze te realiseren.

Waarom is ASC 740 belangrijk?

ASC 740 is belangrijk omdat het bedrijven helpt om een getrouw beeld te geven van hun financiële positie en resultaten met betrekking tot belastingen op basis van inkomen. Het zorgt ervoor dat bedrijven rekening houden met alle relevante aspecten van hun belastingpositie, zoals:

  • De huidige en toekomstige belastingtarieven en -wetgeving
  • De timing en waarschijnlijkheid van het innen of betalen van belastingen
  • De onzekerheid en risico’s die gepaard gaan met belastingposities
  • De openstaande geschillen of controles met betrekking tot belastingzaken
  • De planning en strategieën om de belastingdruk te optimaliseren

Door ASC 740 toe te passen, kunnen bedrijven hun effectieve belastingtarief berekenen, dat het percentage is dat het totale bedrag aan belastingen op basis van inkomen weergeeft ten opzichte van de winst vóór belastingen. Het effectieve belastingtarief kan afwijken van het nominale belastingtarief, dat het wettelijke tarief is dat wordt toegepast op de belastbare winst.

Hoe werkt ASC 740 in de praktijk?

Om ASC 740 in de praktijk toe te passen, moeten bedrijven de volgende stappen volgen:

  • Bepaal de huidige belastingvordering of -verplichting voor elk rechtsgebied waarin het bedrijf actief is, door het belastbare inkomen of verlies te vermenigvuldigen met het toepasselijke belastingtarief.
  • Bepaal de uitgestelde belastingvordering of -verplichting voor elk rechtsgebied, door de tijdelijke verschillen en overdraagbare verliezen te identificeren en te waarderen tegen het verwachte toekomstige belastingtarief.
  • Evalueer de realiseerbaarheid van de uitgestelde belastingvorderingen, door rekening te houden met de beschikbare belastingplanningstrategieën en de verwachte toekomstige belastbare winst. Indien nodig, voorzie een waarderingscorrectie om de uitgestelde belastingvorderingen te verminderen tot het bedrag dat waarschijnlijk zal worden gerealiseerd.
  • Herken en meet de onzekerheid over de belastingposities, door een tweeledige benadering toe te passen. Ten eerste, bepaal of het waarschijnlijk is dat de belastingpositie stand zal houden bij een eventuele controle. Ten tweede, schat het grootste bedrag aan voordeel dat waarschijnlijker wel dan niet zal worden gerealiseerd. Boek alleen het geschatte bedrag als een belastingvoordeel in de financiële overzichten.
  • Presenteer en onthul de huidige en uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen in de balans, en de huidige en uitgestelde belastinglast of -bate in de winst-en-verliesrekening. Geef ook voldoende informatie in de toelichting om de gebruikers van de financiële overzichten in staat te stellen de aard en omvang van de belastingposities te begrijpen.

Voorbeeld van ASC 740

Om te illustreren hoe ASC 740 werkt, geef ik hieronder een voorbeeld van hoe het van invloed kan zijn op de belastingpositie van een bedrijf.

Voorbeeld uitgestelde belastingverplichting als gevolg van afschrijving

Stel dat een bedrijf een machine koopt voor €100.000 en deze afschrijft over een periode van 10 jaar volgens de lineaire methode voor boekhoudkundige doeleinden. Voor fiscale doeleinden mag het bedrijf echter gebruik maken van een versnelde afschrijvingsmethode, waardoor het meer kosten kan aftrekken in de eerste jaren. Het belastingtarief is 25% voor alle jaren.

De boekwaarde en fiscale grondslag van de machine zijn als volgt:

JaarBoekwaardeFiscale grondslagTijdelijk verschil
0€100.000€100.000€0
1€90.000€80.000€10.000
2€80.000€60.000€20.000
3€70.000€40.000€30.000
4€60.000€20.000€40.000
5€50.000€0€50.000
6€40.000€0€40.000
7€30.000€0€30.000
8€20.000€0€20.000
9€10.000€0€10.000
10€0€0€0

Het tijdelijke verschil is positief, wat betekent dat het bedrijf meer kosten heeft afgetrokken voor fiscale doeleinden dan voor boekhoudkundige doeleinden. Dit leidt tot een uitgestelde belastingschuld, die wordt berekend door het tijdelijke verschil te vermenigvuldigen met het verwachte toekomstige belastingtarief.

Conclusie

ASC 740 is een belangrijke richtlijn voor de boekhouding en rapportering van belastingen op basis van inkomen. Het helpt bedrijven om een getrouw beeld te geven van hun belastingpositie en hun effectieve belastingtarief. Het vereist dat bedrijven de huidige en uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen waarderen, rekening houdend met alle relevante factoren, zoals de belastingwetgeving, de timing, de onzekerheid en de planning. Het vereist ook dat bedrijven voldoende informatie verstrekken in de toelichting om de gebruikers van de financiële overzichten in staat te stellen de aard en omvang van de belastingposities te begrijpen.

Geef een reactie