Je bekijkt nu Balansposten Uitgelegd

Balansposten Uitgelegd

Balansposten zijn de onderdelen van een balans. Een balans is een overzicht van de financiële situatie van een onderneming, instelling of persoon op een bepaald moment. Een balans laat zien wat u bezit, wat u schuldig bent en hoeveel eigen vermogen u heeft. In dit artikel leggen we uit wat balansposten zijn, waarom ze belangrijk zijn en hoe u ze kunt opstellen. Ik geef ook enkele voorbeelden van balansposten om het duidelijker te maken.

Wat zijn balansposten?

Balansposten zijn de verschillende categorieën van bezittingen, schulden en eigen vermogen die op een balans staan. Ze worden verdeeld over twee kanten: de debetzijde (links) en de creditzijde (rechts). De debetzijde toont de bezittingen of activa van de onderneming. De creditzijde toont de schulden of passiva en het eigen vermogen van de onderneming.

De balansposten worden altijd in een vaste volgorde geplaatst, van minst naar meest liquide. Liquide betekent hoe makkelijk iets in geld kan worden omgezet. Aan de debetzijde begint u met de vaste activa, dan de vlottende activa en als laatste de liquide middelen. Aan de creditzijde begint u met het eigen vermogen, dan de langlopende schulden en als laatste de kortlopende schulden.

De balans moet altijd in evenwicht zijn, wat betekent dat de debetzijde en de creditzijde op hetzelfde bedrag moeten uitkomen. Dit komt omdat elke bezitting gefinancierd moet worden door een schuld of door eigen vermogen. De formule voor de balans is:

Activa = Passiva + Eigen vermogen

Waarom zijn balansposten belangrijk?

Balansposten zijn belangrijk omdat ze inzicht geven in de financiële positie en prestatie van een onderneming. Door naar de balansposten te kijken, kunt u bijvoorbeeld zien:

 • Hoeveel geld u heeft en hoeveel geld u nog moet ontvangen of betalen.
 • Hoeveel u heeft geïnvesteerd in vaste activa zoals machines, gebouwen of voertuigen.
 • Hoeveel voorraad u heeft en hoe snel u die kunt verkopen.
 • Hoeveel schuld u heeft en hoe lang u die nog moet aflossen.
 • Hoeveel eigen vermogen u heeft opgebouwd en hoeveel winst of verlies u heeft gemaakt.
 • Hoe solvabel, liquide en rendabel u bent als onderneming.

Balansposten zijn ook belangrijk voor externe partijen zoals banken, investeerders, leveranciers of klanten. Zij kunnen aan de hand van de balansposten beoordelen of ze zaken willen doen met uw onderneming. Bijvoorbeeld:

 • Een bank kan kijken naar uw solvabiliteit (hoeveel eigen vermogen u heeft ten opzichte van uw schulden) om te bepalen of u kredietwaardig bent en of ze u een lening willen verstrekken.
 • Een investeerder kan kijken naar uw rendabiliteit (hoeveel winst u maakt ten opzichte van uw omzet of eigen vermogen) om te bepalen of u een aantrekkelijke investeringskans bent en of ze aandelen willen kopen.
 • Een leverancier kan kijken naar uw liquiditeit (hoe makkelijk u aan geld kunt komen om uw rekeningen te betalen) om te bepalen of ze u op krediet willen leveren of niet.
 • Een klant kan kijken naar uw continuïteit (hoe lang u nog kunt voortbestaan met uw huidige financiële situatie) om te bepalen of ze vertrouwen hebben in uw product of dienst.
 • De balansposten in de juiste categorieën indelen: vaste activa, vlottende activa, liquide middelen, eigen vermogen, langlopende schulden en kortlopende schulden.
 • De balansposten in de juiste volgorde plaatsen, van minst naar meest liquide.
 • De balansposten optellen en controleren of de debetzijde en de creditzijde gelijk zijn.
 • De balans voorzien van een titel met de naam van uw onderneming en de datum waarop de balans betrekking heeft.

Voorbeeld van een balans

Om het nog duidelijker te maken, geef ik hier een voorbeeld van een balans van een fictieve onderneming. De bedragen zijn in euro’s.

DebetBedragCreditBedrag
Vaste activaEigen vermogen
Gebouwen200.000Aandelenkapitaal100.000
Machines50.000Winstreserve80.000
Voertuigen20.000Winst boekjaar20.000
Vlottende activaLanglopende schulden
Voorraad30.000Hypotheek150.000
Debiteuren40.000Lening bank50.000
Liquide middelenKortlopende schulden
Kasgeld10.000Crediteuren30.000
Bankrekening10.000Belastingen10.000
Totaal activa360.000Totaal passiva + eigen vermogen360.000

Zoals u kunt zien, is de balans in evenwicht: de debetzijde en de creditzijde komen beide op 360.000 euro uit. U kunt ook zien dat de onderneming meer eigen vermogen dan schulden heeft, wat een positief teken is voor de solvabiliteit. Verder kunt u zien dat de onderneming meer vlottende activa dan kortlopende schulden heeft, wat een positief teken is voor de liquiditeit.

Conclusie

Balansposten zijn de onderdelen van een balans die een overzicht geven van de financiële situatie van een onderneming op een bepaald moment. Ze zijn belangrijk om inzicht te krijgen in de financiële positie en prestatie van een onderneming en om beslissingen te kunnen nemen of te onderbouwen. Om balansposten op te stellen, moet u alle financiële gegevens verzamelen, indelen, optellen en controleren. Een balans moet altijd in evenwicht zijn: de debetzijde (bezittingen) moet gelijk zijn aan de creditzijde (schulden en eigen vermogen).

Geef een reactie