Je bekijkt nu Aandelenkapitaal: Een overzicht

Aandelenkapitaal: Een overzicht

Aandelenkapitaal is een term die u misschien wel eens heeft gehoord, maar wat betekent het eigenlijk? En hoe kunt u het berekenen voor uw eigen bedrijf of voor een bedrijf waarin u wilt investeren? In dit artikel leggen we u alles uit over aandelenkapitaal: wat het is, waarom het belangrijk is, hoe het is opgebouwd en hoe u het kunt berekenen. Ook geven we u enkele praktische voorbeelden van aandelenkapitaal in verschillende situaties.

Wat is aandelenkapitaal?

Aandelenkapitaal is het bedrag waartegen een onderneming aandelen aan aandeelhouders heeft uitgegeven of kan uitgeven. Aandelen zijn eigendomsbewijzen van een deel van een onderneming. Als u een aandeel koopt, wordt u mede-eigenaar van de onderneming en heeft u recht op een deel van de winst (dividend) en zeggenschap (stemrecht).

Aandelenkapitaal valt onder het eigen vermogen van een onderneming. Het eigen vermogen is het verschil tussen de bezittingen (activa) en de schulden (passiva) van een onderneming. Het eigen vermogen geeft aan hoeveel geld de onderneming zelf heeft ingebracht of heeft verdiend. Het eigen vermogen is dus een maatstaf voor de financiële gezondheid en solvabiliteit van een onderneming.

Niet alle ondernemingen hebben aandelenkapitaal. Alleen besloten vennootschappen (BV’s) en naamloze vennootschappen (NV’s) geven aandelen uit. Eenmanszaken en vennootschappen onder firma (VOF’s) kunnen dat niet. Bij een BV zijn de aandelen niet vrij verhandelbaar, maar staan ze op naam van de aandeelhouders. Bij een NV zijn de aandelen wel vrij verhandelbaar, bijvoorbeeld op de beurs.

Waarom geeft een onderneming aandelen uit?

Een onderneming geeft aandelen uit om zichzelf te financieren. Met de opbrengst van de aandelen kan de onderneming investeren in haar activiteiten en groei. Het voordeel van aandelenkapitaal is dat de onderneming geen rente hoeft te betalen over het geld dat ze ontvangt, zoals bij een lening. Het nadeel is dat de onderneming haar winst moet delen met de aandeelhouders en dat ze minder zeggenschap heeft over haar beleid.

Een onderneming kan zelf bepalen hoeveel aandelen ze uitgeeft en wat de waarde van die aandelen is. De waarde van een aandeel kan op verschillende manieren worden bepaald:

  • De nominale waarde: dit is het bedrag dat op het aandeel staat vermeld en dat de onderneming oorspronkelijk heeft ontvangen bij de uitgifte.
  • De intrinsieke waarde: dit is het bedrag dat overblijft als de onderneming al haar bezittingen verkoopt en al haar schulden aflost, gedeeld door het aantal aandelen.
  • De beurswaarde: dit is het bedrag dat een aandeel waard is op de markt, gebaseerd op vraag en aanbod.

De beurswaarde kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde of de intrinsieke waarde, afhankelijk van de verwachtingen over de toekomstige winstgevendheid en groei van de onderneming.

Als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft boven de nominale waarde, ontstaat er een agioreserve. Dit is het verschil tussen de ontvangen prijs en de nominale waarde. De agioreserve valt ook onder het eigen vermogen en kan worden gebruikt om verliezen op te vangen of om dividend uit te keren. Als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft onder de nominale waarde, ontstaat er een disagio. Dit is het verschil tussen de nominale waarde en de ontvangen prijs. Het disagio vermindert het eigen vermogen en moet worden afgeschreven.

Hoe is het aandelenkapitaal opgebouwd?

Het aandelenkapitaal kan worden onderverdeeld in vier onderdelen:

  • Het maatschappelijk kapitaal: dit is het maximale bedrag waartegen de onderneming aandelen mag uitgeven, volgens de statuten. Voor een NV geldt dat minstens een vijfde deel of minstens €45.000 van het maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst. Voor een BV is het maatschappelijk kapitaal niet verplicht.
  • Het geplaatste kapitaal: dit is het bedrag waartegen de onderneming daadwerkelijk aandelen heeft uitgegeven aan de aandeelhouders. Het geplaatste kapitaal is gelijk aan het nominale aandelenkapitaal en staat op de balans van de onderneming.
  • Het gestorte kapitaal: dit is het bedrag dat de onderneming daadwerkelijk heeft ontvangen van de aandeelhouders voor de aandelen. Het gestorte kapitaal kan lager zijn dan het geplaatste kapitaal, als de aandeelhouders nog niet het volledige bedrag hebben betaald. In dat geval heeft de onderneming het recht om het resterende bedrag op te eisen.
  • Het opgevraagde kapitaal: dit is het bedrag dat de onderneming heeft besloten om op te eisen van de aandeelhouders die nog niet volledig hebben gestort. In dat geval heeft de onderneming een directe vordering op de aandeelhouders.

Aandelenkapitaal berekenen

Het aandelenkapitaal kunt u berekenen door het aantal uitgegeven aandelen te vermenigvuldigen met de nominale waarde per aandeel. Bijvoorbeeld:

Een onderneming heeft 100.000 aandelen uitgegeven met een nominale waarde van €10 per stuk. Het aandelenkapitaal is dan:

100.000 x €10 = €1.000.000

Het gestorte kapitaal kunt u berekenen door het aantal uitgegeven aandelen te vermenigvuldigen met het percentage dat is gestort per aandeel. Bijvoorbeeld:

Een onderneming heeft 100.000 aandelen uitgegeven met een nominale waarde van €10 per stuk, waarvan 80% is gestort. Het gestorte kapitaal is dan:

100.000 x €10 x 0,8 = €800.000

Het opgevraagde kapitaal kunt u berekenen door het aantal uitgegeven aandelen te vermenigvuldigen met het percentage dat is opgevraagd per aandeel. Bijvoorbeeld:

Een onderneming heeft 100.000 aandelen uitgegeven met een nominale waarde van €10 per stuk, waarvan 80% is gestort en 10% is opgevraagd. Het opgevraagde kapitaal is dan:

100.000 x €10 x 0,1 = €100.000

Voorbeeld van aandelenkapitaal

Om u een beter beeld te geven van hoe aandelenkapitaal werkt in de praktijk, geven we u hieronder een voorbeelden van een bekend Nederlands bedrijf: Shell.

Shell

Shell is een naamloze vennootschap die genoteerd staat aan de beurs van Amsterdam en Londen. Shell heeft twee soorten aandelen: A-aandelen en B-aandelen. De A-aandelen hebben een nominale waarde van €0,07 per stuk en de B-aandelen hebben een nominale waarde van £0,07 per stuk.

Volgens het jaarverslag van 2020 had Shell aan het einde van dat jaar 4.101.239.499 A-aandelen en 3.745.715.743 B-aandelen uitgegeven. Het aandelenkapitaal van Shell was dus:

4.101.239.499 x €0,07 + 3.745.715.743 x £0,07 = €287.086.765 + £262.200.102

Om het totale aandelenkapitaal in euro’s te berekenen, moeten we de ponden omrekenen naar euro’s. Volgens de wisselkoers op 31 december 2020 was 1 pond gelijk aan 1,1149 euro. Dus:

€287.086.765 + £262.200.102 x 1,1149 = €287.086.765 + €292.332.057 = €579.418.822

Het aandelenkapitaal van Shell was dus ongeveer 579 miljoen euro aan het einde van 2020.

Conclusie

Aandelenkapitaal is het bedrag waartegen een onderneming aandelen aan aandeelhouders heeft uitgegeven of kan uitgeven. Aandelenkapitaal valt onder het eigen vermogen van een onderneming en geeft aan hoeveel geld de onderneming zelf heeft ingebracht of heeft verdiend. Aandelenkapitaal is een manier om een onderneming te financieren, maar ook om mede-eigenaar en medezeggenschap te krijgen.

Aandelenkapitaal kan worden onderverdeeld in maatschappelijk kapitaal, geplaatst kapitaal, gestort kapitaal en opgevraagd kapitaal. Het aandelenkapitaal kan worden berekend door het aantal uitgegeven aandelen te vermenigvuldigen met de nominale waarde per aandeel. De waarde van een aandeel kan ook worden bepaald door de intrinsieke waarde of de beurswaarde.

Om overzicht te houden over uw aandelenkapitaal, kunt u gebruik maken van een softwareprogramma zoals Agicap, dat u helpt om uw cashflow te beheren en te voorspellen. Zo kunt u zien hoe uw aandelenkapitaal zich ontwikkelt, wat de invloed is op uw eigen vermogen en solvabiliteit, en hoe u uw aandelenkapitaal kunt optimaliseren voor uw groeidoelstellingen.

Geef een reactie