Je bekijkt nu Bestemmingsplan Inzien: Wat U Moet Weten

Bestemmingsplan Inzien: Wat U Moet Weten

Stel, u wilt een huis kopen, verbouwen of verkopen. Of u wilt een bedrijf starten, uitbreiden of verplaatsen. Of u wilt gewoon weten wat er mag en wat er niet mag in uw buurt. Dan krijgt u te maken met het bestemmingsplan. Maar wat is een bestemmingsplan eigenlijk? En waarom is het zo belangrijk? In dit artikel leggen we u alles uit over het bestemmingsplan: wat het is, hoe u het kunt inzien, hoe u invloed kunt uitoefenen en welke voorbeelden er zijn van bestemmingsplannen.

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een document dat de regels vastlegt voor het gebruik en de inrichting van een bepaald gebied. Het bestemmingsplan bepaalt bijvoorbeeld of er woningen, winkels, kantoren, parken of andere voorzieningen mogen komen. Het bestemmingsplan is dus een belangrijk instrument voor de ruimtelijke ordening en de bescherming van de leefomgeving.

Een bestemmingsplan wordt gemaakt door de gemeente, die daarbij rekening moet houden met de belangen van de inwoners, de ondernemers, de natuur en het milieu. De gemeente moet ook rekening houden met de plannen en regels van de provincie en het Rijk. Een bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad en is juridisch bindend voor iedereen die in het gebied woont of werkt.

Hoe kunt u een bestemmingsplan inzien?

Als u wilt weten wat er mag en wat er niet mag in een bepaald gebied, kunt u het bestemmingsplan raadplegen. U kunt een bestemmingsplan inzien op verschillende manieren:

 • U kunt het bestemmingsplan online bekijken op de website ruimtelijkeplannen.nl. Dit is een digitaal platform waar alle geldende ruimtelijke plannen van Nederland te vinden zijn. U kunt zoeken op adres, postcode, plaatsnaam of kaart. U kunt ook de plannen vergelijken en downloaden.
 • U kunt het bestemmingsplan ook bekijken bij het gemeentehuis of het stadsdeelkantoor. U kunt daar een papieren versie of een digitale versie opvragen. U kunt ook vragen stellen aan een medewerker van de gemeente.
 • U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op de website van de gemeente. De gemeente moet namelijk alle ruimtelijke plannen publiceren op haar eigen website. U kunt daar ook zien of er nieuwe plannen in voorbereiding zijn of dat er wijzigingen zijn aangebracht.

Wat zijn de fiscale gevolgen van een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan kan niet alleen gevolgen hebben voor de ruimtelijke ordening, maar ook voor de belastingheffing. Als een bestemmingsplan wijzigt, kan dat namelijk leiden tot een waardeverandering van uw onroerend goed. En dat kan weer gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting, de overdrachtsbelasting of de onroerendezaakbelasting.

 • Inkomstenbelasting: Als u uw onroerend goed verkoopt met een winst die voortkomt uit een bestemmingswijziging, kan deze winst belast worden als inkomen uit werk en woning (box 1) of als inkomen uit sparen en beleggen (box 3), afhankelijk van uw situatie. Dit hangt onder andere af van de vraag of u actief betrokken bent geweest bij de bestemmingswijziging, of u het onroerend goed al dan niet ter beschikking stelt aan uw onderneming of aan een verbonden persoon, en of u gebruik kunt maken van de herinvesteringsreserve.
 • Overdrachtsbelasting: Als u onroerend goed koopt of verkoopt dat een andere bestemming heeft gekregen, kan dit invloed hebben op het tarief van de overdrachtsbelasting. Het tarief is namelijk afhankelijk van de aard en de functie van het onroerend goed. Zo geldt er een verlaagd tarief van 2% voor woningen en een algemeen tarief van 6% voor andere onroerende zaken.
 • Onroerendezaakbelasting: Als uw onroerend goed een andere bestemming krijgt, kan dit leiden tot een verandering in de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is de waarde die de gemeente toekent aan uw onroerend goed voor de heffing van de onroerendezaakbelasting. De WOZ-waarde wordt bepaald op basis van onder andere het gebruik, de ligging, de grootte en de kwaliteit van het onroerend goed.

Hoe kunt u invloed uitoefenen op een bestemmingsplan?

Als u betrokken bent bij een gebied of als u belang heeft bij een bestemmingsplan, kunt u invloed uitoefenen op het plan. U kunt dat doen op verschillende momenten:

 • U kunt meedenken en meepraten over het plan in de fase van de voorbereiding. De gemeente moet namelijk de inwoners en andere belanghebbenden informeren en betrekken bij het maken van een bestemmingsplan. De gemeente kan dat doen door bijvoorbeeld informatieavonden, inspraakbijeenkomsten, enquêtes of klankbordgroepen te organiseren.
 • U kunt uw mening geven over het plan in de fase van de terinzagelegging. De gemeente moet namelijk het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen voor minimaal zes weken. In die periode kunt u het plan bekijken en een zienswijze indienen. Een zienswijze is een schriftelijke of mondelinge reactie waarin u aangeeft wat u goed of slecht vindt aan het plan en wat u graag anders zou willen zien.
 • U kunt bezwaar maken tegen het plan in de fase van de vaststelling. De gemeenteraad moet namelijk het bestemmingsplan vaststellen na het behandelen van de zienswijzen. Als u het niet eens bent met het vastgestelde plan, kunt u binnen zes weken beroep instellen bij de Raad van State. De Raad van State is de hoogste rechter op het gebied van ruimtelijke ordening.

Voorbeelden van bestemmingsplannen

Om u een idee te geven van hoe een bestemmingsplan eruit kan zien, geven we hieronder twee voorbeelden van bestaande plannen.

Bestemmingsplan Inzien: Centrum Den Haag

Het bestemmingsplan Centrum Den Haag is een plan dat geldt voor het centrumgebied van Den Haag, inclusief het historische centrum, Chinatown, het Spuikwartier, het Wijnhavenkwartier en het Stationsgebied. Het plan heeft als doel om het centrum te versterken als een aantrekkelijke plek om te wonen, te werken, te winkelen, te recreëren en te bezoeken. Het plan bevat onder andere de volgende regels:

 • Er mag een mix van functies plaatsvinden, zoals wonen, werken, horeca, cultuur en detailhandel.
 • Er mag hoogbouw worden gerealiseerd, mits dit past bij de stedenbouwkundige structuur en de cultuurhistorische waarden.
 • Er moet voldoende groen en openbare ruimte worden behouden of toegevoegd.
 • Er moet rekening worden gehouden met de bereikbaarheid, de parkeerbehoefte en de milieukwaliteit.

Bestemmingsplan Inzien: Buitengebied Zuidwest Friesland

Het bestemmingsplan Buitengebied Zuidwest Friesland is een plan dat geldt voor het landelijke gebied van de gemeente Súdwest-Fryslân, inclusief de dorpen, de meren, de polders en de dijken. Het plan heeft als doel om het landschap, de natuur, de cultuurhistorie en de leefbaarheid te beschermen en te ontwikkelen. Het plan bevat onder andere de volgende regels:

 • Er mag alleen gebouwd worden binnen de bestaande bebouwingscontouren van de dorpen.
 • Er mag alleen agrarische bedrijvigheid plaatsvinden op de agrarische gronden.
 • Er mag alleen recreatieve bedrijvigheid plaatsvinden op de recreatieve gronden.
 • Er moet rekening worden gehouden met de ecologische waarden, de waterhuishouding en de archeologie.

Conclusie

Een bestemmingsplan is een document dat de regels vastlegt voor het gebruik en de inrichting van een bepaald gebied. Het bestemmingsplan is een belangrijk instrument voor de ruimtelijke ordening en de bescherming van de leefomgeving. U kunt een bestemmingsplan inzien op verschillende manieren en u kunt invloed uitoefenen op het plan op verschillende momenten. Een bestemmingsplan kan verschillen per gebied en per gemeente. Het is daarom raadzaam om altijd goed te informeren naar het geldende plan voor uw locatie.

Geef een reactie