Je bekijkt nu CAO Gemeenten 2023: Wat zijn uw rechten?

CAO Gemeenten 2023: Wat zijn uw rechten?

De cao gemeenten 2023 is de collectieve arbeidsovereenkomst die de arbeidsvoorwaarden regelt voor werknemers die in dienst zijn bij een gemeente. De cao geldt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023 en is gesloten door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de FNV, het CNV en de CMHF. In dit artikel leest u wat de belangrijkste afspraken zijn in de cao gemeenten 2023 en wat deze betekenen voor u als werknemer of werkgever.

Cao gemeenten 2023: Salarisverhoging en eenmalige uitkering

Een van de belangrijkste onderdelen van de cao gemeenten 2023 is de salarisverhoging. Per 1 januari 2023 krijgen alle werknemers een structurele salarisverhoging van 1,5%. Daarnaast ontvangen zij in april 2023 een eenmalige uitkering van €500 bruto. Deze uitkering is bedoeld als compensatie voor het uitblijven van een loonsverhoging in 2022. De salarisverhoging en de eenmalige uitkering gelden ook voor werknemers die via payroll of detachering bij een gemeente werken.

Individueel Keuze Budget (IKB)

Het Individueel Keuze Budget (IKB) is een budget dat werknemers kunnen gebruiken om zelf te bepalen hoe zij een deel van hun arbeidsvoorwaarden invullen. Het IKB bestaat uit vier onderdelen: de vakantietoelage, de eindejaarsuitkering, de levensloopbijdrage en 14,4 bovenwettelijke vakantie-uren. Het IKB bedraagt in totaal 17,05% van het salaris en wordt maandelijks opgebouwd. Werknemers kunnen het IKB op verschillende manieren besteden, bijvoorbeeld door het uit te laten betalen, extra verlof te kopen of te sparen voor een opleiding.

In de cao gemeenten 2023 zijn enkele wijzigingen aangebracht in het IKB. Zo wordt het mogelijk om het IKB in te zetten voor een fiets van de zaak of een thuiswerkvergoeding. Ook wordt het makkelijker om het IKB mee te nemen naar een andere werkgever binnen de sector gemeenten. Verder wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het IKB in te zetten voor duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld door het te gebruiken voor een sabbatical of een loopbaanscan.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is het vermogen om gezond, gemotiveerd en productief te blijven werken, nu en in de toekomst. In de cao gemeenten 2023 is afgesproken dat werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Daarvoor zijn verschillende instrumenten beschikbaar, zoals:

  • Het Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB): dit is een budget van €500 per jaar dat werknemers kunnen gebruiken voor hun persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door een opleiding, cursus of coaching te volgen.
  • Het Generatiepact: dit is een regeling die oudere werknemers de mogelijkheid biedt om minder te gaan werken met behoud van een deel van hun salaris en pensioenopbouw. Hierdoor ontstaat er ruimte voor jongere werknemers om in te stromen of door te groeien.
  • Het Loopbaanadvies: dit is een gesprek met een loopbaanadviseur dat werknemers kunnen aanvragen om hun loopbaanperspectief te bespreken. Het loopbaanadvies kan leiden tot een persoonlijk actieplan om de loopbaanwensen te realiseren.

Cao gemeenten 2023: Arbeidsduur en werktijden

De cao gemeenten 2023 biedt veel flexibiliteit als het gaat om arbeidsduur en werktijden. Werknemers kunnen zelf afspraken maken met hun leidinggevende over hoeveel uur zij per week willen werken, binnen de grenzen van de wet en de cao. De formele arbeidsduur is maximaal 36 uur per week en de feitelijke arbeidsduur kan variëren tussen 32 en 40 uur per week. Werknemers kunnen ook kiezen voor een deeltijddienstverband, waarbij de arbeidsduur minder dan 36 uur per week is.

De werktijden zijn afhankelijk van het dagvenster, dat loopt van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur. Binnen het dagvenster kunnen werknemers zelf hun werktijden bepalen, in overleg met hun leidinggevende en rekening houdend met de bedrijfsvoering en de klantvraag. Werknemers kunnen ook thuiswerken, mits dit past bij de aard van het werk en de afspraken die hierover zijn gemaakt.

Vakantie en verlof

De cao gemeenten 2023 kent verschillende soorten vakantie en verlof, die werknemers kunnen gebruiken om een goede balans te vinden tussen werk en privé. De belangrijkste soorten zijn:

  • Het wettelijk verlof: dit is het minimum aantal vakantie-uren waar elke werknemer recht op heeft volgens de wet. Het wettelijk verlof bedraagt 144 uur per jaar bij een volledig dienstverband.
  • Het bovenwettelijk verlof: dit is het aantal vakantie-uren dat bovenop het wettelijk verlof komt volgens de cao. Het bovenwettelijk verlof bedraagt 14,4 uur per jaar bij een volledig dienstverband. Deze uren worden omgezet in een toelage van 0,8% van het salaris, die onderdeel is van het IKB.
  • Het seniorenverlof: dit is een extra aantal vakantie-uren voor oudere werknemers, die zij kunnen gebruiken om geleidelijk af te bouwen naar hun pensioen. Het seniorenverlof bedraagt 21,6 uur per jaar bij een volledig dienstverband voor werknemers die op 1 januari van het kalenderjaar 55 jaar of ouder zijn.
  • Het bijzonder verlof: dit is een aantal vakantie-uren dat werknemers kunnen opnemen bij bepaalde gebeurtenissen in hun persoonlijke leven, zoals een huwelijk, een verhuizing of een overlijden. De duur en de voorwaarden van het bijzonder verlof zijn afhankelijk van de aard van de gebeurtenis.
  • Het zorgverlof: dit is een aantal vakantie-uren dat werknemers kunnen opnemen om zorg te verlenen aan een naaste die ziek of hulpbehoevend is. Er zijn twee soorten zorgverlof: kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof. Het kortdurend zorgverlof bedraagt maximaal twee keer de formele arbeidsduur per week per jaar en wordt volledig doorbetaald. Het langdurend zorgverlof bedraagt maximaal zes keer de formele arbeidsduur per week per jaar en wordt voor 70% doorbetaald.

Cao gemeenten 2023 salarisschalen

De salarisschalen zijn gebaseerd op de CAO gemeenten 2023, die op 2 januari 2023 ingaat en worden getoond tot en met schaal 15.

SalarisschaalMinimum salarisMaximum salaris
1€2.184€2.450
2€2.184€2.671
3€2.259€2.886
4€2.388€3.030
5€2.482€3.192
6€2.576€3.354
7€2.670€3.516
8€2.764€3.678
9€2.858€3.840
10€2.952€4.002
11€3.046€4.164
12€3.140€4.326
13€3.234€4.488
14€3.328€4.650
15€3.422€6.365

Conclusie

De cao gemeenten 2023 is een belangrijke overeenkomst die de arbeidsvoorwaarden van de werknemers in de gemeentelijke sector regelt. De cao bevat afspraken over onder andere salaris, individueel keuze budget, duurzame inzetbaarheid, arbeidsduur, werktijden, vakantie en verlof. Deze afspraken zijn bedoeld om de aantrekkelijkheid, de kwaliteit en de continuïteit van het werk in de gemeenten te bevorderen. De cao gemeenten 2023 is het resultaat van een constructieve dialoog tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties, die rekening hebben gehouden met de wensen en belangen van beide partijen. De cao gemeenten 2023 is een cao voor en door de gemeenten.

Geef een reactie