Je bekijkt nu CAO Gemeenten 2024: Stand Van Zaken

CAO Gemeenten 2024: Stand Van Zaken

De cao Gemeenten regelt de arbeidsvoorwaarden voor werknemers die in dienst zijn bij een gemeente. De huidige cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. De FNV, CNV en PDO zijn samen met de VNG gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe cao gemeenten 2024. In dit artikel leest u wat de belangrijkste thema’s zijn voor de nieuwe cao, hoe het onderhandelingsproces verloopt en wat de salarisschalen zijn voor gemeenteambtenaren.

Belangrijkste thema’s voor de nieuwe cao gemeenten 2024

De FNV, CNV en PDO hebben een enquête gehouden onder hun leden en niet-leden om te weten te komen wat zij belangrijk vinden in de nieuwe cao Gemeenten 2024. Uit de enquête blijkt dat de volgende thema’s hoog op de agenda staan:

  • Loonontwikkeling: De inflatie is de laatste tijd hard gestegen, waardoor de koopkracht van veel mensen is gedaald. De dagelijkse boodschappen, het vervoer, de zorg en de horeca zijn allemaal duurder geworden. Daarom willen de vakbonden een goede loonsverhoging voor alle gemeenteambtenaren in 2024.
  • Werkdruk: De arbeidsmarkt is krap en het is moeilijk om mensen te werven en te behouden. Tegelijkertijd hebben gemeenten en SGO’s meer taken gekregen en zullen ze in de toekomst nog meer krijgen. Dit leidt tot een hoge werkdruk voor veel medewerkers. De vakbonden willen dat er meer aandacht komt voor het verminderen van de werkdruk, het verbeteren van de werk-privébalans, het bieden van voldoende scholing en ontwikkeling en het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving.
  • Werk en privé: De balans tussen werk en privé is belangrijk voor het welzijn van de medewerkers. De druk op de zorg wordt steeds hoger en veel mensen moeten mantelzorg verlenen aan hun naasten. Ook het fit blijven tot aan het pensioen is niet voor iedereen makkelijk, zeker niet in zware functies. De vakbonden willen dat er meer mogelijkheden komen voor flexibel werken, thuiswerken, verlofregelingen, duurzame inzetbaarheid en maatwerkafspraken.

Cao gemeenten 2024 onderhandelingen

Het onderhandelingsproces voor de nieuwe cao Gemeenten 2024 bestaat uit verschillende stappen:

  • Voorbereiding: De vakbonden hebben een enquête gehouden onder hun achterban om hun wensen en prioriteiten te inventariseren. Ook hebben ze informatiebijeenkomsten georganiseerd om hun leden te informeren en te raadplegen. Op basis van deze input hebben ze hun inzetbrieven opgesteld, waarin ze hun eisen en voorstellen voor de nieuwe cao presenteren.
  • Start: Op 22 september 2023 starten de onderhandelingen met de VNG, de werkgeversorganisatie van de gemeenten. De vakbonden en de VNG wisselen dan hun inzetbrieven uit en bespreken hun standpunten over de verschillende thema’s.
  • Onderhandeling: Na de start volgen er meerdere onderhandelingsrondes, waarin de vakbonden en de VNG proberen om tot een akkoord te komen over de nieuwe cao Gemeenten 2024. Dit kan een lang en moeizaam proces zijn, waarbij er soms sprake is van impasses, conflicten of acties. De vakbonden houden hun leden op de hoogte van de voortgang en betrekken hen bij het proces.
  • Akkoord: Als er een akkoord is bereikt over de nieuwe cao, dan wordt dit voorgelegd aan de achterban van zowel de vakbonden als de VNG. Zij moeten dan instemmen met het akkoord voordat het definitief wordt. Als er geen akkoord wordt bereikt, dan kunnen er verdere acties volgen of kan het proces worden afgebroken.
  • Uitvoering: Als het akkoord is goedgekeurd door de achterban, dan wordt de nieuwe cao Gemeenten 2024 van kracht. De nieuwe cao wordt dan gepubliceerd op de website van de cao Gemeenten en de werkgevers en werknemers moeten zich aan de afspraken houden.

Wat is het tijdpad voor de nieuwe cao?

De onderhandelingen voor de nieuwe cao Gemeenten 2024 zullen starten op 22 september 2023. Dit is het tijdpad dat is afgesproken tussen de VNG en de WSGO, de werkgeversorganisaties van de gemeenten en SGO’s.

Voordat de onderhandelingen beginnen, zullen de werkgevers en de vakbonden hun inzet bepalen. De werkgevers zullen hiervoor een ledenraadpleging houden van 10 juli tot en met 8 september 2023. De vakbonden hebben hiervoor een enquête gehouden (tot en met 17 juli 2023). Op basis van deze raadplegingen zullen zij hun inzetbrieven opstellen en uitwisselen.

Na de start van de onderhandelingen zullen er meerdere onderhandelingsrondes volgen, waarin de werkgevers en de vakbonden proberen om tot een akkoord te komen over de nieuwe cao. Dit kan een lang en moeizaam proces zijn, waarbij er soms sprake is van impasses, conflicten of acties. De werkgevers en de vakbonden zullen hun achterban op de hoogte houden van de voortgang en betrekken bij het proces.

Als er een akkoord is bereikt over de nieuwe cao, dan wordt dit voorgelegd aan de achterban van zowel de werkgevers als de vakbonden. Zij moeten dan instemmen met het akkoord voordat het definitief wordt. Als er geen akkoord wordt bereikt, dan kunnen er verdere acties volgen of kan het proces worden afgebroken.

Als het akkoord is goedgekeurd door de achterban, dan wordt de nieuwe cao Gemeenten 2024 van kracht. De nieuwe cao wordt dan gepubliceerd op de website van de cao Gemeenten en de werkgevers en werknemers moeten zich aan de afspraken houden. Uiteraard zal ik u ook tijdig berichten wanneer er een definitief akkoord is gesloten.

Conclusie

De cao Gemeenten is een belangrijk document voor de arbeidsvoorwaarden van de gemeenteambtenaren. De huidige cao loopt tot eind 2023 en de onderhandelingen voor de nieuwe cao zijn gestart op 22 september 2023. De vakbonden en de VNG zullen proberen om tot een akkoord te komen over thema’s zoals loonontwikkeling, werkdruk en werk-privébalans. De salarisschalen voor gemeenteambtenaren worden jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling in de marktsector.

Geef een reactie