Je bekijkt nu CAO Sociaal Werk: Uw Rechten In De Nieuwe CAO

CAO Sociaal Werk: Uw Rechten In De Nieuwe CAO

De cao sociaal werk is een collectieve arbeidsovereenkomst voor alle medewerkers in het sociaal domein. Dit zijn bijvoorbeeld welzijnswerkers, jongerenwerkers, opbouwwerkers, sociaal raadslieden, maatschappelijk werkers en buurtwerkers. De nieuwe cao sociaal werk geldt van 1 juli 2023 tot 31 juli 2025. De overeenkomst is afgesloten tussen de vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en de werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland.

De cao sociaal werk bevat afspraken over onder andere de salarissen, de arbeidsmarkttoeslag, de pensioenpremie, de duurzame inzetbaarheid, de aanbestedingen en de werkdruk van de medewerkers in het sociaal domein. In dit artikel gaan we dieper in op deze onderwerpen. Ook geven we enkele voorbeelden van hoe de cao sociaal werk van invloed is op uw werk en inkomen (pensioen).

De salarissen

Een van de belangrijkste onderdelen van de cao sociaal werk is de salarisverhoging en de arbeidsmarkttoeslag. Alle informatie over salarissen en salarisschalen en salarisverhogingen vindt u in dit artikel.

Cao sociaal werk: De pensioenpremie

Een tweede onderdeel van de cao sociaal werk is de pensioenpremie. Dit is het bedrag dat u en uw werkgever elke maand betalen aan het pensioenfonds PFZW. Waarbij u als medewerker in het sociaal domein bent aangesloten. De pensioenpremie is bedoeld om uw pensioen op te bouwen, zodat u later een goed inkomen heeft als u stopt met werken.

De pensioenpremie bestaat uit twee delen: een basispremie en een premieopslag. De basispremie is het grootste deel van de pensioenpremie en wordt gebruikt om uw ouderdomspensioen op te bouwen. De premieopslag is een kleiner deel van de pensioenpremie en wordt gebruikt om uw nabestaandenpensioen en uw arbeidsongeschiktheidspensioen op te bouwen.

Uw pensioengevend salaris is het salaris waarover u pensioen opbouwt en waarover u premie betaalt. Uw pensioengevend salaris is niet hetzelfde als uw bruto salaris. Er zijn namelijk een aantal bedragen die niet meetellen voor uw pensioen, zoals de eindejaarsuitkering, de vakantietoeslag, de arbeidsmarkttoeslag en de onregelmatigheidstoeslag.

Het percentage van de pensioenpremie wordt elk jaar vastgesteld door het bestuur van PFZW. Dit gebeurt op basis van de financiële situatie van het pensioenfonds en de verwachte ontwikkelingen op de pensioenmarkt. In 2023 was het percentage van de pensioenpremie 25,5%, waarvan 18,6% voor de basispremie en 6,9% voor de premieopslag. In 2024 wordt het percentage van de pensioenpremie verlaagd naar 24%, waarvan 17,5% voor de basispremie en 6,5% voor de premieopslag.

De verlaging van de pensioenpremie is een gevolg van de invoering van het nieuwe pensioenstelsel per 1 januari 2024. Het nieuwe pensioenstelsel is een afspraak tussen de overheid, de werkgevers en de vakbonden om het pensioenstelsel te moderniseren en toekomstbestendig te maken. Het nieuwe pensioenstelsel heeft een aantal kenmerken. Een meer persoonlijke pensioenopbouw, een meer flexibele pensioenuitkering, een meer transparante communicatie en een meer evenwichtige verdeling van risico’s en kansen.

De verlaging van de pensioenpremie betekent dat u minder premie betaalt aan het pensioenfonds. Het betekent ook dat u minder pensioen opbouwt. Uw pensioenopbouw wordt namelijk bepaald door het percentage van de basispremie. Hoe lager het percentage van de basispremie, hoe lager uw pensioenopbouw. Uw pensioenuitkering wordt ook beïnvloed door het percentage van de premieopslag. Hoe lager het percentage van de premieopslag, hoe lager uw nabestaandenpensioen en uw arbeidsongeschiktheidspensioen.

Voorbeeld salaris en pensioenpremie

Stel dat u een opbouwwerker bent met een hbo-diploma en tien jaar werkervaring. Uw functie valt onder schaal 8 van de functiematrix. Uw periodiek is 10, omdat u tien jaar in dienst bent. Het salarisbedrag per 1 juli 2023 is dan €3.632 per maand. De arbeidsmarkttoeslag is dan 4% van dit bedrag, oftewel €145 per maand. Per 1 januari 2024 gaat uw salarisbedrag omhoog naar €3.704 per maand. Ook krijgt u uw arbeidsmarkttoeslag uitbetaald, waardoor uw totale inkomen €3.849 per maand wordt.

Uw pensioengevend salaris per 1 juli 2023 is dan €3.632 per maand, omdat uw arbeidsmarkttoeslag niet meetelt voor uw pensioen. Het pensioengevend salaris per 1 januari 2024 is dan €3.704 per maand, omdat uw salarisbedrag omhoog gaat. De pensioenpremie per 1 juli 2023 is dan 25,5% van €3.632, oftewel €926 per maand. Uw pensioenpremie per 1 januari 2024 is dan 24% van €3.704, oftewel €889 per maand. U betaalt dus €37 minder pensioenpremie per maand in 2024 dan in 2023.

Uw pensioenopbouw per 1 juli 2023 is dan 18,6% van €3.632, oftewel €675 per jaar. Uw pensioenopbouw per 1 januari 2024 is dan 17,5% van €3.704, oftewel €648 per jaar. U bouwt dus €27 minder pensioen op per jaar in 2024 dan in 2023.

Cao sociaal werk: De duurzame inzetbaarheid

Een derde onderdeel van de cao sociaal werk is de duurzame inzetbaarheid. Dit is het vermogen om nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd en productief te blijven werken in het sociaal domein. De duurzame inzetbaarheid is belangrijk voor u als medewerker. U heeft namelijk te maken heeft met een veranderende arbeidsmarkt, een verhoging van de pensioenleeftijd, een toenemende werkdruk en een grotere diversiteit aan taken en doelgroepen.

De cao sociaal werk bevat een aantal afspraken om uw duurzame inzetbaarheid te bevorderen, zoals:

 • Het persoonlijk ontwikkelbudget. Dit is een budget dat u kunt gebruiken om uw kennis en vaardigheden te vergroten, uw loopbaan te ontwikkelen of uw werk-privébalans te verbeteren. Het persoonlijk ontwikkelbudget bedraagt €600 per jaar en wordt toegekend door uw werkgever.
 • Het loopbaanadvies. Dit is een advies dat u kunt krijgen van een onafhankelijke loopbaanadviseur om uw loopbaanperspectief te verkennen, uw talenten te ontdekken of uw loopbaanwensen te realiseren. Het loopbaanadvies wordt vergoed door de Stichting Sociaal Fonds Sociaal Werk (SF-SW).
 • Het generatiepact. Dit is een regeling die u de mogelijkheid biedt om minder te gaan werken als u ouder wordt. Met behoud van een deel van uw salaris en een volledige pensioenopbouw. Het generatiepact geldt voor medewerkers die minimaal 60 jaar oud zijn en minimaal 10 jaar in dienst zijn bij dezelfde werkgever.

Deze afspraken zijn bedoeld om u te ondersteunen bij het maken van keuzes die passen bij uw levensfase, uw ambities en uw mogelijkheden. U kunt zelf bepalen hoe u gebruik maakt van deze afspraken. Dit gebeurt wel in overleg met uw werkgever en eventueel met een loopbaanadviseur. U bent zelf verantwoordelijk voor uw duurzame inzetbaarheid. Maar u kunt ook rekenen op de hulp en de faciliteiten die de cao Sociaal Werk 2024 u biedt.

Cao sociaal werk: Persoonlijk ontwikkelbudget

Het persoonlijk ontwikkelbudget bedraagt €600 per jaar en wordt toegekend door uw werkgever. U kunt dit budget gebruiken om een cursus of een opleiding te volgen die aansluit bij uw functie, uw loopbaan of uw persoonlijke ontwikkeling. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een cursus over juridische aspecten van het sociaal raadsliedenwerk, een opleiding tot mediator of een training over interculturele communicatie.

Om gebruik te maken van het persoonlijk ontwikkelbudget moet u een aanvraag indienen bij uw werkgever. U moet hierbij aangeven welke cursus of opleiding u wilt volgen, wat de kosten zijn, wat het doel is en hoe het bijdraagt aan uw duurzame inzetbaarheid. Uw werkgever beoordeelt uw aanvraag en geeft u toestemming om het budget te besteden aan de gekozen cursus of opleiding.

Het persoonlijk ontwikkelbudget is een manier om uzelf te blijven ontwikkelen en om uw werkplezier en motivatie te vergroten. U kunt zo uw kennis en vaardigheden actueel en relevant houden, uw loopbaanmogelijkheden vergroten of uw werk-privébalans verbeteren. Ook kunt u meer voldoening halen uit uw werk, omdat u beter kunt inspelen op de behoeften en verwachtingen van uw cliënten, uw collega’s en uw werkgever.

U heeft nog meer mogelijkheden om uw duurzame inzetbaarheid te bevorderen, zoals:

 • Het loopbaanadvies: dit is een advies dat u kunt krijgen van een onafhankelijke loopbaanadviseur om uw loopbaanperspectief te verkennen, uw talenten te ontdekken of uw loopbaanwensen te realiseren. Het loopbaanadvies wordt vergoed door de Stichting Sociaal Fonds Sociaal Werk (SF-SW).
 • Het generatiepact: dit is een regeling die u de mogelijkheid biedt om minder te gaan werken als u ouder wordt, met behoud van een deel van uw salaris en een volledige pensioenopbouw. Het generatiepact geldt voor medewerkers die minimaal 60 jaar oud zijn en minimaal 10 jaar in dienst zijn bij dezelfde werkgever.

Het loopbaanadvies is een manier om uw loopbaan te verrijken en te vernieuwen. U kunt zo meer inzicht krijgen in uw sterke punten, uw interesses en uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt. U kunt ook advies krijgen over hoe u uw loopbaan kunt sturen, bijvoorbeeld door een andere functie te zoeken, een interne of externe mobiliteit te realiseren of een eigen onderneming te starten.

Om gebruik te maken van het loopbaanadvies moet u contact opnemen met Noloc. U kunt kiezen uit een lijst van gecertificeerde loopbaanadviseurs die aangesloten zijn bij de Noloc. U kunt zelf bepalen hoe vaak en hoe lang u het loopbaanadvies wilt ontvangen, tot een maximum van vier gesprekken per jaar. De kosten van het loopbaanadvies zijn vergoed tot een maximum van €600 per jaar.

Het generatiepact is een manier om uw werkbelasting te verminderen en uw werkplezier te vergroten. U kunt zo meer tijd en energie overhouden voor andere activiteiten, zoals hobby’s, vrijwilligerswerk of mantelzorg. U kunt ook meer ruimte maken voor jongere collega’s die graag willen instromen of doorgroeien in het sociaal domein.

Om gebruik te maken van het generatiepact moet u een aanvraag indienen bij uw werkgever. U moet hierbij aangeven hoeveel uur per week u wilt gaan werken, met een minimum van 50% en een maximum van 80% van uw oorspronkelijke arbeidsduur. Uw werkgever beoordeelt uw aanvraag en geeft u toestemming om het generatiepact toe te passen, mits er geen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn.

De aanbestedingen en de werkdruk

Een ander belangrijk onderdeel van de cao Sociaal Werk 2024 is de aanbestedingen en de werkdruk. Dit zijn twee factoren die veel invloed hebben op uw werkzekerheid, uw arbeidsvoorwaarden en uw werkbeleving in het sociaal domein.

De aanbestedingen zijn de procedures waarmee de gemeenten de opdrachten voor het sociaal werk verdelen onder de verschillende aanbieders, zoals welzijnsorganisaties, zorginstellingen of commerciële partijen. De aanbestedingen zijn bedoeld om de kwaliteit, de efficiëntie en de innovatie van het sociaal werk te bevorderen, maar hebben ook nadelen voor u als medewerker, zoals:

 • De onzekerheid over de continuïteit van uw werk en uw inkomen, omdat u niet weet of uw werkgever de opdracht behoudt of verliest bij elke nieuwe aanbesteding.
 • De verslechtering van uw arbeidsvoorwaarden, omdat u mogelijk overgenomen wordt door een andere werkgever die andere cao’s of regelingen hanteert.
 • De vermindering van uw professionele autonomie, omdat u mogelijk meer gebonden bent aan de eisen en de protocollen van de opdrachtgever of de nieuwe werkgever.

De werkdruk is de mate waarin u belast wordt door uw werk en de omstandigheden waaronder u werkt. De werkdruk is hoog in het sociaal domein, omdat u te maken heeft met:

 • De complexiteit en de diversiteit van uw taken en uw doelgroepen, die veel kennis, vaardigheden en flexibiliteit van u vragen.
 • De schaarste en de ongelijkheid van de middelen en de voorzieningen, die veel creativiteit en samenwerking van u vragen.
 • De veranderingen en de onvoorspelbaarheid van het beleid en de wetgeving, die veel aanpassingsvermogen en weerbaarheid van u vragen.

De hoge werkdruk heeft gevolgen voor uw gezondheid, uw motivatie en uw prestatie in het sociaal domein, zoals:

 • De stress en de burn-out en de uitval, die uw fysieke en mentale welzijn aantasten.
 • De frustratie en de demotivatie, die uw werkplezier en betrokkenheid verminderen.
 • De fouten en de klachten, die uw kwaliteit en reputatie schaden.

De cao sociaal werk bevat een aantal afspraken om de negatieve gevolgen van de aanbestedingen en de werkdruk te voorkomen of te verminderen, zoals:

 • Het sociaal plan: dit is een plan dat u en uw collega’s beschermt bij een overgang van werkgever als gevolg van een aanbesteding. Het sociaal plan bevat afspraken over onder andere de overname van uw arbeidsvoorwaarden, de begeleiding naar een nieuwe functie of werkgever, de scholing en de ontslagvergoeding.
 • Het werkoverleg: dit is een overleg dat u regelmatig heeft met uw leidinggevende en uw team om uw werkzaamheden, uw resultaten, uw knelpunten en uw verbeterpunten te bespreken. Het werkoverleg is bedoeld om uw professionele ontwikkeling, uw samenwerking en uw feedback te bevorderen.
 • Het werkdrukonderzoek: dit is een onderzoek dat periodiek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij om de werkdruk in het sociaal domein te meten en te analyseren. Het werkdrukonderzoek is bedoeld om de oorzaken, de gevolgen en de oplossingen van de werkdruk in kaart te brengen.

Deze afspraken zijn bedoeld om u meer zekerheid, waardering en ondersteuning te bieden in het sociaal domein. U kunt zo meer grip krijgen op uw werk en uw loopbaan, meer invloed uitoefenen op uw werkomstandigheden en meer balans vinden tussen uw werk en uw privé.

Voorbeeld van maatregelen tegen een hoge werkdruk

U heeft te maken met een hoge werkdruk, omdat u veel cliënten heeft met complexe problematiek, omdat u veel administratieve taken heeft die veel tijd kosten, omdat u veel verantwoording moet afleggen aan verschillende partijen en omdat u weinig waardering krijgt voor uw werk. Als gevolg voelt u zich gestrest, vermoeid en ontevreden.

U wilt graag uw werkdruk verminderen en uw werkplezier vergroten. U kunt hiervoor gebruik maken van het werkdrukonderzoek dat de cao sociaal werk u biedt.

Het werkdrukonderzoek wordt periodiek uitgevoerd door een onafhankelijke partij, zoals TNO of SKB. U kunt als medewerker deelnemen aan het werkdrukonderzoek door een online vragenlijst in te vullen over uw werkbeleving, uw werkomstandigheden, uw gezondheid en uw motivatie. U krijgt dan een persoonlijk rapport met uw scores op verschillende aspecten van de werkdruk, zoals de taakeisen, de regelmogelijkheden, de sociale steun, de waardering, de autonomie en de balans.

Het werkdrukonderzoek is een manier om inzicht te krijgen in uw eigen werkdruk en om actie te ondernemen om deze te verlagen. U kunt bijvoorbeeld:

 • Uw scores vergelijken met die van andere medewerkers in het sociaal domein of in andere sectoren.
 • Uw scores bespreken met uw leidinggevende of met een vertrouwenspersoon om samen naar oplossingen te zoeken.
 • Uw scores gebruiken als input voor uw werkoverleg of voor uw persoonlijk ontwikkelplan.
 • Uw scores gebruiken als argument voor het aanvragen van meer middelen, meer scholing of meer ondersteuning.

Het werkdrukonderzoek is een manier om uw werkdruk te verminderen en uw werkplezier te vergroten. U kunt zo meer controle krijgen over uw werk, meer voldoening halen uit uw werk en meer gezond en gemotiveerd blijven werken.

Conclusie

De nieuwe cao sociaal werk is een collectieve arbeidsovereenkomst voor alle medewerkers in het sociaal domein, die geldt van 1 juli 2023 tot 31 juli 2025. De cao sociaal werk bevat afspraken over onder andere de salarissen, de arbeidsmarkttoeslag, de pensioenpremie, de duurzame inzetbaarheid, de aanbestedingen en de werkdruk. De cao sociaal werk is een resultaat van de onderhandelingen tussen de vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en de werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland.

Geef een reactie