Je bekijkt nu Commerciële en Fiscale Balans Verklaard

Commerciële en Fiscale Balans Verklaard

Als ondernemer moet u elk jaar een jaarrekening opstellen. Dit is een financieel verslag van uw bedrijfsactiviteiten in het afgelopen jaar. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting. De balans geeft de bezittingen en schulden van uw onderneming weer op een bepaalde datum. De winst-en-verliesrekening laat zien hoeveel omzet en kosten u heeft gemaakt in een bepaalde periode. Er zijn twee soorten: de commerciële en de fiscale balans.

De commerciële jaarrekening heeft als doel om inzicht te geven in de financiële situatie en prestaties van uw onderneming aan externe belanghebbenden, zoals aandeelhouders, kredietverstrekkers en klanten. De fiscale jaarrekening heeft als doel om de belastbare winst van uw onderneming te berekenen voor de Belastingdienst.

De commerciële en de fiscale jaarrekening kunnen van elkaar verschillen door verschillende waarderingsgrondslagen, afschrijvingsmethoden, kostenposten en fiscale regels. In dit artikel leggen we uit wat de belangrijkste verschillen zijn en waar u op moet letten bij het opstellen van uw jaarrekening.

Waarderingsgrondslagen commerciële en de fiscale balans

Een waarderingsgrondslag is de manier waarop u de waarde van uw bezittingen en schulden bepaalt. Er zijn verschillende waarderingsgrondslagen mogelijk, zoals historische kostprijs, actuele waarde, vervangingswaarde of bedrijfswaarde. De keuze voor een waarderingsgrondslag kan invloed hebben op de hoogte van uw vermogen en resultaat.

Voor de commerciële jaarrekening moet u een waarderingsgrondslag kiezen die een getrouw beeld geeft van uw financiële situatie en prestaties. U moet ook een duurzame gedragslijn volgen en eventuele wijzigingen in uw waarderingsgrondslag toelichten.

Voor de fiscale jaarrekening moet u een waarderingsgrondslag kiezen die voldoet aan het goed koopmansgebruik. Dit betekent dat u rekening moet houden met de fiscale wet- en regelgeving en dat u geen winst mag verschuiven naar andere jaren. U mag niet zomaar afwijken van de waarderingsgrondslag die u voor de commerciële jaarrekening gebruikt, tenzij er een fiscale regeling is die dat toestaat of verplicht.

Afschrijvingen commerciële en de fiscale balans

Afschrijvingen zijn kosten die u maakt om de waardevermindering van uw bedrijfsmiddelen, zoals machines, gebouwen of auto’s, te verwerken in uw boekhouding. Door afschrijvingen verlaagt u de boekwaarde van uw bedrijfsmiddelen en vermindert u uw winst.

Voor de commerciële jaarrekening moet u afschrijven volgens een systematische methode die past bij de economische levensduur en het gebruik van uw bedrijfsmiddelen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor lineaire afschrijving (elk jaar hetzelfde bedrag) of voor degressieve afschrijving (elk jaar een hoger percentage).

Voor de fiscale jaarrekening moet u afschrijven volgens de fiscale regels die gelden voor uw bedrijfsmiddelen. Deze regels kunnen afwijken van de commerciële regels. Zo mag u bijvoorbeeld niet meer dan 20% per jaar afschrijven op gebouwen en niet meer dan 50% per jaar op milieu-investeringen. Ook geldt er een bodemwaarde waar u niet onder mag afschrijven, zoals 50% van de WOZ-waarde voor gebouwen.

Kostenposten

Kostenposten zijn uitgaven die u maakt voor uw onderneming, zoals inkoopkosten, personeelskosten, huisvestingskosten of marketingkosten. Kostenposten verminderen uw winst en dus ook uw belasting.

Voor de commerciële jaarrekening moet u alle kosten die u maakt voor uw onderneming verwerken in uw winst-en-verliesrekening. U moet ook rekening houden met het matchingbeginsel, wat betekent dat u de kosten moet toerekenen aan het jaar waarin ze betrekking hebben.

Voor de fiscale jaarrekening mag u alleen de kosten aftrekken die zakelijk zijn, dat wil zeggen dat ze verband houden met uw ondernemingsactiviteiten. Sommige kosten zijn niet of slechts gedeeltelijk aftrekbaar, zoals representatiekosten, boetes of privégebruik van uw auto. Ook moet u soms rekening houden met fiscale correcties, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek of de zelfstandigenaftrek.

Fiscale regels

Fiscale regels zijn specifieke bepalingen in de belastingwetgeving die invloed hebben op de berekening van uw belastbare winst. Fiscale regels kunnen afwijken van de commerciële regels en kunnen leiden tot verschillen tussen uw commerciële en fiscale jaarrekening.

Een voorbeeld van een fiscale regel is de herinvesteringsreserve. Dit is een regeling die u toestaat om de boekwinst die u behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel te reserveren voor de aanschaf van een nieuw bedrijfsmiddel. Hierdoor hoeft u geen belasting te betalen over de boekwinst, mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Een ander voorbeeld van een fiscale regel is de innovatiebox. Dit is een regeling die u toestaat om een lager belastingtarief te betalen over de winst die u behaalt met innovatieve activiteiten, zoals het ontwikkelen van een octrooi of een softwareprogramma. Hierdoor stimuleert de overheid het innovatieve vermogen van ondernemers.

Standaard - DeGoedkoopsteNotaris - Vergelijk alle

Voorbeelden commerciële en de fiscale balans

Om het verschil tussen de commerciële en fiscale balans te illustreren, geven we hier twee praktische voorbeelden.

Voorbeeld 1: waardering van voorraad

Stel dat u een winkel heeft en dat u aan het eind van het jaar een voorraad heeft ter waarde van € 10.000. U heeft deze voorraad ingekocht voor € 8.000. Voor de commerciële balans kunt u kiezen om uw voorraad te waarderen tegen de historische kostprijs (€ 8.000) of tegen de actuele waarde (€ 10.000). Voor de fiscale balans moet u uw voorraad waarderen tegen de historische kostprijs (€ 8.000), tenzij er sprake is van een lagere marktwaarde.

Als u kiest voor de actuele waarde op de commerciële balans, dan ontstaat er een verschil tussen de commerciële en fiscale balans. Uw commerciële balans ziet er dan als volgt uit:

ActivaPassiva
Voorraad€ 10.000

Uw fiscale balans ziet er dan als volgt uit:

ActivaPassiva
Voorraad€ 8.000

Het verschil tussen de commerciële en fiscale balans is € 2.000. Dit verschil wordt ook wel een belastinglatentie genoemd, omdat het in de toekomst kan leiden tot een verschil in belastingheffing.

Voorbeeld 2: afschrijving van auto

Voor de commerciële jaarrekening kunt u kiezen om de auto lineair af te schrijven over de economische levensduur. Dit betekent dat u elk jaar € 5.000 afschrijft (€ 30.000 – € 5.000 / 5). Voor de fiscale jaarrekening moet u de auto afschrijven volgens de fiscale regels. Deze regels bepalen dat u niet meer dan 20% per jaar mag afschrijven en dat u een bodemwaarde van 10% van de cataloguswaarde moet aanhouden. Stel dat de cataloguswaarde van de auto € 40.000 is, dan is de bodemwaarde € 4.000.

Als u kiest voor de lineaire afschrijving op de commerciële jaarrekening, dan ontstaat er een verschil tussen de commerciële en fiscale jaarrekening. Uw commerciële winst-en-verliesrekening ziet er dan als volgt uit:

Omzet€ 100.000
Afschrijvingen– € 5.000
Overige kosten– € 50.000
Winst voor belasting€ 45.000

Uw fiscale winst-en-verliesrekening ziet er dan als volgt uit:

Omzet€ 100.000
Afschrijvingen– € 4.000
Overige kosten– € 50.000
Winst voor belasting€ 46.000

Het verschil tussen de commerciële en fiscale winst-en-verliesrekening is € 1.000. Dit verschil wordt ook wel een tijdelijk verschil genoemd, omdat het in latere jaren wordt gecompenseerd door lagere afschrijvingen.

Conclusie

De commerciële en fiscale balans zijn twee verschillende manieren om uw financiële situatie en prestaties te presenteren. De commerciële balans geeft een getrouw beeld van uw vermogen en resultaat in het economische verkeer. De fiscale balans geeft de grondslag voor uw belastingheffing weer.

De commerciële en fiscale balans kunnen van elkaar verschillen door verschillende waarderingsgrondslagen, afschrijvingsmethoden, kostenposten en fiscale regels. Deze verschillen kunnen leiden tot belastinglatenties of tijdelijke verschillen, die in de toekomst kunnen leiden tot een verschil in belastingheffing.

Geef een reactie