Je bekijkt nu CSRD: Corporate Sustainability Reporting

CSRD: Corporate Sustainability Reporting

U heeft waarschijnlijk al gehoord van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), de nieuwe EU-richtlijn die bedrijven verplicht om te rapporteren over hun duurzaamheid. Maar wat houdt deze richtlijn precies in, en wat betekent het voor u en uw bedrijf? In dit artikel geef ik u een overzicht van de belangrijkste aspecten en gevolgen van de CSRD, en geef ik u enkele praktische tips om u voor te bereiden op deze nieuwe verplichting.

Wat is de CSRD?

De CSRD is een EU-richtlijn die voorschrijft dat grote ondernemingen verplicht worden in hun bestuursverslag te rapporteren over hun impact op milieu-aspecten en HR- en sociale aspecten, oftewel mens en milieu. De CSRD is een onderdeel van de Europese Green Deal, het ambitieuze plan van de EU om in 2050 klimaatneutraal te zijn en duurzame groei te bevorderen.

De CSRD heeft als doel om investeerders en andere belanghebbenden meer inzicht te geven in de duurzaamheid van bedrijven, en om bedrijven aan te moedigen om op een verantwoorde manier te ondernemen. De CSRD vervangt de bestaande richtlijn voor niet-financiële informatie (NFRD), die alleen gold voor beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeraars. De CSRD breidt het aantal bedrijven dat moet rapporteren aanzienlijk uit, en stelt ook hogere eisen aan de kwaliteit, vergelijkbaarheid en controleerbaarheid van de gerapporteerde informatie.

Voor wie geldt de CSRD?

De CSRD geldt voor alle grote ondernemingen in de EU die aan twee van de volgende drie criteria voldoen:

 • De omzet is hoger dan €40 miljoen per jaar
 • Het balanstotaal is hoger dan €20 miljoen
 • Er zijn meer dan 250 medewerkers (gemiddeld over een jaar)

Daarnaast geldt de CSRD ook voor alle beursgenoteerde ondernemingen in de EU, ongeacht hun grootte. Ook dochterondernemingen van niet-EU bedrijven die aan de criteria voldoen, moeten rapporteren volgens de CSRD. Naar schatting zullen zo’n 50.000 bedrijven in de EU onder de CSRD vallen, waarvan ongeveer 3.500 in Nederland.

Wanneer wordt de CSRD van kracht?

De CSRD is aangenomen door de Europese Commissie in april 2021, en moet nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de Raad van Ministers. De verwachting is dat dit proces eind 2022 afgerond zal zijn, waarna de lidstaten twee jaar de tijd hebben om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Dat betekent dat de eerste rapportageverplichting volgens de CSRD zal gelden voor het boekjaar 2024 voor alle beursgenoteerde ondernemingen (met meer dan 500 medewerkers), en voor het boekjaar 2025 voor alle andere grote ondernemingen. De rapportage moet worden opgenomen in het bestuursverslag, dat binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gepubliceerd moet worden.

Wat moet u rapporteren volgens de CSRD?

De CSRD vereist dat u rapporteert over een breed scala aan duurzaamheidsaspecten, die betrekking hebben op zowel uw eigen bedrijfsvoering als uw waardeketen. Deze aspecten zijn onderverdeeld in vier categorieën:

 • Milieu: bijvoorbeeld klimaatverandering, biodiversiteit, water, afval, vervuiling
 • Sociaal: bijvoorbeeld mensenrechten, arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid, diversiteit en inclusie
 • Governance: bijvoorbeeld bestuursstructuur, beloningsbeleid, risicomanagement, corruptiebestrijding
 • Overig: bijvoorbeeld belastingtransparantie, innovatie, productkwaliteit

Voor elk aspect moet u rapporteren over de volgende elementen:

 • Uw beleid, doelstellingen en strategie op het gebied van duurzaamheid
 • Uw belangrijkste risico’s en kansen op het gebied van duurzaamheid
 • Uw prestaties en resultaten op het gebied van duurzaamheid, inclusief kwantitatieve indicatoren
 • Uw toekomstige plannen en verwachtingen op het gebied van duurzaamheid

De CSRD schrijft voor dat u uw rapportage baseert op een set van EU-standaarden, die nog ontwikkeld moeten worden door de Europese Commissie. Deze standaarden zullen gebaseerd zijn op bestaande internationale raamwerken, zoals de Global Reporting Initiative (GRI), de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) en de Sustainability Accounting Standards Board (SASB). De standaarden zullen ook rekening houden met de specifieke kenmerken en behoeften van verschillende sectoren en bedrijfstypen.

Hoe wordt uw rapportage gecontroleerd?

De CSRD stelt dat uw rapportage over duurzaamheid onderworpen moet worden aan een onafhankelijke controle door een externe partij, zoals een accountant of een gespecialiseerd bureau. De controle moet nagaan of uw rapportage voldoet aan de EU-standaarden, of uw informatie volledig, betrouwbaar en relevant is, en of u de juiste methoden en processen heeft gebruikt om uw informatie te verzamelen en te verwerken.

De controleur moet een verklaring afgeven over de uitkomst van de controle, die samen met uw rapportage gepubliceerd moet worden. De verklaring moet aangeven of de controleur een goedkeurend, afkeurend of voorwaardelijk oordeel heeft gegeven over uw rapportage, en of er eventuele tekortkomingen of onzekerheden zijn geconstateerd.

Wat zijn de gevolgen voor uw belasting?

De CSRD heeft ook gevolgen voor uw belasting. Een van de aspecten waar u over moet rapporteren is uw belastingtransparantie. Dit betekent dat u inzicht moet geven in hoeveel belasting u betaalt in elk land waar u actief bent, en hoe dit zich verhoudt tot uw omzet, winst en aantal werknemers in dat land. Dit wordt ook wel country-by-country reporting (CbCR) genoemd.

Het doel van CbCR is om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan, en om eerlijke concurrentie te bevorderen. CbCR kan ook leiden tot meer publieke druk en reputatieschade voor bedrijven die weinig of geen belasting betalen in landen waar ze veel activiteiten hebben. Daarnaast kan CbCR ook leiden tot meer vragen en onderzoeken van belastingautoriteiten, die meer informatie krijgen over uw belastingpositie.

Hoe kunt u zich voorbereiden op de CSRD?

De CSRD is een ingrijpende verandering voor veel bedrijven, die een grote impact kan hebben op hun strategie, organisatie, processen en systemen. Het is daarom belangrijk om tijdig te beginnen met de voorbereiding op de CSRD, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Hier zijn enkele tips om u te helpen:

 • Breng in kaart welke duurzaamheidsaspecten relevant zijn voor uw bedrijf en uw stakeholders, en bepaal welke informatie u daarover moet verzamelen en rapporteren.
 • Zorg voor een duidelijk beleid, doelstellingen en strategie op het gebied van duurzaamheid, die aansluiten bij uw missie, visie en waarden.
 • Integreer duurzaamheid in uw bedrijfsvoering, waardeketen en risicomanagement, en neem maatregelen om uw impact op mens en milieu te verminderen of te verbeteren.
 • Implementeer systemen en processen om uw duurzaamheidsinformatie te verzamelen, te verwerken, te controleren en te rapporteren, volgens de EU-standaarden.
 • Communiceer transparant, consistent en geloofwaardig over uw duurzaamheid in uw bestuursverslag, en zorg voor een onafhankelijke controle van uw rapportage.
 • Volg de ontwikkelingen rondom de CSRD en de EU-standaarden op de voet, en pas uw rapportage indien nodig aan.
 • Leer van de best practices en voorbeelden van andere bedrijven die al rapporteren over hun duurzaamheid, en laat u inspireren door hun successen en uitdagingen.

Conclusie

De CSRD is volgens velen een belangrijke stap in de richting van een duurzamere en eerlijkere economie in de EU. De CSRD biedt volgende de EU kansen voor bedrijven om hun duurzaamheid te verbeteren, te communiceren en te laten waarderen door hun stakeholders. De CSRD vraagt echter ook om een grondige voorbereiding, een goede organisatie en een heldere strategie.

Geef een reactie