Je bekijkt nu Financiële analyse

Financiële analyse

Financiële analyse is het proces van het beoordelen van bedrijven, projecten, budgetten en andere financiële transacties om hun prestaties en geschiktheid te bepalen. Meestal wordt financiële analyse gebruikt om te analyseren of een entiteit stabiel, solvabel, liquide of winstgevend genoeg is om een investering te rechtvaardigen.

Financiële analyse is ook nuttig om economische trends te evalueren, financieel beleid te bepalen, langetermijnplannen voor bedrijfsactiviteiten op te stellen en projecten of bedrijven voor investering te identificeren. Dit gebeurt door het combineren van financiële cijfers en gegevens.

In dit artikel zullen we u uitleggen wat de belangrijkste methodes, aspecten en voordelen zijn van financiële analyse. We zullen ook enkele praktische voorbeelden geven om u te helpen financiële analyse toe te passen in uw eigen situatie.

Methodes van financiële analyse

Er zijn vier verschillende methodes om een financiële analyse uit te voeren. De meest bekende is de ratio-analyse. De andere methodes zijn de verticale analyse, de horizontale analyse en de kasstroomanalyse. Hieronder leggen we kort uit wat elke methode inhoudt.

 • Ratio-analyse: deze methode werkt met ratio’s, die verhoudingsgetallen zijn die inzicht geven in verschillende aspecten van de financieel-economische situatie van de onderneming. Groepen van verschillende posten uit de balans en de resultatenrekening worden onderling in verhouding gebracht. Er zijn verschillende soorten ratio’s, zoals liquiditeitsratio’s, solvabiliteitsratio’s, rentabiliteitsratio’s en activiteitsratio’s.
 • Verticale analyse: deze methode onderzoekt op een gedetailleerde manier de structuur van de activa, de passiva en de resultaten. Dit gebeurt door elke post uit de balans of de resultatenrekening uit te drukken als een percentage van het totaal. Zo kan men bijvoorbeeld zien hoeveel procent van het totale vermogen bestaat uit eigen vermogen of vreemd vermogen, of hoeveel procent van de omzet wordt besteed aan kosten of belastingen.
 • Horizontale analyse: deze methode vergelijkt de opeenvolgende jaarrekeningen van de onderneming, meestal over een periode van drie of vijf jaar. Dit gebeurt door het verschil en het groeipercentage te berekenen tussen elke post uit de balans of de resultatenrekening over de jaren heen. Zo kan men bijvoorbeeld zien hoeveel de omzet, de winst, het eigen vermogen of de schuld is veranderd over de tijd.
 • Kasstroomanalyse: deze methode legt de bronnen en het gebruik van het vermogen onder de loep. Dit gebeurt door het opstellen van een kasstroomoverzicht, dat laat zien hoeveel geld er binnenkomt en uitgaat bij de onderneming in een bepaalde periode. Er zijn drie soorten kasstromen: operationele kasstromen (die voortkomen uit de normale bedrijfsactiviteiten), investeringskasstromen (die voortkomen uit de aankoop of verkoop van vaste activa) en financieringskasstromen (die voortkomen uit de aantrekking of aflossing van vermogen).

Aspecten van financiële analyse

Bij het uitvoeren van een financiële analyse zijn er vijf essentiële aspecten waar men op moet letten. Deze aspecten geven een goed beeld van de gezondheid en de prestaties van een onderneming. Het zijn:

 • Kasstroom en terugbetalingscapaciteit: dit aspect meet hoeveel geld een onderneming genereert uit haar activiteiten en hoe goed ze haar schulden kan aflossen. Een positieve en groeiende kasstroom wijst op een gezonde en winstgevende onderneming, terwijl een negatieve of dalende kasstroom wijst op een ongezonde of verlieslatende onderneming. Een hoge terugbetalingscapaciteit betekent dat een onderneming gemakkelijk haar rente- en aflossingsverplichtingen kan nakomen, terwijl een lage terugbetalingscapaciteit betekent dat een onderneming moeite heeft om haar schulden te betalen.
 • Eigen vermogen (of netto-actief): dit aspect meet hoeveel vermogen een onderneming heeft na aftrek van al haar schulden. Het eigen vermogen is het verschil tussen de totale activa en de totale passiva van een onderneming. Een positief eigen vermogen betekent dat een onderneming meer bezittingen dan schulden heeft, terwijl een negatief eigen vermogen betekent dat een onderneming meer schulden dan bezittingen heeft. Een hoog eigen vermogen wijst op een sterke financiële positie, terwijl een laag eigen vermogen wijst op een zwakke financiële positie.
 • Gecorrigeerd eigen vermogen (of gecorrigeerd netto-actief): dit aspect meet hoeveel vermogen een onderneming zou hebben als ze al haar activa en passiva zou verkopen tegen hun marktwaarde. Het gecorrigeerd eigen vermogen is het verschil tussen de marktwaarde van de totale activa en de marktwaarde van de totale passiva van een onderneming. Een positief gecorrigeerd eigen vermogen betekent dat een onderneming meer waard is dan haar boekwaarde, terwijl een negatief gecorrigeerd eigen vermogen betekent dat een onderneming minder waard is dan haar boekwaarde. Een hoog gecorrigeerd eigen vermogen wijst op een hoge marktwaardering, terwijl een laag gecorrigeerd eigen vermogen wijst op een lage marktwaardering.
 • Solvabiliteit: dit aspect meet hoe goed een onderneming haar schulden op lange termijn kan betalen. De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het totale vermogen van een onderneming. Een hoge solvabiliteit betekent dat een onderneming veel eigen vermogen heeft in verhouding tot haar schulden, terwijl een lage solvabiliteit betekent dat een onderneming weinig eigen vermogen heeft in verhouding tot haar schulden. Een hoge solvabiliteit wijst op een lage financiële hefboomwerking, terwijl een lage solvabiliteit wijst op een hoge financiële hefboomwerking.
 • Liquiditeit: dit aspect meet hoe goed een onderneming haar schulden op korte termijn kan betalen. De liquiditeit wordt berekend door de vlottende activa te delen door de vlottende passiva van een onderneming. Een hoge liquiditeit betekent dat een onderneming veel geld of snel verkoopbare activa heeft in verhouding tot haar kortlopende schulden, terwijl een lage liquiditeit betekent dat een onderneming weinig geld of snel verkoopbare activa heeft in verhouding tot haar kortlopende schulden. Een hoge liquiditeit wijst op een goede kredietwaardigheid, terwijl een lage liquiditeit wijst op een slechte kredietwaardigheid.

Voordelen van financiële analyse

Financiële analyse biedt verschillende voordelen voor verschillende belanghebbenden. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Voor aandeelhouders en beleggers: financiële analyse helpt hen om een oordeel te vormen over de prijs van de aandelen en/of over de prestatie van de bedrijfsleiding. Ze kunnen bijvoorbeeld zien
 • hoe de omzet, de winst, het dividend en de marktwaarde van de onderneming zijn geëvolueerd over de tijd
 • hoe de onderneming presteert in vergelijking met haar concurrenten of haar sector
 • hoe de onderneming omgaat met haar risico’s, kansen en uitdagingen
 • hoe de onderneming haar financiële middelen gebruikt en optimaliseert
 • of de onderneming een aantrekkelijke investering is of niet
 • Voor managers en ondernemers: financiële analyse helpt hen om betere beslissingen te nemen over hun bedrijfsstrategie, planning en controle. Ze kunnen bijvoorbeeld zien:
 • of hun bedrijf winstgevend, solvabel, liquide en stabiel is
 • of hun bedrijf voldoet aan de verwachtingen van de stakeholders
 • of hun bedrijf efficiënt en effectief werkt
 • of hun bedrijf kan groeien, innoveren en concurreren
 • welke verbeterpunten of actieplannen ze moeten implementeren
 • Voor medewerkers en vakbonden: financiële analyse helpt hen om een oordeel te vormen over de kansen van hun bedrijf op lange termijn. Ze kunnen bijvoorbeeld zien:
 • of hun bedrijf financieel gezond en duurzaam is
 • of hun bedrijf investeert in zijn personeel, infrastructuur en technologie
 • of hun bedrijf voldoende reserves heeft om crisissen of tegenslagen op te vangen
 • of hun bedrijf eerlijk en transparant is over zijn financiële situatie
 • of hun bedrijf hen een goede beloning, zekerheid en ontwikkeling biedt

Voorbeelden van financiële analyse

Om u een beter idee te geven van hoe financiële analyse werkt in de praktijk, geven we hier twee voorbeelden van financiële analyse van twee fictieve bedrijven: Bedrijf A en Bedrijf B.

Voorbeeld 1: Bedrijf A

Bedrijf A is een kleine onderneming die gespecialiseerd is in het ontwerpen en verkopen van gepersonaliseerde geschenken. Het bedrijf heeft een webshop en een fysieke winkel. Het bedrijf heeft drie werknemers: de eigenaar, een ontwerper en een verkoper. Het bedrijf heeft geen schulden en financiert al zijn activiteiten met eigen vermogen. Het bedrijf heeft de volgende jaarrekening voor het jaar 2022:

BalansBedrag (in euro)
Vaste activa10.000
Vlottende activa20.000
Totaal activa30.000
Eigen vermogen30.000
Vreemd vermogen0
Totaal passiva30.000
ResultatenrekeningBedrag (in euro)
Omzet50.000
Kosten40.000
Winst voor belastingen10.000
Belastingen2.000
Winst na belastingen8.000

We voeren nu een financiële analyse uit op basis van de vier methodes die we eerder hebben besproken.

Financiële analyse: Ratio-analyse

We berekenen enkele belangrijke ratio’s voor Bedrijf A:

 • Liquiditeitsratio: vlottende activa / vlottende passiva = 20.000 / 0 = zeer groot
 • Solvabiliteitsratio: eigen vermogen / totaal vermogen = 30.000 / 30.000 = 1
 • Rentabiliteitsratio: winst na belastingen / eigen vermogen = 8.000 / 30.000 = 0,27 of 27%
 • Activiteitsratio: omzet / totaal vermogen = 50.000 / 30.000 = 1,67 of 167%

We interpreteren deze ratio’s als volgt:

 • Bedrijf A heeft een zeer grote liquiditeitsratio, wat betekent dat het geen kortlopende schulden heeft en dus zeer liquide is. Het kan al zijn schuldeisers onmiddellijk betalen als dat nodig is.
 • Bedrijf A heeft een solvabiliteitsratio van 1, wat betekent dat het geen langlopende schulden heeft en dus zeer solvabel is. Het heeft voldoende eigen vermogen om al zijn activa te financieren.
 • Bedrijf A heeft een rentabiliteitsratio van 27%, wat betekent dat het een hoge winstgevendheid heeft. Het maakt 27 euro winst voor elke 100 euro die het investeert in zijn eigen vermogen.
 • Bedrijf A heeft een activiteitsratio van 167%, wat betekent dat het een hoge efficiëntie heeft. Het genereert 167 euro omzet voor elke 100 euro die het investeert in zijn totale vermogen.

Financiële analyse: Verticale analyse

We drukken elke post uit de balans en de resultatenrekening uit als een percentage van het totaal. We krijgen dan de volgende tabel:

BalansBedrag (in euro)Percentage
Vaste activa10.00033,33%
Vlottende activa20.00066,67%
Totaal activa30.000100%
Eigen vermogen30.000100%
Vreemd vermogen00%
Totaal passiva30.000100%
ResultatenrekeningBedrag (in euro)Percentage
Omzet50.000100%
Kosten40.00080%
Winst voor belastingen10.00020%
Belastingen2.0004%
Winst na belastingen8.00016%

We interpreteren deze percentages als volgt:

 • Bedrijf A heeft meer vlottende activa dan vaste activa, wat betekent dat het meer geld of snel verkoopbare activa heeft dan langdurige investeringen in machines of gebouwen.
 • Bedrijf A heeft geen vreemd vermogen, wat betekent dat het geen schulden heeft aan banken, leveranciers of andere partijen.
 • Bedrijf A besteedt 80% van zijn omzet aan kosten, wat betekent dat het een kostenstructuur heeft van 80%. De overige 20% is de winstmarge voor belastingen.
 • Bedrijf A betaalt 4% van zijn omzet aan belastingen, wat betekent dat het een belastingtarief heeft van 20%. De overige 16% is de winstmarge na belastingen.

Financiële analyse: Horizontale analyse

We vergelijken de jaarrekening van Bedrijf A met die van het vorige jaar, die als volgt was:

Balans (2021)Bedrag (in euro)
Vaste activa8.000
Vlottende activa12.000
Totaal activa20.000
Eigen vermogen20.000
Vreemd vermogen0
Totaal passiva20.000
Resultatenrekening (2021)Bedrag (in euro)
Omzet40.000
Kosten32.000
Winst voor belastingen8.000
Belastingen1.600
Winst na belastingen6.400

We berekenen het verschil en het groeipercentage tussen elke post uit de balans en de resultatenrekening over de jaren heen. We krijgen dan de volgende tabel:

Balans (2022) – Balans (2021)Verschil (in euro)Groeipercentage (%)
Vaste activa+2.000+25%
Vlottende activa+8.000+66,67%
Totaal activa+10.000+50%
Eigen vermogen+10.000+50%
Vreemd vermogen00%
Totaal passiva+10.000+50%

Resultatenrekening (2022) – Resultatenrekening (2021)Verschil (in euro)Groeipercentage (%)
Omzet+10.000+25%
Kosten+8.000+25%
Winst voor belastingen+2.000+25%
Belastingen+400+25%
Winst na belastingen+1.600+25%

We interpreteren deze cijfers als volgt:

 • Bedrijf A heeft zijn vaste activa met 2.000 euro verhoogd, wat betekent dat het meer heeft geïnvesteerd in machines of gebouwen. Dit kan wijzen op een uitbreiding of een modernisering van het bedrijf.
 • Bedrijf A heeft zijn vlottende activa met 8.000 euro verhoogd, wat betekent dat het meer geld of snel verkoopbare activa heeft. Dit kan wijzen op een betere verkoop, een betere voorraadbeheer of een betere debiteurenbeheer.
 • Bedrijf A heeft zijn eigen vermogen met 10.000 euro verhoogd, wat betekent dat het meer winst heeft gemaakt en deze heeft toegevoegd aan zijn reserves. Dit kan wijzen op een hogere winstgevendheid en een sterkere financiële positie.
 • Bedrijf A heeft geen vreemd vermogen, wat betekent dat het geen schulden heeft aangegaan of afgelost. Dit kan wijzen op een lage financiële hefboomwerking en een lage afhankelijkheid van externe financiering.
 • Bedrijf A heeft zijn omzet met 10.000 euro verhoogd, wat betekent dat het meer producten of diensten heeft verkocht. Dit kan wijzen op een grotere marktaandeel, een hogere vraag of een betere prijszetting.
 • Bedrijf A heeft zijn kosten met 8.000 euro verhoogd, wat betekent dat het meer geld heeft uitgegeven aan grondstoffen, personeel, huur, marketing of andere
 • Bedrijf A heeft zijn kosten met 8.000 euro verhoogd, wat betekent dat het meer geld heeft uitgegeven aan grondstoffen, personeel, huur, marketing of andere zaken. Dit kan wijzen op een hogere productiviteit, een betere kwaliteit, een grotere capaciteit of een sterkere concurrentiepositie.
 • Bedrijf A heeft zijn winst voor belastingen met 2.000 euro verhoogd, wat betekent dat het meer geld heeft overgehouden na aftrek van de kosten. Dit kan wijzen op een hogere winstmarge, een betere kostenbeheersing of een gunstigere marktomstandigheden.
 • Bedrijf A heeft zijn belastingen met 400 euro verhoogd, wat betekent dat het meer geld heeft afgedragen aan de overheid. Dit kan wijzen op een hoger belastingtarief, een lagere fiscale aftrek of een strengere fiscale controle.
 • Bedrijf A heeft zijn winst na belastingen met 1.600 euro verhoogd, wat betekent dat het meer geld heeft overgehouden na aftrek van de belastingen. Dit kan wijzen op een hogere nettowinstmarge, een betere belastingplanning of een lagere belastingdruk.

Financiële analyse: Kasstroomanalyse

We stellen een kasstroomoverzicht op voor Bedrijf A. We gaan ervan uit dat alle omzet en kosten in cash worden ontvangen en betaald. We krijgen dan de volgende tabel:

KasstroomoverzichtBedrag (in euro)
Operationele kasstroom+10.000
Investeringskasstroom-2.000
Financieringskasstroom0
Totale kasstroom+8.000

We interpreteren deze cijfers als volgt:

 • Bedrijf A heeft een operationele kasstroom van 10.000 euro, wat betekent dat het 10.000 euro geld heeft gegenereerd uit zijn normale bedrijfsactiviteiten. Dit is gelijk aan de winst voor belastingen, omdat er geen verschil is tussen de boekhoudkundige winst en de cashflow.
 • Bedrijf A heeft een investeringskasstroom van -2.000 euro, wat betekent dat het 2.000 euro geld heeft uitgegeven aan de aankoop van vaste activa. Dit is gelijk aan de toename van de vaste activa op de balans.
 • Bedrijf A heeft geen financieringskasstroom, wat betekent dat het geen geld heeft aangetrokken of afgelost van externe partijen. Dit komt omdat het bedrijf geen vreemd vermogen heeft.
 • Bedrijf A heeft een totale kasstroom van 8.000 euro, wat betekent dat het 8.000 euro geld heeft toegevoegd aan zijn kaspositie. Dit is gelijk aan de winst na belastingen, omdat er geen verschil is tussen de nettowinst en de cashflow.

Voorbeeld 2: Bedrijf B

Bedrijf B is een grote onderneming die gespecialiseerd is in het produceren en verkopen van elektronische apparaten. Het bedrijf heeft verschillende fabrieken en winkels in binnen- en buitenland. Het bedrijf heeft honderden werknemers: managers, ingenieurs, arbeiders en verkopers. Het bedrijf heeft veel schulden en financiert al zijn activiteiten met een mix van eigen en vreemd vermogen. Het bedrijf heeft de volgende jaarrekening voor het jaar 2022:

BalansBedrag (in euro)
Vaste activa200.000
Vlottende activa100.000
Totaal activa300.000
Eigen vermogen100.000
Vreemd vermogen200.000
Totaal passiva300.000
ResultatenrekeningBedrag (in euro)
Omzet500.000
Kosten450.000
Winst voor belastingen50.000
Belastingen10.000
Winst na belastingen40.000

We voeren nu een financiële analyse uit op basis van de vier methodes die we eerder hebben besproken.

Ratio-analyse

We berekenen enkele belangrijke ratio’s voor Bedrijf B:

 • Liquiditeitsratio: vlottende activa / vlottende passiva = 100.000 / 200.000 = 0,5
 • Solvabiliteitsratio: eigen vermogen / totaal vermogen = 100.000 / 300.000 = 0,33 of 33%
 • Rentabiliteitsratio: winst na belastingen / eigen vermogen = 40.000 / 100.000 = 0,4 of 40%
 • Activiteitsratio: omzet / totaal vermogen = 500.000 / 300.000 = 1,67 of 167%

We interpreteren deze ratio’s als volgt:

 • Bedrijf B heeft een lage liquiditeitsratio, wat betekent dat het weinig geld of snel verkoopbare activa heeft in verhouding tot zijn kortlopende schulden. Het kan moeite hebben om zijn schuldeisers op tijd te betalen als dat nodig is.
 • Bedrijf B heeft een lage solvabiliteitsratio, wat betekent dat het weinig eigen vermogen heeft in verhouding tot zijn schulden. Het heeft veel vreemd vermogen gebruikt om zijn activa te financieren.
 • Bedrijf B heeft een hoge rentabiliteitsratio, wat betekent dat het een hoge winstgevendheid heeft. Het maakt 40 euro winst voor elke 100 euro die het investeert in zijn eigen vermogen.
 • Bedrijf B heeft een hoge activiteitsratio, wat betekent dat het een hoge efficiëntie heeft. Het genereert 167 euro omzet voor elke 100 euro die het investeert in zijn totale vermogen.

Verticale analyse

We drukken elke post uit de balans en de resultatenrekening uit als een percentage van het totaal. We krijgen dan de volgende tabel:

BalansBedrag (in euro)Percentage
Vaste activa200.00066,67%
Vlottende activa100.00033,33%
Totaal activa300.000100%
Eigen vermogen100.00033,33%
Vreemd vermogen200.00066,67%
Totaal passiva300.000100%
ResultatenrekeningBedrag (in euro)Percentage
Omzet500.000100%
Kosten450.00090%
Winst voor belastingen50.00010%
Belastingen10.0002%
Winst na belastingen40.000

Ok, ik ga verder met het artikel.

ResultatenrekeningBedrag (in euro)Percentage
Omzet500.000100%
Kosten450.00090%
Winst voor belastingen50.00010%
Belastingen10.0002%
Winst na belastingen40.0008%

We interpreteren deze percentages als volgt:

 • Bedrijf B heeft meer vaste activa dan vlottende activa, wat betekent dat het meer langdurige investeringen in machines of gebouwen heeft dan geld of snel verkoopbare activa.
 • Bedrijf B heeft meer vreemd vermogen dan eigen vermogen, wat betekent dat het meer schulden heeft dan eigen middelen.
 • Bedrijf B besteedt 90% van zijn omzet aan kosten, wat betekent dat het een kostenstructuur heeft van 90%. De overige 10% is de winstmarge voor belastingen.
 • Bedrijf B betaalt 2% van zijn omzet aan belastingen, wat betekent dat het een belastingtarief heeft van 20%. De overige 8% is de winstmarge na belastingen.

Horizontale analyse

We vergelijken de jaarrekening van Bedrijf B met die van het vorige jaar, die als volgt was:

Balans (2021)Bedrag (in euro)
Vaste activa180.000
Vlottende activa80.000
Totaal activa260.000
Eigen vermogen80.000
Vreemd vermogen180.000
Totaal passiva260.000
Resultatenrekening (2021)Bedrag (in euro)
Omzet400.000
Kosten360.000
Winst voor belastingen40.000
Belastingen8.000
Winst na belastingen32.000

We berekenen het verschil en het groeipercentage tussen elke post uit de balans en de resultatenrekening over de jaren heen. We krijgen dan de volgende tabel:

Ok, ik ga verder met het artikel.

ResultatenrekeningBedrag (in euro)Percentage
Omzet500.000100%
Kosten450.00090%
Winst voor belastingen50.00010%
Belastingen10.0002%
Winst na belastingen40.0008%

We interpreteren deze percentages als volgt:

 • Bedrijf B heeft meer vaste activa dan vlottende activa, wat betekent dat het meer langdurige investeringen in machines of gebouwen heeft dan geld of snel verkoopbare activa.
 • Bedrijf B heeft meer vreemd vermogen dan eigen vermogen, wat betekent dat het meer schulden heeft dan eigen middelen.
 • Bedrijf B besteedt 90% van zijn omzet aan kosten, wat betekent dat het een kostenstructuur heeft van 90%. De overige 10% is de winstmarge voor belastingen.
 • Bedrijf B betaalt 2% van zijn omzet aan belastingen, wat betekent dat het een belastingtarief heeft van 20%. De overige 8% is de winstmarge na belastingen.

Horizontale analyse

We vergelijken de jaarrekening van Bedrijf B met die van het vorige jaar, die als volgt was:

Balans (2021)Bedrag (in euro)
Vaste activa180.000
Vlottende activa80.000
Totaal activa260.000
Eigen vermogen80.000
Vreemd vermogen180.000
Totaal passiva260.000
Resultatenrekening (2021)Bedrag (in euro)
Omzet400.000
Kosten360.000
Winst voor belastingen40.000
Belastingen8.000
Winst na belastingen32.000

We berekenen het verschil en het groeipercentage tussen elke post uit de balans en de resultatenrekening over de jaren heen. We krijgen dan de volgende tabel:

Balans (2022) – Balans (2021)Verschil (in euro)Groeipercentage (%)
Vaste activa+20.000+11,11%
Vlottende activa+20.000+25%
Totaal activa+40.000+15,38%
Eigen vermogen+20.000+25%
Vreemd vermogen+20.000

Balans (2022) – Balans (2021)Verschil (in euro)Groeipercentage (%)
Vaste activa+20.000+11,11%
Vlottende activa+20.000+25%
Totaal activa+40.000+15,38%
Eigen vermogen+20.000+25%
Vreemd vermogen+20.000+11,11%
Totaal passiva+40.000+15,38%
Resultatenrekening (2022) – Resultatenrekening (2021)Verschil (in euro)Groeipercentage (%)
Omzet+100.000+25%
Kosten+90.000+25%
Winst voor belastingen+10.000+25%
Belastingen+2.000+25%
Winst na belastingen+8.000+25%

We interpreteren deze cijfers als volgt:

 • Bedrijf B heeft zijn vaste activa met 20.000 euro verhoogd, wat betekent dat het meer heeft geïnvesteerd in machines of gebouwen. Dit kan wijzen op een uitbreiding of een modernisering van het bedrijf.
 • Bedrijf B heeft zijn vlottende activa met 20.000 euro verhoogd, wat betekent dat het meer geld of snel verkoopbare activa heeft. Dit kan wijzen op een betere verkoop, een betere voorraadbeheer of een betere debiteurenbeheer.
 • Bedrijf B heeft zijn eigen vermogen met 20.000 euro verhoogd, wat betekent dat het meer winst heeft gemaakt en deze heeft toegevoegd aan zijn reserves. Dit kan wijzen op een hogere winstgevendheid en een sterkere financiële positie.
 • Bedrijf B heeft zijn vreemd vermogen met 20.000 euro verhoogd, wat betekent dat het meer schulden heeft aangegaan of afgelost. Dit kan wijzen op een hogere financiële hefboomwerking en een hogere afhankelijkheid van externe financiering.
 • Bedrijf B heeft zijn omzet met 100.000 euro verhoogd, wat betekent dat het meer producten of diensten heeft verkocht. Dit kan wijzen op een grotere marktaandeel, een hogere vraag of een betere prijszetting.
 • Bedrijf B heeft zijn kosten met 90.000 euro verhoogd, wat betekent dat het meer geld heeft uitgegeven aan grondstoffen, personeel, huur, marketing of andere zaken. Dit kan wijzen op een hogere productiviteit, een betere kwaliteit, een grotere capaciteit of een sterkere concurrentiepositie.
 • Bedrijf B heeft zijn winst voor belastingen met 10.000 euro verhoogd, wat betekent dat het meer geld heeft overgehouden na aftrek van de kosten. Dit kan wijzen op een hogere winstmarge, een betere kostenbeheersing of een gunstigere marktomstandigheden.
 • Bedrijf B heeft zijn belastingen met 2.000 euro verhoogd, wat betekent dat het meer geld heeft afgedragen aan de overheid. Dit kan wijzen op een hoger belastingtarief, een lagere fiscale aftrek of een strengere fiscale controle.
 • Bedrijf B heeft zijn winst na belastingen met 8.000 euro verhoogd, wat betekent dat het meer geld heeft overgehouden na aftrek van de belastingen. Dit kan wijzen op een hogere nettowinstmarge, een betere belastingplanning of een lagere belastingdruk.

Kasstroomanalyse

We stellen een kasstroomoverzicht op voor Bedrijf B. We gaan ervan uit dat alle omzet en kosten in cash worden ontvangen en betaald, behalve de afschrijvingen die deel uitmaken van de kosten maar geen cashuitgave zijn. We gaan ook ervan uit dat alle investeringen in vaste activa en alle financieringen in vreemd vermogen in cash worden betaald of ontvangen. We krijgen dan de volgende tabel:

KasstroomoverzichtBedrag (in euro)
Operationele kasstroom+60.000
Investeringskasstroom-20.000
Financieringskasstroom+20.000
Totale kasstroom+60.000

We interpreteren deze cijfers als volgt:

 • Bedrijf B heeft een operationele kasstroom van 60.000 euro, wat betekent dat het 60.000 euro geld heeft gegenereerd uit zijn normale bedrijfsactiviteiten. Dit is meer dan de winst voor belastingen, omdat er een verschil is tussen de boekhoudkundige winst en de cashflow door de afschrijvingen.
 • Bedrijf B heeft een investeringskasstroom van -20.000 euro, wat betekent dat het 20.000 euro geld heeft uitgegeven aan de aankoop van vaste activa. Dit is gelijk aan de toename van de vaste activa op de balans.
 • Bedrijf B heeft een financieringskasstroom van 20.000 euro, wat betekent dat het 20.000 euro geld heeft aangetrokken van externe partijen. Dit is gelijk aan de toename van het vreemd vermogen op de balans.
 • Bedrijf B heeft een totale kasstroom van 60.000 euro, wat betekent dat het 60.000 euro geld heeft toegevoegd aan zijn kaspositie. Dit is meer dan de winst na belastingen, omdat er een verschil is tussen de nettowinst en de cashflow door de afschrijvingen en de financieringen.

Conclusie

Financiële analyse is een belangrijk instrument om de financiële situatie en prestaties van een onderneming te beoordelen en te voorspellen. Financiële analyse kan worden uitgevoerd met behulp van vier methodes: ratio-analyse, verticale analyse, horizontale analyse en kasstroomanalyse. Financiële analyse kan verschillende voordelen bieden voor verschillende belanghebbenden, zoals aandeelhouders, beleggers, managers, ondernemers, medewerkers en vakbonden.

We hebben twee voorbeelden gegeven van financiële analyse van twee fictieve bedrijven: Bedrijf A en Bedrijf B. We hebben gezien dat Bedrijf A een kleine, schuldenvrije en winstgevende onderneming is die vooral vlottende activa heeft en veel cashflow genereert. We hebben ook gezien dat Bedrijf B een grote, schuldige en winstgevende onderneming is die vooral vaste activa heeft en veel omzet genereert.

Geef een reactie