Je bekijkt nu Goed Koopmansgebruik Uitgelegd

Goed Koopmansgebruik Uitgelegd

Als ondernemer moet u elk jaar uw winst bepalen voor de belasting. Maar hoe doet u dat op een juiste en consistente manier? Daarvoor moet u goed koopmansgebruik toepassen. Goed koopmansgebruik is een fiscaal begrip dat aangeeft hoe u uw boekhouding moet voeren. Het houdt rekening met de werkelijkheid, de risico’s en de eenvoud van uw onderneming. Goed koopmansgebruik geeft u ook enige vrijheid bij het kiezen van een winstbepalingsmethode, zolang u deze consequent toepast en niet in strijd is met de wet. Maar wat houdt goed koopmansgebruik precies in en hoe kunt u het toepassen in uw boekhouding? In dit artikel leg ik het uit aan de hand van een aantal voorbeelden.

Wat is goed koopmansgebruik?

Goed koopmansgebruik is een fiscale term die in Nederland gebruikt wordt om de belastbare winst van een onderneming te bepalen. Het verwijst naar wat een goed koopman zou doen om zijn onderneming zo goed mogelijk te voeren. Goed koopmansgebruik betekent dat de boekhouding op een algemeen geaccepteerde manier wordt gevoerd. De boekhouding is waarheidsgetrouw en past bij het type onderneming. Goed koopmansgebruik is een lastig te omschrijven begrip, omdat het mee verandert in de tijd en invulling krijgt door de rechter.

Waarom is goed koopmansgebruik belangrijk?

Goed koopmansgebruik is belangrijk omdat het de basis vormt voor het bepalen van de winst van een onderneming voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. De winst wordt bepaald door de kosten en baten die met een bepaald jaar samenhangen. Dit wordt ook wel het matchingprincipe genoemd. 

Goed koopmansgebruik geeft ook vrijheid bij het kiezen van een methode voor het bepalen van de winst, zolang die methode bedrijfseconomisch aanvaardbaar is en niet in strijd is met de wet. Eenmaal gekozen voor een methode, moet deze wel consistent worden toegepast.

Beginselen goed koopmansgebruik

Goed koopmansgebruik is geen vastomlijnd begrip, maar er zijn wel een aantal beginselen die als leidraad kunnen dienen. De belangrijkste beginselen zijn het realiteitsbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel en het eenvoudsbeginsel.

  • Het realiteitsbeginsel houdt in dat de boekhouding altijd een waarheidsgetrouwe weergave moet zijn van de werkelijkheid. Dit betekent dat kosten en baten worden toegerekend aan het jaar waar ze betrekking op hebben, dat voorzieningen worden getroffen voor te verwachten verliezen of verplichtingen, dat activa en passiva worden gewaardeerd tegen de actuele waarde en dat winsten pas worden genomen als ze gerealiseerd zijn.
  • Het voorzichtigheidsbeginsel houdt in dat er rekening wordt gehouden met mogelijke tegenvallers of risico’s. Dit betekent dat kosten en verliezen eerder worden genomen dan baten en winsten, dat er geen stille reserves worden gevormd, dat er geen onzekere vorderingen worden opgenomen en dat er geen onrealistische verwachtingen worden gewekt.
  • Het eenvoudsbeginsel houdt in dat de boekhouding zo eenvoudig mogelijk wordt gehouden. Dit betekent dat er geen ingewikkelde berekeningen of schattingen worden gemaakt, dat er geen onnodige details worden vermeld en dat er geen administratieve lasten worden opgelegd.

Voorbeelden in de praktijk

  • Als u investeert in bedrijfsmiddelen, zoals machines, auto’s of computers, moet u deze afschrijven over de economische levensduur. Dit betekent dat u elk jaar een deel van de aanschafwaarde als kosten in mindering brengt op uw winst. U mag zelf kiezen welke afschrijvingsmethode u gebruikt, bijvoorbeeld lineair of degressief, zolang u deze consequent toepast.
  • Als u voorraad hebt, moet u deze waarderen tegen de kostprijs of de lagere marktwaarde. Dit betekent dat u de inkoopprijs of de productiekosten als waarde neemt, tenzij de verkoopwaarde lager is. U mag zelf kiezen welke voorraadwaarderingsmethode u gebruikt, bijvoorbeeld fifo of lifo, zolang u deze consequent toepast.
  • Als u onderhanden werk hebt, zoals projecten die nog niet zijn afgerond of gefactureerd, moet u deze waarderen tegen de kostprijs of de lagere opbrengstwaarde. Dit betekent dat u de gemaakte kosten als waarde neemt, tenzij de verwachte opbrengst lager is. U mag zelf kiezen welke methode u gebruikt om het onderhanden werk te bepalen, bijvoorbeeld op basis van het percentage van voltooiing of het percentage van facturering, zolang u deze consequent toepast.
  • Als u debiteuren hebt, zoals klanten die nog niet hebben betaald, moet u deze waarderen tegen de nominale waarde of de lagere invorderingswaarde. Dit betekent dat u het bedrag dat u nog moet ontvangen als waarde neemt, tenzij er een risico is dat u dit niet (volledig) krijgt. U moet dan een voorziening vormen voor het verwachte verlies.
  • Als u crediteuren hebt, zoals leveranciers die u nog moet betalen, moet u deze waarderen tegen de nominale waarde of de hogere afwikkelingswaarde. Dit betekent dat u het bedrag dat u nog moet betalen als waarde neemt, tenzij er een kans is dat u dit meer (of eerder) moet doen. U moet dan een voorziening vormen voor het verwachte verschil.

Conclusie

Goed koopmansgebruik is een fiscaal begrip dat gebruikt wordt om de winst van een onderneming te bepalen. Het houdt in dat de boekhouding op een algemeen geaccepteerde en waarheidsgetrouwe manier wordt gevoerd, passend bij het type onderneming. Goed koopmansgebruik geeft de ondernemer vrijheid bij het kiezen van een winstbepalingsmethode, maar vereist ook consistentie en naleving van de wet. Goed koopmansgebruik is gebaseerd op een aantal beginselen, zoals het realiteitsbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel en het eenvoudsbeginsel. Door goed koopmansgebruik toe te passen, kan de ondernemer zijn winst op een correcte en consistente manier berekenen en aangeven voor de belasting.

Geef een reactie