Je bekijkt nu Kinderbijslag 2024: Waar Heeft U Recht Op?

Kinderbijslag 2024: Waar Heeft U Recht Op?

De kinderbijslag is een financiële tegemoetkoming voor ouders of verzorgers van kinderen tot 18 jaar. De hoogte van de kinderbijslag hangt af van de leeftijd van het kind en van waar het kind woont. De kinderbijslag wordt elk halfjaar aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijzen. In dit artikel leest u wat er verandert voor de kinderbijslag in 2024.

Hoeveel kinderbijslag krijgt u in 2024?

De bedragen van de kinderbijslag voor 2024 zijn nog niet definitief vastgesteld, maar er is wel een schatting gemaakt op basis van de rijksbegroting. Volgens deze schatting zal de kinderbijslag 2024 ongeveer 3,6% hoger uitvallen dan in 2023.

Dit betekent dat u per kwartaal per kind meer geld ontvangt. De verwachte bedragen kinderbijslag 2024 per leeftijdscategorie zijn als volgt:

Leeftijd kindBedrag per kind per kwartaal
0 tot en met 5 jaar€ 279,47
6 tot en met 11 jaar€ 289,38
12 tot en met 17 jaar€ 340,45

Let op: deze bedragen zijn niet zeker en kunnen nog veranderen. Dit artikel zal worden aangepast zodra de bedragen definitief zijn vastgesteld.

Waarom stijgt de kinderbijslag in 2024?

De stijging van de kinderbijslag in 2024 heeft twee redenen:

  • De inflatie: De kinderbijslag wordt elk halfjaar geïndexeerd aan de hand van de consumentenprijsindex (cpi). Dit betekent dat de kinderbijslag meebeweegt met de gemiddelde prijsontwikkeling in Nederland. Als de prijzen stijgen, stijgt ook de kinderbijslag. In 2022 was er sprake van een historisch hoge inflatie door onder andere de coronacrisis en de hogere energieprijzen. Daardoor is de kinderbijslag in 2023 flink verhoogd. In 2024 wordt verwacht dat de inflatie weer zal dalen, maar nog steeds positief zal zijn. Daarom zal de kinderbijslag ook in 2024 nog iets stijgen.
  • Het kabinetsbeleid: het kabinet heeft op Prinsjesdag 2023 aangekondigd dat het de kinderbijslag per 2024 wil verhogen met € 90 per maand per kind. Dit is onderdeel van een pakket aan maatregelen om meer bestaanszekerheid te bieden aan Nederlandse huishoudens en om kinderarmoede te bestrijden. Het kabinet wil in 2025 de kinderarmoede halveren. De verhoging van de kinderbijslag moet nog wel worden goedgekeurd door het parlement.

Wat betekent dit voor u?

De stijging van de kinderbijslag in 2024 betekent dat u meer geld krijgt om uw kinderen te onderhouden en te verzorgen. U kunt dit geld bijvoorbeeld gebruiken voor kleding, voeding, schoolspullen, sport of hobby’s. U bent vrij om te bepalen hoe u het geld besteedt, zolang het maar ten goede komt aan uw kinderen.

Let op! De verhoging van de kinderbijslag kan ook invloed hebben op uw recht op andere financiële regelingen, zoals het kindgebonden budget, de huurtoeslag of de zorgtoeslag.

Deze regelingen zijn namelijk afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Als uw inkomen of vermogen stijgt door de hogere kinderbijslag, kan het zijn dat u minder of geen recht meer heeft op deze regelingen. Het is daarom verstandig om uw gegevens te controleren en aan te passen bij de Belastingdienst.

Hoe vraagt u kinderbijslag aan?

Als u een kind krijgt, moet u dit binnen 4 weken aangeven bij de gemeente waar u woont. De gemeente geeft dit door aan de SVB. De SVB stuurt u dan een brief met een formulier om kinderbijslag aan te vragen. U kunt dit formulier online invullen en versturen via Mijn SVB. U kunt ook bellen naar de SVB om het formulier per post te ontvangen.

Als u al kinderbijslag ontvangt voor een ander kind, hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen. U krijgt dan automatisch kinderbijslag voor uw nieuwe kind.

U kunt ook kinderbijslag krijgen voor een kind dat niet uw eigen kind is, maar dat u wel opvoedt en verzorgt als uw eigen kind. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een stiefkind, een pleegkind, een adoptiekind of een kleinkind. U moet dan wel kunnen aantonen dat het kind bij u woont en dat u de kosten voor het kind betaalt. U kunt hiervoor contact opnemen met de SVB.

Wanneer krijgt u kinderbijslag uitbetaald?

De SVB betaalt de kinderbijslag per kwartaal uit, na afloop van het kwartaal. De betaaldata voor 2024 zijn:

  • 3 januari 2024 (voor het vierde kwartaal van 2023)
  • 1 april 2024 (voor het eerste kwartaal van 2024)
  • 1 juli 2024 (voor het tweede kwartaal van 2024)
  • 3 oktober 2024 (voor het derde kwartaal van 2024)

U krijgt de kinderbijslag op uw bankrekening gestort. Als u in het buitenland woont, kan het iets langer duren voordat u het geld ontvangt.

Conclusie

In dit artikel heeft u gelezen wat er verandert voor de kinderbijslag in 2024. De kinderbijslag stijgt in 2024 met ongeveer 3,6% door de inflatie en het kabinetsbeleid. Dit betekent dat u meer geld krijgt om uw kinderen te ondersteunen. U kunt de kinderbijslag aanvragen of wijzigen via de SVB. De kinderbijslag kan ook invloed hebben op uw recht op andere financiële regelingen, zoals het kindgebonden budget, de huurtoeslag of de zorgtoeslag. De kinderbijslag is een belangrijke voorziening voor veel Nederlandse gezinnen en draagt bij aan het verminderen van de kinderarmoede

Geef een reactie