Je bekijkt nu Klimaatflatie

Klimaatflatie

Het klimaat verandert door de opwarming van de aarde, die wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen. Dit heeft gevolgen voor de natuur, de landbouw, de economie en de samenleving. Een van de gevolgen is klimaatflatie: de stijging van de prijzen van goederen en diensten als gevolg van klimaatverandering. In dit artikel leggen we uit wat klimaatflatie is, hoe het ontstaat, wat de gevolgen zijn en wat we kunnen doen om het te voorkomen.

Wat is klimaatflatie?

Klimaatflatie is een term die wordt gebruikt om de invloed van klimaatverandering op de inflatie te beschrijven. Inflatie is de stijging van het algemene prijspeil in een land of regio over een bepaalde periode. Klimaatverandering kan leiden tot hogere prijzen door verschillende factoren, zoals:

 • Schaarste of verlies van grondstoffen, landbouwproducten, water en energie door droogte, hitte, overstromingen, stormen, bosbranden of ziektes.
 • Hogere kosten voor transport, opslag, verzekering en herstel door extreme weersomstandigheden of schade aan infrastructuur.
 • Hogere belastingen of heffingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen of om klimaatadaptatie te financieren.
 • Veranderingen in de vraag of het aanbod van goederen en diensten door veranderende consumentenvoorkeuren, productiviteit, concurrentie of handelsbeleid.

Een voorbeeld van klimaatflatie is de stijging van de prijs van olijfolie in Europa. Door de hitte en droogte in Zuid-Europa is de olijfoogst sterk gedaald, waardoor er minder aanbod en meer vraag is naar olijfolie. Dit drijft de prijs op. Volgens persbureau Bloomberg steeg de prijs van olijfolie in juli 2023 met 27 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Hoe ontstaat klimaatflatie?

Klimaatflatie ontstaat door de interactie tussen klimaatverandering en economische processen. Klimaatverandering beïnvloedt zowel de aanbod- als de vraagzijde van de economie. Aan de aanbodzijde kan klimaatverandering leiden tot lagere of onzekere opbrengsten, hogere productiekosten of lagere kwaliteit van goederen en diensten. Aan de vraagzijde kan klimaatverandering leiden tot hogere of veranderende consumptiebehoeften, meer investeringen in bescherming of aanpassing of meer besparingen voor onvoorziene uitgaven.

De mate waarin klimaatverandering leidt tot klimaatflatie hangt af van verschillende factoren, zoals:

 • De snelheid en omvang van de klimaatverandering en de variabiliteit en extremiteit van het weer.
 • De gevoeligheid en kwetsbaarheid van sectoren, regio’s en bevolkingsgroepen voor klimaateffecten.
 • De capaciteit en bereidheid om te anticiperen, te reageren en zich aan te passen aan klimaateffecten.
 • De marktwerking, het overheidsbeleid en het internationale kader die de prijsvorming bepalen.

Klimaatflatie kan zowel tijdelijk als structureel zijn. Tijdelijke klimaatflatie treedt op als gevolg van kortdurende schokken of verstoringen die na verloop van tijd weer normaliseren. Bijvoorbeeld een slechte oogst door een droog jaar die leidt tot hogere voedselprijzen. Structurele klimaatflatie treedt op als gevolg van langdurige veranderingen of trends die blijvend effect hebben op het prijspeil. Bijvoorbeeld een stijgende vraag naar airconditioning door hogere temperaturen die leidt tot hogere energieprijzen.

Wat zijn de gevolgen van klimaatflatie?

Klimaatflatie heeft gevolgen voor de economie, de samenleving en het milieu. De gevolgen kunnen positief of negatief zijn, afhankelijk van de context en het perspectief. Enkele mogelijke gevolgen zijn:

 • Hogere kosten van levensonderhoud, vooral voor arme of kwetsbare mensen die een groter deel van hun inkomen besteden aan basisbehoeften zoals voedsel en energie.
 • Lagere koopkracht, spaarzin of investeringsbereidheid, waardoor de economische groei, de werkgelegenheid of de innovatie kan afnemen.
 • Hogere ongelijkheid, onrechtvaardigheid of conflicten, als sommige groepen of regio’s meer profiteren of minder lijden van klimaatflatie dan andere.
 • Hogere inflatieverwachtingen, onzekerheid of instabiliteit, waardoor het vertrouwen in de economie, de financiële markten of de monetaire autoriteiten kan afnemen.
 • Hogere druk op het milieu, als klimaatflatie leidt tot meer uitstoot van broeikasgassen, meer gebruik van natuurlijke hulpbronnen of minder bescherming van biodiversiteit.

Maatregelen

Klimaatflatie is geen onvermijdelijk of onbeheersbaar fenomeen. We kunnen klimaatflatie voorkomen of beperken door actie te ondernemen op verschillende niveaus en gebieden. Enkele mogelijke acties zijn:

 • Verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, om de opwarming van de aarde en de klimaatverandering te beperken. Dit kan door over te schakelen op duurzame energiebronnen, energie-efficiëntie te verbeteren, circulaire economie te bevorderen, ontbossing te stoppen en herbebossing te stimuleren.
 • Aanpassen aan de klimaateffecten, om de gevoeligheid en kwetsbaarheid voor klimaatverandering te verminderen. Dit kan door weerbaarheid en adaptief vermogen te versterken, risicobeheer en preventie te verbeteren, innovatie en diversificatie te ondersteunen, solidariteit en samenwerking te vergroten.
 • Corrigeren van de marktfalen, om de prijzen beter te laten reflecteren de maatschappelijke kosten en baten van klimaatverandering. Dit kan door een prijs te zetten op de uitstoot van broeikasgassen, subsidies voor fossiele brandstoffen af te schaffen, groene investeringen te stimuleren, transparantie en informatie te verbeteren.
 • Beschermen van de meest getroffenen, om de negatieve gevolgen van klimaatflatie op te vangen. Dit kan door sociale bescherming en compensatie te bieden, armoede en ongelijkheid te bestrijden, participatie en inspraak te waarborgen, mensenrechten en rechtvaardigheid te respecteren.

Conclusie

Klimaatflatie is een reëel en relevant probleem dat onze aandacht en actie verdient. Klimaatflatie kan onze economie, samenleving en milieu schaden als we niets doen. Maar we kunnen klimaatflatie ook aangrijpen als een kans om onze manier van leven en werken duurzamer en eerlijker te maken. Door samen te werken aan oplossingen kunnen we klimaatflatie voorkomen of beperken en een betere toekomst voor onszelf en onze planeet creëren.

Geef een reactie